Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/2067(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0036/2018

Внесени текстове :

A8-0036/2018

Разисквания :

PV 12/03/2018 - 19
CRE 12/03/2018 - 19

Гласувания :

PV 13/03/2018 - 7.3
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2018)0063

Приети текстове
PDF 583kWORD 64k
Вторник, 13 март 2018 г. - Страсбург
Европейска стратегия относно съвместни интелигентни транспортни системи
P8_TA(2018)0063A8-0036/2018

Резолюция на Европейския парламент от 13 март 2018 г. относно европейската стратегия относно съвместни интелигентни транспортни системи (2017/2067(INI))

Европейският парламент,

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 30 ноември 2016 г., озаглавено „Европейската стратегия за съвместни интелигентни транспортни системи — крайъгълен камък по пътя към съвместната, свързана и автоматизирана мобилност“ (COM(2016)0766),

—  като взе предвид Директива 2010/40/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 7 юли 2010 г. относно рамката за внедряване на интелигентните транспортни системи в областта на автомобилния транспорт и за интерфейси с останалите видове транспорт(1), и по-специално удължаването на срока на мандата за приемане на делегирани актове,

—  като взе предвид становището на Европейския комитет на регионите от 11 октомври 2017 г. относно съвместните интелигентни транспортни системи (CDR 2552/2017),

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 31 май 2017 г. относно съобщението на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите — Европейската стратегия за съвместни интелигентни транспортни системи — крайъгълен камък по пътя към съвместната, свързана и автоматизирана мобилност(2),

—  като взе предвид докладите на Платформата за внедряване на съвместни интелигентни транспортни системи (СИТС), по-специално относно сертификата за СИТС и политиката за сигурност,

—  като взе предвид своята резолюция от 14 ноември 2017 г., озаглавена „В името на човешкия живот: повишаване на безопасността на автомобилите в ЕС“(3),

—  като взе предвид Декларацията от Амстердам от 14 април 2016 г. относно сътрудничеството в областта на свързаното и автоматизирано управление на МПС,

—  като взе предвид своята резолюция от 1 юни 2017 г. относно свързаността с интернет за целите на растежа, конкурентоспособността и сближаването: европейското общество в ерата на гигабитовия интернет и технологиите от пето поколение (5G)(4),

—  като взе предвид член 52 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по транспорт и туризъм и становищата на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните, комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите и комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8-0036/2018),

А.  като има предвид, че Европейската стратегия за съвместни интелигентни транспортни системи (Стратегията) е тясно свързана с политическите приоритети на Комисията, по-специално с програмата за работни места, растеж и инвестиции, създаването на единно европейско транспортно пространство, цифровия единен пазар, опазването на климата и стратегията за енергиен съюз;

Б.  като има предвид, че органите на държавите членки и промишленият сектор трябва да откликнат на належащата необходимост от по-безопасен, по-ефективен, устойчив, и мултимодален транспорт, достъпен за всички участници в движението, включително за най-уязвимите лица и за тези с намалена подвижност;

В.  като има предвид, че положителната тенденция в областта на пътната безопасност, наблюдавана в ЕС през последното десетилетие, се забавя, като има предвид, че 92% от пътнотранспортните произшествия се дължат на човешка грешка и като има предвид, че използването на СИТС технологии е важно за ефективното функциониране на някои системи за подпомагане на водача; като има предвид, че по-голямата част от пространството в градовете продължава да се използва за автомобилен транспорт и че той е основен виновник за произшествията и свързаните с транспорта шум, парникови газове и замърсители на въздуха;

Г.  като има предвид, че системата от СИТС ще позволи на участниците в движението по пътищата и на управляващите движението да споделят и използват информация и да координират по-ефективно действията си;

Д.  като има предвид, че киберсигурността на СИТС е основен елемент при прилагането им, като има предвид, че фрагментираните решения по отношения на сигурността биха застрашили оперативната съвместимост и безопасността на крайния потребител и като има предвид, че е налице явна необходимост от действия на равнището на ЕС;

Е.  като има предвид, че отчетност и прозрачност на алгоритмичните процеси означава прилагане на технически и оперативни мерки, с които се гарантира прозрачността и недискриминационният характер на автоматизираното вземане на решения и на изчисляването на вероятности по отношение на индивидуалното поведение; като има предвид, че прозрачността следва да даде на отделните субекти съдържателна информация относно използваната логика и за значението на процеса и последствията от него; като има предвид, че това следва да включва информация за данните, използвани за обучение в анализа на данни, и да позволява на отделните субекти да разберат и следят решенията, които ги засягат;

Ж.  като има предвид, че ЕС следва да насърчава и да продължи да развива цифрови технологии както за намаляване на човешките грешки и други недостатъци, така и за съкращаване на разходите и оптимизиране на използването на инфраструктурата чрез намаляване на задръстванията и по тази начин ограничаване на емисиите на CO2;

З.  като има предвид, че елементът на съвместност, благодарение на цифровата и мобилната свързаност, значително ще подобри пътната безопасност, ефективността на движението, устойчивостта и мултимодалността; като има предвид, че в същото време той ще генерира огромен икономически потенциал и ще намали пътнотранспортните произшествия и потреблението на енергия; като има предвид, че СИТС са от фундаментално значение за развитието на автономни превозни средства и системи за управление на превозни средства;

И.  като има предвид, че свързаното и автоматизирано управление на превозни средства е важно развитие на цифровизацията в сектора и като има предвид, че съгласуването с всички нови технологии, използвани в сектора, като например европейските навигационни спътникови системи „Галилео“ и EGNOS, вече е достигнало високо равнище на технологичен капацитет;

Й.  като има предвид, че ЕС е задължен да спазва Хартата на основните права на Европейския съюз, по-специално членове 7 и 8 относно правото на неприкосновеност на личния живот и на защита на личните данни;

К.  като има предвид, че няколко държави по света (като САЩ, Австралия, Япония, Корея и Китай) напредват бързо по отношение на внедряването на нови цифрови технологии и като има предвид, че на пазара вече се предлагат СИТС превозни средства и услуги;

Обща рамка

1.  приветства съобщението на Комисията за Европейска стратегия за съвместни интелигентни транспортни системи, както и усилената работа, извършена от нея с експерти от публичния и от частния сектор, която е в основата на съобщението; подкрепя резултатите и призовава за незабавното въвеждане на СИТС услуги в цяла Европа;

2.  подчертава необходимостта от ясна правна рамка в подкрепа на внедряването на СИТС и приветства бъдещия делегиран акт съгласно директивата за ИТС (Директива 2010/40/EС), с цел да се гарантира непрекъснатостта на услугите, да се осигури оперативна съвместимост и да се подкрепи съвместимостта с по-стари системи;

3.  отбелязва потенциала на СИТС за подобряване на горивната ефективност, за понижаване на разходите за индивидуалния транспорт и за намаляване на отрицателното въздействие на транспорта върху околната среда;

4.  подчертава потенциала на цифровите технологии и свързаните с тях бизнес модели в автомобилния транспорт и признава Стратегията като важна стъпка към разработването на СИТС и в крайна сметка към изцяло свързана и автоматизирана мобилност; отбелязва, че съвместните (взаимодействащите си), свързани и автоматизирани превозни средства могат да повишат конкурентоспособността на европейската промишленост, както и да допринесат за намаляването на потреблението на енергия и на емисиите от транспорта и да подобрят взаимосвързаността между различните видове транспорт; посочва, че за тази цел следва да се установят изисквания по отношение на инфраструктурата, за да се гарантира, че системите могат да функционират сигурно и ефективно;

5.  отбелязва, че промишлеността в ЕС следва да се възползва от благоприятното си положение на световната сцена в разработването и прилагането на СИТС технологии; подчертава неотложната необходимост от приемане на амбициозна стратегия на ЕС, която да координира националните и регионалните усилия, да предотвратява разпокъсването, да ускорява внедряването на СИТС технологии с доказан принос за безопасността и да увеличава до максимална степен сътрудничеството между различни сектори като транспорт, енергетика и телекомуникации; настоятелно призовава Комисията да представи конкретен график с ясни цели на ЕС за периода между 2019 и 2029 г., да даде приоритет на внедряването до 2019 г. на онези СИТС услуги, които имат най-голям потенциал по отношение на безопасността, както е посочено в списъка на услугите, изготвен от платформата СИТС в нейния доклад за втория етап, и да гарантира, че тези услуги са достъпни за всички нови превозни средства в Европа;

6.  подчертава необходимостта от въвеждане на съгласувана рамка от социални и екологични правила и правила за безопасност, за да се защитават правата на работниците и потребителите и да се гарантира лоялна конкуренция в сектора;

7.  приветства резултатите от втория етап на платформата за СИТС и подчертава важността на резултатите(5);

8.  подчертава, че въпреки че съобщението представлява важен крайъгълен камък по пътя към стратегия на ЕС за съвместни (взаимодействащи си), свързани и автоматизирани превозни средства, не трябва да има объркване между СИТС и тези различни понятия;

9.  настоява на необходимостта да се гарантира, че разработването и внедряването на свързани и автоматизирани превозни средства и СИТС съответства изцяло и подкрепя целите за декарбонизация на транспортната система и т.нар. „визия за нула произшествия“ (проекта „Vision Zero by 2050“);

10.  припомня, че СИТС са системи, които дават възможност на различни станции на ИТС (превозни средства, разположена край пътя апаратура, центрове за управление на движението и преносими устройства) да се свързват и обменят информация, като използват стандартизирана комуникационна структура, и че поради това оперативната съвместимост на отделните системи е от изключително важно значение;

11.  припомня, че свързаните превозни средства са превозни средства, които използват СИТС технологии, които позволяват на всички пътни превозни средства да комуникират с други превозни средства, с пътната сигнализация, постоянната крайпътна и хоризонтална инфраструктура (която трябва бъде подсилена и адаптирана, както и да предлага иновативни системи за зареждане в движение, и да комуникира безопасно с превозните средства) и с други участници в движението по пътищата; припомня, че 92% от пътнотранспортните произшествия се дължат на човешка грешка и че използването на СИТС технологии е важно за ефективното функциониране на някои системи за подпомагане на водача;

12.  припомня, че автоматизираните превозни средства са превозни средства, способни да работят и маневрират самостоятелно в реална пътна среда, при които една или повече от основните системи за управление на превозното средство (направляване, ускоряване, спиране) са автоматизирани за продължителен период от време;

13.  подчертава необходимостта от включване на предпазни системи по време на преходния период на съвместно съществуване между свързани и автоматизирани превозни средства и традиционни несвързани превозни средства, за да не се застрашава сигурността по пътищата; посочва, че някои системи за подпомагане на водача следва да бъдат доразвити и да подлежат на задължително инсталиране;

14.  призовава Комисията да разгледа въпроса с успоредното съществуване на съвместни (взаимодействащи си), свързани и автоматизирани превозни средства и несвързани превозни средства и водачи, като има предвид, че възрастта на автомобилния парк и остатъчния дял на несвързани лица означават, че трябва да се предвиди значителен устойчив процент на превозни средства, които не са интегрирани от системата;

15.  изразява съжаление за липсата на ясен график за препоръчаните услуги от ден 1,5 и след това, както и за липсата на пълна оценка на въздействието и точна информация относно инициативите за внедряване в разработването на СИТС услуги и за възможните разширения на тези услуги;

16.  призовава Комисията да даде приоритет на СИТС услугите с възможно най-висок потенциал по отношение на безопасността и на изготвянето на необходимите определения и изисквания, и да актуализира без по-нататъшно отлагане Европейската декларация за принципите на интерфейса „човек-машина“ (HMI) за бордовите информационни и комуникационни системи, тъй като взаимодействието между човека и машината е важно(6);

17.  изтъква отново, че свързаните и автоматизираните превозни средства, СИТС и новите технологии играят основа роля за постигането на целите, свързани с климата, както и че е необходимо да се гарантира, че тяхното разработване и внедряване ще съответства изцяло на целта за декарбонизиране на транспортната система и ще я поддържа; приветства използването на СИТС като средство за подобряване на ефективността на движението по пътищата, за намаляване на потреблението на гориво и на въздействието на автомобилния транспорт върху околната среда (напр. по отношение на емисиите на CO2), както и за оптимизиране на използването на градска инфраструктура;

18.  подчертава потенциала на иновативните технологии като автоматизираното управление на превозни средства и групирането на различни превозни средства в автомобилния товарен превоз, което позволява по-пълноценно използване на въздушната струя, като по този начин се постига намаление на потреблението на гориво и на емисиите; призовава за по-нататъшна подкрепа за научноизследователската и развойната дейност в тази област и по-специално във връзка с необходимата цифрова инфраструктура;

19.  подчертава необходимостта от предоставяне на участниците в движението на по-голям избор, по-лесни за използване и пригодени към специфичните потребности продукти на достъпни цени, както и на повече информация; насърчава в тази връзка Комисията да улесни обмена на добри практики, целящи, наред с другото, постигане на икономическа ефективност; настоятелно призовава всички държави членки да се присъединят към платформата C-Roads, тъй като тя следва да играе важна роля в координирането и изпълнението на Стратегията, при условие че се спазва технологичната неутралност, която е необходима за насърчаване на иновациите; подчертава необходимостта да се осигури широкото и съгласувано внедряване на съвременни цифрови инструменти в държавите членки, включително в обществения транспорт; приканва производителите на автомобили да инициират внедряването на СИТС за изпълнение на Стратегията;

20.  настоятелно призовава Комисията да разработи статистически данни, които да допълват съществуващите, с цел по-добра оценка на напредъка на цифровизацията в различни области на сектора на автомобилния транспорт; подчертава значението на по-нататъшното инвестиране в изследвания в областта на сензорните системи и изтъква, че при разработването на СИТС следва да се обърне специално внимание на градското шофиране, което е много различно от шофирането извън града; отбелязва, че градското шофиране предполага по-специално засилено взаимодействие с мотоциклетисти, велосипедисти, пешеходци и други уязвими участници в движението по пътищата, включително с лица с увреждания;

21.  настоятелно призовава държавите членки да направят всичко възможно курсовете за професионално и висше образование да отговарят на потребностите от знания на промишления сектор, който ще разработва стратегията за ИТС; призовава за извършването на прогнозни анализи за новите професии и работни места, свързани с посочения нов подход към мобилността, и за обмен на най-добри практики в развитието на модели за сътрудничество между предприятията и образователната система, насочени към създаването на интегрирани пространства за обучение, иновации и производство;

22.  счита, че СИТС услугите следва да бъдат интегрирани в Космическата стратегия за Европа, тъй като внедряването на СИТС ще се основава на технологии за установяване на географското местоположение, като например спътниковата система за позициониране;

23.  отбелязва, че държавите членки следва да разглеждат внедряването на СИТС услугите в рамките на една по-широка перспектива на мобилността като услуга (MaaS) и обединяването с други видове транспорт, по-специално с цел да се избегне евентуален „ефект на бумеранга“, като например увеличаване на дела на автомобилния транспорт;

Право на неприкосновеност на личния живот и защита на данните

24.  насочва вниманието към значението на прилагането на законодателството на ЕС в областта на неприкосновеността на личния живот и защитата на данните по отношение на СИТС и свързаните екосистеми, поради което посочените данни следа приоритетно да се използват единствено за целите на СИТС и да не се съхраняват или използват за други цели; подчертава, че интелигентните превозни средства следва да отговарят напълно на Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД) и свързаните с него разпоредби, както и че доставчиците на услуги в областта на СИТС трябва да предлагат лесно достъпна информация и ясни условия на водачите, като по този начин им предоставят възможност да дават свободно и информирано съгласие в съответствие с разпоредбите и ограниченията, установени в ОРЗД;

25.  подчертава необходимостта от много по-голяма прозрачност и отчетност по отношение на използваните алгоритми при обработването на данни и анализа от страна на предприятията; припомня, че ОРЗД предвижда право на информиране относно логиката, използвана при обработката на данни; освен това подчертава необходимостта да бъдат предотвратени „пречки пред шофирането“, тъй като наличието им би означавало, че потребителите няма да могат да шофират собствения си интелигентен автомобил, ако откажат да дадат съгласие; призовава за създаването на опция за „офлайн режим“ за интелигентни автомобили, която да позволява на потребителите да изключат прехвърлянето на лични данни към други устройства, без да се възпрепятства възможността за шофиране на колата;

26.  обръща внимание на факта, че защитата на данните и поверителността трябва да се имат предвид по време на целия процес на обработване на данните; подчертава, че прилагането на принципа за „неприкосновеност на личния живот и защита на данните още при проектирането и по подразбиране“ следва да бъде отправна точка при разработването на приложения и системи за ИТС; припомня, че прилагането на техники за анонимизиране може да увеличи доверието на потребителите в услугите, които използват;

Киберсигурност

27.  посочва значението на прилагането на високи стандарти на киберсигурност за предотвратяване на хакерски атаки и кибератаки във всички държави членки, особено в светлината на изключително голямото значение на сигурността на комуникациите в рамките на СИТС; отбелязва, че киберсигурността е основно предизвикателство, което трябва да бъде решено, като се има предвид че транспортната система става все по-цифровизирана и свързана; подчертава, че автоматизираните и свързаните превозни средства, както и базите данни, в които се обработват и/или съхраняват данните са изложени на опасност от кибератаки, поради което всички установими и възможни слабости и рискове в контекста на достигнатото равнище на развитие, следва да се изключат чрез разработване на обща политика за сигурност, включваща строги стандарти за сигурност и политика за сертифициране за внедряването на СИТС;

28.  подчертава, че в ЕС и във всички държави членки, както и във всички евентуални договорености за сътрудничество с трети държави, следва да се прилагат еднакво високи и хармонизирани стандарти за сигурност; подчертава при все това, че тези стандарти не следва да възпрепятстват достъпа на сервизи, представляващи трети страни, до бордовите системи, с цел да се позволи на собствениците на превозни средства да не зависят от производителите на автомобилите за извършването на необходимите проверки и/или поправки на бордовия софтуер;

Комуникационни технологии и честоти

29.  счита неутралния от гледна точка на технологиите хибриден подход към комуникациите, който осигурява оперативна съвместимост и съвместимост с по-стари системи и съчетава допълващи се комуникационни технологии, за целесъобразен, както и че комбинацията от безжична комуникация с малък обсег на действие, клетъчни мрежи и сателитни технологии изглежда най-обещаващият хибриден комуникационен микс, чрез който ще се осигури възможно най-добрата подкрепа за внедряването на основни СИТС услуги;

30.  отбелязва споменаването на връзката между свързаните автомобили и европейските системи за спътникова навигация EGNOS и „Галилео“; следователно предлага в космическите технологии да се включат стратегии в областта на свързаните автомобили; счита, че оперативната съвместимост е от първостепенно значение за безопасността и възможностите за избор на потребителите, и подчертава, че способността на превозните средства да общуват с 5G и сателитни навигационни системи трябва в бъдеще да бъде включена в хибридния комуникационен микс, както е отбелязано в Плана за действие за 5G на Комисията;

31.  насърчава производителите на автомобили и телекомуникационните оператори, които поддържат СИТС услуги, да си сътрудничат за, наред с другото, безпроблемното внедряване на комуникационни технологии на СИТС, услуги за пътно таксуване и за интелигентни цифрови тахографи без да има интерференции между тези услуги;

32.  призовава Комисията и държавите членки да продължат усилията си за финансиране в областта на научните изследвания и иновациите („Хоризонт 2020“), по-специално за проправяне на пътя за развитието в дългосрочен план на подходяща инфраструктура за внедряване на СИТС;

33.  подчертава значението на сензорните системи по отношение на предоставянето на данни например за динамиката на превозното средство, задръстванията и замърсяването на въздуха; призовава за повече и за добре съгласувани инвестиции в държавите членки с цел осигуряване на пълна оперативна съвместимост на използваните сензори, както и на възможности за тяхното прилагане извън сферата на безопасността, например за дистанционно отчитане на емисиите;

34.  призовава Комисията да представи предложения за гарантиране на събирането и предоставянето на информацията относно замърсяващите емисии, получена чрез сензори, монтирани в превозните средства, на компетентните органи;

Общ европейски подход

35.  насърчава държавите членки и местните органи, производителите на превозни средства, пътните оператори и сектора на ИТС да въведат СИТС до 2019 г. и препоръчва Комисията, местните органи и държавите членки да определят подходящо финансиране по линия на Механизма за свързване на Европа, европейските структурни и инвестиционни фондове и Европейския фонд за стратегически инвестиции за обновяване и поддържане на бъдещата пътна инфраструктура чрез използване на хоризонтален тематичен подход; призовава Комисията и държавите членки да продължат да предоставят финансиране в областта на научните изследвания и иновациите („Хоризонт 2020“), при цялостно зачитане на принципа на прозрачност и с предоставяне на редовна информация относно съфинансиране от ЕС;

36.  насърчава държавите членки и Комисията да подкрепят инициативи и действия за насърчаване на повече научни изследвания и проучвания относно развитието и въздействието на СИТС в транспортната политика на ЕС; счита, че ако до 2022 г. не бъде постигнат съществен напредък, може да е необходимо да се предприемат законодателни действия за въвеждане на „минимални правила“ и за налагане на интеграция в това отношение;

37.  подчертава значението на качеството на физическата пътна инфраструктура, която следва постепенно да бъде допълнена от цифрова инфраструктура; призовава за модернизиране и поддръжка на бъдещата пътна инфраструктура;

38.  подчертава, че следва да бъде създадена една действително мултимодална транспортна система, обединяваща всички видове транспорт в единна услуга за мобилност, която се основава на информация в реално време и включва интегрираните системи за издаване на билети и услугите за споделена мобилност, както и ходенето пеша и колоезденето, която позволява на хора и товари да се придвижват безпроблемно от врата до врата и която увеличава общата ефективност, устойчивост и стабилност на транспорта; във връзка с това призовава Комисията да гарантира и насърчава сътрудничеството и инвестициите на равнището на ЕС в областта на цифровизацията на транспортния сектор чрез съществуващи и нови фондове, за да интегрира интелигентните транспортни системи в различните видове транспорт (СИТС, ERTMS, SESAR, RIS(7)); подчертава значението на възприемането на интегриран подход към инструментите за информация, резервация и продажба на билети за постигане на атрактивни вериги за мобилност от врата до врата;

39.  призовава процесът на планиране да използва представата на потребителите за пътническия и товарния транспорт като основен източник на информация, с цел да се разшири обхватът на приложението на СИТС и да се създадат бизнес модели, свързани с тази нова концепция за устойчива интегрирана мобилност;

40.  насърчава ЕС и държавите членки надлежно да прилагат Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания и бъдещата Директива относно изискванията за достъпност за продукти и услуги, за да се постигне достъп без бариери до СИТС за всички граждани;

41.  препоръчва на Комисията бързо да установи подходяща правна рамка за постигане на равнището на ЕС на трансгранична оперативна съвместимост, както и рамка, с която се установяват правилата за отговорността за използването на различните видове свързан транспорт; призовава Комисията да публикува законодателно предложение относно достъпа до бордови данни и ресурси до края на годината; счита, че това предложение следва да позволи на цялата автомобилна верига за създаване на стойност и на крайните потребители да се възползват от цифровизацията и да гарантира еднакви условия на конкуренция и максимална сигурност по отношение на съхранението на бордовите данни и на достъпа до тях за всички трети страни, който следва да бъде справедлив, навременен и неограничен, с цел да се защитят правата на потребителите, да се насърчават иновациите и да се гарантира справедлива, недискриминационна конкуренция на този пазар в съответствие с принципа на технологична неутралност; подчертава необходимостта да се допринесе за модернизирането на всички градски и селски инфраструктури, свързани с услугите на обществения транспорт; призовава Комисията да гарантира, че винаги и във всеки отделен случай ще спазва изцяло ОРЗД и ще информира ежегодно Парламента за осъществявания от нея мониторинг;

42.  призовава Комисията да възприеме глобален подход към техническата хармонизация и стандартизацията на данните, за да се гарантира съвместимост на СИТС, икономии от мащаба за производителите и по-голямо удобство за потребителите;

43.  подчертава значението на започването на диалог със социалните партньори и с представителите на потребителите на ранен етап, за да се създаде атмосфера на прозрачност и доверие с оглед постигането на правилен баланс между положителните и отрицателните последици за социалните условия и условията на заетост, и за правата на потребителите; отбелязва, че форумът eSafety трябва да създаде пътна карта за внедряването на СИТС, по същия начин, както за системата eCall;

44.  подчертава, че за изпълнение на международните ангажименти в областта на борбата с изменението на климата и за постигане на вътрешните цели на ЕС е необходим всеобхватен преход към нисковъглеродна икономика; подчертава следователно необходимостта да се обновят критериите за разпределяне на различните средства на ЕС, за да се насърчат мерките за декарбонизация и енергийна ефективност, включително в СИТС; счита, че финансирането от ЕС не следва при никакви обстоятелства да бъде разпределяно за проекти, които не съответстват на целите и политиките за намаляване на емисиите на CO2;

45.  призовава производителите да предоставят на потребителите достатъчна и ясна информация относно правата им, както и относно ползите и ограниченията от новите технологии за СИТС по отношение на безопасността; насърчава използването на информационни кампании за запознаване на водачите с новите технологии за СИТС, за да се изгради необходимото доверие сред крайните потребители и да се постигне приемане от страна на обществеността; счита, че използването на СИТС може да подобри безопасността и ефективността на транспортната система като същевременно се гарантира спазването на правилата за защита на данните и неприкосновеността на личния живот;

o
o   o

46.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията.

(1) ОВ L 207, 6.8.2010 г., стр. 1
(2) ОВ C 288, 31.8.2017 г., стр. 85.
(3) Приети текстове, P8_TA(2017)0423.
(4) Приети текстове, P8_TA(2017)0234.
(5) Окончателен доклад на платформата за СИТС , януари 2016 г. https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/2017-09-c-its-platform-final-report.pdf.
(6) Препоръка на Комисията 2008/653/EО от 26 май 2008 г., относно безопасни и ефективни вградени в автомобилите информационни и комуникационни системи: актуализация на Европейската декларация за принципите на интерфейса човек—машина (ОВ L 216, 12.8.2008 г., стр. 1).
(7) Европейска система за управление на железопътния превоз (ERTMS); Изследване на управлението на въздушното движение в единното европейско небе (SESAR); Речни информационни услуги (RIS).

Последно осъвременяване: 31 октомври 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност