Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2017/2203(INI)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0035/2018

Esitatud tekstid :

A8-0035/2018

Arutelud :

PV 01/03/2018 - 4
CRE 01/03/2018 - 4

Hääletused :

PV 01/03/2018 - 8.17

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2018)0059

Vastuvõetud tekstid
PDF 294kWORD 61k
Neljapäev, 1. märts 2018 - Brüssel
Džihadistide sissetulekuallikate ja terrorismi rahastamise tõkestamine
P8_TA(2018)0059A8-0035/2018

Euroopa Parlamendi 1. märtsi 2018. aasta soovitus nõukogule, komisjonile ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale džihadistide sissetulekuallikate ja terrorismi rahastamise tõkestamise kohta (2017/2203(INI))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse 1999. aasta terrorismi rahastamise tõkestamise rahvusvahelist konventsiooni,

–  võttes arvesse oma 27. oktoobri 2016. aasta resolutsiooni olukorra kohta Põhja‑Iraagis ja Mosulis(1) ning oma 30. aprilli 2015. aasta resolutsiooni kultuurimälestiste hävitamise kohta ISISe/Da’eshi poolt(2),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu üldist välis- ja julgeolekupoliitika strateegiat,

–  võttes arvesse nõukogu 7. juuli 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1210/2003, mis käsitleb teatavaid spetsiifilisi piiranguid majandus- ja finantssuhetes Iraagiga ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 2465/96(3),

–  võttes arvesse ÜRO ülemaailmset terrorismivastase võitluse strateegiat ja ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioone 1267(1999), 1373(2001), 1989(2011), 2133(2014), 2199(2015), 2253(2015) ja 2368(2017),

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. mai 2015. aasta direktiivi (EL) 2015/849, mis käsitleb finantssüsteemi rahapesu või terrorismi rahastamise eesmärgil kasutamise tõkestamist ning millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 648/2012 ja tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2005/60/EÜ ja komisjoni direktiiv 2006/70/EÜ(4),

–  võttes arvesse ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi (EL) 2015/849, mis käsitleb finantssüsteemi rahapesu või terrorismi rahastamise eesmärgil kasutamise tõkestamist, ning millega muudetakse direktiivi 2009/101/EÜ (COM(2016)0450),

–  võttes arvesse 9. novembri 2014. aasta Manama deklaratsiooni terrorismi rahastamise vastase võitluse kohta,

–  võttes arvesse rahapesuvastase töökonna terrorismi ja terrorismi rahastamisega seotud sihipäraste rahaliste karistuste alaseid parimaid tavasid,

–  võttes arvesse rahapesuvastase töökonna 24. oktoobri 2014. aasta avaldust Iraagi ja Levandi Islamiriigi terroriorganisatsiooni (ISIL) rahastamise vastase võitluse kohta ning rahapesuvastase töökonna 2015. aasta veebruari aruannet ISILi rahastamise kohta,

–  võttes arvesse julgeolekuliidu üheteistkümnendat eduaruannet, mille komisjon avaldas 18. oktoobril 2017,

–  võttes arvesse ülemaailmse terrorismivastase võitluse foorumi koostatud terroristide poolt lunaraha saamiseks toimepandud inimröövide ennetamise ja neist kasu saamise takistamise parimaid tavasid käsitleva Alžiiri memorandumi 2015. aasta septembri addendumit,

–  võttes arvesse 26. mai 2017. aasta G7 Taormina avaldust terrorismivastase võitluse ja vägivaldse äärmusluse kohta,

–  võttes arvesse hiljuti asutatud terrorismi käsitlevat erikomisjoni,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 16,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikleid 7 ja 8 isikuandmete kaitse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 28. mai 2015. aasta määrust (EL) 2015/827, millega muudetakse määrust (EL) nr 36/2012, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses olukorraga Süürias(5),

–  võttes arvesse komisjoni 2016. aasta veebruari tegevuskava terrorismi rahastamise vastase võitluse tõhustamiseks,

–  võttes arvesse Europoli 2017. aasta aruannet terrorismi olukorra ja suundumuste kohta ELis (TE‑SAT),

–  võttes arvesse komisjoni 26. juuni 2017. aasta aruannet Euroopa Parlamendile ja nõukogule siseturgu mõjutavate ja piiriülese tegevusega seotud rahapesu ja terrorismi rahastamise riskide hindamise kohta (COM(2017)0340),

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. märtsi 2017. aasta direktiivi (EL) 2017/541 terrorismivastase võitluse kohta, millega asendatakse nõukogu raamotsus 2002/475/JSK ning muudetakse nõukogu otsust 2005/671/JSK(6),

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta direktiivi (EL) 2016/680, mis käsitleb füüsiliste isikute kaitset seoses pädevates asutustes isikuandmete töötlemisega süütegude tõkestamise, uurimise, avastamise ja nende eest vastutusele võtmise või kriminaalkaristuste täitmisele pööramise eesmärgil ning selliste andmete vaba liikumist ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu raamotsus 2008/977/JSK(7),

–  võttes arvesse ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. juuli 2017. aasta määrus kultuuriväärtuste impordi kohta (COM(2017)0375),

–  võttes arvesse julgeolekuliidu üheksandat eduaruannet, mille komisjon avaldas 27. juulil 2017,

–  võttes arvesse komisjoni 18. oktoobri 2017. aasta teatist Euroopa Parlamendile, Euroopa Ülemkogule ja nõukogule „Üheteistkümnes eduaruanne tulemusliku ja tegeliku julgeolekuliidu suunas liikumise kohta“ (COM(2017)0608),

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 113,

–  võttes arvesse väliskomisjoni raportit (A8‑0035/2018),

A.  arvestades, et terrorismi rahastamisallikate, sealhulgas pettuste ja maksudest kõrvalehoidumise, rahapesu ja maksuparadiiside kaudu saadud peidetud rahastamisallikate piiramine on terrorismivastase võitluse üks olulisemaid aspekte;

B.  arvestades, et ehkki osa terroriorganisatsioonidele mujal kasutamiseks antavast rahastusest võib tulla Euroopa riikidest, tuleb muu rahastus radikaliseerumise ja tegelike terroriaktide rahastamiseks väljastpoolt Euroopat; arvestades, et terrorismivastase võitluse välis- ja sisemõõde on omavahel seotud, ning arvestades, et terrorismi rahastamisallikate tõkestamine peaks moodustama osa ELi laiemast strateegiast, mis seob omavahel nii välis- kui ka sisejulgeoleku mõõtme;

C.  arvestades, et moodsad sidevõrgud ja eelkõige ühisrahastamine on osutunud terroristliku tegevuse rahastamisel ja džihaadivõrgustiku haldamisel odavaks ja tõhusaks rahakogumise viisiks; arvestades, et terrorirühmitustel on õnnestunud oma tegevuste jaoks täiendavaid vahendeid koguda andmepüügi rünnakute ja identiteedivarguse või varastatud krediitkaardiandmete veebifoorumites ostmise kaudu;

D.  arvestades, et kõnealust rahastamist saab kasutada kolmel viisil: terrorirünnakute jaoks, mis vajavad märkimisväärsel hulgal rahalisi vahendeid, muude rünnakute jaoks, mille tagajärjed on samavõrd tõsised, kuid mis nõuavad vähem rahalisi vahendeid, ning selleks, et rahastada propagandat, mis võiks anda tõuke nn üksiku hundi rünnakutele, mis nõuavad väga vähe kavandamist ja raha; arvestades, et kõikide selliste olukordade puhul tuleb reageerida tulemuslikult;

E.  arvestades, et rahaliste vahendite vastuvõtja võib suunata seaduslikku päritolu vahendid terroristliku tegevusega seotud kolmandatele osapooltele, üksikisikutele, rühmadele, ettevõtetele või organisatsioonidele;

F.  arvestades, et kuna terrorismi näol on tegemist ülemaailmse kuritegevusega, peab tulemuslik reageerimine toimuma samuti maailma tasandil ja olema terviklik, kusjuures siin on määrava tähtsusega finantsasutuste, õiguskaitseasutuste ja kohtuasutuste kooskõlastatud tegevus ning asjakohase teabe jagamine füüsiliste ja juriidiliste isikute ning kahtlase tegevuse kohta, pidades silmas, et isikuandmete kaitse ja eraelu kaitse on olulised põhiõigused;

G.  arvestades, et viimastel aastatel toimunud andmelekete tõttu on teadlikkus seostest ühelt poolt rahapesu ja maksudest kõrvalehoidumise ning teiselt poolt organiseeritud kuritegevuse ja terrorismi rahastamise vahel oluliselt suurenenud, ning arvestades, et need probleemid on muutunud rahvusvahelises poliitikas keskseks mureküsimuseks; arvestades, et nagu komisjon on tõdenud, on hiljutistes meediakajastustes organiseeritud kuritegevusega, sealhulgas terrorismiga seostatud ka massilisi käibemaksu- ja aktsiisimaksupettusi(8);

H.  arvestades, et peaaegu kõikide liikmesriikide jurisdiktsioonides on terrorismi rahastamine kriminaliseeritud eraldiseisva süüteona;

I.  arvestades, et finantsteave on luureteabe kogumisel oluline vahend, mis võimaldab analüüsida terrorivõrgustikke ja seda, kuidas nende tegevust paremini takistada; arvestades, et rahapesu ja terrorismi rahastamise takistamiseks on vaja pidevalt tagada õigusaktide piisav täitmine; arvestades, et vaja on kõikehõlmavat ja ennetavat strateegiat, mis põhineb terrorismi rahastamise vastase võitlusega tegelevate rahapesu andmebüroode, luureteenistuste ja õiguskaitseasutuste vahelisel põhiteabe vahetamisel ja paremal koostööl; arvestades, et see teave peaks hõlmama arenevaid suundumusi, nagu bitmap, SWIFT‑kodeerimine, krüptoraha ja selle vastavad regulatiivmehhanismid; arvestades, et üleilmne terrorismi rahastamise vastane võitlus peab hõlmama äriühingute, usaldusfondide ja sarnaste süsteemide tegelike tulusaajate globaalseid läbipaistvusstandardeid, et heita valgust finantsläbipaistmatusele, mis hõlbustab kriminaaltulu pesemist ning terroriorganisatsioonide ja terroristide rahastamist;

J.  arvestades, et olemasolevates struktuurides on vaja ametlikku Euroopa platvormi – mis siiani on eksisteerinud mitteametlikult – mis koondaks praegu 28 liikmesriigis hajutatult toimuva teabe kogumise ning mille kaudu liikmesriigid saaksid anda teavet terrorismi rahastamise vastu võitlemisse antud panuse suuruse ja selles valdkonnas tehtud edusammude kohta; arvestades, et selline teabevahetus peaks olema ennetav;

K.  arvestades, et ISISe/Daeshi, Al Qaeda ja teiste džihaadivõitlejate organisatsioonide finantssuutlikkusele panid aluse paljud rahvusvahelised mittetulundusorganisatsioonid, heategevusasutused, muud sihtasutused ja erasektori annetajad, kellel kas on või enda väitel on sotsiaalsed või kultuurilised eesmärgid, kuid toimivad kuritegeliku tegevuse kattevarjuna; arvestades, et seetõttu on järelevalve ja luureandmete kogumine selliste organisatsioonide, nende asutajate, tegevuse ja sageli ulatuslike sidemete kohta ELi osalejatega äärmiselt oluline; arvestades, et nende toetus džihadistliku islamismi laienemisele Aafrikas, Lähis‑Idas, Aasias ja Euroopas tuleks blokeerida; arvestades, et selline laienemine ELi piiridel ning naaber- ja parterriikides on eriti murettekitav; arvestades, et üleilmse terrorismi vastu võitlemiseks on väga oluline, et Pärsia lahe koostöönõukogu ja selle liikmesriigid rakendaksid nendes piirkondades täielikult rahapesuvastase töökonna soovitusi;

L.  arvestades, et Al Qaeda üleilmne rahakogumisvõrgustik põhineb annetustel heategevusasutustele ja valitsusvälistele organisatsioonidele, kes suhtlevad annetajatega sotsiaalmeedia ja veebifoorumite kaudu; arvestades, et džihaadi jaoks toetajatelt annetuste küsimiseks on kasutatud ka kontosid; arvestades, et viimastel aastatel on terroriorganisatsioonid välja töötanud mitmeid nutitelefonirakendusi, et suurendada oma teavitustegevust ja julgustada toetajaid, kellest enamik asub Pärsia lahe riikides, annetusi tegema;

M.  arvestades, et mikroriigid ja õigusriigi põhimõtteid kehvasti rakendavad riigid on eriti haavatavad ja neil on oht muutuda terrorismi rahastamise koondumiskohaks;

N.  arvestades, et luureandmed näitavad, et Pärsia lahe piirkonna asutused ja üksikisikud annavad ISISele/Daeshile, Al Qaedale ja muudele äärmusrühmitistele rahalist ja logistilist toetust; arvestades, et paljud terroristlikud rühmitused ei saaks ilma sellise rahastamiseta end ära majandada;

O.  arvestades, et ISIS/Daesh ja Al Qaeda on muutunud rahaliselt sõltumatuks; arvestades, et ISIS/Daesh ja Al Qaeda üritavad suunata oma raha Süüriasse ja Iraaki naftaekspordi ja äriühingutesse investeerimise kaudu, sealhulgas raha- ja elukutseliste kullerite, ebaseaduslike rahaülekannete ning raha- ja kutsealaste teenuste valdkonnas; arvestades, et ISIS/Daesh ja Al Qaeda pesevad oma kuritegelikul teel saadud tulu puhtaks, ostes ettevõtteid ja igat liiki vara; arvestades, et ISIS/Daesh ja Al Qaeda pesevad puhtaks ka varastatud antiikesemetest ning ebaseaduslikult üle piiri toimetatud kunstiteostest ja esemetest saadud tulu, müües neid välismaal, sealhulgas liikmesriikide turgudel; arvestades, et terroristlikud rühmitused on muutnud ebaseadusliku kauplemise kaupade, tulirelvade, nafta, narkootikumide, sigarettide ja kultuuriväärtuste ja muuga ning inimkaubanduse, orjuse, laste ekspluateerimise, räkiti ja väljapressimise oma tuluallikateks; arvestades, et organiseeritud kuritegevuse ja terrorirühmituste vahelised üha tihedamad sidemed kujutavad endast kasvavat ohtu liidu julgeolekule; arvestades, et kõnealuste allikate tõttu võib juhtuda, et ISIS/Daesh ja Al Qaeda saavad pärast oma territoriaalset kokkuvarisemist Süürias ja Iraagis tulevaste kuritegude rahastamist jätkata;

P.  arvestades, et ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonidel ja siseriiklikel õigusaktidel põhinevate mitmete rahvusvaheliste kohustustega on kehtestatud rahvusvaheline lunaraha maksmise keeld; arvestades, et tegelikkuses puudub ÜRO keelul olulisemate allakirjutanud riikide toetus, kuna viimased seavad vahetu elupäästmise terrorismivastaste kohustuste täitmise kõrval esikohale ning võimaldavad seeläbi terroriorganisatsioone rahastada;

1.  esitab nõukogule, komisjonile ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale järgmised soovitused:

   a) kutsub liikmesriike ja komisjoni üles kaaluma terrorivõrgustike rahastamisallikate tõkestamise pidamist peamiseks prioriteediks, kuna see on tulemuslik vahend nende võrgustike tõhususe vähendamisel; on seisukohal, et ennetavad strateegiad, mis põhinevad parimate tavade ning kahtlust äratava ja asjakohase finantsteabe vahetamisel luureteenistuste vahel, on terrorismi rahastamise ja üldisemalt terrorirünnakute vastases võitluses äärmiselt olulised; kutsub liikmesriikide luureteenistusi üles parandama koordineerimist ja koostööd ning looma olemasolevate struktuuride (nt Europol) raames (et vältida veel ühe asutuse loomist) Euroopa terrorismivastase finantsteabe stabiilset platvormi, mis keskendub terrorivõrgustike rahalist toetamist käsitleva põhiteabe ennetavale vahetamisele; on seisukohal, et see platvorm looks ühise andmebaasi, kuhu kantakse andmed füüsiliste ja juriidiliste isikute ning kahtlaste tehingute kohta; rõhutab, et väärtuslikud andmed, mida riiklikud julgeolekuasutused on kogunud, tuleks edastada kohe pärast salvestamist kiiresti kesksüsteemi, kus peaks olema lubatud hoida andmeid kolmandate riikide kodanike kohta, võttes hoolikalt arvesse võimalikku mõju põhiõigustele ja eelkõige õigust isikuandmete kaitsele ning eesmärgi piiramise põhimõtet; rõhutab, et nimetatud teave peab muu hulgas hõlmama nii Euroopa kui ka Euroopa-väliste ja selliste kolmandate riikide, kus terrorismi rahastamise vastases võitluses esineb puudujääke, pankade, finantsasutuste ja äriühingute loetelu; kutsub komisjoni üles koostama asjaomast loetelu võimalikult kiiresti, võttes aluseks omaenda kriteeriumid ja direktiivi (EL) 2015/849 kohase analüüsi; kordab, et terroriaktide toimepaneku, korraldamise või toetamise eest otse või kaudselt vastutavad isikud peavad oma tegude eest vastust andma;
   b) palub Euroopa riikidel, nii ELi liikmesriikidel kui ka kolmandatel riikidel rahastada programme, mis edendavad luureteenistuste vahelist parimate tavade jagamist, sealhulgas terroristide ja terroristlike organisatsioonide värbamismeetodite ja terrorismile suunatud raha kättetoimetamise ja ülekandmise meetodite uurimise ja analüüsi kohta; soovitab teha kord kvartalis avalikud ohuhinnangud, millesse on koondatud Europoli ja ELi luure- ja situatsioonikeskuse (INTCEN) kogutud luureandmed ja teave; palub liikmesriikidel tagada luureteenistustele piisav rahastus ja inimressursid;
   c) toonitab – nagu kordas rahapesuvastane töökond, kes on välja töötanud terrorismi rahastamise vastase strateegia – et teabevahetuse parandamine rahapesu andmebüroode endi vahel ning rahapesu andmebüroode, julgeolekujõudude ja õiguskaitse- ja luureasutuste vahel nende endi jurisdiktsioonis ja eri jurisdiktsioonide vahel, aga ka erasektoris ja eeskätt pangandussektoris on äärmiselt oluline;
   d) tunneb heameelt Pärsia lahe koostöönõukogu osalemise üle rahapesuvastases töökonnas; palub komisjonil ja Euroopa välisteenistusel ELi partnereid, eriti Pärsia lahe koostöönõukogu ja selle liikmesriike aktiivselt julgustada, et nad rakendaksid täielikult rahapesuvastase töökonna soovitusi rahapesu ja terrorismi rahastamise vastase võitluse puuduste kõrvaldamisel ning pakuksid nendes valdkondades edusammude tegemiseks tehnilist abi;
   e) kutsub komisjoni asepresidenti ja liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrget esindajat üles toetama rahapesuvastase töökonna jõupingutusi ja seadma terrorismi rahastamise vastast võitlust prioriteediks, eelkõige mis puudutab rahapesu ja terrorismi rahastamise vastase võitluse strateegiliste puuduste kindlakstegemist ning nende kõrvaldamist koostöös ÜRO liikmesriikidega;
   f) nõuab Europoli ja terrorismivastases võitluses olulist rolli etendavate ELi olulisemate strateegiliste parterite ülemaailmse koostöö tugevdamist; on veendunud, et tihedam koostöö võimaldaks paremini ennetada terrorismi rahastamise keskuste tekkimist, neid avastada ja neile reageerida; kutsub liikmesriike üles kasutama rohkem ära Euroopa rahapesu andmebüroo mitteametlikku võrgustikku (FIU.net) Europoli tehtud töö põhjal, rakendama viiendat rahapesuvastast direktiivi ning võtma regulatiivmeetmeid, et lahendada rahapesu andmebüroode erinevatest staatustest ja pädevustest tulenevaid muid probleeme, et lihtsustada eelkõige koordineerimist ja teabevahetust nii rahapesu andmebüroode vahel kui ka rahapesu andmebüroode ja õiguskaitseasutuste vahel, et jagada asjaomast teavet Euroopa terrorismivastase luure platvormiga;
   g) tuletab meelde, et äärmiselt oluline on parandada poliitilist dialoogi, suurendada finantsabi ja toetada selliste ELi partnerite terrorismivastase võitlusega seotud suutlikkuse suurendamist, kes on terrorismivastases võitluses eesliinil;
   h) kutsub liikmesriike üles Europoliga ühiseid uurimisrühmi luues rohkem jälgima kahtlaseid organisatsioone, kes on seotud sellise tegevusega nagu ebaseaduslik kauplemine, smugeldamine, võltsimine ja pettused, hõlbustades õiguskaitseasutuste juurdepääsu kahtlastele tehingutele, arvestades proportsionaalsuse põhimõtet ning eraelu puutumatust; kutsub liikmesriike üles tõhustama sel eesmärgil uurijate väljaõpet ja spetsialiseerumist; kutsub komisjoni üles toetama ja piisavalt rahastama koolitusprogrammide väljatöötamist liikmesriikide õiguskaitse- ja õigusasutuste jaoks;
   i) kutsub liikmesriike ja komisjoni üles esitama aastaaruannet terrorismivastases võitluses tehtud edusammude ja võetud meetmete ning eelkõige ISISe/Daeshi ja Al Qaeda rahastamise tõkestamiseks tehtud jõupingutuste kohta; tuletab meelde, et mõned liikmesriigid on terrorismi rahastamise tõkestamises teistest aktiivsemad, ja seega oleks parim lahendus suurendada teabe jagamist, eelkõige juba võetud meetmete tõhususe kohta;
   j) peab tervitatavaks komisjoni ettepanekut luua pangakontode registrid ja hõlbustada rahapesu andmebüroode ning muude rahapesu ja terrorismi rahastamise vastase võitlusega tegelevate pädevate ametite jaoks neile juurdepääsu; märgib, et komisjon teeb varsti ettepaneku õiguskaitseasutuste laiema juurdepääsu kohta registritele; rõhutab, et pangakontode andmeid vahetades, eelkõige kriminaalmenetluste raames, tuleb järgida politsei- ja õigusalase koostöö eeskirju; kutsub sellega seoses üles neid liikmesriike, kes ei ole veel üle võtnud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 3. aprilli 2014. aasta direktiivi 2014/41/EL, mis käsitleb Euroopa uurimismäärust kriminaalasjades, seda esimesel võimalusel üle võtma;
   k) palub liikmesriikidel võtta vajalikud õigusmeetmed selleks, et pangad jälgiksid selgelt ettemakstud deebetkaarte, nii et neile oleks võimalik raha kanda ainult pangaülekannete kaudu ja kontodelt, mille omanikku on võimalik tuvastada; rõhutab, kui oluline on tagada kuuluvusahel, mis võimaldab luureteenistustel kindlaks teha, kui tehingu puhul on suur oht, et seda kasutatakse terrorismi või muu raske kuriteo otstarbel; kutsub lisaks liikmesriike üles võtma vajalikke meetmeid, et täielikult hõlbustada pangakonto avamist kõikide nende territooriumil asuvate inimeste jaoks;
   l) rõhutab vajadust teha lõpp mis tahes laadi maksuparadiisidele, mis võimaldavad rahapesu, maksustamise vältimist ja maksudest kõrvalehoidumist, mis võib olla terroristlike võrgustike rahastamise keskmes; kutsub liikmesriike sellega seoses üles võitlema maksustamise vältimise vastu, ning nõuab tungivalt, et komisjon esitaks ettepanekud rahavoogude ja maksuparadiiside ranget kontrolli käsitlevate meetmete kohta ja rakendaks need;
   m) märgib, et ELi ja USA vahelise lepingu raames, milles nähakse ette USA terrorismi rahastamise jälgimise programmi kaudu saadud teabe jagamine, on tehtud edukat koostööd USA ja muude partneritega ning saadud kasulikku teavet; kutsub komisjoni üles esitama ettepaneku selles valdkonnas Euroopa süsteemi loomiseks, mis täiendaks olemasolevat raamistikku ning käsitleks praeguseid lünki, eelkõige seoses ühtse euromaksete piirkonnaga, püüdes saavutada tasakaalu turvalisuse ja isikuvabaduste vahel; juhib tähelepanu, et selles Euroopa-siseses süsteemis tuleks rakendada Euroopa isikuandmete kaitse standardeid;
   n) kutsub komisjoni asepresidenti ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrget esindajat ja liikmesriike koostama koostöös ELi terrorismivastase võitluse koordinaatoriga loetelu isikute ja üksuste kohta, kelle tegevus on läbipaistmatu ning kes teevad arvukalt kahtlaseid finantstehinguid, kui on tõendeid, et asjaomased asutused ei ole suutnud meetmeid võtta, eriti kui need isikud ja üksused on seotud džihadistliku äärmuslusega; kutsub komisjoni asepresidenti ning liidu välisasjade ja julgeolupoliitika kõrget esindajat ja liikmesriike üles võtma oma suhetes riigiga arvesse tema osalemist terrorismi rahastamises;
   o) kutsub ELi nõukogu üles tõhustama selektiivsete sanktsioonide ja muude piiravate meetmete määramist kõikidele neile isikutele ja üksustele, kes mingil viisil teevad ISISele/Daeshile, Al Qaedale või muudele džihaadivõitlejate rühmitustele kättesaadavaks majandusressursse; nõuab nende isikute, rühmituste, ettevõtjate ja üksuste rahaliste vahendite, muu finantsvara või majandusressursside arestimist (sealhulgas need vahendid, mis tulenevad varast, mis kuulub neile või on nende otsese või kaudse kontrolli all või mida valdavad nende nimel või nende juhiste kohaselt tegutsevad isikud); väljendab rahulolu ÜRO Julgeolekunõukogu komitee loomise üle, mille ülesandeks on pidada sanktsioonide kohaldamise üle järelevalvet; märgib, et kõigil liikmesriikidel on ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 2253(2015) kohaselt kohustus ISISe/Daeshi, Al Qaeda ja nendega seotud isikute, rühmituste, ettevõtete ja üksuste rahaliste vahendite või finantsvara arestimisel kiiresti tegutseda; kutsub komisjoni asepresidenti ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrget esindajat üles toetama ÜRO Julgeolekunõukogu üleskutset ÜRO liikmesriikidele lõigata jõuliselt ja otsustavalt ära vahendite ja muude finantsvarade ning majandusressursside voog ISISe/Daeshi ja Al Qaeda sanktsioonide nimekirjas märgitud isikutele ja üksustele;
   p) kutsub ELi liikmesriike üles looma kontrolli- ja selgitussüsteemi selleks, et pühakojad, õppeasutused, institutsioonid, keskused, heategevusasutused, kultuuriühingud või muud sarnased üksused, juhul kui on põhjendatult alust kahtlustada, et neil on sidemeid terroristlike rühmitustega, kirjeldaksid täpselt, kellelt nad rahalisi vahendeid saavad ja kuidas nad jaotavad nii ELi‑siseselt kui ka väljastpoolt ELi saadud rahalisi vahendeid, ning nõuab, et kõik rahaülekannetega tegelevate asutuste tehtud tehingud koondataks kõiki kaitsemeetmeid rakendavasse andmebaasi; nõuab annetuste puhul tungivalt raha päritolu ja otstarbe suhtes kohustusliku eelkontrolli kohaldamist, kui on põhjendatult alust kahtlustada sidemeid terrorismiga, et ennetada raha kuritahtlikku või hooletut levitamist terroristlikel eesmärkidel; nõuab tungivalt islamofoobia vastaste eriprogrammide raames kõigi meetmete võtmist, et vältida vihakuritegude sagenemist ning moslemite vastu suunatud või muid usu või rahvuse tõttu toime pandavaid rassistlikke või ksenofoobseid rünnakuid;
   q) kutsub liikmesriike üles tõhusamalt kontrollima ja reguleerima traditsioonilisi rahaülekande viise (näiteks muu hulgas nn hawala või Hiina fei ch’ieni süsteeme) või mitteametlikke ülekandesüsteeme, eelkõige liitu sisse toodava või liidust välja viidava sularaha kontrollimist käsitleva määruse (2016/0413(COD)) vastuvõtmise kaudu, kohaldades ülekandeid tegevatele vahendajatele kohustust deklareerida asjaomastele ametiasutustele kõik nende süsteemidega tehtavad märkimisväärsed tehingud ning rõhutades nende meetmete poolt mõjutatud rühmadele, et eesmärk ei ole jälgida tavapäraseid rahaülekandeid, vaid organiseeritud kuritegevusega seotud terroristlikke rahavooge või mustast rahast saadavat tööstuslikku/ärilist kasu; nõuab sellega seoses
   i) kõigi vahendajate ja/või isikute, kes osalevad nimetatud tegevuses (kontrollijad või vahetusasutused, vahemehed ja korraldajad, koordineerijad, maksukogujad ja edastajad) registreerimist riigi pädevas asutuses;
   ii) kõigi tehingute deklareerimist ja dokumenteerimist viisil, mis hõlbustab taotluse korral teabe edastamist;
   iii) deklareerimata tehingutes osalevate vahendajate ja/või isikute suhtes hoiatavate karistuste määramist;
   r) palub komisjonil esitada vajaliku seadusandliku ettepaneku, et paremini jälgida kõiki elektroonilisi finantstehinguid ja e-raha väljastavaid ettevõtteid, sealhulgas vahendajaid, et hoida ära rahaliste vahendite vahetamist täielikult tuvastamata kasutajatele, näiteks avalike võrgustike või anonüümsete veebibrauserite kasutajad; rõhutab sellega seoses, et krüptoraha vahetamine sularahaks ja vastupidi peab kohustuslikus korras aset leidma tuvastatava pangakonto kaudu; kutsub komisjoni üles hindama virtuaalmänge, küberraha, krüptoraha, plokiaheltehnoloogiat ja finantstehnoloogiat hõlmava terrorismi rahastamise mõjusid; kutsub komisjoni ka üles kaaluma nende tegevuste jaoks õigusraamistiku loomiseks võimalikke meetmeid, sealhulgas õigusaktide vastuvõtmist, et piirata terrorismi rahastamise vahendeid;
   s) kutsub komisjoni ja liikmesriike üles suurendama kulla, vääriskivide ja väärismetallidega kaubitsemise reguleerimise ja kontrollimisega seotud järelevalvet, et neid kaupu ei kasutataks terroristliku tegevuse rahastamiseks; nõuab liikmesriikide poolt heaks kiidetud ja järgitavate kriteeriumide loomist; kutsub komisjoni ja liikmesriike üles keelustama ja karistama mis tahes kauplemist (nii eksporti kui ka importi) džihaadivõitlejate kontrollitavate piirkondadega, välja arvatud alistatud elanikkonna jaoks vajalike humanitaarabikaupade puhul; nõuab asjaomase kauplemise mis tahes osas (ost, müük, levitamine, vahendamine või muu tegevus) kas hooletuse tõttu või tahtlikult osalenud nii füüsilistele kui ka juriidilistele isikutele süüdistuse esitamist ja nende karistamist; märgib rahasiirde erilisi riske seoses terrorismi rahastamisega; kutsub liikmesriike üles kavandama tõhustatud partnerlust ja koostööd rahasiirde esindajate ja Euroopa õiguskaitseasutuste vahel ning andma välja suunised, mis aitaksid teha kindlaks mis tahes konkreetsed takistused kahtlaste rahaülekannete kohta teabe vahetamisele;
   t) peab tervitatavaks kultuuriväärtuste importi käsitleva määruse ettepanekut ning rõhutab, kui tähtis on takistada nende kaupade ebaseaduslikku importi, pidades silmas terrorismi rahastamist; kutsub komisjoni üles looma jälgitavuse sertifikaati selliste ELi turule sisenevate kunstiteoste ja antiikesemete jaoks, mis pärinevad eelkõige mis tahes relvastatud valitsusväliste osalejate ning ELi terroristide nimekirja kantud organisatsioonide, rühmituste või isikute kontrollitavatelt territooriumidelt või paikadest; kutsub komisjoni üles tõhustama oma koostööd rahvusvaheliste organisatsioonidega, näiteks ÜRO, UNESCO, Interpoli, Maailma Tolliorganisatsiooni ja Rahvusvaheline Muuseumide Nõukoguga, et tõhustada võitlust ebaseadusliku kultuuriväärtustega kaubitsemise vastu, mida kasutatakse terrorismi rahastamiseks; kutsub liikmesriike üles arendama välja politseiüksused, mis on spetsialiseerunud ebaseaduslikule kultuuriväärtustega kaubitsemisele, ning tagama nende üksuste vaheline koordineerimine liikmesriikides; kutsub liikmesriike üles kohustama kunstiga kauplevaid ettevõtteid deklareerima kõik kahtlased tehingud ja kehtestama tõhusa, proportsionaalse ja hoiatava karistuse, sealhulgas vajaduse korral kriminaalkaristuse, terrorismi tahtmatu rahastamise eest kunstiteoste ja antiikesemetega kauplevate ettevõtete vastutavatele isikutele, kes on seotud seda liiki kaubaga ebaseadusliku kauplemisega; kutsub komisjoni üles suurendama toetust kolmandatele riikidele, eriti naaberriikidele, nende jõupingutustes tõkestada kuritegevust ja ebaseaduslikku kauplemist terrorismi rahastamise allikana;
   u) kutsub komisjoni üles kavandama meetmeid, mis aitaksid suurendada kaupade, eelkõige naftakeemiasaaduste päritolu, transpordi ja vahendamise läbipaistvust, et parandada jälgitavust ja peatada terroriorganisatsioonide tahtmatu rahastamine;
   v) kutsub komisjoni üles uurima võimalust reformida asjakohaseid eeskirju ja direktiive nii, et finantsasutused oleksid kohustatud esitama teavet väikestes ja suurtes summades tehtavate kahtlaste tehingute põhjuste kohta eesmärgiga kontrollida lunaraha maksmist terroristlikele organisatsioonidele; kutsub liikmesriike üles võtma ennetavaid meetmeid, mis oleksid suunatud ohupiirkondades asuvatele ettevõtjatele, et aidata neil oma tegevust jätkata;
   w) palub, et Euroopa välisteenistus nimetaks ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika uue Iraagi missiooni jaoks ametisse finantsluure spetsialisti, kes toetaks Iraagi valitsust ISISe/Daeshi ja Al Qaeda vara riigist välja suunamise tõkestamisel ning abistaks Iraagi ametiasutusi rahapesuvastase võitluse programmide väljatöötamisel;
   x) nõuab, et komisjon ja liikmesriigid keskenduksid kolmandate partnerriikidega terrorismivastase võitluse teemal peetavate läbirääkimiste raames oma jõupingutustes politsei- ja õiguskoostööle ning andmete ja heade tavade vahetamisele, et suurendada maailma tasemel koostoimet terrorismi rahastamise vastases võitluses;
   y) väljendab heameelt terrorismivastase võitluse ekspertide võrgustiku loomise üle ELi delegatsioonides; nõuab selle võrgustiku tugevdamist ja laiendamist enamatesse piirkondadesse ning eriti Aafrika Sarve piirkonda ja Kagu‑Aasiasse; juhib tähelepanu asjaolule, et oluline on lisada ELi ÜJKP missioonide ja operatsioonide volitustesse terrorismivastased eesmärgid, eelkõige Liibüas, Sahelis, Aafrika Sarve piirkonnas ja Lähis-Idas; nõuab tungivalt, et Euroopa välisteenistus nimetaks ametisse finantsluure spetsialisti ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika missioonide jaoks riikides, millel on oht muutuda terroristide pelgupaigaks (terrorist hubs), ja Saheli piirkonnas, ning arendaks tõhusalt kohalike valitsustega tihedat koostööd;
   z) kutsub komisjoni ja liikmesriike üles tugevdama oma meetmeid, et innustada kolmandaid partnerriike allkirjastama ja ratifitseerima 1999. aasta terrorismi rahastamise tõkestamise rahvusvahelise konventsiooni, milles kehtestatakse teatavad põhimõtted ja standardid terrorismi rahastamise peatamiseks, ning seda tõhusalt ellu viima;
   aa) rõhutab, et oluline on tegeleda sotsiaal-majanduslike probleemidega ja neid leevendada, edendada elujõulisi riike ja tagada inimõiguste austamine, et vähendada ISISe/Daeshi, Al Qaeda ja teiste džihaadivõitlejate tegevuseks soodsat pinnast, sealhulgas seoses nende rahalise sõltumatuse saavutamisega;
   ab) nõuab tungivalt, et komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ja Euroopa välisteenistus tugevdaksid koostöösuhteid riikidega, kus asuvad ebaseaduslikust uimastikaubandusest, inimkaubandusest või kaupadega ebaseaduslikust kauplemisest saadud rahalised vahendid, ja ebaseaduslike sigarettide päritoluriikidega, eesmärgiga need arestida;
   ac) nõuab tungivalt, et komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ja Euroopa välisteenistus juhiksid rahvusvahelistel foorumitel algatusi, mis aitaksid parandada ettevõtete omanike läbipaistvust, eelkõige juriidiliste isikute, sealhulgas ettevõtjate, usaldusfondide ja sihtasutuste avalike registrite ning pangakontode, finantsinstrumentide, kinnisasjade, elukindlustuslepingute jm asjaomaste varade, mida võidakse rahapesu või terrorismi rahastamise eesmärgil ära kasutada, keskregistri loomise teel;
   ad) kutsub nõukogu ja komisjoni üles looma ja rakendama iga-aastast kontrollnäitajaga seotud Euroopa Parlamendile aru andmise mehhanismi terrorismi rahastamise tõkestamiseks liikmesriikide ja komisjoni võetud meetmete kohta;
   ae) nõuab tungivalt, et komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ja Euroopa välisteenistus toetaksid välispartnereid nende siseriiklikes jõupingutustes piirata finantsvooge eraisikutelt sellistele organisatsioonidele, mida peetakse terroristidele abi ja vahendeid pakkuvateks organisatsioonideks;
   af) nõuab tungivalt, et liikmesriigid võtaksid viivitamatult vastu komisjoni käibemaksureformi käsitlevad ettepanekud, et takistada kuritegelikke organisatsioone kasutamast lünkasid Euroopa käibemaksusüsteemis terrorismi ja muu kriminaalse tegevuse rahastamiseks;
   ag) väljendab heameelt ettepaneku üle võtta vastu komisjoni määrus arestimis- ja konfiskeerimisotsuste vastastikuse tunnustamise kohta;
   ah) kinnitab seisukohta, et ISISele/Daeshile, Al Qaedale ja muudele džihaadivõitlejate rühmitustele kas finantsiliselt, militaarselt või ideoloogiliselt vastu astumine ja nende alistamine peab jääma julgeoleku- ja kaitsetegevuskava üheks prioriteediks; kutsub Euroopa välisteenistust üles kasutama diplomaatilisi suhteid piirkonna riikidega ära selleks, et rõhutada seda nii ELi kui ka piirkondlike toimijate jaoks ühist huvi;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev soovitus nõukogule, komisjonile, komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale ja liikmesriikidele.

(1) Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2016)0422.
(2) ELT C 346, 21.9.2016, lk 55.
(3) ELT L 169, 8.7.2003, lk 6.
(4) ELT L 141, 5.6.2015, lk 73.
(5) ELT L 132, 29.5.2015, lk 1.
(6) ELT L 88, 31.3.2017, lk 6.
(7) ELT L 119, 4.5.2016, lk 89.
(8) http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3441_en.htm;https://www.euractiv.com/section/economy-jobs/news/eu-targets-terror-financing-with-vat-fraud-crackdown/

Viimane päevakajastamine: 1. oktoober 2018Õigusteave - Privaatsuspoliitika