Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2017/2194(INI)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0022/2018

Předložené texty :

A8-0022/2018

Rozpravy :

PV 01/03/2018 - 5
CRE 01/03/2018 - 5

Hlasování :

PV 01/03/2018 - 8.18
CRE 01/03/2018 - 8.18

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0060

Přijaté texty
PDF 436kWORD 54k
Čtvrtek, 1. března 2018 - Brusel Konečné znění
Priority EU pro 62. zasedání Komise OSN pro postavení žen
P8_TA(2018)0060A8-0022/2018

Doporučení Evropského parlamentu ze dne 1. března 2018 Radě týkající se priorit EU pro 62. zasedání Komise OSN pro postavení žen (2017/2194(INI))

Evropský parlament,

–  s ohledem na 62. zasedání Komise OSN pro postavení žen, jeho hlavní téma „Výzvy a příležitosti pro dosažení rovnosti žen a mužů a posílení postavení žen a dívek na venkově“ a jeho téma pro přezkum „Zapojení žen ve sdělovacích prostředcích a jejich přístup ke sdělovacím prostředkům a informačním a komunikačním technologiím a jejich dopad a význam jakožto nástroje k podpoře a emancipaci žen“,

–  s ohledem na čtvrtou světovou konferenci o ženách, která se konala v září 1995 v Pekingu, na deklaraci a akční platformu pro posílení postavení žen přijaté v Pekingu a na následující výsledné dokumenty přijaté na zvláštních zasedáních OSN Peking +5, +10, +15, +20 o nových opatřeních a iniciativách pro provádění Pekingské deklarace a akční platformy, které byly přijaty dne 9. června 2000, 11. března 2005, 2. března 2010 a 9. března 2015,

–  s ohledem na čl. 157 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na své usnesení ze dne 9. září 2015 o posílení postavení dívek v EU prostřednictvím vzdělávání(1),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 8. března 2016 o situaci uprchlic a žadatelek o azyl v EU(2),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 14. února 2017 o podpoře rovnosti žen a mužů v oblasti duševního zdraví a klinického výzkumu(3),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 4. dubna 2017 o ženách a jejich úloze ve venkovských oblastech(4),

–  s ohledem na rezoluci OSN nazvanou „Přeměna našeho světa: Agenda pro udržitelný rozvoj 2030“, která byla přijata na summitu OSN o udržitelném rozvoji dne 25. září 2015 v New Yorku,

–  s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2010/41/EU ze dne 7. července 2010 o uplatňování zásady rovného zacházení pro muže a ženy samostatně výdělečně činné a o zrušení směrnice Rady 86/613/EHS(5),

–  s ohledem na Úmluvu OSN o odstranění všech forem diskriminace žen z roku 1979,

–  s ohledem na obecné doporučení č. 34 (2016) Výboru pro odstranění diskriminace žen o právech venkovských žen,

–  s ohledem na úmluvu Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí (Istanbulská úmluva) a na své usnesení ze dne 12. září 2017(6) o přistoupení EU k této úmluvě,

–  s ohledem na Pařížskou dohodu ze dne 12. prosince 2015,

–  s ohledem na článek 113 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví (A8-0022/2018),

A.  vzhledem k tomu, že rovnost žen a mužů je jednou ze základních zásad Unie, kterou uznávají jak Smlouvy, tak Listina základních práv;

B.  vzhledem k tomu, že pátým cílem udržitelného rozvoje OSN je dosáhnout genderové rovnosti a posílit postavení všech žen a dívek na celém světě, a že je třeba tento cíl plně začlenit do Agendy 2030, aby se dosáhlo pokroku u všech cílů udržitelného rozvoje; vzhledem k tomu, že cíle udržitelného rozvoje zahrnují cíl „zdvojnásobit zemědělskou produktivitu a příjmy malých zemědělců, zejména žen“;

C.  vzhledem k tomu, že Unie a její členské státy musí být hybateli posilování postavení žen a dívek a mají povinnost pracovat na dosažení plné rovnosti žen a mužů v Unii a prosazovat tento cíl i ve všech vnějších vztazích;

D.  vzhledem k tomu, že sociální a hospodářská situace a životní podmínky se v posledních desetiletích podstatně změnily a mezi jednotlivými zeměmi se značně liší;

E.  vzhledem k tomu, že chybějící vládní opatření bojující proti nerovnosti žen a mužů ohrožují již dosažený i budoucí pokrok v této oblasti; vzhledem k tomu, že vypořádání se s tradičními mocenskými vztahy mezi muži a ženami, stereotypy a názory je klíčem k posílení postavení žen a vymýcení chudoby;

F.  vzhledem k tomu, že diskriminace žen se projevuje i u žen ve venkovském prostředí; vzhledem k tomu, že většina žen ve světě žije ve venkovských oblastech, a je proto vystavena vícenásobné diskriminaci na základě věku, třídy, etnického původu, rasy, zdravotního postižení a genderové identity;

G.  vzhledem k tomu, že účast žen na trhu práce ve venkovských oblastech zahrnuje širokou škálu zaměstnání, která jdou nad rámec tradičního zemědělství;

H.  vzhledem k tomu, že ženy ve venkovských oblastech jsou za tutéž práci často placeny méně než muži, jejich práce často není formálně uznávána, jako je tomu například u neplacené pečovatelské práce, a neprojevuje se v počtu žen, které by vlastnily zemědělské podniky; vzhledem k tomu, že ženy mají klíčový význam pro dosažení hospodářských a environmentálních změn a společenských změn, které jsou nezbytné pro udržitelný rozvoj;

I.  vzhledem k tomu, že ženy žijící na venkově, které jsou často primárními poskytovateli péče ve svých rodinách a komunitách, se setkávají s řadou obtíží při přístupu k péči o děti a starší osoby pro členy své rodiny, což vede k tomu, že ženy nesou nepřiměřenou zátěž, která jim brání v začlenění do pracovního trhu; vzhledem k tomu, že poskytování kvalitních pečovatelských služeb je pro ženy zásadní a podporuje rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem

J.  vzhledem k tomu, že ženy na venkově čelí mnoha omezením v přístupu k přiměřeným službám veřejného zdravotnictví s ohledem na omezenou mobilitu a nedostatečnou dopravu nebo nemožnost kontaktovat dopravce (například mobilním telefonem); vzhledem k tomu, že jsou zapotřebí komplexní zdravotnické služby, které by se zabývaly fyzickým, psychickým i emočním stavem žen na venkově (např. v reakci na genderové násilí); vzhledem k tomu, že přístup k právům v oblasti sexuálního a reprodukčního zdraví a ke vzdělávání je ve venkovských oblastech omezenější;

K.  vzhledem k tomu, že udržení obyvatel ve venkovských oblastech – se zvláštním důrazem na oblasti s přirozenými omezeními – je pro společnost jako celek zásadní, neboť na tom závisí ochrana životního prostředí a krajiny;

L.  vzhledem k tomu, že existuje přímá souvislost mezi genderovou nerovností a zhoršováním stavu životního prostředí;

M.  vzhledem k tomu, že změna klimatu a její dopady mají konkrétní a nepřiměřený negativní důsledek na venkovské ženy a dívky; vzhledem k tomu, že ženy na venkově jsou rovněž vlivnými aktéry, pokud jde o přechod k udržitelnějšímu a ekologičtějšímu zemědělství, a mohou hrát důležitou úlohu při vytváření želených pracovních míst; vzhledem k tomu, že zajištění rovného přístupu žen v zemědělství k půdě a dalším produktivním zdrojům je klíčem k dosažení rovnosti žen a mužů a bezpečnosti potravin a k zavedení účinných politik v oblasti klimatu;

N.  vzhledem k tomu, že mladé ženy ve venkovských oblastech i nadále trpí nerovností a vícenásobnou diskriminací; vzhledem k tomu, že je třeba přijmout opatření k prosazování skutečné rovnosti žen a mužů, aby existovalo více pracovních příležitostí, včetně samostatné výdělečné činnosti a pracovních míst v odvětvích přírodních věd, technologie, inženýrství a matematiky, které by jim umožňovaly zůstat ve venkovském prostředí, a tím zajišťovat generační obnovu a budoucnost zemědělského odvětví a venkovských oblastí;

O.  vzhledem k tomu, že odvětví zemědělství, v němž ženy hrají důležitou úlohu, je klíčem k životaschopnosti venkovských oblastí a k posílení generační obnovy, sociální soudržnosti a hospodářského růstu; vzhledem k tomu, že by zemědělství mělo poskytovat bezpečné, výživné a zdravé potraviny; vzhledem k tomu, že by zemědělství mělo rovněž přispívat k diverzifikaci krajiny, ke zmírňování změny klimatu a k zachování biologické rozmanitosti a kulturního dědictví;

P.  vzhledem k tomu, že výživa hraje významnou úlohu, pokud jde o vývoj a dobré životní podmínky dívek; vzhledem k tomu, že nedostatek zdravé výživy vede k tělesným a duševním problémům, jako jsou zaostávání růstu, neplodnost, apatie, únava nebo špatná koncentrace, čímž se snižuje hospodářský potenciál žen a má to vliv na blaho širší rodiny a komunity;

Q.  vzhledem k tomu, že je nezbytné zapojit ženy z venkova do rozhodovacích orgánů veřejné sféry; vzhledem k tomu, že vyvážené zastoupení je nezbytné k dosažení rovnosti;

R.  vzhledem k tomu, že v oblasti prevence pracovních rizik jsou muži a ženy vystaveni různým faktorům; vzhledem k tomu, že například výpočty při posuzování škodlivých účinků chemických látek často vycházejí z tělesné konstituce mužů – kteří mají obvykle vyšší podíl svalové hmoty – a někdy dokonce nezohledňují zvláštní doporučení pro těhotné nebo kojící ženy; vzhledem k tomu, že je tedy při přijímání opatření, která by zaručovala zdraví žen v zemědělském prostředí, třeba zohlednit různé faktory;

S.  vzhledem k tomu, že diskriminace postihuje i ženy v odvětví sdělovacích prostředků; vzhledem k tomu, že sdělovací prostředky hrají klíčovou úlohu pro celou společnost a že je proto žádoucí, aby ženy, které představují přinejmenším 50 % společnosti, se spravedlivým dílem zapojily do vytváření mediálního obsahu a rozhodování v rámci mediálních organizaci;

T.  vzhledem k tomu, že úloha sdělovacích prostředků je pro podporu rovnosti žen a mužů zásadní, neboť média odrážejí a rovněž vytvářejí modely a normy chování a významně přispívají k utváření veřejného mínění a kultury;

U.  vzhledem k tomu, že zpravodajství přispívá k obecnému chápání složité situace žen a mužů napříč všemi vrstvami společnosti;

V.  vzhledem k tomu, že ženy a děti jsou neúměrně postiženy konflikty, což je příčinou nejvyššího podílu uprchlic a dětských uprchlíků jak v táborech, tak na cestách při hledání bezpečnosti;

W.  vzhledem k tomu, že v mnoha společnostech ženy nemají stejný právní nárok na pozemky a majetek, což prohlubuje chudobu a omezuje hospodářský rozvoj žen;

X.  vzhledem k tomu, že transsexuální ženy čelí nepřiměřené diskriminaci na základě svojí genderové identity;

Y.  vzhledem k tomu, že předpokladem pro dosažení rovnosti žen a mužů a posílení postavení žen je větší podpora sexuálního a reprodukčního zdraví a práv;

Z.  vzhledem k tomu, že pokud jde o ženské a mužské role, staví sociální normy ženy do situace, kdy jsou zranitelnější, zejména pokud jde o jejich sexuální a reprodukční zdraví a škodlivé praktiky, jako jsou mrzačení ženských pohlavních orgánů či dětské sňatky, předčasné a vynucené sňatky;

1.  doporučuje Radě:

Obecná doporučení pro posílení postavení žen a dívek

Posílení postavení žen na venkově

Zapojení žen a jejich přístup k médiím a informačním a komunikačním technologiím a dopad a využívání těchto nástrojů k podpoře a emancipaci žen

   a) potvrdit svůj pevný závazek uskutečňovat akční platformu přijatou v Pekingu;
   b) podporovat matky, které jsou podnikatelky ve venkovských oblastech, protože čelí specifickým výzvám; zdůrazňuje, že podpora podnikání u těchto žen může být nejen příkladem úspěšného sladění práce a rodinného života, ale sloužit také jako stimul pro nové pracovní příležitosti a zkvalitnění života ve venkovských oblastech a podnítit další ženy k tomu, aby realizovaly své vlastní projekty;
   c) ukončit veškeré formy diskriminace žen a dívek a potírat všechny druhy násilí, které jsou důsledkem této diskriminace a které představují závažné porušení jejich základních práv, přičemž toto porušování je přímým důsledkem takovéto diskriminace;
   d) zapojit všechny vlády a požadovat, aby vypracovaly programy zaměřené na vymýcení sexuálního a genderového násilí a škodlivých praktik, jako jsou dětské sňatky, předčasné a vynucené sňatky a mrzačení ženských pohlavních orgánů a obchodování s lidmi;
   e) vyzvat členské státy, aby bojovaly proti genderovým stereotypům a investovaly do přístupu žen a dívek k individualizovanému vzdělávání, celoživotnímu učení a odborné přípravě, zejména ve venkovských oblastech, a konkrétně v odvětvích vědy, technologií, inženýrství a matematiky a rovněž podnikání a inovací, neboť tyto oblasti jsou důležitými nástroji pro dosahování cílů udržitelného rozvoje a podporu rovnosti v zemědělství a potravinářství, v odvětví cestovního ruchu a v dalších odvětvích ve venkovských oblastech;
   f) vypracovat politiky zaměřené na vymýcení chudoby a zajištění přiměřené životní úrovně obzvláště zranitelných skupin, včetně žen a dívek, zejména prostřednictvím systémů sociálního zabezpečení;
   g) prosazovat informační, technická a podpůrná opatření a výměnu osvědčených postupů mezi členskými státy v oblasti zavádění zaměstnaneckého statusu pro manželky, které pomáhají s podnikáním v oblasti zemědělství, aby mohly požívat individuálních práv, zejména práva na mateřskou dovolenou, sociálního pojištění v případě pracovního úrazu, přístupu k odborné přípravě a práva na pobírání starobního důchodu;
   h) odstranit genderové rozdíly v odměňování, rozdíly v celoživotních příjmech (výdělcích) a rozdíly v důchodech;
   i) vyzvat členské státy a regionální a místní orgány, aby zaručily univerzální přístup k odpovídající péči o děti a starší osoby ve venkovských oblastech;
   j) vyzvat členské státy, stejně jako regionální a místní orgány, aby zpřístupnily cenově dostupná a vysoce kvalitní zařízení a poskytovaly veřejné i soukromé služby pro každodenní život, zejména ve venkovských oblastech a se zvláštním ohledem na zdraví, vzdělávání a péči; poznamenává, že tato zařízení a tyto služby by měly zahrnovat venkovskou infrastrukturu péče o děti, zdravotnické služby, vzdělávací zařízení, domovy pro seniory a osoby závislé na poskytování péče, náhradní služby pro případ nemoci a mateřské dovolené a také kulturní zařízení;
   k) zajistit začlenění genderové perspektivy jakožto nástroje pro začleňování zásady rovnosti mezi ženami a muži a boje proti diskriminaci do všech politik a programů prostřednictvím odpovídajících finančních a lidských zdrojů;
   l) uvolnit nezbytné zdroje s cílem dosáhnout rovnosti díky začleňování genderové perspektivy do všech politik a opatření, a to i prostřednictvím genderového rozpočtování, jakožto nástroje pro začleňování zásady rovnosti žen a mužů a boje proti diskriminaci;
   m) zajistit plnou účast Parlamentu a jeho Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví na přijímání rozhodnutí ohledně postoje Unie na 62. zasedání Komise OSN pro postavení žen;
   n) připomínat, že Úmluva o odstranění všech forem diskriminace žen zavádí povinnost odstranit přímou i nepřímou diskriminaci žen prostřednictvím zákonných, politických a programových opatření ve všech sférách života a že článek 14 této úmluvy je jediným mezinárodním závazkem, který se zabývá konkrétními potřebami žen ve venkovských oblastech;
   o) zajistit, aby dívky a ženy na venkově měly přístup k cenově dostupnému a vysoce kvalitnímu formálnímu i neformálnímu vzdělávání, včetně odborné přípravy, což by jim mělo umožnit upevnit stávající nebo získat nové dovednosti v oblasti řízení, finanční gramotnosti, ekonomie, marketingu a podnikání i občanské, civilní a politické vzdělání a také odbornou přípravu v oblasti v oblasti technologií a udržitelného zemědělství; zajistit, aby měly ženy stejné příležitosti a stejnou svobodu volby povolání, které chtějí vykonávat;
   p) zajistit, aby ženy a dívky na venkově měly snadný přístup k úvěrům a výrobním faktorům a aby získaly podporu pro své podnikatelské a inovační iniciativy;
   q) zajistit právo na vysoce kvalitní všeobecnou zdravotní péči a přístup k takové péči, která by zohledňovala fyziologické rozdíly mezi ženami a muži a byla přizpůsobena potřebám žen a dívek na venkově, zejména pokud jde o sexuální a reprodukční zdraví a práva;
   r) odsoudit všechny formy násilí páchaného na ženách a zajistit, aby obětem žijícím ve venkovských a odlehlých oblastech nebyl odpírán rovný přístup k pomoci;
   s) zlepšit účinnost, transparentnost a demokratickou povahu mezinárodních, vnitrostátních, regionálních a místních institucí, které podporují a posilují úlohu žen na venkově a zajišťují jejich zastoupení a rovnou účast;
   t) usnadnit přechod žen na venkově z neformální ekonomiky do formální a uznat, že ženy ve venkovských oblastech pracují v mnoha oblastech a často jsou iniciátorkami přechodu k udržitelnému a ekologicky nezávadnému zemědělství, potravinovému zabezpečení a vytváření ekologických pracovních míst;
   u) plánovat a uplatňovat zemědělské politiky odolné vůči klimatu, které by řádně zohledňovaly zvláštní hrozby, jimž čelí ženy na venkově v důsledku přírodních katastrof a pohrom způsobených člověkem;
   v) zaručit účast žen a dívek na venkově na rozhodování, pokud jde o plánování a reakci ve všech fázích katastrof a jiných krizí, od včasného varování, přes pomoc, obnovu až po rekonstrukci, a zajistit jejich ochranu a bezpečnost v případě katastrof a jiných krizí;
   w) přijmout nezbytná opatření k zajištění toho, aby ženy na venkově žily v bezpečném, čistém a zdravém prostředí;
   x) poskytovat ženám a komunitám na venkově vysoce kvalitní a dostupnou infrastrukturu a veřejné služby a investovat do jejich rozvoje a údržby;
   y) napomoci digitálnímu rozvoji, neboť může významně přispět k vytváření nových pracovních míst, ke snazšímu přístupu k samostatné výdělečné činnosti, k posílení konkurenceschopnosti a rozvoje cestovního ruchu a k dosažení lepší rovnováhy mezi pracovním a rodinným životem;
   z) podporovat zřizování a probíhající činnosti místních komunitních skupin, které by se pravidelně scházely a diskutovaly o rozvojových problémech a výzvách a přijímaly konstruktivní řešení;
   aa) požadovat, aby členské státy, sociální partneři a občanská společnost podporovali a prosazovali zapojování žen do rozhodování a do řídících orgánů profesních, podnikových a odborových sdružení a organizací v oblastech politik zaměřených na rozvoj venkova, zdraví, vzdělávání a zemědělství, stejně jako do vedení a orgánů zastupujících zaměstnance, kde by ženy měly odpovídající podíl;
   ab) uznat a podporovat aktivní úlohu žen ve venkovských oblastech a jejich přínos pro ekonomiku, který mají jako podnikatelky, vedoucí rodinných podniků a propagátorky udržitelného rozvoje;
   ac) zajistit přístup žen na venkově k vlastnickým právům, zejména pokud jde o zemědělské podniky a dědění pozemků, což je důležitý nástroj posilování jejich ekonomického postavení a k tomu, aby se mohly podílet na rozvoji venkovských oblastí a těžit z něj;
   ad) zajistit přístup žen na venkově k výrobním prostředkům, elektronickým platformám, na trhy, k zařízením pro komercializaci a k finančním službám; podporovat místní, lokální a tradiční trhy – včetně tržišť –, které jsou prostředím, kde mají ženy obvykle více příležitostí uvádět své produkty přímo na trh, což posiluje jejich ekonomické postavení;
   ae) podporovat zaměstnanost žen v odvětví přírodních věd, technologií, inženýrství a matematiky, zejména na pozicích přispívajících k oběhovému hospodářství a boji proti změně klimatu;
   af) rozvíjet politiky zaměstnanosti a poskytování služeb a programů zaměřených na řešení nejisté situace žen na venkově – tyto ženy často pracují v neformálním odvětví a mohou čelit diskriminaci z důvodu příslušnosti ke dvěma či více skupinám, a to na základě pohlaví, věku, třídy, náboženství, etnického původu, zdravotního postižení nebo genderové identity; poskytovat individualizovanou pomoc a podporu, pokud jde o jejich potřeby a zájmy;
   ag) zavádět programy, jež by ženám a jejich rodinám zajišťovaly přístup ke všeobecným systémům sociálního zabezpečení, které mají dopad na jejich budoucí důchodovou situaci, čímž by se snížily rozdíly mezi důchody, které představují komplexní problém;
   ah) shromažďovat údaje rozčleněné podle pohlaví a vypracovávat statistiky týkající se hodnot, situace, podmínek a potřeb žen na venkově, které by umožnily přípravu vhodných politik; pravidelně monitorovat situaci žen na venkově;
   ai) trvat na ratifikaci a provádění Mezinárodní úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením, včetně článku 6 (Ženy se zdravotním postižením); zaručit dostupnost produktů, infrastruktury a služeb;
   aj) vyzvat Komisi, členské státy a regionální a místní samosprávy, aby ve venkovských oblastech poskytovaly dostupná a vysoce kvalitní zařízení a veřejné a soukromé služby pro každodenní život a aby vytvořily podmínky, které jsou nezbytné pro zlepšení rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem žen ve venkovských oblastech, zejména tím, že zajistí vhodná zařízení péče pro osoby závislé na péči, dostupnou zdravotní péči a veřejnou dopravu;
   ak) zdůrazňovat, že je důležité zahrnovat do politik EU týkajících se životních a pracovních podmínek žen najímaných na sezónní zemědělské práce záruky, zejména pokud jde o nezbytnost zajistit jim sociální ochranu, zdravotní pojištění a zdravotní péči; vybízí regionální, místní a vnitrostátní orgány a ostatní instituce k tomu, aby zaručily základní lidská práva migrujících a sezónních pracovníků a jejich rodinných příslušníků, zejména pokud jde o ženy a zranitelné osoby, a aby podporovaly jejich začlenění do místních komunit;
   al) zajistit přístup ke spolehlivé infrastruktuře a službám vysokorychlostního širokopásmového internetového připojení; podporovat využívání nových technologií ve venkovských oblastech a v zemědělství a investovat do nich; uznat jejich důležité společenské, psychologické a hospodářské přínosy; trvat na rozvoji celostního přístupu („digitální vesnice“); podporovat rovné příležitosti, pokud jde o přístup ke vzdělávání a odborné přípravě zaměřených na používání těchto technologií;
   am) věnovat pozornost zastoupení a kariérnímu postupu žen v odvětví médií a předcházet stereotypnímu mediálnímu obsahu;
   an) povzbuzovat veřejné mediální organizace, aby zavedly vlastní politiky v oblasti rovnosti žen a mužů zajišťující vyvážené zastoupení mužů a žen v rozhodovacích orgánech;
   ao) zajistit účinný boj proti rostoucí sexualizaci zobrazování žen a dívek ve sdělovacích prostředcích, a to s náležitým ohledem na svobodu projevu;
   ap) vybízet mediální organizace k tomu, aby bránily takové organizační kultuře, jež je často neslučitelná s rovnováhou mezi pracovním a soukromým životem;
   aq) řešit rozdíl v odměňování žen a mužů v odvětví médií prostřednictvím opatření proti diskriminaci, která zajistí stejnou odměnu za stejnou práci pro ženy i muže;
   ar) přijmout veškerá opatření, jež jsou nezbytná k zamezení násilným činům páchaným na investigativních novinářích, a to se zvláštním zřetelem na novinářky, které jsou často zranitelnější;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto doporučení Radě a pro informaci také Komisi.

(1) Úř. věst. C 316, 22.9.2017, s. 182.
(2) Úř. věst. C 50, 9.2.2018, s. 25.
(3) Přijaté texty, P8_TA(2017)0028.
(4) Přijaté texty, P8_TA(2017)0099.
(5) Úř. věst. L 180, 15.7.2010, s. 1.
(6) Přijaté texty, P8_TA(2017)0329.

Poslední aktualizace: 1. října 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí