Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/0149(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0315/2017

Внесени текстове :

A8-0315/2017

Разисквания :

PV 12/03/2018 - 17
CRE 12/03/2018 - 17

Гласувания :

PV 13/03/2018 - 7.4
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2018)0064

Приети текстове
PDF 469kWORD 52k
Вторник, 13 март 2018 г. - Страсбург
Услуги за трансгранична доставка на колетни пратки ***I
P8_TA(2018)0064A8-0315/2017
Резолюция
 Текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 13 март 2018 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно услуги за трансгранична доставка на колетни пратки (COM(2016)0285 – C8‑0195/2016 – 2016/0149(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2016)0285),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 114 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8-0195/2016),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 19 октомври 2016 г.(1),

—  като взе предвид временното споразумение, одобрено от компетентната комисия съгласно член 69е, параграф 4 от своя Правилник за дейността и поетия с писмо от 20 декември 2017 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по транспорт и туризъм и становището на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите (A8-0315/2017),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) ОВ C 34, 2.2.2017 г., стр. 106.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 13 март 2018 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2018/… на Европейския парламент и на Съвета относно услуги за трансгранична доставка на колетни пратки.
P8_TC1-COD(2016)0149

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) 2018./644.)

Последно осъвременяване: 6 ноември 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност