Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2017/2067(INI)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0036/2018

Předložené texty :

A8-0036/2018

Rozpravy :

PV 12/03/2018 - 19
CRE 12/03/2018 - 19

Hlasování :

PV 13/03/2018 - 7.3
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0063

Přijaté texty
PDF 439kWORD 54k
Úterý, 13. března 2018 - Štrasburk
Evropská strategie týkající se spolupracujících inteligentních dopravních systémů
P8_TA(2018)0063A8-0036/2018

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 13. března 2018 o evropské strategii týkající se spolupracujících inteligentních dopravních systémů (2017/2067(INI))

Evropský parlament,

–  s ohledem na sdělení Komise ze dne 30. listopadu 2016 nazvané „Evropská strategie týkající se spolupracujících inteligentních dopravních systémů, milník na cestě ke spolupracující, propojené a automatizované mobilitě (COM(2016)0766),

–  s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2010/40/EU ze dne 7. července 2010 o rámci pro zavedení inteligentních dopravních systémů v oblasti silniční dopravy a pro rozhraní s jinými druhy dopravy(1) a na prodloužení časového rámce mandátu k přijímání aktů v přenesené pravomoci,

–  s ohledem na stanovisko Evropského výboru regionů ze dne 11. října 2017 o spolupracujících inteligentních dopravních systémech (CDR 2552/2017,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 31. května 2017 ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Evropská strategie týkající se spolupracujících inteligentních dopravních systémů, milník na cestě ke spolupracující, propojené a automatizované mobilitě(2),

–  s ohledem na zprávy platformy pro zavádění spolupracujících inteligentních dopravních systémů (C-ITS), a zejména na bezpečnostní a certifikační politiku pro služby C-ITS,

–  s ohledem na své usnesení ze dne 14. listopadu 2017 na téma „Záchrana životů: zvyšování bezpečnosti vozidel v EU(3),

–  s ohledem na Amsterodamské prohlášení ze dne 14. dubna 2016 o spolupráci v oblasti propojeného a automatizovaného silničního provozu,

–  s ohledem na své usnesení ze dne 1. června 2017 o internetové konektivitě pro růst, konkurenceschopnost a soudržnost: evropská gigabitová společnosti a 5G(4),

–  s ohledem na článek 52 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro dopravu a cestovní ruch a stanoviska Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin, Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů a Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A8-0036/2018),

A.  vzhledem k tomu, že evropská strategie týkající se spolupracujících inteligentních dopravních systémů („strategie“) je úzce spjata s politickými prioritami Komise, zejména s její agendou pro pracovní místa, růst a investice, s vytvořením jednotného evropského dopravního prostoru, jednotným digitálním trhem, ochranou klimatu a strategií energetické unie;

B.  vzhledem k tomu, že orgány členských států a průmyslové odvětví musí reagovat na naléhavou potřebu zajistit všem účastníkům silničního provozu, včetně nejzranitelnějších osob a osob s omezenou schopností pohybu a orientace, aby byla doprava bezpečnější, ekologičtější, efektivnější, udržitelná, multimodální a dostupná;

C.  vzhledem k tomu, že pozitivní vývoj v oblasti bezpečnosti silničního provozu, který EU zaznamenala v uplynulých deseti letech, se zpomaluje, přičemž 92 % silničních nehod je způsobeno lidským selháním, a vzhledem k tomu, že používání technologií C-ITS je důležité pro účinné fungování některých asistenčních systémů řidiče; vzhledem k tomu, že silniční doprava je i nadále zodpovědná za velkou část využití městského prostoru, většinu nehod a emisí z dopravy, a to pokud jde o hluk, skleníkové plyny i látky znečišťující ovzduší;

D.  vzhledem k tomu, že systém C-ITS účastníkům silničního provozu a provozovatelům dopravy umožní sdílet a využívat informace a účinněji koordinovat jejich činnost;

E.  vzhledem k tomu, že kybernetická bezpečnost C-ITS je klíčová pro jejich zavedení; vzhledem k tomu, že roztříštěnost bezpečnostních řešení by ohrozila interoperabilitu a bezpečnost koncových uživatelů, a že je proto naprosto nezbytné zavést opatření na úrovni EU;

F.  vzhledem k tomu, že odpovědnost a transparentnost, pokud jde o použití algoritmů, znamená přijetí takových technických a provozních opatření, která zajistí transparentnost a nediskriminační povahu automatizovaného rozhodování a procesu výpočtu pravděpodobnosti individuálního chování; vzhledem k tomu, že díky transparentnosti by jednotlivci měli obdržet důležité informace o použitém postupu, důležitosti procesu a jeho důsledcích; vzhledem k tomu, že transparentnost by se měla týkat i informací o údajích použitých pro výcvik analytického systému a měla by jednotlivcům umožnit pochopit a kontrolovat rozhodnutí, která se jich týkají;

G.  vzhledem k tomu, že by EU měla podporovat a dále rozvíjet digitální technologie nejen proto, aby se omezily lidské chyby a další nedostatky, ale také aby se snížily náklady a optimalizovalo využívání infrastruktury tím, že se zmírní dopravní kongesce, což povede ke snížení emisí CO2;

H.  vzhledem k tomu, že tento prvek spolupráce umožněný digitální a mobilní propojeností, podstatně zvýší bezpečnost silničního provozu, efektivitu dopravy, udržitelnost a multimodalitu; vzhledem k tomu, že zároveň vytvoří obrovský hospodářský potenciál a sníží výskyt dopravních nehod a spotřebu energie; vzhledem k tomu, že C-ITS jsou pro vývoj autonomních vozidel a systémů řízení klíčovým prvkem;

I.  vzhledem k tomu, že propojený a automatizovaný silniční provoz je významným prvkem digitálního vývoje v tomto odvětví a že koordinace se všemi novými technologiemi používanými v tomto odvětví, jako jsou evropské globální družicové navigační systémy GALILEO a EGNOS, nyní dosáhla vysoké úrovně technologické kapacity;

J.  vzhledem k tomu, že EU je povinna dodržovat Listinu základních práv Evropské unie, zejména články 7 a 8 týkající se práva na soukromí a ochranu osobních údajů;

K.  vzhledem k tomu, že země po celém světě (např. USA, Austrálie, Japonsko, Korea nebo Čína) rychle směřují k využívání nových digitálních technologií a že vozidla a služby C-ITS jsou již na trhu dostupné;

Obecný rámec

1.  vítá sdělení Komise o evropské strategii týkající se spolupracujících inteligentních dopravních systémů a intenzivní práci Komise a odborníků z veřejného i soukromého sektoru, z níž sdělení vychází; podporuje výsledky a vyzývá proto k neprodlenému zavedení interoperabilních C-ITS služeb v celé Evropě;

2.  zdůrazňuje, že je nezbytný jasný právní rámec na podporu zavedení C-ITS a vítá budoucí akt v přenesené pravomoci přijatý v rámci směrnice o inteligentních dopravních systémech (směrnice 2010/40/EU), který má zajistit kontinuitu služeb, přinést interoperabilitu a podpořit zpětnou kompatibilitu;

3.  bere na vědomí potenciál C-ITS pro zlepšování palivové účinnosti, snižování nákladů na individuální dopravu a omezování škodlivého vlivu dopravy na životní prostředí;

4.  zdůrazňuje potenciál digitálních technologií a souvisejících obchodních modelů v oblasti silniční dopravy a uznává, že strategie je důležitým milníkem na cestě k vývoji C-ITS a v konečném důsledku plně propojené a automatizované mobility; konstatuje, že spolupracující, propojená a automatizovaná vozidla mohou posílit konkurenceschopnost evropského průmyslu, zlepšit plynulost a bezpečnost dopravy, omezit dopravní kongesci, snížit spotřebu energie a emise a zlepšit provázanost jednotlivých druhů dopravy; v této souvislosti poukazuje na to, že je třeba stanovit požadavky na infrastrukturu, aby se zajistilo, že dotčené systémy budou fungovat bezpečně a účinně;

5.  konstatuje, že průmysl EU by měl využít svého výhodného postavení na celosvětové scéně, pokud jde o vývoj a uplatňování technologií C-ITS; zdůrazňuje, že je nezbytné vytvořit ambiciózní strategii EU, která by koordinovala úsilí členských států a regionů, zabraňovala fragmentaci, urychlila vývoj technologií C-ITS, které již prokázaly svůj užitek, a umožnila optimální spolupráci různých odvětví, jako je doprava, energetika a telekomunikace; naléhavě vyzývá Komisi, aby předložila konkrétní časový plán s jasnými cíli EU pro období 2019 až 2029, aby za prioritu považovala zavést do roku 2019 ty služby C-ITS, které mají nejvyšší potenciál z hlediska bezpečnosti, jak je stanoveno v seznamu služeb vypracovaném platformou C-ITS v její zprávě o druhé fázi, a aby zajistila dostupnost těchto služeb ve všech nových vozidlech po celé Evropě;

6.  zdůrazňuje, že je nezbytné zavést ucelený rámec sociálních, environmentálních a bezpečnostních předpisů pro prosazování práv pracovníků a spotřebitelů a zaručit spravedlivou hospodářskou soutěž v tomto odvětví;

7.  vítá výsledky druhé fáze platformy C-ITS a zdůrazňuje jejich význam(5);

8.  zdůrazňuje, že ačkoliv komunikace představuje důležitý milník na cestě ke strategii EU týkající se spolupracujících, propojených a automatizovaných vozidel, nemělo by docházet ke směšování C-ITS s těmito pojmy;

9.  naléhavě vyzývá k zajištění toho, aby vývoj a zavádění propojených a automatizovaných vozidel a C-ITS plně respektovaly a podporovaly cíle dekarbonizace dopravního systému a dosažení nulové úmrtnosti při dopravních nehodách (Vize nula) v oblasti bezpečnosti silničního provozu;

10.  připomíná, že C-ITS označuje systémy, které umožňují různým prvkům inteligentních dopravních systémů (vozidlům, silničnímu vybavení, střediskům řízení provozu a přenosným zařízením) komunikovat a sdílet informace prostřednictvím standardizovaného systému komunikace, a proto má interoperabilita jednotlivých systémů zásadní význam;

11.  připomíná, že propojená vozidla jsou vozidla, která používají technologie C-ITS, jež všem silničním vozidlům umožňují komunikovat s jinými vozidly, s dopravní signalizací a trvalou silniční a horizontální infrastrukturou – kterou je třeba zlepšit a přizpůsobit, ale která zároveň může poskytnout inovativní systémy dobíjení na cestách a bezpečně komunikovat s vozidly – a s jinými účastníky silničního provozu; připomíná, že 92 % silničních nehod je způsobeno lidským selháním a používání technologií C-ITS je důležité pro účinné fungování některých asistenčních systémů řidiče;

12.  připomíná, že automatizovaná vozidla jsou vozidla schopná nezávislého provozu a manévrování ve skutečných dopravních situacích, u nichž je jeden nebo více primárních ovládacích prvků (řízení, zrychlování, brzdění) po delší dobu řízen automaticky;

13.  zdůrazňuje, že během přechodové fáze koexistence propojených a automatizovaných vozidel na jedné straně a běžných nepropojených vozidel na straně druhé je nezbytné využít pojistné systémy, aby nedošlo k ohrožení silniční bezpečnosti; poukazuje na to, že některé asistenční systémy řidiče by měly být dále rozvíjeny a povinně instalovány;

14.  vyzývá Komisi, aby s ohledem na skutečnost, že kvůli stáří vozidel a zbytkovému procentu nepropojených osob je třeba přijmout opatření pro trvale velký počet vozidel, která nejsou součástí systému, zvážila, jak řešit koexistenci spolupracujících, propojených a automatizovaných vozidel s nepropojenými vozidly a řidiči na silnicích;

15.  lituje, že nebyl stanoven jasný časový harmonogram pro doporučené služby kategorie „Day 1.5“ a další a také že nebylo provedeno plné posouzení dopadu a nebyly poskytnuty přesné informace o iniciativách týkajících se rozvoje služeb C-ITS a možném rozšíření služeb;

16.  vyzývá Komisi, aby za prioritní považovala služby C-ITS, které nabízejí nejvyšší potenciál z hlediska bezpečnosti, a vypracovala nezbytné definice a požadavky a aby bez dalšího odkladu aktualizovala Evropské prohlášení o zásadách rozhraní člověk/stroj týkající se informačních a komunikačních systémů ve vozidlech, neboť interakce mezi lidským řidičem a strojem(6) má zásadní význam;

17.  znovu opakuje, že propojená a automatizovaná vozidla, C-ITS a nové technologie mají prvořadý význam pro splnění cílů v oblasti klimatu a že je třeba zajistit, aby jejich vývoj a zavedení byly plně v souladu s cílem dekarbonizace dopravního systému a aby tento cíl podporovaly; vítá využívání C-ITS jako způsobu, jak zlepšit efektivitu dopravy, snížit spotřebu paliva a dopad silniční dopravy na životní prostředí (například v souvislosti s emisemi CO2) a optimalizovat využívání městské infrastruktury;

18.  zdůrazňuje potenciál inovativních technologií, např. automatizace jízdy a seskupování vozidel v konvoji (platooning) v silniční nákladní dopravě, jelikož umožňují lepší využívání proudění vzduchu, a tím snižují spotřebu paliva a emisí; vyzývá k další podpoře výzkumu a vývoje v této oblasti, zejména v souvislosti s nezbytnou digitální infrastrukturou;

19.  zdůrazňuje, že je nutné účastníkům silničního provozu poskytnout větší výběr, uživatelsky příjemnější, cenově dostupné a individualizované produkty a více informací; vybízí v této souvislosti Komisi, aby usnadňovala výměnu osvědčených postupů se zaměřením mimo jiné na dosažení hospodářské účinnosti; naléhavě vyzývá všechny členské státy, aby se připojily k platformě C-Roads, protože tato platforma má plnit významnou koordinační úlohu při provádění strategie pod podmínkou zachování technologické neutrality, která je při podpoře inovací nezbytná; zdůrazňuje, že je třeba zajistit, aby byly v členských státech ve velkém rozsahu a koordinovaně zavedeny pokročilé digitální nástroje a aby pokrývaly i veřejnou dopravu; vyzývá výrobce automobilů, aby za účelem provádění strategie začali zavádět C-ITS;

20.  naléhavě vyzývá Komisi, aby vypracovala statistiky, které by doplnily stávající údaje, s cílem lépe zhodnotit pokrok v oblasti digitalizace v různých oblastech odvětví silniční dopravy; zdůrazňuje význam dalších investic do výzkumu senzorových systémů a poukazuje na to, že při vývoji C-ITS je potřeba věnovat zvláštní pozornost městskému provozu, který se výrazně liší od provozu mimoměstského; konstatuje, že městský provoz především zahrnuje větší interakci s motocyklisty, cyklisty, chodci a dalšími zranitelnými účastníky silničního provozu, včetně osob se zdravotním postižením;

21.  naléhavě vyzývá členské státy, aby vynaložily veškeré úsilí o to, aby odborná příprava a univerzitní kurzy odpovídaly požadavkům na znalosti, které průmysl potřebuje pro rozvoj strategie v oblasti inteligentních dopravních systémů; vyzývá k uskutečnění předběžných analýz nových profesí a pracovních míst spojených s tímto novým přístupem k mobilitě, a k výměně osvědčených postupů při vývoji modelů spolupráce mezi podniky a vzdělávacím systémem, které se zaměřují na vytváření integrovaných oblastí pro odbornou přípravu, inovace a výrobu;

22.  domnívá se, že služby C-ITS by měly být začleněny do Kosmické strategie pro Evropu, neboť zavedení C-ITS musí vycházet z geolokalizačních technologií, jako je družicové určování polohy;

23.  upozorňuje na to, že by členské státy měly zohlednit zavádění služeb C-ITS v širším kontextu pojetí mobility jako služby (Mobility as a Service – MaaS) a integrace s jinými druhy dopravy, zejména s cílem zabránit jakýmkoliv zpětným účinkům, jako je nárůst podílu silniční dopravy na celkové dopravě;

Ochrana soukromí a údajů

24.  upozorňuje, že je důležité uplatňovat právní předpisy EU v oblasti ochrany soukromí a údajů, pokud jde o C-ITS a související údaje o ekosystémech, a že tyto údaje by měly být používány pouze pro účely C-ITS a neměly by být uchovávány ani používány za žádným jiným účelem; zdůrazňuje, že inteligentní vozidla by měla být plně v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů a souvisejícími předpisy a že poskytovatelé služeb C-ITS musí poskytovat snadno dostupné informace a nabízet řidičům jasné podmínky, které jim umožní provádět svobodná a informovaná rozhodnutí v souladu s ustanoveními a omezeními, která stanoví obecné nařízení o ochraně osobních údajů;

25.  zdůrazňuje, že je třeba mnohem větší transparentnosti a odpovědnosti, pokud jde o použití algoritmů při zpracovávání a analýze údajů prováděné podniky; připomíná, že obecné nařízení o ochraně osobních údajů již předjímá právo být informován o postupu, jakým se údaje zpracovávají; dále zdůrazňuje potřebu zabránit vzniku tzv. překážky v řízení, což by znamenalo, že uživatelé nemohou řídit svůj vlastní inteligentní automobil, pokud odmítnou dát souhlas; vyzývá k zavedení možnosti režimu off-line v inteligentních automobilech, díky němuž by uživatelé mohli vypnout přenos osobních údajů do jiných zařízení, aniž by to omezilo jejich schopnost řídit vozidlo;

26.  upozorňuje na skutečnost, že ochrana údajů a důvěrnost musí být zohledněny během celého procesu zpracování údajů; zdůrazňuje, že zavedení „ochrany soukromí a údajů již ve fázi návrhu a ve standardním nastavení“ by mělo být výchozím bodem při navrhování aplikací a inteligentních dopravních systémů; připomíná, že techniky anonymizace mohou zvýšit důvěru uživatelů k používaným službám;

Kybernetická bezpečnost

27.  poukazuje na to, že je důležité uplatňovat přísné normy kybernetické bezpečnosti pro předcházení útokům hackerů a kybernetickým útokům ve všech členských státech, zejména s ohledem na klíčový význam zabezpečení komunikace v rámci C-ITS; konstatuje, že kybernetická bezpečnost je hlavní výzvou, kterou je třeba řešit, protože se dopravní systém stále více digitalizuje a propojuje; zdůrazňuje, že automatizovaná a propojená vozidla a databáze, v nichž jsou údaje zpracovávány nebo uchovávány, se mohou stát cílem kybernetických útoků, a proto by přijetím společné bezpečnostní politiky, včetně přísných bezpečnostních norem, a certifikační politiky pro zavádění C-ITS měly být vyloučeny veškeré nedostatky a rizika, které lze ve stávající vývojové fázi identifikovat a předvídat;

28.  zdůrazňuje, že by měly být uplatňovány stejně přísné a harmonizované bezpečnostní normy jak v EU, tak ve všech členských státech a v případných dohodách o spolupráci s třetími zeměmi; poukazuje na to, že tyto normy by však neměly bránit přístupu třetích osob pověřených opravou k palubním systémům, aby se zajistilo, že majitelé vozidel nebudou při provádění nezbytných kontrol nebo oprav palubního softwaru závislí na výrobcích automobilů;

Komunikační technologie a kmitočty

29.  domnívá se, že vhodným řešením je přístup založený na technologicky neutrální hybridní komunikaci zajišťující interoperabilitu a zpětnou kompatibilitu a kombinující doplňkové komunikační technologie a že nejslibnějším hybridním komunikačním mixem je patrně kombinace bezdrátového spojení krátkého dosahu a buňkových a družicových technologií, jež zajistí nejlepší možnou podporu pro zavádění základních služeb C-ITS;

30.  bere na vědomí zmínku o souvislosti mezi propojenými automobily a evropskými systémy družicové navigace EGNOS a GALILEO; navrhuje proto, aby do vesmírných technologií byly začleněny strategie zaměřené na propojená vozidla; domnívá se, že interoperabilita je klíčová jak z hlediska bezpečnosti, tak z hlediska výběru pro spotřebitele; zdůrazňuje, že je nezbytné, aby byla v budoucnu do hybridního komunikačního mixu zahrnuta schopnost vozidel komunikovat s technologiemi 5G a systémy družicové navigace, jak uvádí akční plán Komise pro 5G;

31.  vybízí výrobce automobilů a telekomunikační operátory, kteří podporují služby C-ITS, aby spolupracovali mimo jiné na bezproblémovém zavedení komunikačních technologií C-ITS, režimu silničních poplatků a služeb inteligentních digitálních tachografů, aniž by mezi těmito službami docházelo k interferencím;

32.  vyzývá Komisi a členské státy, aby i nadále poskytovaly finanční prostředky na výzkum a inovace (program Horizont 2020), a zejména z dlouhodobého hlediska připravily půdu pro rozvoj infrastruktury, která je pro zavádění C-ITS vhodná;

33.  zdůrazňuje význam senzorových systémů například při poskytování údajů o dynamice vozidel, kongesci a kvalitě ovzduší; požaduje vyšší a řádně koordinované investice v členských státech pro zajištění úplné interoperability používaných senzorů a jejich možného využití v jiných oblastech, než je bezpečnost, například pro dálkové snímání emisí;

34.  vyzývá Komisi, aby předložila návrhy, kterými by zajistila sběr informací o emisích znečišťujících látek, které jsou dostupné díky senzorům instalovaným ve vozidlech, a jejich zpřístupnění příslušným orgánům;

Společný evropský přístup

35.  vybízí členské státy a místní orgány, výrobce vozidel, provozovatele silnic a odvětví inteligentních dopravních systémů, aby do roku 2019 zavedli C-ITS, a doporučuje Komisi, místním orgánům a členským státům, aby za účelem modernizace a údržby budoucí silniční infrastruktury prostřednictvím průřezového tematického přístupu vyčlenily odpovídající finanční prostředky v rámci Nástroje pro propojení Evropy, evropských strukturálních a investičních fondů a Evropského fondu pro strategické investice; vyzývá Komisi a členské státy, aby i nadále poskytovaly finanční prostředky na výzkum a inovace (program Horizont 2020) a přitom v plném rozsahu respektovaly zásadu transparentnosti a pravidelně poskytovaly informace o spolufinancování EU;

36.  vybízí členské státy a Komisi, aby v rámci dopravní politiky EU podporovaly iniciativy a činnosti, které propagují další výzkum a zjišťování v oblasti rozvoje C-ITS a jejich dopadu; domnívá se, že nebude-li do roku 2022 dosaženo podstatného pokroku, může být zapotřebí přijmout legislativní opatření, jež zavede „minimální pravidla“ a prosadí v této záležitosti integraci;

37.  zdůrazňuje význam kvality fyzické silniční infrastruktury, kterou by měla postupně doplňovat digitální infrastruktura; vyzývá k modernizaci a údržbě budoucí silniční infrastruktury;

38.  zdůrazňuje, že je třeba vytvořit skutečně multimodální systém dopravy, který by integroval všechny druhy dopravy do jedné služby využívající informací v reálném čase, a to s přihlédnutím k integrovanému prodeji jízdenek a ke službám v oblasti sdílené i pěší a cyklistické mobility, jež umožňují hladkou přepravu osob a nákladu z výchozího místa až do konečného místa určení a zvyšují celkovou efektivitu, udržitelnost a odolnost dopravy; vyzývá Komisi, aby v této souvislosti zajistila a podporovala spolupráci a investice v oblasti digitalizace odvětví dopravy na úrovni EU prostřednictvím stávajících a nových finančních prostředků, aby bylo možné začlenit inteligentní dopravní systémy do různých druhů dopravy (C-ITS, ERTMS, SESAR, RIS(7)); zdůrazňuje, že je důležité zaujmout k informačním systémům a systémům rezervací a prodeje jízdenek integrovaný přístup, aby bylo možné vytvořit atraktivní řetězce přímé mobility;

39.  žádá, aby tento plánovací proces jako základní zdroj informací zahrnoval vizi uživatelů, pokud jde o osobní a nákladní dopravu, s cílem rozšířit oblast působnosti využívání C-ITS a vytvořit obchodní modely spojené s touto novou koncepcí udržitelné integrované mobility;

40.  vybízí EU a členské státy, aby řádně prosazovaly Úmluvu OSN o právech osob se zdravotním postižením a nadcházející směrnici o požadavcích na přístupnost u výrobků a služeb, aby bylo možné dosáhnout bezbariérového přístupu k C-ITS pro všechny občany;

41.  doporučuje Komisi, aby urychleně zavedla vhodný právní rámec pro dosažení přeshraniční interoperability v celé EU a rámec, který stanoví pravidla odpovědnosti za používání různých druhů propojené dopravy; vyzývá Komisi, aby do konce roku zveřejnila legislativní návrh týkající se přístupu k palubním údajům a zdrojům; domnívá se, že tento návrh by měl umožnit celému automobilovému hodnotovému řetězci i koncovým uživatelům těžit z digitalizace a zároveň by měl zaručit rovné podmínky a maximální bezpečnost při ukládání údajů ve vozidlech a přístup třetích stran k těmto údajům, který by měl být spravedlivý, včasný a neomezený, aby se chránila práva spotřebitelů, podporovaly inovace a zajistila spravedlivá a nediskriminační hospodářská soutěž na trhu v souladu se zásadou technologické neutrality; zdůrazňuje, že je třeba přispět k modernizaci veškeré městské a venkovské infrastruktury související se službami veřejné dopravy; vyzývá Komisi, aby bez výjimky zaručila plný soulad návrhu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů a podávala Parlamentu každoročně zprávu o jeho monitorování;

42.  vyzývá Komisi, aby k technické harmonizaci a standardizaci údajů přistupovala globálně, a zajistila tak kompatibilitu C-ITS, úspory z rozsahu pro výrobce a zlepšení pohodlí spotřebitelů;

43.  zdůrazňuje, jak je důležité v rané fázi zahájit dialog se sociálními partnery a zástupci spotřebitelů s cílem nastolit ovzduší transparentnosti a důvěry, a nalézt tak správnou rovnováhu mezi pozitivními a negativními dopady na sociální a pracovní podmínky zaměstnanců a práva spotřebitelů; konstatuje, že stejně jako v případě systému eCall musí fórum eSafety vytvořit plán pro zavedení C-ITS;

44.  zdůrazňuje, že mají-li být splněny mezinárodní závazky v oblasti klimatu a vnitřní cíle EU, je nutný komplexní přechod na nízkouhlíkové hospodářství; zdůrazňuje proto, že je třeba přezkoumat kritéria přidělování prostředků z různých fondů EU s cílem podpořit opatření v oblasti dekarbonizace a energetické účinnosti, a to i pokud jde o C-ITS; domnívá se, že by finanční prostředky EU neměly být v žádném případě přidělovány na projekty, které nesplňují cíle a politiky týkající se snižování emisí CO2;

45.  vyzývá výrobce automobilů, aby spotřebitelům poskytovali dostatečné a jasné informace o jejich právech a výhodách a omezeních nových technologií C-ITS, pokud jde o bezpečnost; vybízí k tomu, aby byly k vytvoření potřebné důvěry mezi koncovými uživateli a zajištění přijetí ze strany veřejnosti využívány informační kampaně, které řidiče seznámí s novými technologiemi C-ITS; domnívá se, že využíváním C-ITS lze zvýšit bezpečnost a účinnost dopravního systému a současně zajistit dodržování pravidel pro ochranu osobních údajů a soukromí;

o
o   o

46.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.

(1) Úř. věst. L 207, 6.8.2010, s. 1.
(2) Úř. věst. C 288, 31.8.2017, s. 85.
(3) Přijaté texty, P8_TA(2017)0423.
(4) Přijaté texty, P8_TA(2017)0234.
(5) Závěrečná zpráva platformy C-ITS: https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/2017-09-c-its-platform-final-report.pdf
(6) Doporučení Komise 2008/653/ES ze dne 26. května 2008 o bezpečných a účinných informačních a komunikačních systémech ve vozidlech: Aktualizace Evropského prohlášení o zásadách rozhraní člověk/stroj (Úř. věst. L 216, 12.8.2008, s. 1).
(7) Evropský systém řízení železničního provozu (ERTMS); výzkum uspořádání letového provozu jednotného evropského nebe (SESAR); říční informační služby (RIS).

Poslední aktualizace: 31. října 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí