Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/2012(BUD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0032/2018

Ingivna texter :

A8-0032/2018

Debatter :

Omröstningar :

PV 01/03/2018 - 8.12

Antagna texter :

P8_TA(2018)0054

Antagna texter
PDF 257kWORD 46k
Torsdagen den 1 mars 2018 - Bryssel Slutlig utgåva
Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter – EGF/2017/007 SE/Ericsson
P8_TA(2018)0054A8-0032/2018
Resolution
 Bilaga

Europaparlamentets resolution av den 1 mars 2018 om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (ansökan från Sverige – EGF/2017/007 SE/Ericsson) (COM(2017)0782 – C8-0010/2018 – 2018/2012(BUD))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2017)0782 – C8-0010/2018),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1309/2013 av den 17 december 2013 om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (2014–2020) och om upphävande av förordning (EG) nr 1927/2006(1) (nedan kallad förordningen om fonden),

–  med beaktande av rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 av den 2 december 2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020(2), särskilt artikel 12,

–  med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning(3), särskilt punkt 13,

–  med beaktande av det trepartsförfarande som föreskrivs i punkt 13 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013,

–  med beaktande av skrivelsen från utskottet för sysselsättning och sociala frågor,

–  med beaktande av skrivelsen från utskottet för regional utveckling,

–  med beaktande av betänkandet från budgetutskottet (A8-0032/2018), och av följande skäl:

A.  Unionen har inrättat lagstiftnings- och budgetinstrument för att kunna ge kompletterande stöd till arbetstagare som drabbas av konsekvenserna av genomgripande strukturförändringar inom världshandeln eller av den globala finansiella och ekonomiska krisen, och för att underlätta deras återinträde på arbetsmarknaden.

B.  Unionens ekonomiska stöd till arbetstagare som har blivit uppsagda bör vara dynamiskt och ställas till förfogande så snabbt och effektivt som möjligt för att underlätta omplacering och återinträde på arbetsmarknaden.

C.  Sverige lämnade in ansökan EGF/2017/007 SE/Ericsson om ekonomiskt stöd från fonden efter 2 388 uppsägningar inom den näringsgren som i Nace rev. 2 klassificeras under huvudgrupp 26 (Tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik) i Nuts 2-regionerna Stockholm (SE11), Västsverige (SE23) och Östra Mellansverige (SE12), samt i Sydsverige (SE22).

D.  Ansökan grundas på interventionskriterierna i artikel 4.1 a i förordningen om fonden, enligt vilken minst 500 arbetstagare ska ha blivit uppsagda under en referensperiod på fyra månader i ett företag i en medlemsstat. Detta omfattar även arbetstagare som har blivit uppsagda av underleverantörer eller producenter i efterföljande produktionsled och egenföretagare vars verksamhet har upphört.

E.  Det har under de senaste åren inkommit flera ansökningar från samma eller närliggande sektorer som berör stora företag.

1.  Europaparlamentet delar kommissionens åsikt att villkoren i artikel 13.1 i förordningen om fonden är uppfyllda och att Sverige är berättigat till ekonomiskt stöd på 2 130 400 EUR enligt denna förordning, vilket utgör 60 % av de totala kostnaderna på 3 550 667 EUR.

2.  Europaparlamentet noterar att de svenska myndigheterna lämnade in ansökan den 9 augusti 2017 och att kommissionen, utifrån den ytterligare information som Sverige lämnade, slutförde sin bedömning den 18 december 2017 och underrättade parlamentet den 15 januari 2018.

3.  Europaparlamentet påpekar att detta är den andra ansökan från Sverige om ekonomiskt stöd från fonden i samband med uppsägningar hos Ericsson. Den första ansökan lämnades in i mars 2016 och ledde till ett positivt beslut(4).

4.  Europaparlamentet beklagar det låga utnyttjandet i det föregående ärendet från 2016 som rörde uppsägningar hos Ericsson, men välkomnar att man har dragit lärdomar av detta. Parlamentet noterar med tillfredsställelse att före detta arbetstagare som omfattas av den aktuella ansökan kommer att kunna delta i utbildning och yrkesutbildning utan att detta har någon negativ inverkan på deras avgångsvederlag.

5.  Europaparlamentet noterar att Sverige menar att uppsägningarna har ett samband med de genomgripande strukturförändringar inom världshandeln som orsakats av globaliseringen, särskilt den negativa tillväxten på hårdvarusidan inom telekomsektorn för Ericsson i Sverige på grund av den globala konkurrensen. Parlamentet framhåller att Ericsson successivt har minskat personalen i Sverige, men att företaget samtidigt har vuxit i världen som helhet.

6.  Europaparlamentet är medvetet om att det finns en stor efterfrågan på personer med it-kompetens i olika regioner samtidigt som de som har sagts upp från Ericsson inte har just den kompetens som efterfrågas på arbetsmarknaden. Parlamentet konstaterar att många personer med samma kompetens sägs upp samtidigt i samma geografiska område. Parlamentet anser att industriarbetare och äldre arbetstagare är i särskilt behov av hjälp. Parlamentet noterar att fonden också skulle kunna underlätta gränsöverskridande rörlighet för arbetstagare från krympande sektorer i vissa medlemsstater till växande sektorer i andra medlemsstater.

7.  Europaparlamentet påminner om att olika typer av anställda, både industriarbetare och tjänstemän, berörs av uppsägningarna. Parlamentet oroas över att vissa arbetstagare står inför en arbetsmarknad med tämligen låg efterfrågan inom traditionell tillverkningsindustri. Parlamentet konstaterar att det finns möjligheter för dessa arbetstagare inom den offentliga eller privata tjänstesektorn, vilket dock skulle kräva omfattande omskolning.

8.  Europaparlamentet noterar att ansökan avser 2 388 arbetstagare som sagts upp vid Ericsson, varav 900 kommer att beröras av de föreslagna åtgärderna. Parlamentet påpekar att mer än 30 % av dessa är i åldersgruppen 55–64 år och att de har färdigheter som är specifika för hårdvarusidan inom telekomsektorn som är förlegade på dagens arbetsmarknad, och att de därför har svårt att återgå till arbetsmarknaden och riskerar att drabbas av långtidsarbetslöshet. Parlamentet välkomnar därför att åtgärder för mindre gynnade grupper står i fokus för projektet.

9.  Europaparlamentet välkomnar beslutet att ge särskild hjälp till uppsagda arbetstagare över 50 år som riskerar att bli långtidsarbetslösa och personer med inlärningssvårigheter eller fysisk funktionsnedsättning, med tanke på de ökade utmaningar som dessa personer sannolikt kommer att ställas inför när de söker ett annat arbete.

10.   Europaparlamentet noterar att kostnaderna för bidrag och incitament för uppsagda arbetstagare nästan når upp till den gräns på 35 % av de sammanlagda kostnaderna för det samordnade paketet med individanpassade tjänster som avses i artikel 7.1 b i förordningen och att dessa åtgärder förutsätter att de berörda stödmottagarna aktivt söker arbete eller deltar i utbildning.

11.  Europaparlamentet noterar att Sverige planerar fem olika typer av åtgärder för de uppsagda arbetstagare som omfattas av denna ansökan: i) rådgivning och karriärplanering, ii) åtgärder för missgynnade grupper, iii) stöd till entreprenörskap, iv) utbildning och yrkesutbildning, v) bidrag för arbetssökande och rörlighet. Parlamentet noterar också att de föreslagna åtgärderna skulle hjälpa uppsagda arbetstagare att anpassa sina färdigheter och underlätta deras övergång till ett nytt arbete eller hjälpa dem att starta ett eget företag. Parlamentet betonar att dessa åtgärder utgör aktiva arbetsmarknadsåtgärder inom ramen för de stödberättigade åtgärder som avses i artikel 7.1 i förordningen om fonden och att åtgärderna inte ersätter passiva socialskyddsåtgärder. Parlamentet välkomnar de svenska myndigheternas beslut att i februari 2017 inleda de individanpassade åtgärderna riktade till de berörda stödmottagarna, långt innan ansökan om stöd från fonden lämnades in.

12.  Europaparlamentet konstaterar att det samordnade paketet av individanpassade tjänster har tagits fram i samråd med de berättigade stödmottagarna och deras företrädare samt med lokala offentliga aktörer. Parlamentet efterlyser mer samråd med entreprenörer för att matcha utvecklingen av ny kompetens och utbildning med deras behov.

13.  Europaparlamentet påminner om att det samordnade paketet med individanpassade tjänster ska utformas utifrån framtida utsikter på arbetsmarknaden och önskad kompetens, och vara förenligt med övergången till en resurseffektiv och hållbar ekonomi, i enlighet med artikel 7 i förordningen om fonden. Parlamentet välkomnar skyldigheten för den svenska arbetsförmedlingen att ta hänsyn till miljökrav i anbudsinfordringar och i sin egen praxis.

14.  Europaparlamentet betonar att de svenska myndigheterna har bekräftat att de åtgärder som avses inte får stöd från någon annan av unionens fonder eller något annat av unionens finansieringsinstrument.

15.  Europaparlamentet upprepar att stödet från fonden varken får ersätta åtgärder som åligger företagen enligt nationell rätt eller kollektivavtal, eller åtgärder för omstrukturering av företag eller sektorer.

16.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att vädja till nationella myndigheter om att i framtida förslag lämna mer information om de sektorer som har tillväxtpotential och därför kan förväntas anställa, och att samla in underbyggda uppgifter om effekterna av finansieringen från fonden, inbegripet om kvaliteten, varaktigheten och hållbarheten hos nya arbetstillfällen, antalet och andelen egenföretagare och nystartade företag och hur många som kan återintegreras tack vare insatser via fonden.

17.  Europaparlamentet påminner om sin uppmaning till kommissionen om att säkra allmänhetens tillgång till samtliga handlingar som berör ansökningar om medel ur fonden.

18.  Europaparlamentet godkänner det bifogade beslutet.

19.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att tillsammans med rådets ordförande underteckna beslutet och se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

20.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution med bilaga till rådet och kommissionen.

(1) EUT L 347, 20.12.2013, s. 855.
(2) EUT L 347, 20.12.2013, s. 884.
(3) EUT C 373, 20.12.2013, s. 1.
(4) Europaparlamentets och rådets beslut (EU) 2016/1858 av den 11 oktober 2016 om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (ansökan från Sverige – EGF/2016/002 SE/Ericsson) (EUT L 284, 20.10.2016, s. 25).


BILAGA

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter efter en ansökan från Sverige – EGF/2017/007 SE/Ericsson

(Texten till denna bilaga återges inte här eftersom den motsvaras av den slutliga rättsakten, beslut (EU) 2018/514.)

Senaste uppdatering: 1 oktober 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy