Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2017/2194(INI)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0022/2018

Podneseni tekstovi :

A8-0022/2018

Rasprave :

PV 01/03/2018 - 5
CRE 01/03/2018 - 5

Glasovanja :

PV 01/03/2018 - 8.18
CRE 01/03/2018 - 8.18

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2018)0060

Usvojeni tekstovi
PDF 358kWORD 58k
Četvrtak, 1. ožujka 2018. - Bruxelles
Prioriteti EU-a za 62. sjednicu Komisije UN-a o statusu žena
P8_TA(2018)0060A8-0022/2018

Preporuka Europskog parlamenta Vijeću od 1. ožujka 2018. o prioritetima EU-a za 62. sjednicu Komisije UN-a o statusu žena (2017/2194(INI))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir 62. sjednicu Komisije UN-a o statusu žena te njezinu glavnu temu pod nazivom „Izazovi i prilike za postizanje rodne ravnopravnosti i jačanje položaja žena i djevojčica u ruralnim područjima” i ponovljenu temu pod nazivom „Sudjelovanje žena u medijima i njihov pristup medijima te utjecaj informacijskih i komunikacijskih tehnologija kao alata za poboljšanje statusa žena i osnaživanje njihova položaja”,

–  uzimajući u obzir Četvrtu svjetsku konferenciju o ženama koja se održala u rujnu 1995. u Pekingu, Deklaraciju i Platformu za djelovanje za jačanje položaja žena koja je usvojena u Pekingu te kasnije zaključne dokumente koji su proizišli iz posebnih sjednica UN-a, Peking +5, Peking +10, Peking +15 i Peking +20, o novim radnjama i inicijativama za provedbu Pekinške deklaracije i Platforme za djelovanje koje su usvojene 9. lipnja 2000., 11. ožujka 2005., 2. ožujka 2010. i 9. ožujka 2015.,

–  uzimajući u obzir članak 157. stavak 4. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 9. rujna 2015. o osnaživanju djevojčica obrazovanjem u EU-u(1),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 8. ožujka 2016. o situaciji u kojoj se nalaze žene izbjeglice i tražiteljice azila u EU-u(2),

–   uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 14. veljače 2017. o promicanju ravnopravnosti spolova u istraživanjima o mentalnom zdravlju i kliničkim istraživanjima(3),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 4. travnja 2017. o ženama i njihovoj ulozi u ruralnim područjima(4),

–  uzimajući u obzir Rezoluciju UN-a naslovljenu „Promijeniti svijet: Program održivog razvoja do 2030.”, usvojenu na sastanku na vrhu UN-a o održivom razvoju održanom 25. rujna 2015. u New Yorku,

–  uzimajući u obzir Direktivu 2010/41/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 7. srpnja 2010. o primjeni načela jednakog postupanja prema muškarcima i ženama koji su samozaposleni i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 86/613/EEZ(5),

–  uzimajući u obzir Konvenciju UN-a o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena (CEDAW) iz 1979.,

–  uzimajući u obzir Opću preporuku br. 34 (2016) Odbora za uklanjanje diskriminacije žena o pravima žena u ruralnim područjima,

–  uzimajući u obzir Konvenciju Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji (Istanbulska konvencija) i svoju Rezoluciju od 12. rujna 2017.(6) o pristupanju EU-a toj Konvenciji,

–  uzimajući u obzir Pariški sporazum od 12. prosinca 2015.,

–  uzimajući u obzir članak 113. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir preporuku Odbora za prava žena i jednakost spolova (A8-0022/2018),

A.  budući da je ravnopravnost žena i muškaraca jedno od temeljnih načela Unije, kako je priznato u Ugovorima i Povelji o temeljnim pravima;

B.  budući da je peti UN-ov cilj održivog razvoja postići rodnu ravnopravnost i osnažiti sve žene i djevojke u cijelom svijetu te budući da bi se radi ostvarivanja napretka u pogledu svih ciljeva održivog razvoja taj cilj u potpunosti trebao uključiti u Plan održivog razvoja do 2030.; budući da se u sklopu ciljeva održivog razvoja nastoji, među ostalim, „udvostručiti poljoprivrednu produktivnost i prihode malih proizvođača hrane, a posebno žena”;

C.  budući da Unija i njezine države članice moraju biti predvodnice u jačanju položaja žena i djevojčica te je njihova obveza raditi na postizanju potpune rodne ravnopravnosti unutar Unije i promicati taj cilj u sklopu svih vanjskih odnosa;

D.  budući da su se društvene i gospodarske okolnosti i životni uvjeti znatno promijenili tijekom posljednjih desetljeća te da se uvelike razlikuju među zemljama;

E.  budući da nedostatak djelovanja vlade protiv rodne neravnopravnosti ugrožava aktualna i buduća postignuća u tom području; budući da je rješavanje tradicionalnih rodnih odnosa moći, stereotipa i uvjerenja ključno za osiguravanje jačanja položaja žena i iskorjenjivanje siromaštva;

F.  budući da do diskriminacije koju žene doživljavaju dolazi i u ruralnim područjima; budući da većina žena u svijetu živi u ruralnim područjima te su one stoga više izložene višestrukim oblicima diskriminacije na temelju dobi, klase, etničke pripadnosti, rase, invaliditeta ili rodnog identiteta;

G.  budući da sudjelovanje žena u tržištu rada u ruralnim područjima uključuje širok spektar radnih mjesta koja nadilaze tradicionalnu poljoprivredu;

H.  budući da je rad žena u ruralnim područjima često plaćen manje od rada muškaraca kad je riječ o istom poslu, da često nije formalno priznat, kao što je primjerice slučaj s neplaćenim pružanjem skrbi, i da se ne očituje u broju žena vlasnica poljoprivrednih gospodarstava; budući da su žene ipak ključni akteri u ostvarivanju gospodarskih, ekoloških i socijalnih promjena potrebnih za postizanje održivog razvoja;

I.  budući da su žene u ruralnim područjima često pružateljice primarne skrbi u svojim obiteljima i zajednicama, da se suočavaju s brojim poteškoćama u pristupu skrbi za djecu i starije članove obitelji, što dovodi do toga da one snose nerazmjeran teret i otežava njihovu integraciju na tržište rada; budući da je pružanje kvalitetnih usluga skrbi od ključne važnosti za žene i promiče ravnotežu između poslovnog i privatnog života;

J.  budući da se žene u ruralnim područjima suočavaju s brojnim preprekama u pristupu odgovarajućim javnim uslugama zdravstvene skrbi zbog ograničene mobilnosti i nedostatka pristupa prijevozu ili sredstvima kojima bi si mogle osigurati prijevoz (primjerice, mobilnom telefonu); budući da su potrebne sveobuhvatne usluge zdravstvene skrbi kojima će se osigurati fizičko, psihičko i emocionalno zdravlje žena u ruralnim područjima (primjerice, kako bi se pružio odgovor na rodno uvjetovano nasilje); budući da je pristup pravu na spolno i reproduktivno zdravlje i obrazovanje ograničen u ruralnim područjima;

K.  budući da je zadržavanje stanovništva u ruralnim područjima, uz poseban naglasak na područja s prirodnim ograničenjima, ključno za društvo u cjelini, s obzirom na to da o tome ovise zaštita okoliša i očuvanje krajolika;

L.  budući da postoji izravna veza između rodne neravnopravnosti i degradacije okoliša;

M.  budući da klimatske promjene i njezine posljedice posebno i nerazmjerno negativno utječu na žene i djevojčice u ruralnim područjima; budući da su žene u ruralnim područjima među ostalim i snažne nositeljice promjena u smjeru održivije i ekološki prihvatljivije poljoprivrede te da mogu imati važnu ulogu u otvaranju „zelenih” radnih mjesta; budući da je ženama poljoprivrednicama ključno osigurati pristup zemljištu i drugim proizvodnim resursima u cilju postizanja rodne ravnopravnosti, sigurnosti opskrbe hranom i učinkovitih klimatskih politika;

N.  budući da mlade žene u ruralnim područjima i dalje pate od nejednakosti i višestrukih oblika diskriminacije; budući da je nužno poduzeti mjere za promicanje učinkovite ravnopravnosti muškaraca i žena kako bi se osigurao veći broj mogućnosti u pogledu zaposlenja, uključujući samozaposlenje i zaposlenje u sektoru znanosti, tehnologije, inženjerstva i matematike (STEM), što bi im omogućilo da ostanu u ruralnim sredinama kako bi se time osigurala generacijska obnova i opstanak poljoprivrednog sektora i ruralnih područja;

O.  budući da je poljoprivredni sektor u kojemu žene imaju važnu ulogu ključan za vitalnost ruralnih područja te potiče generacijsku obnovu, socijalnu koheziju i gospodarski rast; budući da bi poljoprivreda trebala osigurati sigurnu, hranjivu i zdravu hranu; budući da bi poljoprivredni sektor trebao doprinositi i diversifikaciji krajolika, ublažavanju klimatskih promjena i očuvanju biološke raznolikosti i kulturne baštine;

P.  budući da prehrana ima značajnu ulogu u razvoju i dobrobiti djevojčica; budući da loša prehrana dovodi do tjelesnih i mentalnih problema, kao što su zaostajanje u razvoju, neplodnost, letargija, umor i loša koncentracija, čime se smanjuje gospodarski potencijal žena i utječe na dobrobit šire obitelji i zajednice;

Q.  budući da je nužno da žene iz ruralnih područja sudjeluju u tijelima koja donose odluke u javnom sektoru; budući da je za postizanje ravnopravnosti neophodna uravnotežena zastupljenost;

R.  budući da su muškarci i žene, kad je riječ o prevenciji rizika na radnom mjestu, izloženi različitim čimbenicima; budući da se, na primjer, u izračunima o štetnim učincima kemikalija često za primjer uzima tjelesna građa muškaraca, koji obično imaju više mišićne mase, a katkad se ne vodi računa ni o posebnim preporukama za trudnice ili dojilje; budući da je stoga potrebno u obzir uzeti različite čimbenike pri donošenju mjera za jamčenje zdravlja žena u poljoprivredi;

S.  budući da diskriminacija utječe i na žene u medijskom sektoru; budući da mediji imaju ključnu ulogu za cijelo društvo te da je stoga poželjno da žene budu ravnomjerno uključene u stvaranje medijskog sadržaja i donošenje odluka u medijskim organizacijama s obzirom na to da čine najmanje 50 % društva;

T.  budući da medijski sektor ima ključnu ulogu u promicanju jednakosti žena i muškaraca jer mediji ne samo da odražavaju, nego ujedno stvaraju obrasce i norme ponašanja, čime znatno oblikuju javno mnijenje i kulturu;

U.  budući da medijsko izvješćivanje doprinosi širokom razumijevanju složenosti situacije žena i muškaraca u svim dijelovima društva;

V.  budući da sukobi nerazmjerno utječu na žene i djecu koji čine najveći udio izbjeglica ili u kampovima ili u izbjeglištvu u potrazi za sigurnošću;

W.  budući da u mnogim društvima žene nemaju jednako pravo na zemljište i imovinu putem pravnih sredstava te da se tako pogoršava siromaštvo i ograničava gospodarski razvoj žena;

X.  budući da se transrodne žene suočavaju s nerazmjernom diskriminacijom na temelju rodnog identiteta;

Y.  budući da je snažnija potpora spolnom i reproduktivnom zdravlju i pravima preduvjet za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena;

Z.  budući da društvene norme u pogledu uloga žena i muškaraca dovode žene u situaciju veće ranjivosti, osobito u vezi s njihovim spolnim i reproduktivnim zdravljem i u svjetlu štetnih praksi kao što su genitalno sakaćenje žena te dječji, rani i prisilni brakovi;

1.  preporučuje Vijeću:

  

Opći uvjeti za jačanje položaja žena i djevojčica

   (a) da ponovno potvrdi svoju nepokolebljivu predanost Pekinškoj platformi za djelovanje;
   (b) na pružanje podrške majkama poduzetnicama u ruralnim područjima jer se one suočavaju s posebnim izazovima; ističe da se poticanjem poduzetništva među tim ženama ne pruža samo primjer uspješne ravnoteže između privatnog i poslovnog života, već i pridonosi poticanju novih poslovnih prilika, boljoj kvaliteti života u ruralnim područjima te potiče druge žene da provedu vlastite projekte;
   (c) da stane na kraj svim oblicima diskriminacije žena i djevojčica u cijelom svijetu i da se zauzme za suzbijanje svih oblika nasilja koji predstavljaju teška kršenja njihovih temeljnih prava, a koja su izravna posljedica te diskriminacije;
   (d) da angažira sve vlade i da od njih traži da izrade programe namijenjene iskorjenjivanju spolnog i rodno uvjetovanog nasilja i štetnih praksi kao što su dječji, rani i prisilni brakovi te genitalno sakaćenje žena i trgovanje ljudima;
   (e) da pozove države članice da se suprotstave rodnim stereotipima i ulažu u pristup žena i djevojčica prilagođenom obrazovanju, cjeloživotnom učenju i strukovnom osposobljavanju, osobito u ruralnim područjima, posebice u područjima znanosti, tehnologije, inženjerstva i matematike (STEM) te poduzetništvu i inovacijama, s obzirom na to da su ta područja važan alat za postizanje ciljeva održivog razvoja, te da promiču ravnopravnost u poljoprivrednom i prehrambenom sektoru, turizmu i drugim industrijama u ruralnim područjima;
   (f) da osmisli politike za iskorjenjivanje siromaštva i jamčenje primjerenog životnog standarda za društveno ugrožene skupine, uključujući žene i djevojčice, posebice s pomoću sustava socijalne zaštite;
   (g) da potiče mjere za informiranje i tehničku pomoć te međusobnu razmjenu najboljih praksi između država članica u vezi s dodjelom profesionalnog statusa za bračne partnere koji pomažu u poljoprivrednom sektoru kako bi im se omogućilo ostvarivanje individualnih prava, posebice rodiljnog dopusta, zdravstvene zaštite u slučaju nesreće na radu, pristupa osposobljavanju i mirovinskih prava;
   (h) da otkloni razliku između muškaraca i žena u plaćama, životnim prihodima (zaradi) i mirovinama;
   (i) da pozove države članice te regionalna i lokalna tijela da zajamče univerzalni pristup primjerenoj skrbi za djecu i starije osobe u ruralnim područjima;
   (j) da pozove države članice te regionalna i lokalna tijela da osiguraju povoljne i visokokvalitetne objekte te javne i privatne usluge za svakodnevni život, osobito u ruralnim područjima i s posebnim naglaskom na područja zdravlja, obrazovanja i skrbi; napominje da bi to obuhvaćalo infrastrukturu za skrb o djeci u ruralnim područjima, zdravstvene usluge, obrazovne ustanove, domove za starije i uzdržavane osobe, usluge zamjene u slučaju bolesti i rodiljnog dopusta te kulturne usluge;
   (k) da zajamči uključivanje rodne perspektive kao alata za integraciju načela ravnopravnosti žena i muškaraca i borbu protiv diskriminacije u sve politike i programe uz pomoć odgovarajućih financijskih i ljudskih resursa;
   (l) da mobilizira resurse potrebne za postizanje ravnopravnosti uključivanjem rodne perspektive u sve politike i djelovanja, uključujući izradu proračuna kojom se uzima u obzir načelo ravnopravnosti spolova kao alata za integraciju načela ravnopravnosti žena i muškaraca i borbu protiv diskriminacije;
   (m) da zajamči puno sudjelovanje Parlamenta i njegova Odbora za prava žena i jednakost spolova u postupku donošenja odluka o stajalištu EU-a na 62. sjednici Komisije UN-a o statusu žena;
  

Jačanje položaja žena u ruralnim područjima

   (n) da podsjeti na to da se Konvencijom o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena uvodi obveza uklanjanja izravne i neizravne diskriminacije žena s pomoću pravnih, političkih i programskih mjera u svim područjima života i da je u njezinu članku 14. sadržana jedina međunarodna obveza koja obuhvaća posebne potrebe žena u ruralnim područjima;
   (o) da djevojčicama i ženama u ruralnim područjima osigura dostupno, pristupačno i kvalitetno formalno i neformalno obrazovanje, uključujući osposobljavanje, što bi im trebalo omogućiti da steknu nove ili razviju postojeće upravljačke, financijske, gospodarske, marketinške i poduzetničke vještine, kao i građanski odgoj, civilno i političko obrazovanje te tehnološko i održivo osposobljavanje u području poljoprivrede; da ženama osigura iste mogućnosti i slobodu izbora u pogledu karijere koju žele ostvariti;
   (p) da djevojčicama i ženama u ruralnim područjima osigura jednostavan pristup kreditima i proizvodnim resursima i da primaju potporu u vezi sa svojim poduzetničkim i inovativnim inicijativama;
   (q) da zaštiti pravo na kvalitetnu univerzalnu zdravstvenu skrb i pristup takvoj skrbi kojom se uzimaju u obzir fiziološke razlike između žena i muškaraca i koja je prilagođena potrebama žena i djevojčica u ruralnim područjima, naročito kad je riječ o spolnom i reproduktivnom zdravlju i pravima;
   (r) da osudi sve oblike nasilja nad ženama i osigura da žrtve koje žive u ruralnim i udaljenim područjima ne budu lišene jednakog pristupa pomoći;
   (s) da poboljša učinkovitost, transparentnost i demokratsku prirodu međunarodnih, nacionalnih, regionalnih i lokalnih institucija koje podržavaju i jačaju ulogu žena u ruralnim područjima, jamčeći njihovu prisutnost s pomoću ravnopravnog sudjelovanja;
   (t) da olakša prijelaz žena u ruralnim područjima s neformalnog na formalno gospodarstvo i da prizna da žene u ruralnim područjima rade u raznovrsnim područjima te su često pokretači promjena u smjeru održive i ekološki prihvatljive poljoprivrede, sigurnosti opskrbe hranom i otvaranja „zelenih” radnih mjesta;
   (u) da planira i provede poljoprivredne politike otporne na klimatske promjene, u sklopu kojih će se voditi računa o specifičnim prijetnjama s kojima se susreću žene u ruralnim područjima, a koje su izazvane prirodnim katastrofama ili katastrofama koje je prouzročio čovjek;
   (v) da zajamči sudjelovanje žena i djevojčica u ruralnim područjima prilikom donošenja odluka u pogledu planiranja svih faza katastrofa i drugih kriza, od ranog upozorenja do pružanja pomoći, oporavka, sanacije i obnove, kao i u pogledu odgovora na njih, te da osigura njihovu zaštitu i sigurnost u slučaju katastrofa ili drugih kriza;
   (w) da poduzme potrebne mjere kako bi se ženama u ruralnim područjima zajamčio siguran, čist i zdrav okoliš;
   (x) da osigura kvalitetnu i dostupnu infrastrukturu te javne usluge ženama u ruralnim područjima te da ulaže u njihov razvoj i održavanje;
   (y) da olakša digitalni razvoj s obzirom na to da se njime može znatno pridonijeti otvaranju novih radnih mjesta, pojednostavnjenjem samozapošljavanja, jačanjem konkurentnosti i razvojem turizma te stvaranjem bolje ravnoteže između poslovnog i obiteljskog života;
   (z) da podrži trenutačne aktivnosti i osnivanje skupina u lokalnim zajednicama koje bi se trebale redovito sastajati radi rasprave o problemima i izazovima u pogledu razvoja te poduzimanja konstruktivnih mjera;
   (aa) da pozove države članice, socijalne partnere i civilno društvo da podrže i promiču sudjelovanje žena u donošenju odluka i njihovu prisutnost u rukovodećim tijelima profesionalnih, poduzetničkih i sindikalnih udruga i organizacija u područjima ruralne politike, zdravstva, obrazovanja i poljoprivrede, kao i u upravnim i predstavničkim tijelima, s pomoću ravnopravne zastupljenosti;
   (ab) da prizna i podrži aktivnu ulogu žena u ruralnim područjima i doprinos koji one ostvaruju za gospodarstvo kao poduzetnice, voditeljice obiteljskih poduzeća te promicateljice održivog razvoja;
   (ac) da ženama u ruralnim područjima zajamči prava vlasništva, posebno nad poljoprivrednim gospodarstvima i naslijeđenim zemljištem, jer je to važan alat za njihovo ekonomsko osnaživanje i omogućavanje da u potpunosti sudjeluju u ruralnom razvoju te da od njega imaju korist;
   (ad) da ženama u ruralnim područjima zajamči pristup proizvodnim resursima, e-platformama, tržištima, objektima za plasiranje na tržište i financijskim uslugama; da potiče lokalna, regionalna i tradicionalna tržišta, uključujući i tržnice, na kojima žene obično imaju više prilika za izravno plasiranje svojih proizvoda, što dodatno jača njihov gospodarski položaj;
   (ae) da promiče zapošljavanje žena u sektoru znanosti, tehnologije, inženjerstva i matematike (STEM), osobito na radnim mjestima koja pridonose kružnom gospodarstvu i borbi protiv klimatskih promjena;
   (af) da razvije politike zapošljavanja, usluge i programe usmjerene na rješavanje teških situacija žena u ruralnim područjima, koje često rade u neformalnom sektoru i koje mogu biti suočene s višestrukim oblicima intersekcijske diskriminacije na temelju spola, dobi, klase, vjere, etničke pripadnosti, invaliditeta ili rodnog identiteta; da omogući posebno prilagođenu pomoć i potporu njihovim potrebama i interesima;
   (ag) da uspostavi programe kojima bi se zajamčio pristup žena i njihovih obitelji univerzalnim sustavima socijalne zaštite koji imaju utjecaj na njihovu buduću situaciju u mirovini i na taj način pridonese smanjenju višestrukih razlika u mirovinama;
   (ah) da prikupi podatke raščlanjene po rodu i izradi statistike o vrijednostima, situaciji, uvjetima i potrebama žena u ruralnim područjima kako bi se omogućila izrada odgovarajućih politika; da redovito prati situaciju žena u ruralnim područjima;
   (ai) da potakne ratifikaciju i provedbu Konvencije Ujedinjenih naroda o pravima osoba s invaliditetom, među ostalim i njezina članka 6. naslovljenog „Žene s invaliditetom”; da zajamči pristupačnost proizvoda, infrastrukture i usluga;
   (aj) da pozove Komisiju, države članice i regionalne i lokalne vlasti da osiguraju dostupne i kvalitetne strukture, kao i javne i privatne usluge usmjerene na svakodnevni život u ruralnim područjima i da stvore potrebne uvjete za poboljšanje ravnoteže između poslovnog i privatnog života žena u ruralnim područjima, osobito osiguravanjem odgovarajućih ustanova za skrb uzdržavanih članova obitelji, dostupne medicinske pomoći i javnog prijevoza;
   (ak) da ističe da u politike EU-a o uvjetima života i rada žena koje su zaposlene kao sezonske poljoprivredne radnice treba uvesti zaštitne mjere, osobito u pogledu potrebe da im se osigura socijalna zaštita, zdravstveno osiguranje i zdravstvena skrb; da potiče tijela regionalnih, lokalnih i nacionalnih vlasti i druge institucije da zajamče temeljna ljudska prava radnicima migrantima i sezonskim radnicima te njihovim obiteljima, prije svega ženama i osobama u osjetljivim situacijama, te da potakne njihovu integraciju u lokalnu zajednicu;
  

Sudjelovanje žena u medijima i njihov pristup medijima te utjecaj informacijskih i komunikacijskih tehnologija kao alata za poboljšanje statusa žena i osnaživanje njihova položaja

   (al) da osigura pristup pouzdanoj širokopojasnoj internetskoj infrastrukturi i uslugama velike brzine; da promiče uporabu novih tehnologija u ruralnim područjima i poljoprivredi te ulaže u njih; da prizna njihove važne socijalne, psihološke i gospodarske prednosti; da ustraje u razvoju sveobuhvatnog pristupa („digitalno selo”); da promiče jednake mogućnosti u pristupu tim tehnologijama i u pogledu osposobljavanja za njihovu uporabu;
   (am) da obrati pozornost na zastupljenost i napredak žena u medijskom sektoru te na nestereotipni medijski sadržaj;
   (an) da potiče javne medijske organizacije da uspostave vlastite politike ravnopravnosti kojima se osigurava uravnotežena zastupljenost muškaraca i žena u tijelima koja donose odluke;
   (ao) da osigura da se učinkovito spriječi, uz puno poštovanje slobode govora, sve veća seksualizacija žena i djevojčica u medijima;
   (ap) da potiče medijske organizacije da spriječe postupke organizacijske kulture koja često ne pogoduje ravnoteži između privatnog i poslovnog života;
   (aq) da pronađe rješenje za razliku u plaćama između žena i muškaraca u medijskom sektoru s pomoću mjera protiv diskriminacije kojima se osigurava jednaka plaća za jednak rad žena i muškaraca;
   (ar) da poduzme sve potrebne mjere protiv nasilja nad istraživačkim novinarima, pri čemu posebnu pozornost treba posvetiti novinarkama, koje su često ranjivije;

2.  nalaže svojem predsjedniku da ovu preporuku proslijedi Vijeću te, radi obavijesti, Komisiji.

(1) SL C 316, 22.9.2017., str. 182.
(2) SL C 50, 9.2.2018., str. 25.
(3) Usvojeni tekstovi, P8_TA(2017)0028.
(4) Usvojeni tekstovi, P8_TA(2017)0099.
(5) SL L 180, 15.7.2010., str. 1.
(6) Usvojeni tekstovi, P8_TA(2017)0329.

Posljednje ažuriranje: 1. listopada 2018.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti