Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/2194(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0022/2018

Внесени текстове :

A8-0022/2018

Разисквания :

PV 01/03/2018 - 5
CRE 01/03/2018 - 5

Гласувания :

PV 01/03/2018 - 8.18
CRE 01/03/2018 - 8.18

Приети текстове :

P8_TA(2018)0060

Приети текстове
PDF 571kWORD 56k
Четвъртък, 1 март 2018 г. - Брюксел Окончателна версия
Приоритетите на ЕС за 62-рата сесия на Комисията на ООН за положението на жените
P8_TA(2018)0060A8-0022/2018

Препоръка на Европейския парламент от 1 март 2018 г. до Съвета относно приоритетите на ЕС за 62-рата сесия на Комисията на ООН за положението на жените (2017/2194(INI))

Европейският парламент,

—  като взе предвид 62-рата сесия на Комисията на ООН за положението на жените, нейната водеща тема „Предизвикателства и възможности за постигане на равенство между половете и овластяване на жените и момичетата в селските райони“ и темата на оценката „Участие на жените в медиите и информационните и телекомуникационните технологии, достъпът на жените до тях и тяхното въздействие и използване като инструмент за напредък и овластяване на жените“,

—  като взе предвид Четвъртата световна конференция за жените, състояла се в Пекин през септември 1995 г., декларацията и платформата за действие за овластяване на жените, приета в Пекин, както и последващите заключителни документи от специалните сесии на ООН „Пекин + 5“, „Пекин + 10“, „Пекин + 15“ и „Пекин + 20“ относно новите действия и инициативи за прилагане на Пекинската декларация и Пекинската платформа за действие, приети съответно на 9 юни 2000 г., 11 март 2005 г., 2 март 2010 г. и 9 март 2015 г.,

—  като взе предвид член 157, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид своята резолюция от 9 септември 2015 г. относно еманципирането на момичетата в ЕС посредством образованието(1),

—  като взе предвид своята резолюция от 8 март 2016 г. относно положението на жените бежанци и жените, търсещи убежище, в ЕС(2),

—  като взе предвид своята резолюция от 14 февруари 2017 г. относно насърчаването на равенството между половете в рамките на изследванията в областта на психичното здраве и клиничните изследвания(3),

—  като взе предвид своята резолюция от 4 април 2017 г. относно жените и тяхната роля в селските райони(4),

—  като взе предвид резолюцията на ООН, озаглавена „Да преобразим света: програма за устойчиво развитие до 2030 г.“, приета на 25 септември 2015 г. в Ню Йорк на срещата на върха на ООН по въпросите на устойчивото развитие,

—  като взе предвид Директива 2010/41/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 7 юли 2010 г. за прилагане на принципа на равно третиране на мъжете и жените, които извършват дейности в качеството на самостоятелно заети лица, и за отмяна на Директива 86/613/ЕИО на Съвета(5),

—  като взе предвид Конвенцията на ООН от 1979 г. за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените,

—  като взе предвид Обща препоръка № 34 (2016 г.) на Комитета за премахване на всички форми на дискриминация срещу жените относно правата на жените в селските райони,

—  като взе предвид Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие (Конвенцията от Истанбул) и своята резолюция от 12 септември 2017 г.(6) относно присъединяването на ЕС към нея,

—  като взе предвид Парижкото споразумение от 12 декември 2015 г.,

—  като взе предвид член 113 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по правата на жените и равенството между половете (A8-0022/2018),

A.  като има предвид, че равенството между жените и мъжете е основен принцип на Съюза, който се признава в Договорите и в Хартата на основните права;

Б.  като има предвид, че петата цел за устойчиво развитие (ЦУР 5) на ООН предвижда постигане на равенство между половете и овластяване на всички жени и момичета по света, както и че тази цел трябва да се включи изцяло в Програмата до 2030 г. за устойчиво развитие, за да се постигне напредък по всички цели за устойчиво развитие и всички свързани с тях задачи; като има предвид, че целите за устойчиво развитие включват и целта „удвояване на селскостопанската производителност и на доходите на дребните производители на храни, по-специално на жените“;

В.  като има предвид, че Съюзът и неговите държави членки трябва да изпълняват водеща роля за овластяването на жените и момичетата и че те имат дълг да работят за постигането на пълно равенство между половете в Съюза, както и да насърчават тази цел във всички външни отношения;

Г.  като има предвид, че социалните и икономическите условия и условията на живот се промениха съществено през последните десетилетия и че между отделните държави членки има значителни различия;

Д.  като има предвид, че липсата на правителствени мерки срещу неравенството между половете излага на риск настоящите и бъдещите постижения в тази област; като има предвид, че преодоляването на традиционните отношения на власт между половете и на стереотипните представи и убеждения е от ключово значение за гарантиране на овластяването на жените и изкореняването на бедността;

Е.  като има предвид, че дискриминацията, на която са подложени жените, засяга и жените в селските райони; като има предвид, че по-голямата част от жените в света живеят в селски райони и че поради това те са изложени в по-голяма степен на различни форми на дискриминация въз основа на възраст, класова принадлежност, етнически произход, раса, увреждане и полова идентичност;

Ж.  като има предвид, че участието на жените на пазара на труда в селските райони включва широк обхват от работни места, които надхвърлят рамките на традиционното селско стопанство;

З.  като има предвид, че в много случаи жените в селските райони получават заплащане, което е по-ниско от заплащането на мъжете за същия вид работа, че тяхната работа често не е официално призната, което важи, например, и за неплатения труд, свързан с полагането на грижи, и че техният принос не е отразен в броя на жените, които са собственици на земеделски стопанства; като има предвид при все това, че жените са основен фактор за осъществяването на преобразяващи икономически, екологични и социални промени, необходими с оглед на устойчивото развитие;

И.  като има предвид, че жените в селските райони, които в много случаи са основните лица, полагащи грижи в своите семейства и общности, срещат множество трудности по отношение на достъпа до грижи за децата и за възрастните хора от своите семейства, което води до несъразмерна тежест за жените и затруднява тяхното интегриране на пазара на труда; като има предвид, че осигуряването на качествени услуги за полагане на грижи е от съществено значение за жените и насърчава равновесието между професионалния и личния живот;

Й.  като има предвид, че жените в селските райони се натъкват на многобройни затруднения, що се отнася до достъпа до подходящи публични здравни услуги, поради ограничената мобилност и поради липсата на достъп до транспорт или на средства за връзка с транспорта (например мобилен телефон); като има предвид необходимостта от интегрални здравни услуги, които да обхващат физическото, психическото и емоционалното благосъстояние на жените в селските райони (например като противодействие на насилието, основано на пола); като има предвид, че достъпът до права, свързани със сексуалното и репродуктивното здраве, и до образование е по-ограничен в селските райони;

К.  като има предвид, че задържането на населението в селските райони – като се обръща специално внимание на районите с природни ограничения – е от съществено значение за обществото като цяло, тъй като опазването на околната среда и на ландшафта зависи от него;

Л.  като има предвид, че е налице непосредствена връзка между неравенството между половете и влошаването на състоянието на околната среда;

М.  като има предвид, че изменението на климата и последиците от него оказват специфично и несъразмерно отрицателно въздействие върху жените и момичетата в селските райони; като има предвид, че жените в селските райони са също така влиятелен фактор за промяна към по-устойчиво и екологосъобразно земеделие и че те могат да играят важна роля за създаването на „зелени“ работни места; като има предвид, че предоставянето на равен достъп на жените – земеделски стопани, до земята и други производствени ресурси е от ключово значение за постигането на равенство между половете, продоволствена сигурност и ефективност на политиките в областта на климата;

Н.  като има предвид, че младите жени в селските райони продължават да бъдат подлагани на неравнопоставеност и многобройни форми на дискриминация; като има предвид необходимостта от вземане на мерки за насърчаване на действителното равенство между мъжете и жените с цел да има повече възможности за работа, включително за самостоятелна заетост и възможности за работа в сектора на науките, технологиите, инженерството и математиката, които да им позволяват да останат в селските райони и по този начин да се осигури приемствеността между поколенията и оцеляването на селскостопанския сектор и селските райони;

О.  като има предвид, че селскостопанският сектор, в който жените играят важна роля, има ключово значение за жизнеспособността на селските райони и за увеличаването на приемствеността между поколенията, социалното сближаване и икономическия растеж; като има предвид, че селското стопанство следва да осигурява безопасна, питателна и здравословна храна; като има предвид, че селскостопанският сектор следва също така да допринася за диверсификацията на ландшафта, за смекчаването на последиците от изменението на климата и за опазването на биологичното разнообразие и културното наследство;

П.  като има предвид, че храненето играе значителна роля за развитието и благосъстоянието на момичетата; като има предвид, че лошото хранене води до физически и психически проблеми, например забавяне на растежа, безплодие, изтощение, умора и слаба концентрация, и съответно намалява икономическия потенциал на жените и оказва въздействие върху благополучието на семейството и общността като цяло;

Р.  като има предвид, че е необходимо жените в селските райони да могат да участват в органите, които вземат решения в публичната сфера; като има предвид, че балансираното представителство е от съществено значение за постигането на равенство;

С.  като има предвид, че що се отнася до предотвратяването на рискове на работното място, мъжете и жените са изложени на различни фактори; като има предвид например, че в много случаи изчисленията при оценката на вредното въздействие на химикалите се основават на телосложението на мъжете, които обикновено имат повече мускулна маса, като дори се пренебрегват специалните препоръки за бременните жени или жените кърмачки; като има предвид обаче, че с оглед на приемането на мерки за защита на здравето на жените в селскостопанския сектор е необходимо да се вземат предвид различни фактори;

Т.  като има предвид, че дискриминацията засяга и жените в медийния сектор; като има предвид, че медиите изпълняват ключова роля за обществото като цяло и че съответно е желателно жените, които представляват най-малко 50% от обществото, да вземат справедливо участие в създаването на медийно съдържание и във вземането на решения в медийните организации;

У.  като има предвид, че ролята на медийния сектор е от решаващо значение за насърчаването на равенството между жените и мъжете, тъй като медиите не само отразяват, но и създават модели и норми на поведение, с което оказват значително влияние върху общественото мнение и културата;

Ф.  като има предвид, че отразяването в медиите допринася за широкото разбиране на сложността на положението на жените и мъжете сред всички слоеве на обществото;

Х.  като има предвид, че въздействието на конфликтите върху жените и децата е непропорционално високо, като те представляват най-големият дял бежанци в лагерите или в потока от придвижващи се хора, търсещи безопасност;

Ц.  като има предвид, че в много общества в юридически план жените нямат равни права върху земята и равни права на собственост, което задълбочава бедността и ограничава тяхното икономическо развитие;

Ч.  като има предвид, че транссексуалните жени са подложени на непропорционална дискриминация, основана на тяхната полова идентичност;

Ш.  като има предвид, че по-решителната подкрепа за сексуалното и репродуктивното здраве и за правата в тази област е предпоставка за равенството между половете и овластяването на жените;

Щ.  като има предвид, че социалните норми за ролите на жените и мъжете поставят жените в положение на по-голяма уязвимост, особено що се отнася до тяхното сексуално и репродуктивно здраве и с оглед на вредни практики като гениталното осакатяване на жени или детските, ранните и принудителните бракове;

1.  препоръчва на Съвета:

Общи условия за овластяване на жените и момичетата

Овластяване на жените в селските райони

Участие на жените в медиите и информационните и телекомуникационните технологии, достъпът на жените до тях и тяхното въздействие и използване като инструмент за напредък и овластяване на жените

   а) да потвърди отново своя непоколебим ангажимент към Пекинската платформа за действие;
   б) да подкрепя майките, които извършват предприемаческа дейност в селските райони, тъй като те са изправени пред специфични предизвикателства; подчертава, че подпомагането на предприемачеството сред жените може не само да доведе до успешно равновесие между професионалния и личния живот, но и да послужи за стимулирането на нови възможности за работа и по-високо качество на живот в селските райони, както и да насърчи други жени да реализират собствените си проекти;
   в) да сложи край на всички форми на дискриминация срещу всички жени и момичета навсякъде и да се бори срещу всички форми на насилие, които представляват тежки нарушения на техните основни права – нарушения, които на свой ред са пряка последица от тази дискриминация;
   г) да ангажира всички правителства и да изисква от тях да изготвят програми, насочени към премахването на сексуалното и основаното на пола насилие и на вредните практики като детските, ранните и принудителните бракове, гениталното осакатяване на жени и трафика на хора;
   д) да прикани държавите членки да се борят срещу стереотипните представи за пола и да инвестират в достъпа на жените и момичетата до съобразено с индивидуалните обстоятелства образование, учене през целия живот и професионално обучение, особено в селските райони и по-специално в областта на науките, технологиите, инженерството и математиката, както и в областта на предприемачеството и иновациите, тъй като тези области са важни инструменти за изпълнение на целите за устойчиво развитие, и да насърчават равенството в селскостопанския и хранително-вкусовия сектор, туризма и други сектори в селските райони;
   е) да разработва политики, насочени към изкореняване на бедността и гарантиране на подходящ стандарт на живот за особено уязвимите групи, включително за жените и момичетата, по-специално чрез системите за социална закрила;
   ж) да насърчава информацията, мерките за техническа помощ и обмена на добри практики между държавите членки относно установяването на професионален статут за съпругите – помощници в селското стопанство, който да им дава възможност да се ползват с индивидуални права, включително отпуск по майчинство, социално осигуряване срещу трудови злополуки, достъп до обучение и придобиване на пенсионни права;
   з) да премахне разликата в заплащането на жените и мъжете, разликата във възнагражденията (приходите) през целия живот и разликата в пенсиите;
   и) да прикани държавите членки и регионалните и местните органи да гарантират всеобщия достъп до подходящи грижи за деца и възрастни членове на семейството в селските райони;
   й) да прикани държавите членки и регионалните и местните органи да предоставят финансово достъпна и висококачествена материална база и обществени и частни услуги за всекидневния живот, особено в селските райони и със специален акцент върху здравеопазването, образованието и грижите; това предполага осигуряването на инфраструктура за полагане на грижи за деца в селските райони, здравни услуги, образователни заведения, заведения за настаняване на възрастни хора и на лица, нуждаещи се от постоянни грижи, услуги за заместване при болест и майчинство, както и услуги в сферата на културата;
   к) да гарантира включването на призмата на равенството между половете като инструмент за интегриране на принципа на равенство между жените и мъжете и за борба с дискриминацията във всички политики и програми посредством подходящи финансови и човешки ресурси;
   л) да мобилизира необходимите ресурси за постигане на равенство, като интегрира призмата на равенството между половете във всички политики и действия, включително чрез бюджетиране, съобразено с равенството между половете, като инструмент за интегриране на принципа на равенство между жените и мъжете и за борба с дискриминацията;
   м) да гарантира пълноценното участие на Парламента и на неговата комисия по правата на жените и равенството между половете в процеса на вземане на решения относно позицията на ЕС в рамките на 62-рата сесия на Комисията на ООН за положението на жените;
   н) да припомня, че в Конвенцията за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените се въвежда задължението за премахване на пряката и непряката дискриминация по отношение на жените чрез правни, политически и програмни мерки във всички сфери на живота и че член 14 от тази конвенция е единственото международно задължение, което обхваща специфичните потребности на жените в селските райони;
   о) да гарантира, че жените и момичетата в селските райони получават достъпно и висококачествено формално и информално образование на достъпни цени, включително обучение, което следва да им предостави възможност да придобият нови умения или да доразвият съществуващите си умения в областта на управлението, финансовата грамотност, икономиката, маркетинга и предприемачеството, както и гражданско и политическо образование и образование в областта на гражданството и обучение в областта на технологиите и устойчивото селско стопанство; да гарантира, че жените имат същите възможности и свобода на избор по отношение на професионалното си развитие;
   п) да гарантира, че жените и момичетата в селските райони имат лесен достъп до кредити и до производствени ресурси и че те получават подкрепа за своите предприемачески и новаторски инициативи;
   р) да защитава правото на висококачествени здравни грижи за всички и достъпа до тези грижи, които отчитат физиологичните различия между жените и мъжете и които са приспособени към потребностите на жените и момичетата в селските райони, по-специално по отношение на сексуалното и репродуктивното здраве и правата в тази област;
   с) да осъжда всички форми на насилие срещу жени и да гарантира, че жертвите, живеещи в селските и отдалечените райони, не са лишени от равен достъп до помощ;
   т) да подобрява ефективността, прозрачността и демократичния характер на международните, националните, регионалните и местните институции, които подпомагат и укрепват ролята на жените в селските райони, като гарантират тяхното присъствие посредством равно участие;
   у) да улеснява прехода на жените в селските райони от неформалната към формалната икономика и да отчита, че жените в тези райони работят в много различни сфери и често са двигател на промяната към устойчиво и екологосъобразно земеделие, продоволствена сигурност и създаване на „зелени“ работни места;
   ф) да планира и прилага устойчиви по отношение на климата селскостопански политики, които вземат надлежно предвид конкретните рискове, пред които са изправени жените в селските райони в резултат на природни или причинени от човека бедствия;
   х) да гарантира участието на жените и момичетата в селските райони във вземането на решения относно планирането и реакцията през всички етапи на бедствията и други кризи, вариращи от своевременното известяване до оказването на помощ, възстановяването, рехабилитацията и реконструкцията, и да гарантира тяхната закрила и безопасност в случай на бедствия и други кризи;
   ц) да вземе всички необходими мерки, за да гарантира сигурна, чиста и здравословна среда за жените в селските райони;
   ч) да предоставя висококачествени, достъпни обществени услуги и инфраструктура за жените и общностите в селските райони и да инвестира в тяхното разработване и поддръжка;
   ш) да улесни цифровото развитие, тъй като то може да допринесе значително за създаването на нови работни места, като опрости започването на дейност в качеството на самостоятелно заети лица, стимулира конкурентоспособността и развитието на туризма и създаде по-добро равновесие между професионалния и личния живот;
   щ) да подкрепя текущите дейности и създаването на местни общностни групи, които да се събират периодично, за да обсъждат проблемите и предизвикателствата, свързани с развитието, и да предприемат конструктивни действия;
   аа) да прикани държавите членки, социалните партньори и гражданското общество да подкрепят и насърчават участието на жените във вземането на решения и в управителните органи на професионалните, стопанските и синдикалните сдружения и организации в областта на политиките за селските райони, здравеопазването, образованието и селското стопанство, както и в органите за управление и представителните органи на равноправни начала;
   аб) да признава и подкрепя активната роля на жените в селските райони и техния принос за икономиката в ролята им на предприемачи, лица, управляващи семейни предприятия, и застъпници за устойчиво развитие;
   ав) да гарантира правата на жените на собственост, по-специално по отношение на земеделските стопанства и наследяването на земята, които са важен инструмент за тяхното икономическо овластяване и им предоставят възможност да участват пълноценно в развитието на селските райони и да се възползват от него;
   аг) да гарантира достъпа на жените в селските райони до производствените ресурси, електронните платформи, пазарите, инструментите за маркетинг и финансовите услуги; да насърчава местните, регионалните и традиционните пазари, включително пазарите за хранителни продукти, тъй като това са места, на които жените обикновено имат повече възможности да продават пряко своите продукти, което допринася за тяхното икономическо овластяване;
   ад) да насърчава заетостта на жените в сектора на науките, технологиите, инженерството и математиката, по-специално на длъжности, които допринасят за кръговата икономика и за борбата с изменението на климата;
   ае) да разработва политики, услуги и програми в областта на заетостта за преодоляване на ситуациите на несигурност на жените в селските райони, които в много случаи работят в неформалния сектор и които може да са изложени на множество прояви на комбинирана дискриминация, основана на пол, възраст, класова принадлежност, религия, етнически произход, увреждане или полова идентичност; да предоставя съдействие и подкрепа, съобразени с техните нужди и интереси;
   аж) да създаде програми, за да гарантира, че жените и техните семейства имат достъп до системи за всеобща социална закрила, които имат отражение върху тяхното положение при пенсиониране в бъдеще и съответно водят до намаляване на разликата в пенсиите между половете, която има многостранен характер;
   аз) да събира разбити по пол данни и да изготвя статистика за ценностите, положението, условията и потребностите на жените в селските райони с оглед на разработването на целесъобразни политики; да следи редовно положението на жените в селските райони;
   аи) да призове настоятелно за ратифицирането и прилагането на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, включително на член 6 от нея, озаглавен „Жени с увреждания“; да гарантира достъпността на стоките, инфраструктурата и услугите;
   ай) да призове Комисията, държавите членки и регионалните и местните органи да предоставят финансово достъпна, висококачествена материална база и обществени и частни услуги, предназначени за всекидневния живот в селските райони, и да създават необходимите условия за подобряване на равновесието между професионалния и личния живот на жените в тези райони, по-специално като гарантират наличието на подходяща материална база за полагане на грижи за лицата, нуждаещи се от постоянни грижи, финансово достъпни медицински грижи и обществен транспорт;
   ак) да подчертае, че е важно в политиките на ЕС да се включат гаранции относно условията на живот и труд на жените, наети като сезонни работнички в селското стопанство, особено по отношение на необходимостта те да получават социална закрила, здравно осигуряване и здравни услуги; да насърчи регионалните, местните и националните органи и други институции да гарантират основните права на човека на работниците мигранти и сезонните работници и техните семейства, по-специално на жените и уязвимите лица, и да насърчават тяхната интеграция в местната общност;
   ал) да осигури достъп до надеждни услуги и инфраструктура за широколентов високоскоростен интернет; да инвестира в нови технологии и да насърчава тяхното използване в селските райони и в селското стопанство; да отчита важните социални, психологически и икономически ползи от тях; да настоява за разработването на цялостен подход („цифрово село“); да насърчава равните възможности във връзка с достъпа до тези технологии и обучението относно тяхното използване;
   ам) да обръща внимание на присъствието и развитието на жените в медийния сектор и на лишеното от стереотипи медийно съдържание;
   ан) да насърчава публичните медийни организации да въвеждат свои собствени политики за равенство, осигуряващи балансирано представителство на мъжете и жените в органите, вземащи решения;
   ао) да гарантира ефективната борба срещу все по-сексуализираното изобразяване на жените и момичетата в медиите, като надлежно се зачита свободата на изразяване на мнение;
   ап) да насърчава медийните организации да избягват практиките, характерни за определена корпоративна култура, която често е неблагоприятна за постигането на равновесие между професионалния и личния живот;
   ар) да допринесе за премахването на разликата в заплащането на жените и мъжете в медийния сектор посредством мерки за борба с дискриминацията, които да гарантират равното заплащане на мъжете и жените за равен труд;
   ас) да предприеме всички необходими мерки за борба с актовете на насилие срещу разследващи журналисти, като обърне специално внимание на жените журналистки, които често са по-уязвими;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящата препоръка на Съвета и за сведение, на Комисията.

(1) ОВ C 316, 22.9.2017 г., стр. 182.
(2) OВ C 50, 9.2.2018 г., стр. 25.
(3) Приети текстове, P8_TA(2017)0028.
(4) Приети текстове, P8_TA(2017)0099.
(5) OВ L 180, 15.7.2010 г., стр. 1.
(6) Приети текстове, P8_TA(2017)0329.

Последно осъвременяване: 1 октомври 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност