Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/2203(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0035/2018

Внесени текстове :

A8-0035/2018

Разисквания :

PV 01/03/2018 - 4
CRE 01/03/2018 - 4

Гласувания :

PV 01/03/2018 - 8.17

Приети текстове :

P8_TA(2018)0059

Приети текстове
PDF 606kWORD 63k
Четвъртък, 1 март 2018 г. - Брюксел Окончателна версия
Прекъсване на източниците на доходи за джихадистите — борба с финансирането на тероризма
P8_TA(2018)0059A8-0035/2018

Препоръка на Европейския парламент от 1 март 2018 г. до Съвета, Комисията и заместник—председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност относно прекъсване на източниците на доходи за джихадистите – борба с финансирането на тероризма (2017/2203(INI))

Европейският парламент,

—  като взе предвид Международната конвенция за борба срещу финансирането на тероризма от 1999 г.,

—  като взе предвид своята резолюция от 27 октомври 2016 г. относно положението в Северен Ирак/Мосул(1) и своята резолюция от 30 април 2015 г. относно унищожаването на културни обекти, извършвано от ИДИЛ/Даиш(2),

—  като взе предвид Глобалната стратегия за външната политика и политика на сигурност на Европейския съюз,

—  като взе предвид Регламент (ЕО) № 1210/2003 на Съвета от 7 юли 2003 г. относно определени специфични ограничения върху икономическите и финансовите отношения с Ирак и за отмяна на Регламент (ЕО) № 2465/96(3),

—  като взе предвид Глобалната стратегия на ООН за борба с тероризма и резолюции 1267 (1999), 1373 (2001), 1989 (2011), 2133 (2014), 2199 (2015), 2253 (2015) и 2368 (2017) на Съвета за сигурност на ООН,

—  като взе предвид Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 година за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма, за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Директива 2006/70/ЕО на Комисията(4),

—  като взе предвид предложението за Директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива (ЕС) 2015/849 за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма и за изменение на Директива 2009/101/ЕО (COM(2016)0450),

—  като взе предвид Декларацията от Манама за противодействие на финансирането на тероризма от 9 ноември 2014 г.,

—  като взе предвид най-добрите практики на Специалната група за финансови действия (FATF) в областта на целенасочените финансови санкции във връзка с тероризма и финансирането на тероризма,

—  като взе предвид изявлението на FATF от 24 октомври 2014 г. относно противодействието на финансирането на „Ислямска държава в Ирак и Леванта“ (ИДИЛ) и доклада на FATF от февруари 2015 г. относно финансирането на ИДИЛ,

—  като взе предвид Единадесетия доклад относно състоянието на Съюза на сигурност, публикуван от Комисията на 18 октомври 2017 г.,

—  като взе предвид „Допълнението към Меморандума от Алжир относно добрите практики в предотвратяването и отказването на облагите от отвличания за откуп от страна на терористи“ на Глобалния форум за борба с тероризма от септември 2015 г.,

—  като взе предвид Декларацията от срещата на Г-7 в Таормина относно борбата с тероризма и свързания с насилие екстремизъм от 26 май 2017 г.,

—  като взе предвид новосъздадената специална комисия относно тероризма,

—  като взе предвид член 16 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС),

—  като взе предвид членове 7 и 8 от Хартата на основните права на Европейския съюз относно защитата на личните данни,

—  като взе предвид Регламент (ЕС) 2015/827 на Съвета от 28 май 2015 година за изменение на Регламент (ЕС) № 36/2012 относно ограничителни мерки с оглед на положението в Сирия(5),

—  като взе предвид Плана за действие на Комисията от февруари 2016 г. за засилване на борбата с финансирането на тероризма,

—  като взе предвид Доклада на Европол за тенденциите и състоянието на тероризма в ЕС за 2017 г. (TE-SAT),

—  като взе предвид Доклада на Комисията до Европейския парламент и Съвета от 26 юни 2017 г. относно оценката на рисковете от изпиране на пари и финансиране на тероризъм, които засягат вътрешния пазар и са свързани с презгранични дейности (COM(2017)0340),

—  като взе предвид Директива (ЕС) 2017/541 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2017 година относно борбата с тероризма и за замяна на Рамково решение 2002/475/ПВР на Съвета, и за изменение на Решение 2005/671/ПВР на Съвета(6),

—  като взе предвид Директива (ЕС) 2016/680 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от компетентните органи за целите на предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване на престъпления или изпълнението на наказания и относно свободното движение на такива данни, и за отмяна на Рамково решение 2008/977/ПВР на Съвета(7),

—  като взе предвид предложението за Регламент на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2017 г. относно вноса на движими културни ценности (COM(2017)0375),

—  като взе предвид Деветия доклад относно състоянието на Съюза на сигурност, публикуван от Комисията на 27 юли 2017 г.,

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 18 октомври 2017 г. до Европейския парламент, Европейския съвет и Съвета, озаглавено „Единадесети доклад за напредъка по създаването на ефективен и истински Съюз на сигурност“ (COM(2017)0608),

—  като взе предвид член 113 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по външни работи (A8-0035/2018),

А.  като има предвид, че един от съществените елементи на борбата с тероризма е задушаването на източниците на финансирането му, включително тези, представляващи скрити системи за измами и отклонение от данъчно облагане, изпиране на пари и данъчни убежища;

Б.  като има предвид, че известна част от финансирането може да идва от европейски държави с цел използване на друго място от терористичните организации, а друга част от финансирането идва от държави извън Европа с цел финансиране на радикализацията и на действителни терористични актове; като има предвид, че вътрешните и външните измерения на борбата срещу тероризма са взаимосвързани; като има предвид, че прекъсването на източниците на финансиране на тероризма следва да бъде част от по-широка стратегия на ЕС, в която са интегрирани както външните, така и вътрешните измерения на сигурността;

В.  като има предвид, че съвременните комуникационни мрежи и по-специално колективното финансиране се оказаха евтин и ефективен начин за набиране на средства за финансиране на терористични дейности или управление на джихадистката мрежа; като има предвид, че терористичните групи могат да събират допълнителни средства за своите дейности, като използват фишинг атаки и кражба на самоличност или закупуване на данни от откраднати кредитни карти в онлайн форуми;

Г.  като има предвид, че това финансиране може да се използва по три начина: за терористични нападения, за които са необходими много средства; за терористични нападения, чиито резултати са също толкова жестоки, но за които са необходими по-малко средства; както и за финансиране на пропаганда, която може да вдъхнови нападения на „вълци единаци“, за които може да се изисква много малко предварително планиране или пари; като има предвид, че реагирането трябва да бъде ефикасно във всички тези случаи;

Д.  като има предвид, че финансиране от законни източници може да бъде отклонено от получателя за трети страни – отделни лица, групи, дружества или организации, свързани с терористични дейности;

Е.  като има предвид, че тъй като тероризмът е глобално престъпление, ефикасната реакция също трябва да бъде глобална и цялостна, като координацията между финансовите институции, правоприлагащите агенции и съдебните органи и обменът на относима информация относно физически и юридически лица и съмнителни дейности са жизнено необходими, като се има предвид, че защитата на личните данни и зачитането на неприкосновеността на личния живот са важни основни права;

Ж.  като има предвид, че в резултат от изтичането на данни през последните години осведомеността относно връзките между изпирането на пари и отклонението от данъчно облагане, от една страна, и организираната престъпност и финансирането на тероризма, от друга страна, нарасна значително, и като има предвид ,че тези въпроси се превърнаха във важна тема на обсъждане в международната политика; като има предвид, както беше признато от Комисията, че в неотдавнашни публикации на медиите е установена също и връзка между широкомащабни измами с ДДС и акцизи и организираната престъпност, в т.ч. тероризма(8);

З.  като има предвид, че юрисдикциите на почти всички държави членки инкриминират финансирането на тероризма като отделно престъпление;

И.  като има предвид, че финансовите данни са важен инструмент за събиране на разузнавателни данни, за да се анализират терористичните мрежи и как по-добре да се пресече тяхната дейност; като има предвид, че продължава да е налице необходимост от адекватно прилагане на законодателството за предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма; като има предвид, че са необходими всеобхватни и превантивни стратегии, базиращи се на обмена на основна информация и подобрено сътрудничество между звената за финансово разузнаване, разузнавателните агенции и правоприлагащите служби, ангажирани в борбата с финансирането на тероризма; като има предвид, че тази информация следва да обхваща променящите се тенденции в областта на международните финанси като битмап, SWIFT кодове, криптовалута и съответстващите им регулаторни механизми; като има предвид, че борбата с финансирането на тероризма на световно равнище трябва да включва глобални стандарти за прозрачност по отношение на крайните действителни собственици на корпоративни образувания, доверителни фондове и други подобни структури, така че да се освети финансовата непрозрачност, която улеснява изпирането на приходи от престъпна дейност и финансирането на терористични организации и участници;

Й.  като има предвид, че е необходима формализирана европейска платформа в рамките на съществуващите структури, каквато до този момент съществува в неформален вид, за да бъде централизирано събирането на информация, понастоящем разпръснато в 28-те държави членки, и чрез която държавите членки да могат да предоставят информация относно степента на тяхната ангажираност и напредъка в борбата с финансирането на тероризма; като има предвид, че този обмен на информация следва да бъде проактивен;

К.  като има предвид, че редица международни организации с нестопанска цел, благотворителни организации, други фондации, мрежи и частни донори, които имат или твърдят, че имат социални или културни цели, поставиха основите за финансовия капацитет на ИДИЛ/Даиш, Ал-Кайда и други джихадистки организации и служат за прикритие на неправомерни практики; като има предвид, че поради това наблюдението и събирането на разузнавателни данни за тези организации, техните източници на финансиране, техните дейности и връзките им с участници в ЕС, които често са обширни, е жизненоважно; като има предвид, че тяхната подкрепа за експанзията на джихадисткия радикализъм в Африка, Близкия изток, Азия и Европа следва да бъде блокирана; като има предвид, че тази експанзия на границите на ЕС и в нашите съседни и партньорски държави е особено тревожна; като има предвид, че пълното прилагане на препоръките на FATF в тези области от страна на Съвета за сътрудничество в Персийския залив и неговите държави членки е от решаващо значение за борбата със световния тероризъм;

Л.  като има предвид, че световната мрежа за набиране на средства на Ал-Кайда се основава на дарения за благотворителни организации и НПО, които осъществяват връзка с донорите чрез социални медии и интернет форуми; като има предвид, че сметките се използват и за да се искат от поддръжниците дарения в полза на каузата на джихад; като има предвид, че през последните години терористичните организации разработиха няколко приложения за смартфони с цел максимално увеличаване на контактите и насърчаване на даренията от поддръжници, повечето от които се намират в държави от Персийския залив;

М.  като има предвид, че микродържавите и държавите с незадоволителни резултати в прилагането на принципите на правовата държава са особено уязвими и изложени на риск да се превърнат в „горещи точки“ за финансирането на тероризма;

Н.  като има предвид, че разузнавателните данни сочат, че институции и физически лица в Персийския залив предоставят финансова и логистична подкрепа за ИДИЛ/Даиш, Ал-Кайда и други радикални групи; като има предвид, че без това финансиране много от тези терористични групи не биха могли да се самоиздържат;

О.  като има предвид, че ИДИЛ/Даиш и Ал-Кайда са станали финансово независими; като има предвид, че ИДИЛ/Даиш и Ал-Кайда се опитват да насочат парите си в Сирия и Ирак чрез износ на петрол и инвестиции в предприятия, включително чрез парични и професионални куриерски услуги, незаконно прехвърляне на средства и парични и професионални услуги; като има предвид, че ИДИЛ/Даиш и Ал-Кайда изпират приходите от своите престъпни дейности чрез купуване на предприятия и активи от всякакъв вид; като има предвид, че ИДИЛ/Даиш и Ал-Кайда изпират и приходите от откраднати антики и контрабанда на произведения на изкуството и артефакти, като ги продават в чужбина, включително на пазари на държавите членки; като има предвид, че незаконната търговия със стоки, огнестрелни оръжия, петрол, наркотици, цигари и предмети на културата, наред с другото, както и трафикът на човешки същества, робството, експлоатацията на деца, рекетът и изнудването се превърнаха в начин за финансиране на терористичните групи; като има предвид, че засилващите се връзки между организираната престъпност и терористичните групи представляват все по-голяма заплаха за сигурността на Съюза; като има предвид, че тези източници биха могли да дадат възможност на ИДИЛ/Даиш и Ал-Кайда да продължат да финансират бъдещи престъпни деяния след териториалното си разпадане в Сирия и Ирак;

П.  като има предвид, че е въведена международна забрана за плащане на откуп по силата на редица международни ангажименти, подкрепени от резолюциите на Съвета за сигурност на ООН и националните закони; като има предвид, че на практика забраната на ООН не се ползва с подкрепата на някои ключови страни по споразуменията, които дават приоритет на непосредственото запазване на човешкия живот пред ангажиментите си за борба с тероризма и по този начин позволяват финансирането на терористични организации;

1.  отправя следните препоръки към Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност (ЗП/ВП):

   а) призовава държавите членки и Комисията да считат прекъсването на източниците на финансиране на терористичните мрежи за ключов приоритет, тъй като то е ефективен инструмент за ограничаване на ефективността на тези мрежи; счита, че превантивните стратегии, базиращи се на споделянето на добри практики и обмена на съмнителна и относима информация между разузнавателните служби, е от съществено значение в борбата с финансирането на тероризма и в по-общ план с терористичните нападения; поради това призовава разузнавателните служби на държавите членки да подобрят координацията и сътрудничеството чрез установяване на стабилна Европейска платформа за разузнаване за борба срещу тероризма в рамките на съществуващите структури (например Европол), така че да се избегне създаването на още една агенция, с фокус върху проактивния обмен на информация относно финансовата подкрепа за терористични мрежи; счита, че такава платформа би създала обща база данни за данни относно физически и юридически лица и съмнителни операции; подчертава, че данните с висока стойност, събрани от всяка национална агенция по сигурността, следва бързо да бъдат предавани веднага след записването им в централната система, която следва да може да включва информация за граждани на държави извън ЕС, като се обръща особено внимание на евентуалното отражение върху основните права, и по-специално правото на защита на личните данни и на принципа на ограничаване в рамките на целта; подчертава, че съответната информация трябва да включва, наред с останалото, списък на банки, финансови институции и търговски дружества, както европейски, така и извън Европа, както и списък на трети държави, при които се наблюдават недостатъци в борбата с финансирането на тероризма; призовава Комисията възможно най-бързо да изготви такъв списък въз основа на собствени критерии и анализ в съответствие с Директива (ЕС) 2015/849; отново заявява, че от лицата, извършващи, организиращи или подпомагащи терористични актове пряко или непряко, трябва да се търси отговорност за действията им;
   б) призовава европейските държави – както държавите – членки на ЕС, така и трети държави – да предоставят финансиране за програми за насърчаване на споделянето на най-добри практики между своите разузнавателни агенции, включително относно разследването и анализа на методите на терористите и терористичните организации за набиране и прехвърляне на финансиране на тероризма; препоръчва въвеждането на тримесечни оценки на обществената заплаха, в които се комбинират разузнавателни данни и информация, събрана от Европол и Центъра на ЕС за анализ на информация (INTCEN); призовава държавите членки да гарантират достатъчно финансиране и човешки ресурси за разузнавателните агенции;
   в) подчертава, както беше заявено от Специалната група за финансови действия (FATF), която разработи стратегия за борба с финансирането на тероризма, че е изключително важно да се подобри и ускори споделянето на информация между звената за финансово разузнаване, между звената за финансово разузнаване, силите за сигурност и правоприлагащите и разузнавателните служби в рамките на техните собствени юрисдикции, между юрисдикции и в частния сектор, особено банковия;
   г) приветства ангажирането на Съвета за сътрудничество в Персийския залив с FATF; призовава Комисията и ЕСВД активно да насърчават партньорите на ЕС, особено Съвета за сътрудничество в Персийския залив и неговите държави членки, да изпълняват изцяло препоръките на FATF за преодоляване на слабостите в областта на борбата с изпирането на пари и борбата с финансирането на тероризма, както и да предлагат техническа помощ за постигане на напредък в тези области;
   д) призовава ЗП/ВП да подкрепи усилията на FATF и да даде приоритет на борбата с финансирането на тероризма, по-специално чрез идентифициране на държавите — членки на ООН, които имат стратегически слабости в областта на борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма, и работа с тях;
   е) призовава за укрепване на сътрудничеството между Европол и ключовите стратегически партньори на ЕС, които играят основна роля в борбата срещу тероризма по света; счита, че по-тясното сътрудничество би дало възможност за по-ефективно предотвратяване, разкриване и реагиране на финансовите центрове на тероризма; призовава държавите членки да се възползват по-добре от неформалната мрежа на европейските звена за финансова информация (FIU.net), въз основа на работата, извършена от Европол, като прилагат Петата директива относно борбата с изпирането на пари и като приемат регулаторни мерки за преодоляване на другите проблеми, произтичащи от разликите в статута и правомощията на звената за финансово разузнаване, по-специално с цел улесняване на координацията и обмена на информация както между самите звена за финансово разузнаване, така и между звената за финансово разузнаване и правоприлагащите органи, за целите на споделяне на съответната информация с Европейската платформа за разузнаване за борба срещу тероризма;
   ж) припомня, че засиленият политически диалог, увеличената финансова помощ и оказването на подкрепа за изграждането на капацитет за борба с тероризма на партньорите на ЕС, които са на предната линия в борбата срещу тероризма, са от първостепенно значение;
   з) призовава държавите — членки на ЕС да засилят наблюдението на съмнителни организации, занимаващи се с дейности като незаконна търговия, контрабанда, фалшифициране и измами, чрез сформиране на съвместни екипи за разследване с Европол, като улесняват достъпа на силите за сигурност до съмнителни трансакции, като вземат предвид принципа на пропорционалност и правото на неприкосновеност на личния живот; призовава държавите членки да предоставят повече обучение и да засилят специализацията на разследващите с оглед постигането на посочената цел; призовава Комисията да подкрепи и да предостави подходящо финансиране за разработването на програми за обучение за правоприлагащите и съдебните органи в държавите членки;
   и) призовава държавите членки и Комисията да представят годишен доклад относно постигнатия напредък и предприетите мерки в областта на борбата с финансирането на тероризма, и по-специално на положените усилия за възпрепятстване на финансирането на ИДИЛ/Даиш и Ал-Кайда; припомня, че някои държави членки са инвестирали повече от други в целенасочени усилия срещу финансирането на тероризма, и затова най-добрият отговор следва да бъде да се увеличи споделянето на информация, по-специално по отношение на ефективността на мерките, които вече са въведени;
   й) приветства предложението на Комисията за създаване на регистри на банковите сметки и за улесняване на достъпа до тях на звената за финансово разузнаване и на други компетентни органи, които се борят срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма; отбелязва, че Комисията скоро ще предложи инициатива за разширяване достъпа на правоприлагащите органи до тези регистри; подчертава необходимостта от спазване на правилата за полицейско и съдебно сътрудничество при обмена на информация за банкови сметки, особено в контекста на наказателни производства; в този контекст призовава държавите членки, които все още не са транспонирали Директива 2014/41/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 година относно Европейска заповед за разследване по наказателноправни въпроси, да направят това възможно най-скоро;
   к) призовава държавите членки да приемат необходимите законодателни мерки, така че банките да могат да наблюдават отблизо предплатените дебитни карти, за да се гарантира, че те могат да бъдат презареждани единствено чрез банкови преводи и сметки, чийто титуляр може да бъде идентифициран; подчертава значението на създаването на верига, която дава възможност на разузнавателните служби да установят кога за дадена трансакция е налице сериозен риск да бъде използвана за терористично или друго тежко престъпление; призовава освен това държавите членки да приемат необходимите разпоредби, за да улеснят напълно откриването на банкова сметка за всички лица на тяхна територия;
   л) подчертава необходимостта от премахването на всички видове данъчни убежища, които улесняват изпирането на пари, избягването на данъци и отклонението от данъчно облагане, които могат да играят роля във финансирането на терористичните мрежи; във връзка с това призовава държавите членки да се борят с отклонението от данъчно облагане и настоятелно призовава Комисията да предложи и приложи мерки за стриктно наблюдение на финансовите потоци и данъчните убежища;
   м) отбелязва успешното сътрудничество със САЩ и други партньори и ползата от информацията, получена по силата на споразумението между ЕС и САЩ за споделяне на информация от Програмата за проследяване на финансирането на тероризма (TFTP) на САЩ; призовава Комисията да предложи създаването на собствена европейска система в тази област, която да допълни действащата рамка и да допринесе за преодоляване на настоящите пропуски, особено по отношение на единната зона за плащания в евро (SEPA), като гарантира постигането на баланс между сигурността и индивидуалните свободи; припомня, че по отношение на вътрешноевропейската система ще се прилагат европейските стандарти за защита на данните;
   н) призовава ЗП/ВП и държавите членки, в сътрудничество с координатора на ЕС за борба срещу тероризма, да съставят списък на лица и дружества, функциониращи в рамките на непрозрачни режими и с голям брой съмнителни финансови операции, за които са налице доказателства, че компетентните органи не са предприели необходимите действия, особено ако въпросните лица и дружества са свързани с джихадисткия радикализъм; призовава ЗП/ВП и държавите членки да вземат предвид участието на дадена държава във финансирането на тероризма при отношенията си с тази държава;
   о) призовава Съвета на Европейския съюз да засили прилагането на целенасочени санкции и други ограничителни мерки срещу всички лица и дружества, които по някакъв начин предоставят икономически ресурси на ИДИЛ/Даиш, Ал-Кайда или други джихадистки групировки; призовава за замразяване на паричните средства и други финансови активи или икономически ресурси на тези лица, групи, предприятия и образувания (включително средства от имущество, притежавано или контролирано пряко или непряко от тях или от лица, действащи от тяхно име или по тяхно указание); приветства създаването на комитет към Съвета за сигурност на ООН, отговарящ за контрола на прилагането на санкции; отбелязва, че всички държави членки са задължени по силата на Резолюция 2253 (2015) на Съвета за сигурност на ООН да предприемат бързи действия за блокирането на средства и финансови активи на ИДИЛ/Даиш, Ал-Кайда и свързани с тях лица, групи, предприятия и образувания; призовава ЗП/ВП да подкрепи призива на Съвета за сигурност на ООН към държавите – членки на ООН да предприемат енергични и решителни стъпки за прекъсване на потока от финансови средства и други финансови активи и икономически ресурси за лицата и организациите, които са включени в списъка на санкциите срещу ИДИЛ/Даиш и Ал-Кайда;
   п) призовава държавите — членки на ЕС да установят система за контрол и клиринг, която да гарантира, че местата за поклонение и образование, институциите, центровете, благотворителните организации, културните сдружения и подобни организации, когато е налице основателно подозрение за връзки с терористични групи, предоставят подробна информация относно източниците си на финансиране и начина, по който получените средства се разпределят, както в рамките на ЕС, така и извън него, и призовава всички трансакции, осъществени от лицата, изпращащи средствата, да бъдат регистрирани в централизирана база данни, установена с всички подходящи гаранции; изисква да бъде въведен задължителен предварителен контрол на произхода на парите и на предназначението им, когато става въпрос за благотворителни организации, когато са налице основателни причини за подозрение за връзки с тероризма, така че да се попречи на насочването на средствата за терористични цели поради недобросъвестност или небрежност; настоятелно призовава всички мерки да се осъществят като част от специални програми за борба с ислямофобията с цел да се предотврати увеличаването на престъпленията от омраза, нападенията срещу мюсюлмани или всякакви расистки и ксенофобски нападения, мотивирани от религия или етнос;
   р) призовава държавите членки да установят по-строг надзор и да регламентират традиционните начини за парични преводи (като системата „hawalа“ или китайската система „fei ch’ien“), или неформалните системи за парични преводи, а именно чрез текущата процедура за приемане на Регламент относно контрола на паричните средства, които се въвеждат в Съюза или се извеждат от него (2016/0413(COD), като наложат задължение за лицата, извършващи трансакциите, да декларират пред компетентните органи всяка значителна трансакция, осъществена чрез използване на тези системи, и като подчертават при комуникацията си с групи, засегнати от тези мерки, че целта не е санкциониране на традиционните неформални преводи, а на трафика, свързан с организираната престъпност, тероризма или приходите от промишленост/търговия от мръсни пари; във връзка с това призовава:
   i) да се изисква всички посредници и/или лица, които участват в посочените дейности (контрольори или брокери, дистрибутори и комисионери, координатори, събиращи или изпращащи), да се регистрират в компетентния национален орган;
   ii) всички операции да се декларират и документират по начин, който улеснява предаването на информация при поискване;
   iii) да се установят и налагат разубеждаващи санкции за посредниците и/или други лица, които участват в недекларирани дейности;
   с) призовава Комисията да предложи законодателство, каквото е необходимо за по-добро контролиране на всички електронни финансови трансакции и дружества, издаващи електронни пари, включително посредниците, за да се предотврати превеждането на средства на потребители, които не са напълно идентифицирани, като например ползватели на публични мрежи или анонимни браузъри; в този смисъл подчертава, че обменът на криптовалута за реални пари или обратно трябва да се извършва задължително посредством банкова сметка, която може да бъде идентифицирана; призовава Комисията да извърши оценка на последиците за финансирането на тероризма от дейности, свързани с онлайн игри, виртуални валути, криптовалути, технологии за блоквериги и финансови технологии; призовава също така Комисията да обмисли възможни мерки, включително законодателство, за създаване на регулаторна рамка за тези дейности с цел ограничаване на средствата за финансиране на тероризма;
   т) призовава Комисията и държавите членки да засилят наблюдението си по отношение на регламентирането и контрола на трафика на злато, скъпоценни камъни и благородни метали, така че тези стоки да не бъдат използвани като средства за финансиране на терористични дейности; призовава за установяването на критерии, договорени и спазвани от държавите членки; призовава Комисията и държавите членки да забранят и да санкционират всички форми на търговски трафик (както внос, така и износ) с райони, контролирани от джихадисти, с изключение на стоките, предоставяни в рамките на хуманитарна помощ, които са необходими за потиснатото население; призовава за наказателно преследване и санкциониране за небрежност или злонамереност на всички лица (както физически, така и юридически), които участват в посочения трафик, в която и да било от неговите форми (покупки, продажби, разпространение, посредничество или други); отбелязва специфичните рискове от финансиране на тероризма чрез услуги за прехвърляне на пари или стойност (MVTS); призовава държавите членки да установят засилено партньорство и сътрудничество между лицата, занимаващи се с услуги за прехвърляне на пари или стойност, и европейските правоприлагащи агенции, и да публикуват насоки с цел идентифициране и преодоляване на специфичните пречки, които възпрепятстват споделянето на информация относно съмнителни парични преводи;
   у) приветства предложението за Регламент относно вноса на културни ценности и подчертава значението му за справянето с незаконния внос на тези стоки с оглед финансирането на тероризма; призовава Комисията да въведе сертификат за проследимост за предмети на изкуството и антики, влизащи на пазара на ЕС, особено за предмети с произход от територии или места, контролирани от въоръжени недържавни формирования, както и от организации, групи или лица, включени в списъка на ЕС на терористичните организации; призовава Комисията да засили сътрудничеството си с международни организации като Организацията на обединените нации, ЮНЕСКО, Интерпол, Световната митническа организация и Международния съвет на музеите с цел укрепване на усилията в борбата срещу трафика на културни ценности като средство за финансиране на тероризма; призовава държавите членки да сформират полицейски звена, специализирани в противодействието на трафика на културни ценности, и да гарантират координацията между въпросните звена в държавите членки; призовава държавите членки да въведат задължение за дружествата, занимаващи се с търговия с предмети на изкуството, да декларират всички съмнителни сделки и да налагат на собствениците на дружества, занимаващи се с търговия с предмети на изкуството и антики, които участват в трафика на такива стоки, ефективни, пропорционални и възпиращи санкции, включително, когато е необходимо – наказания за финансиране на тероризма при проява на небрежност; призовава Комисията да засили подкрепата за трети държави, по-специално съседните държави, във връзка с техните усилия да се справят с престъпността и трафика като източник на финансиране на тероризма;
   ф) призовава Комисията да предложи мерки за увеличаване на прозрачността на произхода, транспортирането и брокерските услуги за стоките, особено нефтохимическите продукти, с цел да се повиши проследимостта и да се прекрати неумишленото финансиране на терористични организации;
   х) призовава Комисията да проучи възможността за преразглеждане на съответните регламенти и директиви с цел да се гарантира, че от финансовите институции се изисква информация за причината, поради която са били реализирани съмнителни трансакции в малък и голям размер, с оглед да се контролира плащането на откуп на терористични организации; призовава държавите членки да вземат превантивни мерки, насочени към икономическите оператори в рискови райони, с цел да им се окаже съдействие при упражняването на техните дейности;
   ц) призовава Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) да назначи специалист по финансово разузнаване в новата мисия по линия на ОПСО в Ирак, който да помага на иракското правителство за предотвратяване на изнасянето от страната на активи на ИДИЛ/Даиш и Ал-Кайда и да съдейства на иракските органи за разработването на програми за борба срещу изпирането на пари;
   ч) призовава Комисията и държавите членки, в рамките на диалога им с партньорски трети държави относно борбата с тероризма, да съсредоточат усилията си върху полицейското и съдебното сътрудничество и върху обмена на данни и добри практики с цел засилване на полезните взаимодействия в световен мащаб, насочени към борбата срещу финансирането на тероризма;
   ш) приветства създаването на мрежа от експерти в областта на борбата с тероризма в делегациите на ЕС; призовава за укрепване и разширяване на мрежата към повече райони, и по-специално района на Африканския рог и Югоизточна Азия; изтъква значението на включването в мандатите на мисиите и операциите на ЕС по линия на ОПСО на цели, свързани с борбата с тероризма, по-специално в Либия, Сахел, Африканския рог и Близкия Изток; настоятелно призовава ЕСВД да назначи специалист по финансово разузнаване в мисиите си по линия на ОПСО в държави, в които би могло да има терористични центрове, и в района на Сахел, и да развие по ефективен начин тясно сътрудничество с органите на управление на съответните райони;
   щ) призовава Комисията и държавите членки да предприемат по-активни действия, за да насърчат партньорските трети държави да подпишат и ратифицират Международната конвенция за борба срещу финансирането на тероризма от 1999 г., в която се определят някои принципи и стандарти, насочени към премахването на финансирането на тероризма, и да прилагат Конвенцията ефективно;
   аа) подчертава, че преодоляването и облекчаването на социално-икономическите проблеми, насърчаването на жизнеспособни държави и гарантирането на зачитането на правата на човека са от съществено значение за намаляването на териториите, от които набират своите членове ИДИЛ/Даиш, Ал-Кайда и други джихадистки групировки, включително по отношение на техния капацитет за финансова самостоятелност;
   аб) настоятелно призовава ЗП/ВП и ЕСВД да засилят сътрудничеството с държавите, в които се намират финансови средства с произход от трафика на наркотици, трафика на хора или трафика на стоки, и с държавите на произход на незаконни цигари, така че те да могат да бъдат конфискувани;
   ав) настоятелно призовава ЗП/ВП и ЕСВД да застанат начело на инициативи в международните форуми с цел увеличаване на прозрачността на собствеността на дружествата, по-конкретно чрез създаване на публични регистри на юридически лица, включително дружества, доверителни фондове и фондации, както и на централен регистър на банковите сметки, финансовите инструменти, недвижимата собственост, договорите за застраховка живот и други относими активи, с които би могло да бъде злоупотребено с цел изпиране на пари и финансиране на тероризма;
   аг) призовава Съвета и Комисията да създадат и прилагат годишен референтен механизъм за докладване пред Парламента относно мерките, предприети от държавите членки и Комисията срещу финансирането на тероризма;
   ад) настоятелно призовава ЗП/ВП и ЕСВД да подкрепят чуждестранните ни партньори в техните усилия на национално равнище за ограничаване на финансовите потоци от частни лица към организации, за които се счита, че предоставят помощ и ресурси на терористи;
   ае) настоятелно призовава държавите членки бързо да приемат предложенията на Комисията за реформа на ДДС, за да се предотврати възможността престъпните организации да се възползват от пропуските в европейската система за ДДС, за да финансират тероризма и други престъпни дейности;
   аж) приветства предложението на Комисията за взаимно признаване на решенията за обезпечаване и конфискация;
   аз) потвърждава възгледа, че борбата срещу ИДИЛ/Даиш, Ал-Кайда и други джихадистки групировки и разгромът им, както във финансово, така и във военно или идеологическо отношение, трябва да останат приоритет на дневния ред в областта на сигурността и отбраната; призовава ЕСВД да използва дипломатическите си връзки с държавите от региона, за да подчертае този общ интерес както за ЕС, така и за регионалните участници;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящата препоръка на Съвета, на Комисията, на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и на държавите членки.

(1) Приети текстове, P8_TA(2016)0422.
(2) ОВ C 346, 21.9.2016 г., стр. 55.
(3) ОВ L 169, 8.7.2003 г., стр. 6.
(4) OВ L 141, 5.6.2015 г., стр. 73.
(5) OВ L 132, 29.5.2015 г., стр. 1.
(6) ОВ L 88, 31.3.2017 г., стр. 6.
(7) ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 89.
(8) http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3441_bg.htm; https://www.euractiv.com/section/economy-jobs/news/eu-targets-terror-financing-with-vat-fraud-crackdown/

Последно осъвременяване: 1 октомври 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност