Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/2541(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0119/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0119/2018

Συζήτηση :

PV 28/02/2018 - 19
CRE 28/02/2018 - 19

Ψηφοφορία :

PV 01/03/2018 - 8.13
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0055

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 378kWORD 49k
Πέμπτη 1 Μαρτίου 2018 - Βρυξέλλες
Απόφαση της Επιτροπής να ενεργοποιήσει το άρθρο 7 παράγραφος 1 ΣΕΕ όσον αφορά την κατάσταση στην Πολωνία
P8_TA(2018)0055B8-0119/2018

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 1ης Μαρτίου 2018 σχετικά με την απόφαση της Επιτροπής να ενεργοποιήσει το άρθρο 7 παράγραφος 1 ΣΕΕ όσον αφορά την κατάσταση στην Πολωνία (2018/2541(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την αιτιολογημένη πρόταση της Επιτροπής της 20ής Δεκεμβρίου 2017 σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) σχετικά με το κράτος δικαίου στην Πολωνία: Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη διαπίστωση της ύπαρξης σαφούς κινδύνου σοβαρής παραβίασης του κράτους δικαίου από τη Δημοκρατία της Πολωνίας (COM(2017)0835),

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση (ΕΕ) 2018/103 της Επιτροπής, της 20ής Δεκεμβρίου 2017, σχετικά με το κράτος δικαίου στην Πολωνία, η οποία είναι συμπληρωματική προς τις συστάσεις της Επιτροπής (ΕΕ) 2016/1374, (ΕΕ) 2017/146 και (ΕΕ) 2017/1520(1),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση της Επιτροπής να παραπέμψει την Πολωνία στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης δυνάμει του άρθρου 258 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για παράβαση του δικαίου της Ένωσης από τον νόμο για την τροποποίηση της νομοθεσίας σχετικά με την οργάνωση των τακτικών δικαστηρίων(2),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 15ης Νοεμβρίου 2017 σχετικά με την κατάσταση του κράτους δικαίου και της δημοκρατίας στην Πολωνία(3) καθώς και τα προηγούμενα ψηφίσματά του για το ίδιο θέμα,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ψήφισμά του της 15ης Νοεμβρίου 2017 σχετικά με την κατάσταση του κράτους δικαίου και της δημοκρατίας στην Πολωνία, διευκρινίζει ότι η κατάσταση που επικρατεί στην Πολωνία συνιστά σαφή κίνδυνο σοβαρής παραβίασης των αξιών που αναφέρονται στο άρθρο 2 ΣΕΕ·

1.  επικροτεί την απόφαση της Επιτροπής της 20ής Δεκεμβρίου 2017 για την ενεργοποίηση του άρθρου 7 παράγραφος 1 ΣΕΕ όσον αφορά την κατάσταση στην Πολωνία και στηρίζει την έκκληση της Επιτροπής προς τις πολωνικές αρχές να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα·

2.  καλεί το Συμβούλιο να αναλάβει ταχεία δράση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 παράγραφος 1 ΣΕΕ·

3.  καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να τηρούν το Κοινοβούλιο πλήρως και τακτικά ενήμερο σχετικά με την πρόοδο που σημειώνεται και τα μέτρα που λαμβάνονται σε κάθε στάδιο της διαδικασίας·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή και το Συμβούλιο, στον Πρόεδρο, την Κυβέρνηση και το Κοινοβούλιο της Πολωνίας, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, στο Συμβούλιο της Ευρώπης και στον Οργανισμό για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ).

(1) ΕΕ L 17 της 23.1.2018, σ. 50.
(2) SEC(2017)0560.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0442.

Τελευταία ενημέρωση: 1 Οκτωβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου