Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2017/2067(INI)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0036/2018

Pateikti tekstai :

A8-0036/2018

Debatai :

PV 12/03/2018 - 19
CRE 12/03/2018 - 19

Balsavimas :

PV 13/03/2018 - 7.3
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2018)0063

Priimti tekstai
PDF 354kWORD 54k
Antradienis, 2018 m. kovo 13 d. - Strasbūras
Europos sąveikiųjų intelektinių transporto sistemų strategija
P8_TA(2018)0063A8-0036/2018

2018 m. kovo 13 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Europos sąveikiųjų intelektinių transporto sistemų strategijos (2017/2067(INI))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. lapkričio 30 d. Komisijos komunikatą „Europos sąveikiųjų intelektinių transporto sistemų strategija – svarbus žingsnis į sąveikųjį, susietąjį ir automatizuotą judumą“ (COM(2016)0766),

–  atsižvelgdamas į 2010 m. liepos 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2010/40/ES dėl kelių transporto ir jo sąsajų su kitų rūšių transportu srities intelektinių transporto sistemų diegimo sistemos(1) ir įgaliojimų priimti deleguotuosius aktus trukmės pratęsimą,

–  atsižvelgdamas į 2017 m. spalio 11 d. Regionų komiteto nuomonę dėl sąveikiųjų intelektinių transporto sistemų (CDR 2552/2017),

–  atsižvelgdamas į 2017 m. gegužės 31 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę dėl Komisijos komunikato Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Europos sąveikiųjų intelektinių transporto sistemų strategija – svarbus žingsnis į sąveikųjį, susietąjį ir automatizuotą judumą“(2),

–  atsižvelgdamas į sąveikiųjų intelektinių transporto sistemų (C-ITS) diegimo platformos ataskaitas, visų pirma dėl C-ITS sertifikavimo ir saugumo politikos,

–  atsižvelgdamas į savo 2017 m. lapkričio 14 d. rezoliuciją „Automobilių saugos didinimas ES siekiant išsaugoti gyvybes“(3),

–  atsižvelgdamas į 2016 m. balandžio 14 d. Amsterdamo deklaraciją dėl bendradarbiavimo susietojo ir automatizuoto transporto priemonių vairavimo srityje,

–  atsižvelgdamas į savo 2017 m. birželio 1 d. rezoliuciją „Interneto ryšys siekiant augimo, konkurencingumo ir sanglaudos: Europos gigabitinė visuomenė ir 5G“(4),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 52 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Transporto ir turizmo komiteto pranešimą ir į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto, Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto ir Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto nuomones (A8-0036/2018),

A.  kadangi Europos sąveikiųjų intelektinių transporto sistemų strategija (toliau – Strategija) yra glaudžiai susijusi su Komisijos politiniais prioritetais, visų pirma jos darbo vietų kūrimo, ekonomikos augimo ir investicijų skatinimo darbotvarke, bendros Europos transporto erdvės, bendrosios skaitmeninės rinkos kūrimu, klimato apsauga ir Energetikos sąjungos strategija;

B.  kadangi valstybių narių valdžios institucijos ir pramonės sektorius turi reaguoti į neatidėliotiną būtinybę užtikrinti, kad transportas taptų saugesnis, švaresnis, efektyvesnis, tvaresnis, daugiarūšis ir prieinamas visiems eismo dalyviams, įskaitant labiausiai pažeidžiamus asmenis ir riboto judumo asmenis;

C.  kadangi pastarąjį dešimtmetį ES matytos pozityvios tendencijos kelių eismo saugumo srityje sulėtėjo; kadangi 92 proc. avarijų keliuose įvyksta dėl žmogaus klaidos ir kadangi C-ITS technologijų naudojimas yra svarbus veiksmingam pagalbinių vairavimo sistemų veikimui; kadangi kelių transportas ir toliau užima didžiąją dalį erdvės miestuose, dėl jo įvyksta daugiausia nelaimingų atsitikimų ir jam tenka didžioji dalis transporto sektoriaus teršalų, t. y. triukšmo ir šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir oro teršalų;

D.  kadangi C-ITS kelių naudotojams ir eismo valdytojams suteiks galimybę veiksmingiau keistis ir naudotis informacija ir koordinuoti savo veiksmus;

E.  kadangi C-ITS kibernetinis saugumas yra vienas iš svarbiausių jų įgyvendinimo aspektų, kadangi fragmentiškų saugumo sprendimų taikymas keltų pavojų sąveikumui ir galutinių naudotojų saugumui ir kadangi dėl to akivaizdžiai reikia imtis veiksmų ES lygmeniu;

F.  kadangi algoritminė atskaitomybė ir skaidrumas reiškia, jog bus įgyvendinamos techninės ir veiklos priemonės, užtikrinančios automatizuoto sprendimų priėmimo ir individualaus elgesio tikimybių skaičiavimo proceso skaidrumą ir nediskriminacinį pobūdį; kadangi skaidrumas turėtų reikšti, kad asmenims turėtų būti teikiama svarbi informacija apie taikomą logiką, proceso svarbą ir jo pasekmes; kadangi jis turėtų apimti informaciją apie duomenis, naudojamus apmokant analitikus, ir sudaryti galimybę asmenims suprasti ir stebėti jiems poveikį darančius sprendimus;

G.  kadangi ES turėtų skatinti ir toliau plėtoti skaitmenines technologijas siekiant ne tik sumažinti žmogaus daromų klaidų ir kitus transporto sistemos trūkumus, bet ir sumažinti sąnaudas bei optimizuoti infrastruktūros naudojimą mažinant eismo spūstis ir tokiu būdu sumažinant išmetamą CO2 kiekį;

H.  kadangi dėl skaitmeninio ir judriojo ryšio junglumo šis sąveikos elementas labai pagerins kelių eismo saugumą, eismo efektyvumą, tvarumą ir daugiarūšio transporto sistemą; kadangi sykiu jis išlaisvins didžiulį ekonominį potencialą ir sumažins kelių eismo įvykių skaičių bei energijos suvartojimą; kadangi C-ITS yra itin svarbios kuriant autonomines transporto priemones ir vairavimo sistemas;

I.  kadangi susietasis ir automatizuotas vairavimas yra svarbus sektoriaus skaitmeninio vystymosi elementas ir kadangi koordinavimas su visais naujais sektoriuje naudojamais technologiniais pajėgumais, pavyzdžiui, Europos pasaulinių palydovinės navigacijos sistemomis GALILEO ir EGNOS, jau yra aukšto lygio;

J.  kadangi ES privalo laikytis Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos, visų pirma 7 ir 8 straipsnių dėl teisės į privatumą ir asmens duomenų apsaugos;

K.  kadangi kai kurios pasaulio šalys (pavyzdžiui, JAV, Australija, Japonija, Korėja ir Kinija) pradeda sparčiai diegti naujas skaitmenines technologijas ir kadangi C-ITS transporto priemonės bei paslaugos jau prieinamos jų rinkose;

Bendrieji principai

1.  palankiai vertina Komisijos komunikatą dėl Europos sąveikiųjų intelektinių transporto sistemų strategijos ir jos kartu su viešojo ir privačiojo sektorių ekspertais vykdytą intensyvią veiklą, kuria padėtas pagrindas šiam komunikatui parengti; remia rezultatus ir todėl ragina nedelsiant visoje Europoje diegti sąveikiąsias C-ITS paslaugas;

2.  pabrėžia, kad reikia sukurti aiškų teisinį pagrindą siekiant paremti C-ITS diegimą, ir palankiai vertina būsimą su ITS direktyva (Direktyva 2010/40/ES) susijusį deleguotąjį aktą, kuriuo užtikrinamas paslaugų tęstinumas, sąveika ir remiamas atgalinis suderinamumas;

3.  atkreipia dėmesį į didelį C-ITS potencialą didinti degalų naudojimo efektyvumą ir kartu sumažinti individualių transporto priemonių išlaidas ir neigiamą eismo poveikį aplinkai;

4.  pabrėžia skaitmeninių technologijų ir susijusių verslo modelių teikiamas galimybes kelių transporto sektoriuje ir pripažįsta, kad strategija yra svarbus žingsnis plėtojant C-ITS ir, galiausiai, – visapusiškai susietą ir automatizuotą judumą; pažymi, kad sąveikiosios, susietosios ir automatizuotos transporto priemonės gali padėti didinti Europos pramonės konkurencingumą, padaryti transportą integruotą ir saugesnį, sumažinti spūstis, energijos suvartojimą bei transporto priemonių išmetamų teršalų kiekį, taip pat pagerinti įvairių rūšių transporto junglumą; turėdamas tai omenyje pažymi, kad turi būti apibrėžti infrastruktūros reikalavimai, siekiant užtikrinti, kad susijusios sistemos galėtų veikti saugiai ir veiksmingai;

5.  pažymi, kad ES pramonė turėtų pasinaudoti turimu pranašumu, kurį ji pasaulio mastu turi C-ITS technologijų kūrimo ir taikymo srityje; pabrėžia, kad būtina kuo skubiau parengti plataus užmojo ES strategiją, kurioje būtų suderinti nacionalinio ir regioninio lygmens veiksmai, vengiama suskaidymo, spartinamas C-ITS technologijų, kurių sauga patvirtinta, diegimas ir kiek galima stiprinamas įvairių sektorių (pvz., transporto, energetikos ir telekomunikacijų) bendradarbiavimas; primygtinai ragina Komisiją pateikti konkrečią darbotvarkę ir aiškius 2019–2029 m. tikslus, pirmenybę teikti didžiausią potencialą saugos srityje turinčioms C-ITS paslaugoms, nurodytoms naudojantis C-ITS platforma parengtame paslaugų sąraše, pateiktame II etapo ataskaitoje, ir užtikrinti, kad jomis būtų galima naudotis visose naujose transporto priemonėse visoje Europoje;

6.  pabrėžia, kad reikia numatyti nuoseklią socialinių, su aplinkosauga ir sauga susijusių taisyklių sistemą, siekiant užtikrinti, kad būtų paisoma darbuotojų ir vartotojų teisių, ir garantuoti sąžiningą konkurenciją sektoriuje;

7.  palankiai vertina antrojo C-ITS platformos veiklos etapo rezultatus ir pabrėžia jų svarbą(5);

8.  pabrėžia, kad, nors komunikatas yra svarbus žingsnis rengiant ES sąveikiųjų, susietųjų ir automatizuotų transporto priemonių strategiją, nereikėtų painioti C-ITS ir šių skirtingų sąvokų;

9.  primygtinai pabrėžia, jog būtina užtikrinti, kad kuriant ir diegiant susietąsias ir automatizuotas transporto priemones ir C-ITS būtų visapusiškai atsižvelgiama į transporto sistemos priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimo tikslus ir visiško kelių eismo saugumo viziją ir padedama juos įgyvendinti;

10.  primena, kad C-ITS – tai sistemos, kurias naudojant skirtingos ITS stotys (transporto priemonės, pakelėse sumontuota įranga, eismo valdymo centrai ir nešiojamieji prietaisai) gali tarpusavyje palaikyti ryšį ir keistis informacija naudojant standartizuotą ryšių sistemą, ir kad tam labai svarbus atskirų sistemų sąveikumas;

11.  primena, kad susietosios transporto priemonės – tai transporto priemonės, kuriose naudojamos C-ITS technologijos, suteikiančios kelių transporto priemonėms galimybę palaikyti ryšį su kitomis transporto priemonėmis, eismo reguliavimo signalais ir ilgalaike pakelės bei horizontaliąja infrastruktūra – jos turi būti stiprinamos ir pritaikomos, bet jos taip pat gali teikti novatoriškas įkrovimo važiuojant sistemas ir saugiai komunikuoti su transporto priemonėmis ir kitais kelių naudotojais; primena, kad 92 proc. eismo įvykių nutinka dėl žmogaus klaidos ir kad C-ITS technologijų naudojimas yra svarbus veiksmingam pagalbinių vairavimo sistemų veikimui;

12.  primena, kad automatizuotos transporto priemonės – tai transporto priemonės, kurios geba veikti ir manevruoti realiomis eismo sąlygomis ir kuriose vienas ar keli pagrindiniai judėjimo valdymo įtaisai (vairo, greitinimo, stabdymo mechanizmai) ilgą laiką veikia automatizuotai;

13.  pabrėžia, kad pereinamuoju laikotarpiu, kai naudojamos vis labiau susietos ir automatizuotos transporto priemonės ir tradicinės nesusietos ir neautomatizuotos transporto priemonės, būtina numatyti apsaugos sistemas, kad nebūtų neigiamo poveikio kelių eismo saugai; pažymi, kad būtina toliau tobulinti ir privalomai įrengti tam tikras pagalbines vairavimo sistemas;

14.  ragina Komisiją apsvarstyti, kaip spręsti sąveikiųjų, susietųjų ir automatizuotų transporto priemonių naudojimo kartu su nesusietosiomis transporto priemonėmis ir vairuotojais klausimą, atsižvelgiant į tai, kad dėl transporto priemonių parko amžiaus ir likusios nesusietųjų asmenų dalies dar ilgai bus daug prie sistemos neprisijungusių transporto priemonių;

15.  apgailestauja, kad nėra parengta aiškaus tarpinio ne pirmo būtinumo paslaugų sąrašo ir vėlesnio laikotarpio paslaugų sąrašo diegimo tvarkaraščio ir kad nėra atliktas visapusiškas poveikio vertinimas bei nepateikta tikslios informacijos apie diegimo iniciatyvas plėtojant C-ITS paslaugas ir galimą paslaugų išplėtimą;

16.  ragina Komisiją teikti prioritetą C-ITS paslaugoms, kurios užtikrina aukščiausią galimą saugos lygį, ir pateikti reikiamas apibrėžtis bei reikalavimus, taip pat kuo greičiau atnaujinti Europos transporto priemonėse esančių informacijos ir ryšių sistemų žmogaus ir mašinos sąsajos principų deklaraciją, nes žmogaus (vairuotojo) ir mašinos sąveika yra svarbi(6);

17.  dar kartą primena esminį susietųjų ir automatizuotų transporto priemonių bei sąveikiųjų intelektinių transporto sistemų vaidmenį siekiant klimato srities tikslų ir tai, jog būtina užtikrinti, kad jas kuriant ir diegiant bus visapusiškai laikomasi transporto sistemos priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimo tikslų ir jie bus remiami; palankiai vertina C-ITS naudojimą siekiant pagerinti eismo veiksmingumą, sumažinti degalų suvartojimą bei kelių transporto poveikį aplinkai (pvz. išmetamam CO2 kiekiui) ir optimizuoti miestų infrastruktūros naudojimą;

18.  atkreipia dėmesį į novatoriškų technologijų, pvz., automatizuoto vairavimo ir transporto priemonių grupavimo, galimybes vežant krovinius keliais, nes jos padeda geriau panaudoti sūkurinį srautą sykiu sumažinant kuro sunaudojimą ir išmetant mažiau teršalų; ragina toliau remti šios srities, ypač reikiamos skaitmeninės infrastruktūros, mokslinius tyrimus ir plėtrą;

19.  pabrėžia, kad eismo dalyviams reikia suteikti daugiau galimybių rinktis, teikti daugiau patogesnių, prieinamų bei jų poreikius atitinkančių produktų ir informacijos; atsižvelgdamas į tai prašo Komisijos sudaryti palankesnes sąlygas keistis geriausia praktika, siekiant, be kita ko, ekonominio veiksmingumo; primygtinai ragina visas valstybes nares prisijungti prie platformos „C-Roads“, nes ji turėtų atlikti svarbų vaidmenį įgyvendinant Strategiją, jei bus laikomasi technologinio neutralumo principo, – tai būtina siekiant skatinti inovacijas; pabrėžia, jog reikia užtikrinti, kad pažangios skaitmeninės priemonės valstybėse narėse būtų diegiamos plačiai ir koordinuotai, taip pat kad jos apimtų viešąjį transportą; ragina automobilių gamintojus pradėti diegti C-ITS, kad būtų galima įgyvendinti Strategiją;

20.  primygtinai ragina Komisiją parengti statistikos duomenis, kurie papildytų jau turimus duomenis, kad būtų galima geriau įvertinti skaitmeninimo pažangą įvairiose kelių transporto sektoriaus srityse; pabrėžia, kad svarbu daugiau investuoti į jutiklių sistemų mokslinius tyrimus, ir pabrėžia, kad kuriant C-ITS ypatingą dėmesį reikėtų skirti važiavimui mieste, kuris labai skiriasi nuo važiavimo užmiestyje; pažymi, kad važiavimas mieste visų pirma reiškia didesnę sąveiką su motociklininkais, dviratininkais, pėsčiaisiais ir kitais pažeidžiamais eismo dalyviais, įskaitant neįgaliuosius;

21.  primygtinai ragina valstybes nares dėti visas pastangas siekiant užtikrinti, kad profesinio mokymo ir aukštojo mokslo programos atitiktų C-ITS strategiją plėtojančių pramonės šakų žinių poreikius; ragina atlikti naujų karjeros galimybių ir darbo vietų, susijusių su šiuo nauju požiūriu į mobilumą, perspektyvų analizę ir keistis geriausia patirtimi rengiant verslo įmonių ir švietimo sistemos bendradarbiavimo modelius, kurie būtų skirti integruotoms mokymo, inovacijų ir gamybos sritims kurti;

22.  mano, kad C-ITS paslaugos turėtų būti integruotos į Europos kosmoso strategiją, nes C-ITS plėtra paremta geografinės padėties nustatymo technologijomis, kaip antai palydoviniu padėties nustatymu;

23.  pažymi, kad valstybės narės turėtų svarstyti C-ITS diegimą platesnėje judumo kaip paslaugos (MaaS) ir integravimo su kitomis transporto priemonėmis perspektyvoje, visų pirma siekiant išvengti galimo grįžtamojo poveikio, pvz., kelių transporto dalies padidėjimo;

Privatumo ir duomenų apsauga

24.  atkreipia dėmesį į tai, kad svarbu taikyti ES duomenų privatumo ir apsaugos teisės aktus naudojant C-ITS ir susijusios ekosistemos duomenis, ir kad dėl to šiais duomenimis visų pirma turėtų būti naudojamasi tik C-ITS tikslais ir jie neturėtų būti saugomi arba naudojami kitais tikslais; pabrėžia, kad išmaniosios transporto priemonės turėtų visapusiškai atitikti Bendrojo duomenų apsaugos reglamento reikalavimus ir susijusias taisykles, ir kad C-ITS paslaugų teikėjai turi pateikti lengvai prieinamą informaciją ir aiškias nuostatas ir sąlygas vairuotojams, kad jie, remdamiesi prieš tai suteikta informacija, galėtų duoti laisvą sutikimą pagal Bendrojo duomenų apsaugos reglamento nuostatas ir apribojimus;

25.  pabrėžia, kad reikia daug daugiau skaidrumo ir algoritminės atskaitomybės įmonėms tvarkant ir analizuojant duomenis; primena, kad pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą jau numatyta teisė būti informuotiems apie duomenų tvarkymo logiką; taip pat pabrėžia, kad reikia užkirsti kelią vairavimo blokavimui (angl. driving walls), kuris reikštų, kad naudotojai negalėtų vairuoti savo išmaniųjų automobilių, jei atsisakytų duoti sutikimą; ragina išmaniuosiuose automobiliuose įdiegti atsijungimo nuo interneto funkciją, kuri leistų naudotojams išjungti asmens duomenų perdavimą kitiems įtaisams nekliudant vairuoti automobilio;

26.  atkreipia dėmesį į tai, kad į duomenų apsaugą ir konfidencialumą būtina atsižvelgti viso duomenų tvarkymo proceso metu; pabrėžia, kad pritaikytosios ir standartizuotosios privatumo ir duomenų apsaugos įgyvendinimas turėtų būti ITS programų ir sistemų kūrimo pradinis taškas; primena, kad anonimizavimo priemonėmis galima padidinti naudotojų pasitikėjimą paslaugomis, kuriomis jie naudojasi;

Kibernetinis saugumas

27.  atkreipia dėmesį į tai, kad visose valstybėse narėse svarbu taikyti aukštus kibernetinio saugumo standartus, kad būtų užkirstas kelias kompiuteriniams įsilaužimams ir kibernetiniams išpuoliams, ypač atsižvelgiant į itin didelę C-ITS ryšių saugumo svarbą; pažymi, kad kibernetinio saugumo užtikrinimas yra vienas iš pagrindinių spręstinų uždavinių, nes transporto sistema tampa vis labiau skaitmeninė ir prijungta; pabrėžia, kad automatizuotos ir susietosios transporto priemonės ir duomenų bazės, kuriose saugomi ir (arba) apdorojami duomenys, gali patirti kibernetinį išpuolį, todėl visi trūkumai ir pavojai, kuriuos galima nustatyti ir numatyti kiekviename plėtros etape, turėtų būti pašalinti sukuriant bendrą saugumo politiką, įskaitant griežtus saugumo standartus, ir C-ITS diegimo sertifikavimo politiką;

28.  pabrėžia, kad ES ir visose valstybėse narėse ir pagal visus galimus bendradarbiavimo su trečiosiomis šalimis susitarimus turėtų būti taikomi vienodai aukšti ir suderinti saugumo standartai; nurodo, kad tie standartai vis dėlto neturėtų trukdyti trečiosios šalies remontininkams tikrinti transporto priemonėje įrengtų sistemų, kad būtų galima užtikrinti, jog transporto priemonės savininkai, prireikus atlikti reikiamas automobilyje įrengtos programinės įrangos patikras ir (arba) ją taisyti, nebūtų priklausomi nuo automobilio gamintojo;

Ryšių technologijos ir dažniai

29.  mano, kad technologijų požiūriu neutralus mišriojo ryšio metodas, kurį taikant užtikrinamas sujungiamumas ir atgalinis suderinamumas ir naudojamos viena kitą papildančios ryšių technologijos, yra tinkamas metodas ir kad perspektyviausias mišriojo ryšio priemonių rinkinys yra belaidžio trumpojo nuotolio ryšio ir korinių bei palydovinių technologijų derinys, kuris geriausiai tiks diegiant pagrindines C-ITS paslaugas;

30.  atkreipia dėmesį į paminėtą susietųjų automobilių ir Europos palydovinės navigacijos sistemų EGNOS ir GALILEO tarpusavio ryšį; todėl siūlo į kosmoso technologijas įtraukti strategijas, skirtas susietiesiems automobiliams; mano, kad sąveikumas yra svarbiausias tiek saugumo, tiek vartotojų pasirinkimo požiūriu, ir pabrėžia, kad transporto priemonių pajėgumas palaikyti ryšį su 5G ir palydovinės navigacijos sistemomis ateityje turi būti įtrauktas į mišriojo ryšio priemonių rinkinį, kaip nurodyta Komisijos 5G veiksmų plane;

31.  ragina automobilių gamintojus ir telekomunikacijų operatorius, teikiančius C-ITS paslaugas, bendradarbiauti, be kita ko, siekiant užtikrinti sklandų C-ITS ryšių technologijų, kelių mokesčių ir pažangiųjų skaitmeninių tachografo paslaugų diegimą šioms paslaugoms viena kitai netrukdant;

32.  ragina Komisiją ir valstybes nares toliau teikti finansavimą mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje („Horizontas 2020“), visų pirma siekiant, kad ilguoju laikotarpiu būtų sudarytos galimybės sukurti infrastruktūrą, tinkamą C-ITS plėtrai;

33.  pabrėžia jutiklių sistemų svarbą teikiant duomenis, pavyzdžiui, apie transporto priemonių dinamiką, spūstis ir oro kokybę; ragina daugiau ir labiau koordinuotai investuoti valstybėse narėse, siekiant užtikrinti visapusišką naudojamų jutiklių sąveikumą ir ištirti jų galimą naudojimą kitais, o ne tik saugumo užtikrinimo tikslais, pavyzdžiui, išmetamų dujų stebėjimui nuotoliniu būdu;

34.  ragina Komisiją pateikti pasiūlymų siekiant užtikrinti, kad būtų renkama ir kompetentingoms institucijoms teikiama naudojant transporto priemonėse įrengtus jutiklius gaunama informacija apie išmetamus teršalus;

Bendras Europos požiūris

35.  ragina valstybes nares ir vietos valdžios institucijas, transporto priemonių gamintojus, kelių valdytojus ir ITS pramonę įdiegti C-ITS iki 2019 m. ir rekomenduoja Komisijai, vietos valdžios institucijoms ir valstybėms narėms skirti tinkamą finansavimą pagal Europos infrastruktūros tinklų priemonę, iš Europos struktūrinių ir investicijų fondų ir Europos strateginių investicijų fondo, kad ateityje kelių infrastruktūrą atnaujinti ir jos priežiūrą vykdyti būtų galima naudojant kompleksinį tematinį metodą; ragina Komisiją ir valstybes nares toliau teikti finansavimą mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje („Horizontas 2020“) visapusiškai laikantis skaidrumo principo ir reguliariai teikiant informaciją apie bendrą finansavimą;

36.  ragina valstybes nares ir Komisiją remti iniciatyvas ir veiksmus, kuriais skatinama vykdyti daugiau mokslinių tyrimų ir rinkti informaciją apie C-ITS plėtrą ir poveikį ES transporto politikos srityje; mano, kad, jei iki 2022 m. nebus padaryta didelės pažangos, gali prireikti imtis teisėkūros veiksmų siekiant nustatyti būtiniausias taisykles ir užtikrinti integraciją šioje srityje;

37.  pabrėžia fizinės kelių infrastruktūros, kurią palaipsniui turėtų papildyti skaitmeninė infrastruktūra, kokybės svarbą; rekomenduoja atnaujinti būsimą kelių infrastruktūrą ir vykdyti jos priežiūrą;

38.  pabrėžia, kad turėtų būti sukurta išties daugiarūšio transporto sistema, kurioje visų rūšių transportas būtų integruotas į vieną judumo paslaugą su tikralaike informacija, apimančia integruotąjį bilietų pardavimą ir bendro judumo paslaugas, įskaitant ėjimą pėsčiomis ir važiavimą dviračiu, ir kad ta sistema užtikrintų galimybę žmonėms sklandžiai keliauti ir vežti krovinius nuo durų iki durų ir galimybę padidinti bendrą transporto efektyvumą, tvarumą ir ilgaamžiškumą; atsižvelgdamas į tai ragina Komisiją užtikrinti ir skatinti ES lygmens bendradarbiavimą ir investicijas transporto sektoriaus skaitmeninimo srityje, pasitelkiant esamas ir naujas lėšas, kad būtų integruojamos įvairių rūšių (C-ITS, ERTMS, SESAR, RIS(7)) pažangiojo transporto sistemos; pabrėžia integruotos informavimo, bilietų rezervavimo ir pardavimo priemonių koncepcijos svarbą siekiant sukurti patrauklias judumo nuo durų iki durų grandines;

39.  ragina į šį planavimo procesą įtraukti keleivių ir krovinių pervežimo transporto vartotojų viziją, nes tai yra svarbus informacijos šaltinis, siekiant papildyti C-ITS panaudojimo galimybes ir kurti verslo modelius, susijusius su šia nauja integruoto tvaraus judumo sąvoka;

40.  ragina ES ir valstybes nares tinkamai įgyvendinti JT neįgaliųjų teisių konvenciją (JTNTK) ir būsimą direktyvą dėl produktų ir paslaugų prieinamumo reikalavimų, siekiant užtikrinti visiems piliečiams galimybę be kliūčių naudotis C-ITS;

41.  rekomenduoja Komisijai skubiai sukurti tinkamą teisinę sistemą, kad būtų galima užtikrinti tarpvalstybinį sąveikumą, taip pat sistemą, pagal kurią numatomos taisyklės dėl atsakomybės už įvairių rūšių susietųjų transporto priemonių naudojimą; ragina Komisiją iki šių metų pabaigos paskelbti pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto dėl prieigos prie transporto priemonėse saugomų duomenų ir išteklių; rekomenduoja, kad šiuo pasiūlymu būtų siekiama sudaryti sąlygas visai automobilių vertės grandinei ir galutiniams vartotojams pasinaudoti skaitmeninimo galimybėmis ir užtikrinti jiems vienodas sąlygas ir maksimalų saugumą saugant transporto priemonėse įmontuotoje įrangoje laikomus duomenis ir sąžiningą, greitą ir neribotą su šiais duomenimis susijusių trečiųjų šalių prieigą prie tų duomenų siekiant apsaugoti vartotojų teises, skatinti inovacijas ir užtikrinti sąžiningą ir nediskriminacinę konkurenciją šioje rinkoje, laikantis technologinio neutralumo principo; pabrėžia, kad reikia prisidėti prie visų miesto ir kaimo infrastruktūros objektų, kurie susiję su viešojo transporto paslaugomis, modernizavimo; ragina Komisiją garantuoti, jog ji visais atvejais užtikrins, kad būtų visapusiškai laikomasi Bendrojo duomenų apsaugos reglamento, ir kasmet informuoti Parlamentą apie šią stebėseną;

42.  ragina Komisiją laikytis visuotinio požiūrio į techninį derinimą ir duomenų standartizavimą, siekiant užtikrinti, kad būtų užtikrintas C-ITS, masto ekonomijos gamintojams ir pagerinto patogumo vartotojams suderinamumas;

43.  pabrėžia, kaip svarbu ankstyvuoju etapu pradėti dialogą su socialiniais partneriais ir vartotojų atstovais, siekiant sukurti skaidrumo ir pasitikėjimo atmosferą, kad būtų galima užtikrinti tinkamą teigiamo ir neigiamo poveikio pusiausvyrą socialinėms ir įdarbinimo sąlygoms ir vartotojų teisėms; pažymi, kad C-ITS diegimo veiksmų planas turi būti nustatytas forume „eSafety“ tokiu pat būdu, kaip tai buvo padaryta sistemos „eCall“ atveju;

44.  siekiant įgyvendinti tarptautinius įsipareigojimus klimato kaitos srityje ir pasiekti vidinius ES tikslus, reikia visapusiškai pereiti prie mažo anglies dioksido kiekio ekonomikos; todėl pabrėžia būtinybę atnaujinti įvairių ES fondų skirstymo kriterijus, kad būtų skatinamos priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimo bei efektyvaus energijos vartojimo priemonės ir C-ITS srityje; mano, jog reikia užtikrinti, kad ES finansavimas nebūtų skiriamas projektams, kurie neatitinka CO2 kiekio mažinimo tikslų ir politikos;

45.  ragina automobilių gamintojus teikti pakankamą ir aiškią informaciją vartotojams apie jų teises, taip pat apie naujų C-ITS technologijų privalumus ir trūkumus saugos požiūriu; skatina vykdyti informacines kampanijas, kad vairuotojai susipažintų su C-ITS technologijomis ir kad būtų galima užtikrinti reikalingą galutinių vartotojų pasitikėjimą ir visuomenės pritarimą; mano, kad naudojant C-ITS galima pagerinti saugą ir transporto sistemos efektyvumą, kartu užtikrinant atitiktį duomenų apsaugos ir privatumo taisyklėms;

o
o   o

46.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai.

(1) OL L 207, 2010 8 6, p. 1.
(2) OL C 288, 2017 8 31, p. 85.
(3) Priimti tekstai, P8_TA(2017)0423.
(4) Priimti tekstai, P8_TA(2017)0234.
(5) Galutinė C-ITS platformos II etapo veiklos ataskaita: https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/2017-09-c-its-platform-final-report.pdf
(6) 2008 m. gegužės 26 d. Komisijos rekomendacija 2008/653/EB dėl saugios ir veiksmingos transporto priemonėse esančios informacijos ir ryšių sistemos. Europos žmogaus ir mašinos sąsajos principų išdėstymo atnaujinimas (OL L 216, 2008 8 12, p. 1).
(7) Europos geležinkelių eismo valdymo sistema (ERTMS); Bendro Europos dangaus oro eismo valdymo mokslinių tyrimų programa (SESAR); Upių informacijos paslaugos (RIS).

Atnaujinta: 2018 m. spalio 31 d.Teisinė informacija - Privatumo politika