Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2017/2203(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0035/2018

Indgivne tekster :

A8-0035/2018

Forhandlinger :

PV 01/03/2018 - 4
CRE 01/03/2018 - 4

Afstemninger :

PV 01/03/2018 - 8.17

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0059

Vedtagne tekster
PDF 293kWORD 54k
Torsdag den 1. marts 2018 - Bruxelles Endelig udgave
Foranstaltninger til at afskære jihadister fra deres indtægtskilder – en målrettet indsats mod finansiering af terrorisme
P8_TA(2018)0059A8-0035/2018

Europa-Parlamentets henstilling af 1. marts 2018 til Rådet om Europa-Parlamentets henstilling til Rådet, Kommissionen og næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigs- og sikkerhedsanliggender om foranstaltninger til at afskære jihadister fra deres indtægtskilder – en målrettet indsats mod finansiering af terrorisme (2017/2203(INI))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til den internationale konvention fra 1999 til bekæmpelse af finansiering af terrorisme,

–  der henviser til sine beslutninger af 27. oktober 2016 om situationen i det nordlige Irak/Mosul(1) og 30. april 2015 om ødelæggelse af kulturelle mindesmærker begået af ISIS/Da'esh(2),

–  der henviser til den globale strategi for EU's udenrigs- og sikkerhedspolitik,

–  der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 1210/2003 af 7. juli 2003 om visse specifikke restriktioner i de økonomiske og finansielle forbindelser med Irak og om ophævelse af forordning (EF) nr. 2465/96(3),

–  der henviser til FN’s globale terrorbekæmpelsesstrategi og FN's Sikkerhedsråds resolution 1267 (1999), 1373 (2001), 1989 (2011), 2133 (2014), 2199 (2015), 2253 (2015) og 2368 (2017),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/849 af 20. maj 2015 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF samt Kommissionens direktiv 2006/70/EF(4),

–  der henviser til forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv (EU) 2015/849 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme og om ændring af direktiv 2009/101/EF (COM(2016)0450),

–  der henviser til Manama-erklæringen om bekæmpelse af terrorfinansiering af 9. november 2014,

–  der henviser til bedste praksis med hensyn til målrettede økonomiske sanktioner fra Den Finansielle Aktionsgruppe vedrørende Hvidvaskning af Penge (FATF) i forbindelse med terrorisme og terrorfinansiering,

–  der henviser til FATF's erklæring af 24. oktober 2014 om bekæmpelse af finansieringen af terrororganisation Den Islamiske Stat i Irak og Levanten (ISIL) og dens rapport fra februar 2015 om finansieringen af ISIL,

–  der henviser til den 11. rapport om situationen i sikkerhedsunionen, som blev offentliggjort af Kommissionen den 18. oktober 2017,

–  der henviser til tilføjelsen fra september 2015 til Algier-memorandummet om god praksis med hensyn til at forhindrede udbetaling af løsepenge til terrorister i forbindelse med bortførelser,

–  der henviser til Taormina-erklæringen af 26. maj 2017 fra G7 om bekæmpelse af terrorisme og voldelig ekstremisme,

–  der henviser til det nyoprettede Særlige Udvalg om Terrorisme,

–  der henviser til artikel 16 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF),

–  der henviser til artikel 7 og 8 i EU's charter om grundlæggende rettigheder vedrørende beskyttelse af personoplysninger,

–  der henviser til Rådets forordning (EU) 2015/827 af 28. maj 2015 om ændring af forordning (EU) nr. 36/2012 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Syrien(5),

–  der henviser til Kommissionens handlingsplan fra februar 2016 om styrkelse af bekæmpelsen af finansiering af terrorisme,

–  der henviser til Europols rapport fra 2017 om situationen og tendenserne med hensyn til terrorisme (TE-SAT 2017),

–  der henviser til Kommissionens rapport til Europa-Parlamentet og Rådet af 26. juni 2017 om vurderingen af de risici for hvidvask af penge og finansiering af terrorisme, der påvirker det indre marked, og som vedrører grænseoverskridende aktiviteter (COM(2017)0340),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv EU 2017/541 af 15. marts 2017 om bekæmpelse af terrorisme og om erstatning af Rådets rammeafgørelse 2002/475/RIA og ændring af Rådets afgørelse 2005/671/RIA(6),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/680 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med kompetente myndigheders behandling af personoplysninger med henblik på at forebygge, efterforske, afsløre eller retsforfølge strafbare handlinger eller fuldbyrde strafferetlige sanktioner og om den frie udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af Rådets rammeafgørelse 2008/977/RIA(7),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forslag til forordning af 13. juli 2017 om import af kulturgenstande (COM(2017)0375),

–  der henviser til den 9. rapport om situationen i sikkerhedsunionen, som blev offentliggjort af Kommissionen den 27. juli 2017,

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 18. oktober 2017 til Europa-Parlamentet, Det Europæiske Råd og Rådet om ellevte statusrapport om indførelsen af en effektiv og ægte sikkerhedsunion (COM(2017)0608),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 113,

–  der henviser til betænkning fra Udenrigsudvalget (A8-0035/2018),

A.  der henviser til, at et af de væsentlige elementer i bekæmpelsen af terrorisme er at udtørre dens finansieringskilder bl.a. i form af de skjulte kredsløb med svig og skatteunddragelse, hvidvaskning af penge og skatteparadis;

B.  der henviser til, at en del af finansieringen muligvis kommer fra europæiske lande og anvendes af terrororganisationer andre steder, mens andre midler kommer fra lande uden for Europa og er bestemt til at finansiere radikalisering og egentlige terrorhandlinger; der henviser til, at den eksterne og interne dimension af terrorbekæmpelsen hænger sammen, hvorfor udtørringen af finansieringskilderne til terrorismen bør indgå i en bredere EU-strategi, der integrerer både eksterne og interne sikkerhedsdimensioner;

C.  der henviser til, at moderne kommunikationsnet og crowdfunding navnlig har vist sig at være en billig og effektiv måde at generere midler til finansiering af terroraktiviteter eller styre jihadistnetværk; der henviser til, at terrorgrupper har været i stand til at samle yderligere midler til deres aktiviteter ved hjælp af phishingangreb, identitetstyveri eller ved køb af stjålne kreditkortoplysninger i onlinefora;

D.  der henviser til, at finansieringen kan anvendes på tre måder: til de terrorangreb, som kræver omfattende finansiering, til andre angreb som kræver mindre beløb, om end resultaterne er lige brutale; og til finansiering af propaganda, som kan inspirere enkeltmandsangreb, som nødvendiggør meget lidt planlægning og meget få penge; der henviser til, at det er nødvendigt a gribe effektivt ind i alle disse situationer;

E.  der henviser til, at finansiering, der stammer fra lovlige kilder, via modtageren kan være kanaliseret til tredjeparter, enkeltpersoner, grupper, enheder eller virksomheder, som står i forbindelse med terroraktiviteter;

F.  der henviser til, at, terrorisme er en verdensomspændende forbrydelse, hvorfor et effektivt modangreb ligeledes skal være verdensomspændende og omfattende, samordnes tæt på internationalt plan mellem finansielle institutioner, retshåndhævende myndigheder og retsinstanser og indebære udveksling af relevante oplysninger om fysiske og juridiske personer samt mistænkelige aktiviteter, idet man skal være opmærksom på, at beskyttelsen af personoplysninger og privatlivets fred er vigtige grundlæggende rettigheder;

G.  der henviser til, at dataudslip i de seneste år har medført, at bevidstheden om forbindelserne mellem hvidvaskning af penge og skatteunddragelse på den ene side og organiseret kriminalitet og finansiering af terrorisme på den anden side har udviklet sig betydeligt, og at disse spørgsmål er blevet et vigtigt fokuspunkt for international politisk; der henviser til, at medieberetninger på det seneste som erkendt af Kommissionen også har etableret en sammenhæng mellem storstilet svindel med moms- og punktafgifter og organiseret kriminalitet, herunder terrorisme(8);

H.  der henviser til, at næsten alle medlemsstaternes jurisdiktioner har kriminaliseret finansiering af terrorisme som en særskilt forbrydelse;

I.  der henviser til, at finansielle data er et vigtigt redskab til indsamling af efterretninger for at analysere terrornetværk og forstyrre deres operationer; der henviser til, at der fortsat er behov tilstrækkelig håndhævelse af lovgivningen for at forhindre hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme; der henviser til, at der er behov for en samlet forebyggelsesstrategi, som bygger på udveksling af grundlæggende oplysninger og et forbedret samarbejde mellem økonomiske efterretningstjenester, efterretningstjenester og retshåndhævende myndigheder, der arbejder med af bekæmpe finansieringen af terrorismen; der henviser til, at disse oplysninger skulle omfatte udviklingstendenser i international finansiering som f.eks. Bitmap, SWIFT-kodning, kryptovalutaer og de tilsvarende reguleringsmekanismer; der henviser til, at bekæmpelse af finansiering af terrorisme på verdensplan nødvendigvis må indebære verdensomspændende standarder for åbenhed omkring de retmæssige ejere af virksomheder, fonde og lignende ordninger for at kaste lys over finansiel uigennemsigtighed, der letter hvidvaskning af kriminelle indtægter og finansiering af terrororganisationer og aktører;

J.  der henviser til, at der er behov for en formaliseret europæisk platform inden for de eksisterende strukturer - som indtil har fungeret uformelt - der centraliserer indsamlingen af oplysninger og formidler dem til de 28 medlemsstater, og hvorpå medlemsstater kan indgive oplysninger om deres indsats og fremskridt i forbindelse med bekæmpelse af finansiering af terrorisme; der henviser til, at denne udveksling af oplysninger bør være proaktiv;

K.  der henviser til, at et antal internationale nonprofitorganisationer, velgørenhedsorganisationer og andre fonde, netværker og private donorer, som har eller påstår at have en social eller kulturel målsætning, skabte grundlaget for ISIS/Da'esh, Al-Qaeda og andre jihadistiske organisationers økonomiske kapacitet og fungerer som dække for misbrug; der henviser til, at det er af afgørende betydning at overvåge og indsamle efterretninger om disse organisationer, deres grundlæggere, aktiviteter og deres ofte meget omfattende forbindelser med aktører i EU; der henviser til, at der bør sættes en stopper for deres støtte til udbredelse af radikal jihadisme i Afrika, Mellemøsten, Asien og Europa; der henviser til, at denne udbredelse ved EU's grænser og i vores partnerlande er særligt alarmerende; der henviser til, at Golfsamarbejdsrådets og dets medlemsstaters fulde gennemførelse af FATF-henstillingerne på disse områder er af afgørende betydning for bekæmpelsen af den globale terrorisme;

L.  der henviser til, at Al-Qaedas globale finansieringsnetværk er bygget på donationer til velgørenhedsorganisationer og NGO'er, der kommunikerer med donorer via sociale medier og onlinefora; der henviser til, at konti også er blevet brugt til at bede tilhængere om donationer til støtte for jihad-sagen; der henviser til, at der i de senere år er blevet udviklet flere intelligente mobilapplikationer af terrororganisationer for at maksimere rækkevidden og tilskynde til donationer fra tilhængere, hvoraf de fleste af dem befinder sig i Golfstaterne;

M.  der henviser til, at mikrostater og stater med en dårlig renommé inden for retssikkerhed er særlig sårbare med hensyn til at blive hotspots for finansiering af terrorisme;

N.  der henviser til, at efterretninger tyder på, at institutioner og enkeltpersoner i Golfstaterne yder finansiel og logistisk støtte til Al-Qaeda, ISIS/Da'esh og andre radikale grupper; der henviser til, at mange af disse terrorgrupper ikke ville være selvforsynende uden denne finansiering;

O.  der henviser til, at ISIS/Daesh og Al-Qaeda er blevet økonomisk uafhængige; der henviser til, at ISIS/Daesh og Al-Qaeda forsøger at kanalisere deres penge til Syrien og Irak via olieeksport og investeringer i virksomheder, herunder gennem pengekurerer og professionelle kurerer, ulovlige pengeoverførsler og pengefaciliteter og professionelle tjenesteydelser; der henviser til, at ISIS/Da'esh hvidvasker indtægterne fra deres kriminelle aktiviteter ved at opkøbe forretninger og aktiver af enhver art; der henviser til, at ISIS/Da'esh også hvidvasker indtægterne af stjålne antikviteter og smuglede kunstværker og -genstande ved at sælge dem i udlandet, bl.a. på markederne i medlemsstaterne; der henviser til, at ulovlig handel med bl.a. varer, skydevåben, olie, narkotika, cigaretter og kulturgenstande samt menneskehandel, slaveri, udnyttelse af børn, afkrævning af beskyttelsespenge og pengeafpresning er blevet finansieringskilder for terroristgrupper; der henviser til, at stadig flere forbindelser mellem organiseret kriminalitet og terrorgrupper en voksende sikkerhedstrussel for Unionen; der henviser til, at disse kilder vil kunne sætte ISIS/Da'esh og Al-Qaeda i stand til at fortsætte finansieringen af fremtidige kriminelle handlinger efter deres territoriale sammenbrud i Syrien og Irak;

P.  der henviser til, at der er indført et forbud mod internationale løsepenge i henhold til en række internationale forpligtelser, som understøttes af FN's Sikkerhedsråds resolutioner og nationale love; der henviser til, at FN-forbuddet i praksis mangler støtte fra centrale signatarstater, som prioriterer den umiddelbare redning af liv frem for deres forpligtelse til at bekæmpe terrorisme, og ved at gøre dette tillader finansiering af terrororganisationerne;

1.  retter følgende henstillinger til Rådet, Kommissionen og næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik:

   a) opfordrer medlemsstaterne og Kommissionen til at overveje at gøre elimineringen af terrornetværks finansieringskilder til førsteprioriteten, da det vil være et effektivt redskab til at hæmme effektiviteten af disse netværker; mener, at forebyggende strategier, som bygger på udveksling af bedste praksis og af mistænkelige og relevante finansielle oplysninger mellem efterretningstjenesterne, er afgørende for at bekæmpe finansieringen af terrorisme og mere generelt terrorangreb; opfordrer derfor medlemsstaterne efterretningstjenester til at forbedre deres samordning og samarbejde gennem etablering af en europæisk platform for finansoplysninger til bekæmpelse af terror inden for rammerne af eksisterende strukturer (f.eks. Europol) for at undgå oprettelsen af endnu et agentur med særlig fokus på proaktiv udveksling af oplysninger om den finansielle støtte til terrornetværk; mener, at en sådan platform ville skabe en fælles database over fysiske og juridiske personer og mistænkelige transaktioner; understreger, at værdifulde data, der er indsamlet af nationale sikkerhedsagenturer, bør fremsendes, så snart de det er registreret i det centrale system, som skulle have tilladelse til at indeholde oplysninger om ikke-EU-statsborgere, idet der navnlig skal tages hensyn til de mulige konsekvenser for de grundlæggende rettigheder og navnlig retten til beskyttelse af personoplysninger og princippet om formålsbegrænsning; understreger, at denne liste bl.a. bør omfatte en oversigt over banker, finansielle institutioner og europæiske og ikkeeuropæiske kommercielle organer såvel som tredjelande, hvis bekæmpelse af finansiering af terrorisme er mangelfuld; at opfordre Kommissionen til hurtigst muligt at udarbejde en sådan oversigt på grundlag af sine egne kriterier og analyser i overensstemmelse med direktiv (EU) 2015/849; kræver, at de ansvarlige, som direkte eller indirekte begår, organiserer eller støtter terrorhandlinger drages til ansvar for deres handlinger;
   b) opfordrer de europæiske lande, både EU-medlemsstater og tredjelande, til at bidrage til finansieringen til programmer, som fremmer udveksling af bedste praksis mellem deres efterretningstjenester, herunder vedrørende undersøgelse og analyse af terroristers og terrororganisationers rekrutteringsmetoder og metoder til overføring af penge til finansiering af terrorisme; anbefaler, at det indføres kvartalsvise offentlige trusselsvurderinger, der kombinerer de efterretninger og oplysninger, som Europol og Situationscentret (INTCEN) har indsamlet; at opfordre medlemsstaterne til at sikre tilstrækkelige bevillinger og menneskelige ressourcer til efterretningstjenesterne;
   c) understreger – som bekræftet af Den Finansielle Aktionsgruppe vedrørende Hvidvaskning af Penge (FATF), der har udviklet en strategi til bekæmpelse af finansiering af terrorisme – betydningen af en bedre og mere hensigtsmæssig udveksling af oplysninger mellem de finansielle efterretningsenheder, sikkerhedsstyrker, de retshåndhævende myndigheder og efterretningstjenesterne inden for deres egne jurisdiktioner, mellem jurisdiktioner såvel som i den private sektor, navnlig banksektoren;
   d) glæder sig over GCC's engagementet med FATF; opfordrer Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten til aktivt at opfordre EU's partnere, navnlig GCC og dets medlemsstater, til fuldt ud at gennemføre FATF-henstillingerne for at afhjælpe mangler inden for bekæmpelse af hvidvaskning af penge og bekæmpe finansiering af terrorisme og tilbyde teknisk bistand for at opnå fremskridt på disse områder;
   e) opfordrer næstformanden/den højtstående repræsentant til at støtte FATF's indsats og prioritere bekæmpelsen af finansiering af terrorisme, navnlig var at identificere og arbejde med FN's medlemsstater, hvis strategi for bekæmpelse af hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme er mangelfuld;
   f) opfordre til en styrkelse af samarbejdet mellem Europol og EU's vigtigste strategiske partnere, der spiller en central rolle i bekæmpelsen af terrorisme over hele verden; mener, at et tættere samarbejde vil gøre det lettere at forebygge, opdage og gribe ind over for omdrejningspunkterne for finansieringen af terrorisme; opfordrer medlemsstaterne til bedre at udnytte det uformelle netværk af finansielle efterretningsenheder (FIU.net) med udgangspunkt i det arbejde, som Europol har udført, ved at gennemføre det femte direktiv om bekæmpelse af hvidvaskning af penge, og ved at vedtage lovgivningsmæssige foranstaltninger til løsning af andre spørgsmål som følge af de finansielle efterretningsenheders forskelligartede statusser og kompetencer, navnlig for at lette koordineringen og udvekslingen af oplysninger både blandt de finansielle efterretningsenheder og mellem de finansielle efterretningsenheder og retshåndhævende myndigheder med henblik på at dele de pågældende oplysninger med den europæiske platform for finansoplysninger til bekæmpelse af terrorisme;
   g) minder om, at det er yderst vigtigt at styrke den politisk dialog med, øge en økonomiske bistand til og støtte opbygningen af kapaciteten til bekæmpelse af terrorisme i EU's partnerlande, som er på frontlinjen i kampen mod terrorisme;
   h) opfordrer EU-medlemsstaterne til at skærpe overvågningen af mistænkelige organisationer, der beskæftiger sig med aktiviteter som ulovlig handel, smugleri, forfalskning og svindel ved at oprette fælles efterforskningshold med Europol og gøre det nemmere for de retshåndhævende myndigheder at få adgang til mistænkelige transaktioner, idet der skal tages hensyn til proportionalitetsprincippet og retten til privatlivets fred; opfordrer i dette øjemed medlemsstaterne til at forbedre efterforskernes uddannelse og specialisering; opfordrer Kommissionen til at støtte og i tilstrækkelig grad finansiere udviklingen af uddannelsesprogrammer for retshåndhævende og retslige myndigheder i medlemsstaterne;
   i) opfordrer medlemsstaterne og Kommissionen til at forelægge en årlig rapport om de fremskridt, der er sket, og de foranstaltninger, der er truffet vedrørende bekæmpelsen af finansiering af terrorisme, og navnlig bestræbelser på at hindre finansieringen af ISIS'/Da'esh og Al-Qaeda; minder om, at visse medlemsstater er mere engageret end andre i bekæmpelsen af finansieringen af terrorisme, og at den bedste løsning derfor vil være at øge informationsudvekslingen, navnlig om effektiviteten af de allerede indførte foranstaltninger;
   j) ser med tilfredshed på Kommissionens forslag om oprettelse af registre over bankkonti og om at lette adgang til dem for finansielle efterretningsenheder og andre kompetente myndigheder, der beskæftiger sig med bekæmpelse af hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme; bemærker, at Kommissionen inden for kort tid vil foreslå et initiativ til at give retshåndhævende myndigheder en bredere adgang til registre; understreger behovet for, når man udveksler bankkontooplysninger, at overholde reglerne om politisamarbejde og retligt samarbejde, navnlig i forbindelse med straffesager; opfordrer i den forbindelse de medlemsstater, der endnu ikke har gennemført Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/41/EU af 3. april 2014 om den europæiske efterforskningskendelse i straffesager, så hurtigt som muligt;
   k) opfordrer medlemsstaterne til at træffe de nødvendige lovgivningsmæssige foranstaltninger for at sikre at bankerne fører grundigt tilsyn med forudbetalte debitkort for at sikre, at saldoen kun kan forhøjes gennem bankoverførsler fra konti, hvor kontoindehaveren kan identificeres; understreger betydningen af en ansvarskæde, der gør det muligt for efterretningstjenesterne at afgøre, hvornår der er en alvorlig risiko for, at en transaktion bliver udnyttet til terrorangreb eller anden alvorlig kriminalitet; opfordrer endvidere medlemsstaterne til at træffe de nødvendige foranstaltninger til fuldt ud at lette åbningen af en bankkonto for alle de bosiddende på deres område;
   l) understreger nødvendigheden af at sætte en stopper for alle former for skattely, som muliggør hvidvask af penge, skatteundgåelse og skattesvig, da disse er centrale elementer i finansieringen af terrornetværk; opfordrer i denne forbindelse medlemsstaterne til at bekæmpe skatteunddragelse, og opfordrer Kommissionen til at foreslå og gennemføre foranstaltninger til nøje overvågning af pengestrømme og skattely;
   m) henviser til det vellykkede samarbejde med USA og andre partnere og nytten af de oplysninger, der indhentes gennem aftalen mellem EU og USA om deling af oplysninger inden for rammerne af USA's program for sporing af terrorfinansiering (Terrorism Financing Tracking Program, TFTP); opfordrer Kommissionen til at foreslå, at der oprettes en europæisk ordning på dette område som supplerer den nuværende ramme og udbedrer de nuværende huller, navnlig med hensyn til SEPA, hvilket vil skabe den rette balance mellem sikkerhed og individuelle frihedsrettigheder; påpeger, at de europæiske standarder for databeskyttelse vil være gældende for denne europæiske ordning;
   n) opfordrer næstformanden/den højtstående repræsentant og medlemsstaterne til i samarbejde med EU's terrorbekæmpelseskoordinator at udarbejde en liste over enkeltpersoner og enheder, der opererer efter ordninger med ringe gennemskuelighed og et højt niveau af mistænkelige finansielle aktiviteter, navnlig hvis de har forbindelse til radikal jihadisme; opfordrer næstformanden/den højtstående repræsentant og medlemsstaterne til at tage hensyn til en stats bidrag til finansieringen af terrorisme i deres forbindelser med denne stat;
   o) opfordrer Rådet for Den Europæiske Union til at styrke målrettede sanktioner og andre restriktive foranstaltninger over for alle personer og enheder, der på nogen måde stiller økonomiske ressourcer til rådighed for ISIS/Da'esh og Al-Qaeda samt andre jihadistiske grupper; opfordrer til indefrysning af pengemidler og andre finansielle aktiver eller økonomiske ressourcer, der tilhører enkeltpersoner, grupper, virksomheder og enheder (herunder midler hidrørende fra ejendom, der ejes eller kontrolleres direkte eller indirekte af disse personer eller af personer, der handler på deres vegne eller efter deres anvisninger): glæder sig over oprettelsen af FN's Sikkerhedsråds komité for overvågning af gennemførelsen af sanktioner; konstaterer, at medlemsstaterne i henhold til FN’s Sikkerhedsråds resolution nr. 2253(2015) er forpligtet til at handle hurtigt med hensyn til at indefryse pengemidler eller finansielle aktiver til ISIS/Da'esh, Al-Qaeda og tilhørende enkeltpersoner, grupper, virksomheder og enheder; opfordrer næstformanden/den højtstående repræsentant til at støtte FN's Sikkerhedsråds opfordring til FN's medlemslande til hurtigt og effektivt at standse strømmen af midler og andre finansielle aktiver og økonomiske ressourcer til enkeltpersoner og enheder på sanktionslisten for ISIL (Da'esh) og Al-Qaeda;
   p) opfordrer EU-medlemsstaterne til at etablere et kontrol- og godkendelsessystem for at sikre, at religions- og uddannelsesinstitutioner, andre institutioner, centre, velgørende foreninger, kulturelle sammenslutninger og andre enheder, hvor der er mistanke om terrorforbindelser, nærmere redegør for, hvem de modtager økonomisk støtte fra, og hvordan den modtagne støtte fordeles både inden for og uden for EU, og opfordrer til, at alle transaktioner, som foretages af sådanne enheder registreres i en central database, der etableres med alle relevante garantier; opfordrer til, at der for velgørende organisationer indføres obligatorisk forudgående kontrol, af penges oprindelse og destination, hvis der er begrundet mistanke om forbindelser til terrorisme, for at undgå, at midlerne i ond tro eller ved en fejltagelse anvendes til terrorformål; krævet, at alle foranstaltninger gennemføres inden for specifikke programmer mod islamofobi med henblik på at forebygge en stigning i hadforbrydelser såvel som overfald på muslimer og alle andre racistiske og fremmedhadske overfald på grundlag af religion eller etnicitet;
   q) opfordrer medlemsstaterne til at føre nøjere tilsyn med og regulere traditionelle pengeoverførselsmetoder (som f.eks. hawala eller det kinesiske fei ch’ien) og andre uformelle systemer til overførsel af værdier, navnlig i forbindelse af behandlingen af en forordning om kontrol med likvide midler, der føres ind i eller ud af Unionen (2016/0413(COD)), hvorved der vil blive indført pligt for alle agenter, der udfører transaktioner, til at indberette hver enkelt transaktion til myndighederne, og understreger, at målet ikke er at standse traditionelle uformelle pengeoverførsler, men at standse menneskehandel og -smugling gennem organiseret kriminalitet, terrorisme eller erhvervsprofitter fra sorte penge; opfordrer i den forbindelse til, at:
   i) alle mellemmænd og/eller personer, der er involveret i omtalte aktiviteter (kontrollanter eller valutahandlere, formidlere og agenter, koordinatorer, fundraisere og afsendere af overførsler), skal lade sig registrere hos den kompetente nationale myndighed;
   ii) alle transaktioner skal indberettes og dokumenteres på en måde, der letter fremsendelsen, når der anmodes om oplysninger;
   iii) der indføres sanktioner med afskrækkende virkning over for mellemmænd og/eller personer, der er involveret i aktiviteter, som ikke indberettes;
   r) opfordrer Kommissionen til at foreslå den nødvendige lovgivning med henblik på bedre at overvåge alle elektroniske finansielle transaktioner og virksomheder, der skaber elektronisk valuta inklusiv mellemmænd for at undgå, at midler omdannes for brugere, der ikke til fulde kan identificeres, således som det kan være tilfældet med brugere af offentlige net og anonyme navigationssystemer; understreger i den forbindelse, at omveksling af krypteret valuta til kontanter og omvendt skal foretages gennem en identificerbar bankkonto; opfordrer Kommissionen til at foretage en konsekvensanalyse vedrørende finansiering af terrorisme, der involverer aktiviteter med e-spil, virtuelle valutaer, kryptovalutaer, blokkædnings- og FinTech-teknologier; opfordrer endvidere Kommissionen til at overveje mulige foranstaltninger, herunder lovgivning og skabe et regelsæt for disse aktiviteter for at begrænse redskaberne til finansiering af terrorisme;
   s) opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at øge deres overvågning med hensyn til regulering og kontrol med ulovlig handel med guld, ædelstene og ædelmetal, således at disse varer ikke anvendes til finansiering af terroraktiviteter; opfordrer til fastsættelse af aftale kriterier, som skal følges af medlemsstaterne; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at forbyde og sanktionere al kommerciel handel (både eksport og import) med jihadist-kontrollerede områder, med undtagelse af den humanitære bistand, der er nødvendige for den undertrykte befolkning; opfordrer til, at alle (fysiske eller juridiske personer), der på nogen måde deltager i nævnt handel (køb, salg, distribution, formidling eller på anden måde) retsforfølges og sanktioneres for forsømmelighed eller ond vilje; der henviser til, at bemærke de specifikke risici ved finansiering af terrorisme gennem penge- eller værdioverførselsordninger (MVTS); opfordrer medlemsstaterne til at udtænke et styrket partnerskab og samarbejde mellem agenter for pengeoverførsler og europæiske retshåndhævende myndigheder og udstede retningslinjer for at udpege og løse eventuelle specifikke hindringer, der forhindrer udveksling af oplysninger om mistænkelige pengeoverførsler;
   t) glæder sig over forslaget til en forordning om import af kulturgoder og fremhæve dens betydning for at bekæmpe ulovlig import af disse varer for at finansiere terrorisme; opfordrer Kommissionen til at indføje et sporbarhedscertifikat for kunstværker og antikviteter, der kommer ind på EU-markedet og stammer fra områder eller steder, der kontrolleres af væbnede ikke-statslige aktører og organisationer, grupper og individer, der findes på EU's terrorliste; opfordrer Kommission til at forstærke samarbejdet med internationale organisationer som FN, UNESCO, INTERPOL, Verdenstoldorganisationen og Det Internationale Museumsråd med henblik på at skærpe bekæmpelsen af ulovlig handel med kulturgenstande, som anvendes til finansiering af terrorisme; opfordrer medlemsstaterne til at oprette politienheder, der er specialiseret i at tage sig af ulovlig handel med kulturgoder, og sikre samordning mellem disse enheder på tværs af medlemsstaterne; opfordrer medlemsstaterne til at gøre det obligatorisk for virksomheder, der beskæftiger sig med handel med kunstværker, at indberette alle mistænkelige transaktioner, og at pålægge ejere af virksomheder, der beskæftiger sig med kunst- og antikvitetshandel, som bliver involveret i ulovlig handel med sådanne varer, og som kommer til at finansiere terrorisme på grund af forsømmelighed, effektive, forholdsmæssige og afskrækkende sanktioner - om nødvendigt strafferetlige sanktioner; opfordrer Kommissionen til at styrke støtten til tredjelande, især nabolandene, i deres bestræbelser på at gribe ind over for kriminalitet og ulovlig handel som kilde til finansiering af terror;
   u) opfordrer Kommissionen foreslår foranstaltninger for at øge gennemsigtigheden i forhold til oprindelse, transport og formidling af råvarer, især petrokemiske produkter, for at styrke sporbarheden og standse ubevidst finansiering af terrororganisationer;
   v) opfordrer Kommissionen til at undersøge muligheden for at revidere de relevante forordninger og direktiver, således at finansieringsinstitutter skal anmode om oplysninger vedrørende årsagen til det høje og mindre antal mistænkelige transaktioner med henblik på at holde øje med udbetaling af løsepenge til terrororganisationer; opfordrer medlemsstaterne til at træffe målrettede forebyggende foranstaltninger for økonomiske operatører i risikoområder for at hjælpe dem med at fortsætte deres aktiviteter;
   w) opfordrer EU-Udenrigstjenesten til at udpege en specialist i finansielle efterretninger på den nye FSFP-mission i Irak til at støtte den irakiske regering i at forebygge, at ISIS/Da'eshs og Al-Qaedas aktiver forlader landet, såvel som til at bistå de irakiske myndigheder med udviklingen af programmer til bekæmpelse af hvidvaskning af penge;
   x) opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til under de dialoger om terrorbekæmpelse, som de fører med partnertredjelande, at fokusere på politisamarbejde og retligt samarbejde og udveksling af oplysninger og bedste praksis for at forstærke synergierne på verdensplan i bekæmpelsen af finansieringen af terrorisme;
   y) påskønner oprettelsen af et netværk af eksperter i EU's delegationer til bekæmpelse af terrorisme; opfordrer til, at dette netværk styrkes og udvides til flere regioner og navnlig til Afrikas Horn og Sydøstasien; understreger betydningen af at medtage målsætninger vedrørende terrorbekæmpelse i EU's FSFP-missioner og -operationer, navnlig i Libyen, Sahara, Afrikas Horn og Mellemøsten; opfordrer EU-Udenrigstjenesten til at udnævne en ekspert i økonomisk efterretningsvirksomhed under sine FSFP-missioner og -operationer i lande, hvor der er risiko for, at der findes tilflugtssteder for terrorister (terrorist hubs), og i Sahel-regionen, samt til på effektiv vis at udvikle et tæt samarbejde med regeringen i de pågældende områder;
   z) opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at forstærke deres indsats for at tilskynde partnertredjelande til at underskrive og ratificere den internationale konvention til bekæmpelse af finansiering af terrorisme fra 1999, hvori der fastlægges en række principper og standarder for at sætte en stopper for finansieringen af terrorisme, og til at gennemføre den effektivt;
   aa) understreger, at håndtering og afhjælpning af socioøkonomiske klagepunkter i regionen, fremme af levedygtige stater og sikring af overholdelse af menneskerettighederne er afgørende for at reducere ynglepladser for ISIS/Da'esh, Al-Qaeda og andre jihadistiske grupper, herunder deres kapacitet til økonomisk autonomi;
   ab) opfordrer næstformanden/den højtstående repræsentant og EU-Udenrigstjenesten til at styrke samarbejdet med de lande, hvor indtægterne fra narkotikahandel, menneskehandel eller ulovlig varehandel (som f.eks. tobak og andet), findes, således at det kan blive beslaglagt;
   ac) opfordrer næstformanden/den højtstående repræsentant og EU-Udenrigstjenesten til at stå i spidsen for initiativer i de internationale fora for at øge gennemsigtigheden af virksomhedernes ejerskab, nemlig ved oprettelse af et offentligt register over juridiske enheder, herunder virksomheder, fonde og et centralt register over bankkonti, finansielle instrumenter, fast ejendom, livsforsikringskontrakter og andre relevante aktiver, der måtte blive misbrugt for at hvidvaske penge og finansiere terrorisme;
   ad) opfordrer Rådet og Kommissionen til at oprette og gennemføre en årlig mekanisme for benchmarkrapporter til Parlamentet om foranstaltninger truffet af medlemsstaterne og Kommissionen mod finansiering af terrorisme;
   ae) opfordrer næstformanden/den højtstående repræsentant og EU-Udenrigstjenesten til at støtte vores udenlandske partnere i deres nationale bestræbelser på at begrænse de finansielle strømme fra private til organisationer, der anses for at yde støtte og ressourcer til terrorister;
   af) opfordrer medlemsstaterne til hurtigt at vedtage Kommissionens foreslåede momsreform for at forhindre kriminelle organisationer i at udnytte hullerne i det europæiske momssystem til finansiering af terrorisme og andre kriminelle aktiviteter;
   ag) glæder sig over Kommissionens forslag til forordning om gensidig anerkendelse af afgørelser om indefrysning og konfiskation;
   ah) bekræfter, at konfrontationen med og besejringen af ISIS/Da'esh, Al-Qaeda og andre jihadistiske grupper, hvad enten der er økonomisk, militært eller ideologiske skal forblive øverst på sikkerheds- og forsvarsdagsordenen; opfordrer EU-Udenrigstjenesten til at bruge sit diplomatiske engagement med de regionale stater for at understrege denne fælles interesse for både EU og regionale aktører;

2.  pålægger sin formand at sende denne henstilling til Rådet, Kommissionen, næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigs- og sikkerhedsanliggender og medlemsstaterne.

(1) Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0422.
(2) EUT C 346 af 21.9.2016, s. 55.
(3) EUT L 169 af 8.7.2003, s. 6.
(4) EUT L 141 af 5.6.2015, s. 73.
(5) EUT L 132 af 29.5.2015, s. 1.
(6) EUT L 88 af 31.3.2017, s. 6.
(7) EUT L 119 af 4.5.2016, s. 89.
(8) http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3441_en.htm;https://www.euractiv.com/section/economy-jobs/news/eu-targets-terror-financing-with-vat-fraud-crackdown/

Seneste opdatering: 1. oktober 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik