Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/2194(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0022/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0022/2018

Συζήτηση :

PV 01/03/2018 - 5
CRE 01/03/2018 - 5

Ψηφοφορία :

PV 01/03/2018 - 8.18
CRE 01/03/2018 - 8.18

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0060

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 509kWORD 63k
Πέμπτη 1 Μαρτίου 2018 - Βρυξέλλες Οριστική έκδοση
Προτεραιότητες της ΕΕ για την 62η σύνοδο της Επιτροπής του ΟΗΕ για τη Θέση της Γυναίκας
P8_TA(2018)0060A8-0022/2018

Σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 1ης Μαρτίου 2018 προς το Συμβούλιο αναφορικά με τις προτεραιότητες της Ένωσης για την 62η σύνοδο της Επιτροπής του ΟΗΕ για τη Θέση της Γυναίκας (2017/2194(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την 62η σύνοδο της Επιτροπής του ΟΗΕ για τη Θέση της Γυναίκας, το θέμα προτεραιότητάς της με τίτλο «Προκλήσεις και ευκαιρίες για την επίτευξη της ισότητας των φύλων και της χειραφέτησης των γυναικών και κοριτσιών σε αγροτικές περιοχές» και το υπό επανεξέταση θέμα της με τίτλο «Συμμετοχή και πρόσβαση των γυναικών στα μέσα ενημέρωσης και στις τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας, και ο αντίκτυπος και η χρήση αυτών ως μέσο για την πρόοδο και τη χειραφέτηση των γυναικών»,

–  έχοντας υπόψη την Τέταρτη Παγκόσμια Διάσκεψη για τις Γυναίκες, που διεξήχθη στο Πεκίνο τον Σεπτέμβριο του 1995, τη Διακήρυξη και την Πλατφόρμα Δράσης για τη χειραφέτηση των γυναικών που εγκρίθηκαν στο Πεκίνο, καθώς και τα μεταγενέστερα τελικά έγγραφα που προέκυψαν κατά τις έκτακτες συνόδους του ΟΗΕ «Πεκίνο+5», «Πεκίνο+10», «Πεκίνο+15» και «Πεκίνο+20» σχετικά με νέες δράσεις και πρωτοβουλίες για την εφαρμογή της Διακήρυξης και της Πλατφόρμας Δράσης του Πεκίνου, τα οποία εγκρίθηκαν στις 9 Ιουνίου 2000, στις 11 Μαρτίου 2005, στις 2 Μαρτίου 2010 και στις 9 Μαρτίου 2015 αντίστοιχα,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 157 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 9ης Σεπτεμβρίου 2015, σχετικά με τη χειραφέτηση των κοριτσιών στην ΕΕ μέσω της εκπαίδευσης(1),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 8ης Μαρτίου 2016 σχετικά με την κατάσταση των γυναικών προσφύγων και των αιτουσών άσυλο στην ΕΕ(2),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 14ης Φεβρουαρίου 2017 σχετικά με την προώθηση της ισότητας των φύλων στην ψυχική υγεία και την κλινική έρευνα(3),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 4ης Απριλίου 2017 σχετικά με τις γυναίκες και τους ρόλους τους στις αγροτικές περιοχές(4),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα των Ηνωμένων Εθνών με τίτλο «Transforming our world: The 2030 Agenda for Sustainable Development» (Μετασχηματισμός του κόσμου μας: το θεματολόγιο για τη βιώσιμη ανάπτυξη με ορίζοντα το 2030), το οποίο εγκρίθηκε στη σύνοδο κορυφής των Ηνωμένων Εθνών για τη βιώσιμη ανάπτυξη που πραγματοποιήθηκε στις 25 Σεπτεμβρίου 2015 στη Νέα Υόρκη,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2010/41/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Ιουλίου 2010, για την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών που ασκούν αυτοτελή επαγγελματική δραστηριότητα και για την κατάργηση της οδηγίας 86/613/ΕΟΚ του Συμβουλίου(5),

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών του 1979 για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών (CEDAW),

–  έχοντας υπόψη τη γενική σύσταση αριθ. 34 (2016) της Επιτροπής για την εξάλειψη των διακρίσεων κατά των γυναικών, σχετικά με τα δικαιώματα των γυναικών σε αγροτικές περιοχές,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας (Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης), και το ψήφισμά του της 12ης Σεπτεμβρίου 2017(6) σχετικά με την ένταξη της ΕΕ στην εν λόγω Σύμβαση,

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία του Παρισιού της 12ης Δεκεμβρίου 2015,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 113 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (Α8-0022/2018),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών αποτελεί θεμελιώδη αρχή της Ένωσης, η οποία αναγνωρίζεται στις Συνθήκες και στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πέμπτος στόχος βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ5) του ΟΗΕ είναι η επίτευξη της ισότητας των φύλων και η χειραφέτηση όλων των γυναικών και των κοριτσιών σε ολόκληρο τον κόσμο, και ότι πρέπει να ενσωματωθεί πλήρως στο θεματολόγιο του 2030 προκειμένου να επιτευχθεί πρόοδος ως προς όλους τους ΣΒΑ και επιδιώξεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι στους ΣΒΑ περιλαμβάνεται στόχος «διπλασιασμού της γεωργικής παραγωγικότητας και των εισοδημάτων των μικρών παραγωγών τροφίμων, ιδίως των γυναικών»·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση και τα κράτη μέλη της πρέπει να διαδραματίζουν ηγετικό ρόλο στη χειραφέτηση των γυναικών και των κοριτσιών και έχουν καθήκον να εργαστούν για την επίτευξη πλήρους ισότητας των φύλων στο εσωτερικό της Ένωσης, καθώς και να προωθήσουν αυτόν τον στόχο σε όλες τις εξωτερικές σχέσεις·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες, καθώς και οι συνθήκες διαβίωσης έχουν αλλάξει σημαντικά τις τελευταίες δεκαετίες και διαφέρουν σε μεγάλο βαθμό μεταξύ των διαφόρων χωρών·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η απουσία κυβερνητικής δράσης κατά της ανισότητας των φύλων υπονομεύει τα υφιστάμενα και μελλοντικά επιτεύγματα στον τομέα αυτό· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αντιμετώπιση των παραδοσιακών σχέσεων ισχύος μεταξύ των φύλων, των στερεοτύπων και των πεποιθήσεων είναι καθοριστικής σημασίας για τη χειραφέτηση των γυναικών και την εξάλειψη της φτώχειας·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διακρίσεις τις οποίες υφίστανται οι γυναίκες επηρεάζουν και τις γυναίκες των αγροτικών περιοχών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η πλειονότητα των γυναικών ανά τον κόσμο ζουν σε αγροτικές περιοχές και, συνεπώς, είναι πιο εκτεθειμένες σε πολλαπλές διακρίσεις λόγω ηλικίας, τάξης, εθνότητας, φυλής, αναπηρίας και ταυτότητας φύλου·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας στις αγροτικές περιοχές περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα θέσεων εργασίας πέρα από τη συμβατική γεωργία·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εργασία μιας γυναίκας της υπαίθρου συχνά αμείβεται λιγότερο από την ίσου αποτελέσματος εργασία ενός άντρα, συχνά δεν αναγνωρίζεται επίσημα, όπως π.χ. στην περίπτωση της μη αμειβόμενης παροχής φροντίδων, και δεν αντικατοπτρίζεται στον αριθμό των γυναικών που είναι ιδιοκτήτριες αγροκτημάτων· λαμβάνοντας υπόψη εντούτοις ότι οι γυναίκες είναι βασικός παράγων για την επίτευξη των μετασχηματιστικών οικονομικών, περιβαλλοντικών και κοινωνικών αλλαγών που είναι αναγκαίες για μια βιώσιμη ανάπτυξη·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες της υπαίθρου, συχνά πρωτοβάθμιοι πάροχοι φροντίδων στην οικογένεια και στην κοινότητά τους, δυσκολεύονται πολύ να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες φροντίδας για τα παιδιά και τους ηλικιωμένους της οικογένειάς τους, με αποτέλεσμα μια δυσανάλογη επιβάρυνση των γυναικών και την παρεμπόδιση της ένταξής τους στην αγορά εργασίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών φροντίδας είναι βασικής σημασίας για τις γυναίκες και προάγει την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες σε αγροτικές περιοχές αντιμετωπίζουν πολλούς περιορισμούς στην πρόσβασή τους σε κατάλληλες δημόσιες υπηρεσίες υγείας λόγω της περιορισμένης κινητικότητας και της έλλειψης πρόσβασης στις μεταφορές ή μέσων επικοινωνίας με μεταφορικά μέσα (για παράδειγμα, κινητό τηλέφωνο)· λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών υγείας οι οποίες αποσκοπούν στη σωματική, ψυχική και συναισθηματική ευεξία των γυναικών σε αγροτικές περιοχές (για παράδειγμα, για την αντιμετώπιση της έμφυλης βίας)· λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόσβαση στα δικαιώματα σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και στην εκπαίδευση είναι πιο περιορισμένη στις αγροτικές περιοχές·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συγκράτηση του πληθυσμού στις αγροτικές περιοχές, με ιδιαίτερη προσοχή σε περιοχές με φυσικούς περιορισμούς, είναι ουσιαστικής σημασίας για την κοινωνία στο σύνολό της, καθώς η διατήρηση του περιβάλλοντος και του τοπίου εξαρτώνται από αυτόν·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει άμεση σχέση μεταξύ της ανισότητας των φύλων και της υποβάθμισης του περιβάλλοντος·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κλιματική αλλαγή και οι επιπτώσεις της έχουν ιδιαίτερη και δυσανάλογη επίπτωση στις γυναίκες και τα κορίτσια· των αγροτικών περιοχών· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες των αγροτικών περιοχών είναι επίσης σημαντικοί παράγοντες της αλλαγής προς μια πιο βιώσιμη και οικολογικά υγιή γεωργία και μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στη δημιουργία πράσινων θέσεων εργασίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισότιμη πρόσβαση των γυναικών των αγροτικών περιοχών στη γη και σε άλλους παραγωγικούς πόρους είναι κεντρικής σημασίας για την ισότητα των φύλων, για την επισιτιστική ασφάλεια και για αποτελεσματικές κλιματικές πολιτικές·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες της υπαίθρου συνεχίζουν να υποφέρουν από την ανισότητα και από τις πολλαπλές μορφές διακρίσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτούνται μέτρα για την προώθηση της πραγματικής ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών προκειμένου να υπάρχουν περισσότερες ευκαιρίες απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, καθώς και στους κλάδους των θετικών επιστημών, της τεχνολογίας, της μηχανικής και των μαθηματικών (STEM) που θα επιτρέψουν την παραμονή τους σε αγροτικό περιβάλλον και, ως εκ τούτου θα διασφαλίσουν τη γενεακή ανανέωση, και την επιβίωση του γεωργικού τομέα και των αγροτικών περιοχών·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο γεωργικός τομέας, στον οποίο οι γυναίκες διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο, είναι καθοριστικής σημασίας για τη ζωτικότητα των αγροτικών περιοχών και για την ενίσχυση της γενεακής ανανέωσης, της κοινωνικής συνοχής, και της οικονομικής μεγέθυνσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η γεωργία πρέπει να παρέχει ασφαλή, θρεπτικά και υγιεινά τρόφιμα· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο γεωργικός τομέας θα πρέπει επίσης να συμβάλλει στη διαφοροποίηση του τοπίου, στην άμβλυνση της κλιματικής αλλαγής και στη διατήρηση της βιοποικιλότητας και της πολιτιστικής κληρονομιάς·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διατροφή παίζει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη και την ευεξία των κοριτσιών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κακή διατροφή οδηγεί σε σωματικά και διανοητικά προβλήματα, όπως νανισμό, στειρότητα, απάθεια, κόπωση, έλλειψη συγκέντρωσης, μειώνοντας έτσι τις οικονομικές προοπτικές των γυναικών και επηρεάζοντας την ευεξία της ευρύτερης οικογένειας και της κοινότητας·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να μπορούν οι αγρότισσες να συμμετέχουν στα όργανα λήψης αποφάσεων στη δημόσια σφαίρα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισορροπημένη εκπροσώπηση συνιστά απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη της ισότητας·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, όσον αφορά την πρόληψη των εργασιακών κινδύνων, άνδρες και γυναίκες εκτίθενται σε διαφορετικούς παράγοντες κινδύνου· λαμβάνοντας, για παράδειγμα, υπόψη ότι οι υπολογισμοί για την αξιολόγηση των επιβλαβών επιπτώσεων χημικών ουσιών βασίζονται στον ανδρικό σωματότυπο –ο οποίος χαρακτηρίζεται εν γένει από μεγαλύτερη μυϊκή μάζα– ενώ μέχρι και παραβλέπουν τις ειδικές συστάσεις για τις εγκύους ή τις θηλάζουσες· λαμβάνοντας, ως εκ τούτου, υπόψη ότι είναι αναγκαίο να συνεκτιμηθούν οι διάφοροι παράγοντες ώστε να ληφθούν μέτρα που θα διασφαλίζουν την υγεία των γυναικών στον γεωργικό τομέα·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διακριτική μεταχείριση επηρεάζει και τις γυναίκες του τομέα των μέσων ενημέρωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέσα ενημέρωσης διαδραματίζουν καίριο ρόλο για ολόκληρη την κοινωνία και ότι είναι επομένως επιθυμητό οι γυναίκες, που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 50 % της κοινωνίας, να συμμετέχουν δίκαια στη δημιουργία του περιεχομένου των μέσων ενημέρωσης και στη λήψη αποφάσεων στα μέσα ενημέρωσης·

Κ.  έχοντας υπόψη ότι ο ρόλος του τομέα των μέσων ενημέρωσης είναι καθοριστικός για την προώθηση της ισότητας των φύλων, δεδομένου ότι τα μέσα ενημέρωσης όχι μόνο αντικατοπτρίζουν αλλά και δημιουργούν πρότυπα και κανόνες συμπεριφοράς, επηρεάζοντας έτσι σημαντικά την κοινή γνώμη και τον πολιτισμό·

ΚΑ.  έχοντας υπόψη ότι η κάλυψη από τα μέσα ενημέρωσης συμβάλλει στο να κατανοήσουν καλύτερα όλα τα στρώματα της κοινωνίας την πολυπλοκότητα των καταστάσεων που βιώνουν οι γυναίκες και οι άνδρες·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες και τα παιδιά πλήττονται δυσανάλογα από συγκρούσεις και αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο ποσοστό των προσφύγων που βρίσκονται είτε σε στρατόπεδα είτε εν κινήσει προς αναζήτηση ασφάλειας·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σε πολλές κοινωνίες οι γυναίκες δεν έχουν ίσα δικαιώματα επί της γης και της ιδιοκτησίας με νόμιμα μέσα, γεγονός το οποίο επιδεινώνει τη φτώχεια και περιορίζει την οικονομική ανάπτυξή τους·

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διεμφυλικές γυναίκες αντιμετωπίζουν δυσανάλογες διακρίσεις λόγω της ταυτότητας του φύλου τους·

ΚΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μεγαλύτερη στήριξη της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και των σχετικών δικαιωμάτων αποτελεί προϋπόθεση για την ισότητα των φύλων και τη χειραφέτηση των γυναικών·

ΚΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κοινωνικοί κανόνες όσον αφορά τους ρόλους των γυναικών και των ανδρών θέτουν τις γυναίκες σε κατάσταση μεγαλύτερης ευπάθειας, ιδίως σε σχέση με τη σεξουαλική και αναπαραγωγική τους υγεία, και έχοντας υπόψη τις επιβλαβείς πρακτικές όπως ο ακρωτηριασμός των εξωτερικών γυναικείων σεξουαλικών οργάνων (FGM), οι γάμοι παιδιών, οι πρώιμοι και καταναγκαστικοί γάμοι·

1.  απευθύνει στο Συμβούλιο τις ακόλουθες συστάσεις:

Γενικές προϋποθέσεις για τη χειραφέτηση των γυναικών και των κοριτσιών

Χειραφέτηση των γυναικών στις αγροτικές περιοχές

Συμμετοχή και πρόσβαση των γυναικών στα μέσα ενημέρωσης και στις τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας και στην επίδραση και τη χρήση τους ως μέσων για την πρόοδο και τη χειραφέτηση των γυναικών

   α) να επαναβεβαιώσει τη διαρκή του προσήλωση στην Πλατφόρμα Δράσης του Πεκίνου·
   β) να υποστηρίξει τις μητέρες που είναι επιχειρηματίες στις αγροτικές περιοχές, διότι αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες προκλήσεις· να τονίσει ότι η προώθηση της επιχειρηματικότητας μεταξύ των γυναικών αυτών όχι μόνο μπορεί να συνεπάγεται επιτυχή συνδυασμό οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, αλλά και να χρησιμεύσει ως κίνητρο για νέες ευκαιρίες απασχόλησης και για καλύτερη ποιότητα ζωής στις αγροτικές περιοχές, και ως προτροπή προς τις γυναίκες για να θέσουν σε εφαρμογή τα δικά τους σχέδια·
   γ) να θέσει τέρμα σε όλες τις μορφές διακρίσεων εις βάρος όλων των γυναικών και κοριτσιών οπουδήποτε στον κόσμο και να καταπολεμήσει όλες τις μορφές βίας που αποτελούν σοβαρές παραβιάσεις των θεμελιωδών δικαιωμάτων τους παραβιάσεις οι οποίες με τη σειρά τους αποτελούν άμεση συνέπεια αυτών των διακρίσεων·
   δ) να εξασφαλίσει τη συμμετοχή όλων των κυβερνήσεων και να απαιτήσει από αυτές την κατάρτιση προγραμμάτων για την εξάλειψη της σεξουαλικής και της έμφυλης βίας και των επιβλαβών πρακτικών, όπως οι γάμοι παιδιών, οι πρώιμοι και καταναγκαστικοί γάμοι και ο ακρωτηριασμός των γυναικείων γεννητικών οργάνων και η εμπορία ανθρώπων·
   ε) να καλέσει τα κράτη μέλη να καταπολεμήσουν τα έμφυλα στερεότυπα και να επενδύσουν στην πρόσβαση των γυναικών και των κοριτσιών σε κατάλληλα σχεδιασμένη εκπαίδευση, δια βίου μάθηση και επαγγελματική κατάρτιση, ειδικά σε ό,τι αφορά τις αγροτικές περιοχές, ιδίως στο STEM, καθώς και στους τομείς της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας, δεδομένου ότι αυτοί αποτελούν σημαντικά εργαλεία για την υλοποίηση των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης και για την προαγωγή της ισότητας στους τομείς της γεωργίας και των τροφίμων, καθώς και στον τουρισμό και άλλους κλάδους απασχόλησης στις αγροτικές περιοχές·
   στ) να σχεδιάσει πολιτικές για την εξάλειψη της φτώχειας και τη διασφάλιση επαρκούς βιοτικού επιπέδου για ιδιαίτερα ευάλωτες ομάδες, συμπεριλαμβανομένων των γυναικών και των κοριτσιών, ιδίως μέσω συστημάτων κοινωνικής προστασίας·
   ζ) να προωθήσει την πληροφόρηση, τα μέτρα τεχνικής βοήθειας και την ανταλλαγή ορθών πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά τη θέσπιση επαγγελματικού καθεστώτος για συμβοηθούσες συζύγους στη γεωργία, παρέχοντάς τους τη δυνατότητα να αποκτούν δικαιώματα σε προσωπική βάση, συμπεριλαμβανομένων ειδικότερα της άδειας μητρότητας, της κοινωνικής ασφάλισης κατά εργατικών ατυχημάτων, της πρόσβασης στην κατάρτιση και των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων·
   η) να εξαλείψει το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των φύλων, το εισοδηματικό χάσμα (σε επίπεδο αποδοχών) καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής και το συνταξιοδοτικό χάσμα·
   θ) να καλέσει τα κράτη μέλη, καθώς και τις περιφερειακές και τοπικές αρχές, να διασφαλίσουν την καθολική πρόσβαση σε επαρκείς υπηρεσίες φροντίδας για παιδιά και ηλικιωμένα άτομα στις αγροτικές περιοχές·
   ι) να καλέσει τα κράτη μέλη, καθώς και τις περιφερειακές και τοπικές αρχές, να παρέχουν οικονομικά προσιτές, υψηλής ποιότητας εγκαταστάσεις και δημόσιες και ιδιωτικές υπηρεσίες για την καθημερινή ζωή, ιδίως στις αγροτικές περιοχές, και κυρίως στους τομείς της υγείας, της εκπαίδευσης και της παροχής φροντίδας· επισημαίνει ότι αυτό θα απαιτήσει τη συμπερίληψη αγροτικών υποδομών φροντίδας παιδιών, υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, ιδρυμάτων φροντίδας για τους ηλικιωμένους και τα εξαρτώμενα άτομα, υπηρεσιών αντικατάστασης σε περίπτωση ασθένειας και εγκυμοσύνης και πολιτιστικές υπηρεσίες·
   ια) να διασφαλίσει την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου ως εργαλείου για την ενσωμάτωση της αρχής της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών και την καταπολέμηση των διακρίσεων σε όλες τις πολιτικές και τα προγράμματα μέσω κατάλληλων χρηματοδοτικών και ανθρωπίνων πόρων·
   ιβ) να κινητοποιήσει τους απαραίτητους πόρους για την επίτευξη ισότητας, ενσωματώνοντας τη διάσταση του φύλου σε όλες τις πολιτικές και δράσεις, μεταξύ άλλων μέσω της συνεκτίμησης της διάστασης του φύλου κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού, ως εργαλείου για την ενσωμάτωση της αρχής της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών και για την καταπολέμηση των διακρίσεων·
   ιγ) να διασφαλίσει την πλήρη συμμετοχή του Κοινοβουλίου και της κοινοβουλευτικής του Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων σχετικά με τη θέση της ΕΕ κατά την 62η σύνοδο της Επιτροπής του ΟΗΕ για τη Θέση της Γυναίκας·
   ιδ) να υπενθυμίσει ότι η Σύμβαση για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών θεσπίζει την υποχρέωση εξάλειψης των άμεσων και έμμεσων διακρίσεων κατά των γυναικών με τη λήψη νομικών, πολιτικών και προγραμματικών μέτρων σε όλους τους τομείς της ζωής, καθώς και ότι το άρθρο 14 της εν λόγω σύμβασης είναι η μόνη διεθνής υποχρέωση που καλύπτει τις ιδιαίτερες ανάγκες των γυναικών σε αγροτικές περιοχές·
   ιε) να μεριμνήσει ώστε οι γυναίκες και τα κορίτσια στις αγροτικές περιοχές να έχουν προσβάσιμη, οικονομικά προσιτή και υψηλής ποιότητας τυπική και άτυπη εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης, που θα τους δώσουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν νέες ή να αναπτύξουν υπάρχουσες δεξιότητες στη διαχείριση, τον χρηματοπιστωτικό γραμματισμό, την οικονομία, το μάρκετινγκ και την επιχειρηματικότητα, αστική και πολιτική μόρφωση και κατάρτιση στην τεχνολογία και τη βιώσιμη γεωργία· να μεριμνήσει ώστε οι γυναίκες να έχουν τις ίδιες ευκαιρίες και ελευθερίες επιλογής όσον αφορά τη σταδιοδρομία που επιθυμούν να ακολουθήσουν·
   ιστ) να μεριμνήσει ώστε οι γυναίκες και τα κορίτσια των αγροτικών περιοχών να έχουν εύκολη πρόσβαση στα δάνεια και στους παραγωγικούς πόρους και να λαμβάνουν υποστήριξη για τις πρωτοβουλίες τους σε θέματα επιχειρηματικότητας και καινοτομίας·
   ιζ) να διασφαλίσει το δικαίωμα και την πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας καθολική υγειονομική περίθαλψη που θα λαμβάνει υπόψη τις διαφορές φυσιολογίας μεταξύ γυναικών και ανδρών και θα είναι προσαρμοσμένη στις ανάγκες των γυναικών και κοριτσιών των αγροτικών περιοχών, ειδικά όσον αφορά την σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα σχετικά δικαιώματα·
   ιη) να καταδικάσει όλες τις μορφές βίας κατά των γυναικών και να μεριμνήσει ώστε τα θύματα που ζουν σε αγροτικές και απομακρυσμένες περιοχές να μη στερούνται ισότιμης πρόσβασης σε συνδρομή·
   ιθ) να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα, τη διαφάνεια και τον δημοκρατικό χαρακτήρα των διεθνών, εθνικών, περιφερειακών και τοπικών θεσμών που στηρίζουν και ενισχύουν τους ρόλους των γυναικών σε αγροτικές περιοχές, διασφαλίζοντας την παρουσία τους μέσω της ισότιμης συμμετοχής·
   κ) να διευκολύνει τη μετάβαση των γυναικών που ζουν σε αγροτικές περιοχές από την άτυπη στην επίσημη οικονομία και να αναγνωρίσει ότι οι γυναίκες σε αγροτικές περιοχές εργάζονται σε διάφορους τομείς και συχνά αποτελούν παράγοντα αλλαγής προς την κατεύθυνση της βιώσιμης και οικολογικά ορθής γεωργίας, της επισιτιστικής ασφάλειας και της δημιουργίας πράσινων θέσεων εργασίας·
   κα) να σχεδιάσει και να εφαρμόσει γεωργικές πολιτικές οι οποίες να είναι κλιματικά ανθεκτικές και να λαμβάνουν δεόντως υπόψη τις συγκεκριμένες απειλές που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες σε αγροτικές περιοχές λόγω φυσικών ή ανθρωπογενών καταστροφών·
   κβ) να διασφαλίσει τη συμμετοχή των γυναικών και των κοριτσιών των αγροτικών περιοχών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων σχετικά με τον σχεδιασμό και την αντιμετώπιση όλων των σταδίων των καταστροφών και άλλων κρίσεων, από την έγκαιρη προειδοποίηση μέχρι την παροχή βοήθειας, την ανασυγκρότηση, την αποκατάσταση και ανοικοδόμηση, και να διασφαλίσει την προστασία και ασφάλειά τους σε περιπτώσεις καταστροφών και άλλων κρίσεων·
   κγ) να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να διασφαλιστεί ότι οι γυναίκες των αγροτικών περιοχών ζουν σε ένα ασφαλές, καθαρό και υγιεινό περιβάλλον·
   κδ) να παρέχει υψηλής ποιότητας υποδομές, προσβάσιμες υποδομές και δημόσιες υπηρεσίες για τις γυναίκες των αγροτικών περιοχών και να επενδύσει στην ανάπτυξη και συντήρησή τους·
   κε) να διευκολύνει την ψηφιακή ανάπτυξη, καθώς αυτή μπορεί να συμβάλει σημαντικά στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, απλουστεύοντας την ένταξη στην αυτοαπασχόληση, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη του τουρισμού, και δημιουργώντας μια καλύτερη ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής·
   κστ) να στηρίξει τη συγκρότηση τοπικών ομάδων σε επίπεδο κοινότητας και τις καθημερινές δραστηριότητές τους, που θα πρέπει να περιλαμβάνουν τακτικές συναντήσεις για τη συζήτηση των αναπτυξιακών προβλημάτων και προκλήσεων της και για την ανάληψη εποικοδομητικών δράσεων·
   κζ) να ζητήσει από τα κράτη μέλη, τους κοινωνικούς εταίρους και την κοινωνία των πολιτών να στηρίξουν και να προωθήσουν τη συμμετοχή των γυναικών στη λήψη αποφάσεων και στα διοικητικά όργανα επαγγελματικών, επιχειρηματικών και συνδικαλιστικών ενώσεων και οργανώσεων στους τομείς της αγροτικής πολιτικής, της υγείας, της εκπαίδευσης και της γεωργίας, καθώς και στα όργανα διαχείρισης και εκπροσώπησης μέσω μιας ισότιμης παρουσίας·
   κη) να αναγνωρίσει και να στηρίξει τον ενεργό ρόλο των γυναικών των αγροτικών περιοχών και τη συμβολή τους στην οικονομία σε ρόλους όπως του επιχειρηματία, του επικεφαλής της οικογενειακής επιχείρησης και του φορέα προώθησης της βιώσιμης ανάπτυξης·
   κθ) να διευκολύνει την πρόσβαση των γυναικών των αγροτικών περιοχών στην ιδιοκτησία και στην κυριότητα επί των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, καθώς και στην κληρονομική μεταβίβαση της γης, κάτι σημαντικό ως μέσο οικονομικής χειραφέτησής τους και πλήρους συμμετοχής τους στην αγροτική ανάπτυξη και στα οφέλη από αυτήν·
   λ) να εξασφαλίσει την πρόσβαση των γυναικών των αγροτικών περιοχών στους παραγωγικούς πόρους, στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες, στις αγορές, στις εγκαταστάσεις εμπορίας και στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες· να προωθήσει τις τοπικές, συνοικιακές και παραδοσιακές αγορές, συμπεριλαμβανομένων των λαϊκών αγορών, που είναι χώροι όπου οι γυναίκες έχουν γενικά περισσότερες δυνατότητες να εμπορευθούν απευθείας τα προϊόντα τους, κάτι που συνεπάγεται μεγαλύτερη οικονομική χειραφέτηση·
   λα) να προωθήσει την απασχόληση των γυναικών στον STEM, ιδίως σε θέσεις που συμβάλλουν στην κυκλική οικονομία και στον αγώνα κατά της κλιματικής αλλαγής·
   λβ) να αναπτύξει πολιτικές απασχόλησης και παροχής υπηρεσιών, καθώς και προγράμματα για την αντιμετώπιση της επισφαλούς κατάστασης ορισμένων γυναικών, οι οποίες συχνά εργάζονται στην άτυπη οικονομία και μπορεί να αντιμετωπίζουν πολλαπλές διατομεακές διακρίσεις λόγω φύλου, ηλικίας, τάξης, θρησκείας, εθνοτικής καταγωγής, αναπηρίας η ταυτότητας φύλου· να παράσχει ειδικά σχεδιασμένη βοήθεια και στήριξη για τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντά τους·
   λγ) να αναπτύξει προγράμματα ώστε οι γυναίκες και οι οικογένειές τους να έχουν πρόσβαση σε καθολικά συστήματα κοινωνικής προστασίας με επίδραση στη μελλοντική συνταξιοδοτική κατάστασή τους και ως εκ τούτου μείωση του συνταξιοδοτικού χάσματος, που είναι πολύπλευρο στη φύση του·
   λδ) να συλλέξει δεδομένα ξεχωριστά για κάθε φύλο και να καταρτίσει στατιστικές για τις αξίες, τις περιστάσεις, τις συνθήκες και τις ανάγκες των γυναικών των αγροτικών περιοχών, ώστε να μπορέσουν να εκπονηθούν οι κατάλληλες πολιτικές· να παρακολουθεί τακτικά την κατάσταση των γυναικών στις αγροτικές περιοχές·
   λε) να ζητήσει την κύρωση και εφαρμογή της Διεθνούς Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, συμπεριλαμβανομένου του άρθρου 6 με τίτλο «Γυναίκες με αναπηρία»· να διασφαλίσει την προσβασιμότητα προϊόντων, υποδομών και υπηρεσιών·
   λστ) ζητεί από την Επιτροπή, από τα κράτη μέλη και τις περιφερειακές και τοπικές κυβερνήσεις να παρέχουν οικονομικά προσιτές και ποιοτικές εγκαταστάσεις και δημόσιες και ιδιωτικές υπηρεσίες ειδικά σχεδιασμένες για την καθημερινή ζωή στις αγροτικές περιοχές, και να δημιουργήσουν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για να βελτιωθεί η ισορροπία μεταξύ εργασίας και ιδιωτικής ζωής των γυναικών στις αγροτικές περιοχές, μέσα ιδίως από την εξασφάλιση κατάλληλων εγκαταστάσεων για την παροχή φροντίδων στα εξαρτώμενα μέλη, προσβάσιμης υγειονομικής περίθαλψης και προσβάσιμων δημοσίων μεταφορών·
   λζ) τονίζει τη σημασία της ενσωμάτωσης διασφαλίσεων στις πολιτικές της ΕΕ σχετικά με τις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας των γυναικών που προσλαμβάνονται ως εποχιακές εργαζόμενες στη γεωργία, ιδίως όσον αφορά την ανάγκη να τους παρέχεται κοινωνική προστασία, ιατρική ασφάλιση και υγειονομική περίθαλψη· παροτρύνει τις περιφερειακές, τοπικές και εθνικές αρχές και άλλα όργανα να διασφαλίζουν τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα των διακινούμενων και εποχικών εργαζομένων και των οικογενειών τους, ιδίως των γυναικών και των ευάλωτων ατόμων, και να προωθούν την ενσωμάτωσή τους στην τοπική κοινότητα·
   λη) να μεριμνήσει για την πρόσβαση σε αξιόπιστες υποδομές και υπηρεσίες ευρυζωνικού δικτύου υψηλής ταχύτητας· να επενδύσει και να προωθήσει τη χρήση νέων τεχνολογιών στις αγροτικές περιοχές και στη γεωργία. να αναγνωρίσει τα σημαντικά κοινωνικά, ψυχολογικά και οικονομικά οφέλη· από τα ανωτέρω· να επιμείνει στην ανάπτυξη μιας ολιστικής προσέγγισης (το «ψηφιακό χωριό»)· να προωθήσει τις ίσες ευκαιρίες για την πρόσβαση στις τεχνολογίες αυτές και για την κατάρτιση στη χρήση τους·
   λθ) να επιδείξει προσοχή στο θέμα της παρουσίας των γυναικών και της ανέλιξής τους στον τομέα των μέσων ενημέρωσης και στο μη στερεοτυπικό περιεχόμενο των μέσων ενημέρωσης·
   μ) να ενθαρρύνει τα δημόσια μέσα ενημέρωσης να καθορίσουν τις δικές τους πολιτικές ισότητας που να προβλέπουν ισορροπημένη εκπροσώπηση ανδρών και γυναικών στα όργανα λήψης αποφάσεων·
   μα) να μεριμνήσει ώστε η αυξανόμενη σεξουαλικοποίηση της εικόνας των γυναικών και των κοριτσιών στα μέσα μαζικής ενημέρωσης να καταπολεμηθεί αποτελεσματικά, με τον δέοντα σεβασμό προς την ελευθερία της έκφρασης·
   μβ) να ενθαρρύνει τις επιχειρήσεις των μέσων ενημέρωσης να αποφεύγουν διαδικασίες χαρακτηριστικές μιας εταιρικής νοοτροπίας που συχνά δεν συνάδει με την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής·
   μγ) να αντιμετωπίσει το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των φύλων στον τομέα των μέσων ενημέρωσης μέσω μέτρων κατά των διακρίσεων που να εξασφαλίζουν μεταξύ γυναικών και ανδρών ίση αμοιβή για εργασία ίσης αξίας·
   μδ) να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα κατά των πράξεων βίας εναντίον ερευνητών δημοσιογράφων, με ιδιαίτερη προσοχή στις γυναίκες δημοσιογράφους, οι οποίες είναι συνήθως πιο ευάλωτες·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα σύσταση στο Συμβούλιο και, για ενημέρωση, στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ C 316 της 22.9.2017, σ. 182.
(2) ΕΕ C 50 της 9.2.2018, σ. 25.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0028.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0099.
(5) ΕΕ L 180 της 15.7.2010, σ. 1.
(6) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0329.

Τελευταία ενημέρωση: 1 Οκτωβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου