Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2017/2067(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0036/2018

Indgivne tekster :

A8-0036/2018

Forhandlinger :

PV 12/03/2018 - 19
CRE 12/03/2018 - 19

Afstemninger :

PV 13/03/2018 - 7.3
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0063

Vedtagne tekster
PDF 194kWORD 54k
Tirsdag den 13. marts 2018 - Strasbourg
En europæisk strategi for samarbejdende intelligente transportsystemer
P8_TA(2018)0063A8-0036/2018

Europa-Parlamentets beslutning af 13. marts 2018 om en europæisk strategi for samarbejdende intelligente transportsystemer (2017/2067(INI))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 30. november 2016 med titlen "En europæisk strategi for samarbejdende intelligente transportsystemer – en milepæl hen imod samarbejdende, opkoblet og automatiseret mobilitet" (COM(2016)0766),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/40/EU af 7. juli 2010 om rammerne for indførelse af intelligente transportsystemer på vejtransportområdet og for grænsefladerne til andre transportformer(1) og udvidelsen af tidsrammen for mandatet for vedtagelse af delegerede retsakter,

–  der henviser til Det Europæiske Regionsudvalgs udtalelse af 11. oktober 2017 om samarbejdende intelligente transportsystemer (CDR 2552/2017),

–  der henviser til Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse af 31. maj 2017 om meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget med titlen "En europæisk strategi for samarbejdende intelligente transportsystemer – en milepæl hen imod samarbejdende, opkoblet og automatiseret mobilitet"(2),

–  der henviser til rapporterne fra platformen for indførelse af samarbejdende intelligente transportsystemer (C-ITS), navnlig om certifikat- og sikkerhedspolitikken i forbindelse med C-ITS,

–  der henviser til sin beslutning af 14. november 2017 om redning af liv: forbedret sikkerhed i biler i EU(3),

–  der henviser til Amsterdamerklæringen af 14. april 2016 om samarbejde om opkoblede og automatiske køretøjer,

–  der henviser til sin beslutning af 1. juni 2017 om internetkonnektivitet med henblik på vækst, konkurrencedygtighed og samhørighed: et europæisk gigabitsamfund og 5G(4),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 52,

–  der henviser til betænkning fra Transport- og Turismeudvalget og udtalelser fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed, Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse og Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A8-0036/2018),

A.  der henviser til, at den europæiske strategi for samarbejdende intelligente transportsystemer (i det følgende benævnt "strategien") er tæt knyttet til Kommissionens politiske prioriteter, navnlig dens dagsorden for beskæftigelse, vækst og investeringer, skabelsen af et fælles europæisk transportområde, det digitale indre marked, klimabeskyttelse og strategien for energiunionen;

B.  der henviser til, at medlemsstaternes myndigheder og industrien er nødt til at reagere på det presserende behov for at gøre transport mere sikker, renere, mere effektiv, bæredygtig, multimodal og tilgængelig for alle trafikanter, herunder de mest sårbare personer og personer med nedsat mobilitet;

C.  der henviser til, at den positive tendens inden for færdselssikkerhed, som EU har oplevet i det seneste årti, er aftaget, og til, at 92 % af alle trafikulykker skyldes menneskelige fejl, og til, at anvendelsen af C-ITS-teknologier er vigtig for at sikre en effektiv funktion af visse førerstøttesystemer; der henviser til, at vejtransport stadig tegner sig for hovedparten af arealanvendelsen i byer, de fleste ulykker og størstedelen af de transportrelaterede emissioner i form af støj, drivhusgasser og luftforurening;

D.  der henviser til, at samarbejdende intelligente transportsystemer vil gøre det muligt for trafikanterne og trafiklederne at dele og anvende oplysninger og samordne deres handlinger mere effektivt;

E.  der henviser til, at cybersikkerheden i samarbejdende intelligente transportsystemer er afgørende for deres gennemførelse, og at fragmenterede sikkerhedsløsninger vil bringe interoperabiliteten og sikkerheden for slutbrugerne i fare, og at der derfor er et klart behov for handling på EU-plan;

F.  der henviser til, at ansvarlighed og gennemsigtighed i algoritmerne indebærer, at der gennemføres tekniske og operationelle foranstaltninger, der sikrer gennemsigtighed og ikkeforskelsbehandling i automatisk beslutningstagning og i processen for beregning af sandsynligheden for den enkeltes adfærd; der henviser til, at gennemsigtigheden bør give enkeltpersoner relevante oplysninger om den anvendte logik, processens betydning og dens konsekvenser; der henviser til, at dette bør omfatte oplysninger om de data, der anvendes til oplæring i analyser, og gøre det muligt for enkeltpersoner at forstå og overvåge de beslutninger, der berører dem;

G.  der henviser til, at EU bør fremme og yderligere udvikle digitale teknologier ikke kun for at mindske antallet af menneskelige fejl og andre svagheder, men også for at mindske omkostningerne til og optimere brugen af infrastrukturen ved at afhjælpe trafiktrængsel og således reducere CO2-emissionerne;

H.  der henviser til, at dette samarbejdende element takket være digital og mobil konnektivitet vil bidrage markant til at forbedre færdselssikkerhed, transporteffektivitet, bæredygtighed og multimodalitet, der henviser til, at det samtidig vil skabe et enormt økonomisk potentiale og reducere antallet af trafikulykker og energiforbruget; der henviser til, at samarbejdende intelligente trafiksystemer danner grundlag for udviklingen af selvkørende biler og autonome førersystemer;

I.  der henviser til, at opkoblede og automatiserede køretøjer udgør en vigtig digital udvikling i sektoren, og til det høje niveau af teknologisk kapacitet i forbindelse med samordning af alle de nye teknologier, som bruges i sektoren, såsom de europæiske satellitbaserede navigationssystemer Egnos og Galileo;

J.  der henviser til, at EU er forpligtet til at overholde Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, navnlig artikel 7 og 8 om retten til privatlivets fred og beskyttelse af personoplysninger;

K.  der henviser til, at flere lande rundt omkring i verden (f.eks. USA, Australien, Japan, Korea og Kina) snart vil kunne indføre nye digitale teknologier, og til, at C-ITS-køretøjer og -tjenester allerede er tilgængelige på markedet;

Generelle rammer

1.  glæder sig over Kommissionens meddelelse om en europæisk strategi for samarbejdende intelligente transportsystemer og det intensive arbejde, der er blevet gennemført i samarbejde med eksperter fra både den offentlige og den private sektor, og som har lagt grunden til den fælles meddelelse; støtter dens resultater og opfordrer derfor til, at der straks indføres interoperable C-ITS-tjenester i hele Europa;

2.  fremhæver behovet for en klar retlig ramme, der understøttet indførelsen af samarbejdende intelligente transportsystemer, og ser frem til en fremtidig delegeret retsakt i henhold til direktivet om intelligente transportsystemer (direktiv 2010/40/EU) med henblik på at garantere kontinuitet i tjenesterne, sikre interoperabilitet og støtte bagudkompatibilitet;

3.  noterer sig potentialet i samarbejdende intelligente transportsystemer med hensyn til at forbedre brændstofeffektiviteten, mindske omkostningerne til individuel transport og begrænse den negative indvirkning på miljøet;

4.  fremhæver potentialet i digitale teknologier og de hertil knyttede forretningsmodeller på vejtransportområdet og erkender, at strategien er en vigtig milepæl hen imod udviklingen af samarbejdende intelligente transportsystemer og i sidste ende fuldt ud opkoblet og automatiseret mobilitet; bemærker, at samarbejdende, opkoblede og automatiserede køretøjer kan fremme den europæiske industris konkurrenceevne, gøre transporten gnidningsløs og mere sikker, reducere trængsel, energiforbrug og emissioner og forbedre forbindelserne mellem forskellige transportformer; påpeger, at der i denne henseende skal stilles krav til infrastrukturen for at sikre, at de pågældende systemer kan fungere sikkert og effektivt;

5.  bemærker, at EU-virksomheder bør drage fordel af deres fordelagtige position på den globale scene i forbindelse med udviklingen og anvendelsen af C-ITS-teknologier; understreger det presserende behov for at etablere en ambitiøs EU-strategi, der samordner den nationale og regionale indsats, undgår fragmentering, fremskynder indførelsen af C-ITS-teknologier, som har vist sig at have sikkerhedsmæssige fordele, og intensiverer samarbejdet mellem forskellige sektorer såsom transport-, energi- og telekommunikationssektoren; opfordrer indtrængende Kommissionen til at fremlægge en konkret tidsplan med klare mål for, hvad EU skal opnå mellem 2019 og 2029, at prioritere indførelsen inden 2019 af de C-ITS-tjenester, der har den højest mulige sikkerhed, som fastlagt i listen over tjenester udarbejdet af C-ITS-platformen i dens rapport om fase II, samt at sikre, at disse tjenester bliver tilgængelige i alle nye køretøjer i hele Europa;

6.  fremhæver behovet for at indføre en sammenhængende ramme for sociale, miljømæssige og sikkerhedsmæssige bestemmelser med henblik på at håndhæve arbejdstagernes og forbrugernes rettigheder og garantere fair konkurrence i sektoren;

7.  glæder sig over resultaterne af C-ITS-platformens fase II og understreger betydningen af disse resultater(5);

8.  understreger, at selv om meddelelsen udgør en vigtig milepæl hen imod en EU-strategi for samarbejdende, opkoblede og automatiserede køretøjer, bør samarbejdende intelligente transportsystemer ikke forveksles med disse forskellige begreber;

9.  opfordrer indtrængende til at sikre, at udviklingen og indførelsen af opkoblede og automatiserede køretøjer og samarbejdende intelligente transportsystemer fuldt ud vil opfylde og fremme målet om dekarbonisering af transportsystemet og nulvisionen for færdselssikkerhed;

10.  minder om, at samarbejdende intelligente transportsystemer er systemer, der muliggør, at forskellige enheder i de intelligente transportsystemer (køretøjer, udstyr placeret ved vejkanten, trafikkontrolcentre og nomadeenheder) kommunikerer og udveksler oplysninger ved hjælp af en standardiseret kommunikationsstruktur, hvorfor det er afgørende at sikre de enkelte systemers interoperabilitet;

11.  minder om, at opkoblede køretøjer er køretøjer, der benytter C-ITS-teknologier, som gør det muligt for alle vejkøretøjer at kommunikere med andre køretøjer, med trafiksignaler og med fast infrastruktur ved vejsiden og horisontal infrastruktur – som skal forbedres og tilpasses, men som også kan tilbyde innovative opladningssystemer under kørslen og kommunikere sikkert med køretøjer – og med andre trafikanter; minder om, at 92 % af alle trafikulykker skyldes menneskelige fejl, og at anvendelsen af C-ITS-teknologier er vigtig for at sikre en effektiv funktion af visse førerstøttesystemer;

12.  minder om, at automatiserede køretøjer er køretøjer, som kan køre og manøvrere selvstændigt under reelle trafikforhold, og hvor en eller flere af de primære kørselsbetjeningsanordninger (styreapparat, acceleration, bremsning) er automatiseret i en længere periode;

13.  fremhæver, at det er nødvendigt at indbygge sikkerhedssystemer i overgangsfasen, hvor der er sameksistens mellem et stigende antal opkoblede og automatiserede køretøjer og traditionelle ikke-opkoblede køretøjer, så færdselssikkerheden ikke bringes i fare; påpeger, at visse førerstøttesystemer bør udvikles yderligere, og at monteringen af disse bør gøres obligatorisk;

14.  opfordrer Kommissionen til at overveje en metode til at håndtere sameksistens på vejene af samarbejdende, opkoblede og automatiserede køretøjer på den ene side og ikke-opkoblede køretøjer og førere på den anden side, idet der tages hensyn til bilparkens alder og den resterende procentdel af personer, som ikke er opkoblet, hvilket vil medføre, at mange køretøjer ikke bliver integreret i systemet;

15.  beklager manglen på klar tidsramme for de anbefalede dag 1,5-tjenester og efterfølgende tjenester samt manglen på en fuldstændig konsekvensanalyse og præcise oplysninger om initiativerne til indførelse og udvikling af C-ITS-tjenester og den mulige udbygning af disse tjenester;

16.  opfordrer Kommissionen til at prioritere C-ITS-tjenester ved at garantere den højest mulige sikkerhed og udarbejde de nødvendige definitioner og krav og omgående opdatere den europæiske principerklæring om brugergrænseflader for informations- og kommunikationssystemer i køretøjer, da samspillet mellem den menneskelige fører og maskinen er vigtig(6);

17.  gentager den centrale rolle, som opkoblede og automatiserede køretøjer, C-ITS-teknologier og nye teknologier spiller med hensyn til at opfylde klimamålene, samt behovet for at sikre, at udviklingen og udbredelsen heraf vil være i fuld overensstemmelse med og støtte målet om dekarbonisering af transportsystemet; glæder sig over anvendelsen af C-ITS som et middel til at forbedre transporteffektiviteten, reducere brændstofforbruget og vejtransportens indvirkning på miljøet (f.eks. i form af CO2-emissioner) samt optimere brugen af infrastrukturen i byerne;

18.  understreger potentialet i innovative teknologier som automatiseret kørsel og konvojkørsel ("platooning") inden for vejgodstransport, som muliggør bedre udnyttelse af slipstrøm og derved reducerer brændstofforbruget og emissionerne; opfordrer til at yde øget støtte til forskning og udvikling på dette område, navnlig hvad angår den nødvendige digitale infrastruktur;

19.  understreger behovet for at give trafikanterne flere valgmuligheder, mere brugervenlige, prismæssigt overkommelige og kundetilpassede produkter og flere oplysninger; opfordrer i denne forbindelse Kommissionen til at lette udvekslingen af bedste praksis, som bl.a. tager sigte på at opnå økonomisk effektivitet; opfordrer indtrængende alle medlemsstater til at tilslutte sig C-Roads-platformen, da den er tiltænkt en vigtig koordinerende rolle i gennemførelsen af strategien, forudsat at den overholder den teknologiske neutralitet, der er nødvendig for at fremme innovationer; understreger nødvendigheden af at sikre, at avancerede digitale værktøjer indføres så bredt og koordineret som muligt i medlemsstaterne, og at disse også omfatter offentlig transport; tilskynder bilfabrikanterne til at påbegynde indførelsen af samarbejdende intelligente transportsystemer for at gennemføre strategien;

20.  opfordrer indtrængende Kommissionen til at udarbejde statistikker, som supplerer de eksisterende, for bedre at kunne evaluere digitaliseringsfremskridtene inden for forskellige områder af vejsektoren; fremhæver betydningen af yderligere investeringer i forskning inden for sensorsystemer og understreger, at der under udviklingen af samarbejdende intelligente transportsystemer skal lægges særlig vægt på bykørsel, der adskiller sig markant fra kørsel uden for byerne; bemærker, at bykørsel navnlig indebærer større interaktion med motorcyklister, cyklister, fodgængere og andre bløde trafikanter, herunder personer med handicap;

21.  opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at gøre deres yderste for at sikre, at faglige og videregående uddannelsesforløb møder de vidensbehov, der efterspørges af den industri, som skal udvikle strategien for intelligente transportsystemer; opfordrer til udarbejdelse af fremadrettede analyser af de nye karrieremuligheder og arbejdspladser, der opstår i forbindelse med dette nye mobilitetsparadigme, og til udveksling af bedste praksis i udviklingen af samarbejdsmodeller mellem erhvervslivet og uddannelsessystemerne, der tager sigte på at skabe integrerede uddannelses-, innovations- og produktionsområder;

22.  mener, at C-ITS-tjenester bør integreres i rumstrategien for Europa, eftersom indførelsen af C-ITS vil blive baseret på geolokaliseringsteknologier som f.eks. satellitbaseret positionsbestemmelse;

23.  påpeger, at medlemsstaterne bør tage hensyn til, at C-ITS-tjenester skal indføres inden for en bredere sammenhæng, hvor mobilitet betragtes som en tjeneste, og der sikres integration med andre transportformer, navnlig for at undgå eventuelle boomerangeffekter som f.eks. en stigning i vejtransporten i forhold til andre transportformer;

Beskyttelse af privatlivets fred og databeskyttelse

24.  henleder opmærksomheden på vigtigheden af at anvende EU-lovgivningen om databeskyttelse og beskyttelse af privatlivets fred på C-ITS-data og data fra opkoblede økosystemer, og derfor bør det prioriteres, at disse data udelukkende anvendes til C-ITS-formål og ikke lagres eller anvendes til andre formål; understreger, at intelligente køretøjer fuldt ud bør efterleve den generelle forordning om databeskyttelse og de hertil knyttede regler, og at C-ITS-tjenesteudbydere skal sikre lettilgængelige oplysninger og tydelige vilkår og betingelser for førerne, som sætter dem i stand til frit at give informeret samtykke i overensstemmelse med bestemmelserne og begrænsningerne i den generelle forordning om databeskyttelse;

25.  understreger nødvendigheden af en langt højere grad af gennemsigtighed og ansvarlighed i algoritmer i forbindelse med virksomheders databehandling og -analyse; minder om, at den generelle forordning om databeskyttelse allerede indeholder en bestemmelse om retten til at blive informeret om den logik, der ligger bag databehandlingen; understreger endvidere nødvendigheden af at forhindre "kørselsstop", hvilket vil betyde, at brugerne ikke kan køre i deres egne intelligente biler, hvis de nægter at give samtykke; opfordrer til, at en "offlinetilstand" bliver gjort tilgængelig i intelligente biler, hvilket vil gøre det muligt for brugerne at slå overførsel af persondata til andre enheder fra, uden at det hindrer dem i at køre bilen;

26.  henleder opmærksomheden på, at der skal tages hensyn til databeskyttelse og fortrolighed under hele databehandlingen; understreger, at gennemførelsen af princippet om "indbygget beskyttelse af privatlivets fred og indbygget databeskyttelse" bør være udgangspunktet, når der udformes applikationer og systemer til intelligente transportsystemer; minder om, at anonymiseringsteknikker kan øge brugernes tillid til de tjenester, de anvender;

Cybersikkerhed

27.  gør opmærksom på vigtigheden af at anvende høje standarder for cybersikkerhed for at forebygge hacking og cyberangreb i alle medlemsstater, navnlig i lyset af den kritiske karakter af sikkerheden i forbindelse med C-ITS-kommunikation; bemærker, at cybersikkerhed er en afgørende udfordring, der skal imødegås i takt med, at transportsystemet bliver mere og mere digitaliseret og opkoblet; understreger, at der er en risiko for, at automatiserede og opkoblede køretøjer og de databaser, hvor oplysningerne behandles og/eller lagres, kan blive udsat for cyberangreb, og påpeger derfor, at man gennem udviklingen af en fælles sikkerhedspolitik, herunder strenge sikkerhedsstandarder, og certifikatpolitik for indførelsen af samarbejdende intelligente transportsystemer bør forebygge alle svagheder eller risici, som kan konstateres eller formodes at være til stede på baggrund af det aktuelle udviklingsniveau;

28.  understreger, at der bør anvendes lige høje og harmoniserede sikkerhedsstandarder i hele EU og i alle medlemsstater og i forbindelse med eventuelt samarbejde med tredjelande; understreger, at disse standarder dog ikke må hindre tredjepartsreparatørers adgang til indbyggede systemer, så køretøjsejerne ikke bliver afhængige af bilfabrikanterne til at foretage nødvendige eftersyn og/eller reparationer af den indbyggede software;

Kommunikationsteknologier og -frekvenser

29.  mener, at en teknologineutral hybrid kommunikationsstrategi, som sikrer interoperabilitet og bagudkompatibilitet, og hvor komplementære kommunikationsteknologier kombineres, er den rigtige tilgang, og at det mest lovende hybride kommunikationsmiks synes at være en kombination af trådløs kommunikation over korte afstande og mobil- og satellitteknologier, hvilket vil sikre den bedst mulige støtte til indførelsen af de grundlæggende C-ITS-tjenester;

30.  noterer sig forbindelsen mellem opkoblede køretøjer og de europæiske satellitbaserede navigationssystemer Egnos og Galileo; foreslår derfor, at strategier, der er rettet mod opkoblede biler, bør indgå i rumteknologi; mener, at interoperabilitet er af afgørende betydning for både sikkerheden og forbrugernes valgmuligheder, og understreger, at køretøjernes kapacitet til at kommunikere med 5G og satellitbaserede navigationssystemer skal indgå i det hybride kommunikationsmiks i fremtiden, som det fremgår af Kommissionens handlingsplan for 5G;

31.  tilskynder bilfabrikanter og teleoperatører, der understøtter C-ITS-tjenester, til at samarbejde bl.a. med henblik på en gnidningsløs indførelse af C-ITS-kommunikationsteknologier, vejafgifter og intelligente digitale fartskrivertjenester, uden at der opstår interferens mellem disse tjenester;

32.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at fortsætte den finansielle støtte til forskning og innovation (Horisont 2020), navnlig for på længere sigt at bane vej for udviklingen af infrastruktur, der er egnet til indførelsen af samarbejdende intelligente transportsystemer;

33.  understreger betydningen af sensorsystemer med hensyn til at levere data om f.eks. køretøjsdynamik, færdselstæthed og luftkvalitet; opfordrer til større og bedre koordinerede investeringer i medlemsstaterne med henblik på at sikre fuld interoperabilitet mellem de sensorer, der anvendes, og deres anvendelsesmuligheder på andre områder end blot sikkerhedsområdet, f.eks. til telemåling af emissioner;

34.  opfordrer Kommissionen til at fremsætte forslag med henblik på at sikre, at oplysninger om emissioner af forurenende stoffer, der tilvejebringes via sensorer monteret i køretøjer, indsamles og gøres tilgængelige for de kompetente myndigheder;

Fælles europæisk tilgang

35.  tilskynder medlemsstaterne og de lokale myndigheder, bilfabrikanterne, vejoperatørerne og ITS-industrien til at indføre samarbejdende intelligente transportsystemer inden 2019 og henstiller til Kommissionen, lokale myndigheder og medlemsstaterne at afsætte passende finansiering inden for Connecting Europe-faciliteten, de europæiske struktur- og investeringsfonde og Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer med henblik på at opgradere og vedligeholde den kommende vejinfrastruktur ved at anvende en horisontal tematisk tilgang; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at fortsætte den finansielle støtte til forskning og innovation (Horisont 2020) under fuld overholdelse af gennemsigtighedsprincippet, og idet der regelmæssigt leveres oplysninger om EU's medfinansiering;

36.  tilskynder medlemsstaterne og Kommissionen til at støtte initiativer og foranstaltninger til fremme af forskning i og undersøgelser af udviklingen af samarbejdende intelligente transportsystemer og deres virkning for EU's transportpolitik; mener, at det, hvis der ikke sker betydelige fremskridt inden 2022, kan være nødvendigt med lovgivningsmæssige foranstaltninger til at indføre "minimumsregler" og gennemføre integration på dette område;

37.  understreger betydningen af kvaliteten af den fysiske vejinfrastruktur, der gradvist bør suppleres med digital infrastruktur; opfordrer til opgradering og vedligeholdelse af den kommende vejinfrastruktur;

38.  understreger, at der bør skabes et reelt multimodalt transportsystem, der integrerer alle transportformer i én mobilitetstjeneste, som anvender realtidsoplysninger og tager hensyn til integrerede billetsystemer og deling af mobilitetstjenester samt fodgængere og cyklister, og som gør det muligt at transportere personer og gods problemfrit fra dør til dør og forbedre transportsektorens samlede effektivitet, bæredygtighed og holdbarhed; opfordrer i denne forbindelse Kommissionen til at sikre og fremme samarbejde og investeringer på EU-plan inden for digitalisering af transportindustrien ved hjælp af eksisterende og nye midler for at integrere intelligente transportsystemer i de forskellige transportformer (C-ITS, ERTMS, SESAR, RIS(7)); understreger betydningen af en integreret tilgang til informations-, booking- og billetværktøjer med henblik på at opnå attraktive mobilitetskæder fra dør til dør;

39.  opfordrer til, at man i denne planlægningsproces anvender brugernes idéer om personbefordring og godstransport som en vigtig informationskilde med henblik på at udvide anvendelsesområdet for C-ITS-applikationer og skabe forretningsmodeller, der er knyttet til denne nye forståelse af bæredygtig integreret mobilitet;

40.  opfordrer EU og medlemsstaterne til at sikre en korrekt håndhævelse af FN-pagten om tilgængelighed for bevægelseshæmmede personer og personer med handicap samt det kommende direktiv om tilgængelighedskrav til produkter og tjenesteydelser med henblik på at sikre barrierefri adgang til samarbejdende intelligente transportsystemer for alle borgere;

41.  anbefaler, at Kommissionen hurtigt fastlægger en passende retlig ramme for opnåelse af grænseoverskridende interoperabilitet i hele EU samt bestemmelser om ansvaret for anvendelsen af de forskellige opkoblede transportformer; opfordrer Kommissionen til inden udgangen af året at fremsætte et lovforslag om adgang til bestemte oplysninger og ressourcer fra køretøjmonteret udstyr; anbefaler, at dette forslag bør sætte hele automobilindustriens værdikæde og slutbrugerne i stand til at drage fordel af digitaliseringen og sikre lige konkurrencevilkår og maksimal sikkerhed med hensyn til lagring af køretøjsoplysninger og adgang hertil for alle tredjeparter, som bør være fair, rettidig og uhindret for at beskytte forbrugernes rettigheder, fremme innovation og sikre en fair, ikkediskriminerende konkurrence på dette marked i overensstemmelse med princippet om teknologisk neutralitet; understreger behovet for at bidrage til moderniseringen af alle infrastrukturer i byer og landdistrikter i tilknytning til offentlige transporttjenester; anmoder Kommissionen om at garantere, at den i alle tilfælde sikrer fuld overholdelse af den generelle forordning om databeskyttelse, og om årligt at aflægge rapport til Parlamentet om sin overvågning;

42.  opfordrer Kommissionen til at vedtage en global strategi for teknisk harmonisering og standardisering af data for at sikre, at de samarbejdende intelligente transportsystemer er kompatible og giver stordriftsfordele for fabrikanterne og øget forbrugerkomfort;

43.  understreger betydningen af på et tidligt tidspunkt at indlede en dialog med arbejdsmarkedets parter og repræsentanter for forbrugerorganisationer med henblik på at skabe et gennemsigtigt og tillidsfuldt miljø og finde en god balance mellem de positive og negative virkninger for sociale og beskæftigelsesmæssige vilkår og forbrugerrettigheder; bemærker, at eSafety-forum skal etablere en køreplan for indførelsen af samarbejdende intelligente transportsystemer på samme måde, som det har gjort for eCall-systemet;

44.  understreger, at der med henblik på at opfylde de internationale klimaforpligtelser og EU's interne mål skal tages et afgørende skridt i retning af en lavemissionsøkonomi; fremhæver, at der derfor også er behov for nye tildelingskriterier for de forskellige EU-midler med henblik på at fremme dekarbonisering og energieffektivitetsforanstaltninger, herunder for C-ITS; mener, at der under ingen omstændigheder må afsættes EU-midler til projekter, der ikke er i overensstemmelse med EU's CO2-reduktionsmål og -politikker;

45.  opfordrer bilfabrikanterne til tydelidt og på passende vis at oplyse forbrugerne om deres rettigheder og om de fordele og begrænsninger, der er ved nye C-ITS-teknologier for så vidt angår sikkerhed; tilskynder til iværksættelse af oplysningskampagner for at gøre de nuværende førere bekendt med nye C-ITS-teknologier og for at skabe den nødvendige tillid blandt slutbrugerne og opnå offentlighedens accept; mener, at anvendelsen af C-ITS kan forbedre transportsystemets sikkerhed og effektivitet, samtidig med at der sikres overholdelse af bestemmelserne om databeskyttelse og privatlivets fred;

o
o   o

46.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.

(1) EUT L 207 af 6.8.2010, s. 1.
(2) EUT C 288 af 31.8.2017, s. 85.
(3) Vedtagne tekster, P8_TA(2017)0423.
(4) Vedtagne tekster, P8_TA(2017)0234.
(5) Endelig rapport fra C-ITS-platformen om fase II: https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/2017-09-c-its-platform-final-report.pdf
(6) Kommissionens henstilling 2008/653/EF af 26. maj 2008 om sikre og effektive informations- og kommunikationssystemer i køretøjer: ajourføring af de europæiske principper for brugergrænseflader (EUT L 216 af 12.8.2008, s. 1).
(7) Det europæiske jernbanesignalsystem (ERTMS), ATM-forskning i det fælles europæiske luftrum (SESAR), flodinformationstjenester (RIS).

Seneste opdatering: 31. oktober 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik