Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/0015(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0321/2017

Внесени текстове :

A8-0321/2017

Разисквания :

PV 12/03/2018 - 18
CRE 12/03/2018 - 18

Гласувания :

PV 13/03/2018 - 7.5
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2018)0065

Приети текстове
PDF 472kWORD 52k
Вторник, 13 март 2018 г. - Страсбург
Начална квалификация и продължаващо обучение на водачи на някои пътни превозни средства и свидетелства за управление на превозни средства ***I
P8_TA(2018)0065A8-0321/2017
Резолюция
 Текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 13 март 2018 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2003/59/ЕО относно начална квалификация и продължаващо обучение на водачи на някои пътни превозни средства за превоз на товари или пътници и на Директива 2006/126/ЕО относно свидетелства за управление на превозни средства (COM(2017)0047 – C8-0025/2017 – 2017/0015(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2017)0047),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 91 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8‑0025/2017),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 31 май 2017 г.(1),

—  след консултация с Комитета на регионите,

—  като взе предвид временното споразумение, одобрено от компетентната комисия съгласно член 69е, параграф 4 от своя Правилник за дейността и поетия с писмо от 20 декември 2017 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по транспорт и туризъм (A8-0321/2017),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) ОВ C 288, 31.8.2017 г., стр. 115.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 13 март 2018 г. с оглед на приемането на Директива (ЕС) 2018/… на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2003/59/ЕО относно начална квалификация и продължаващо обучение на водачи на някои пътни превозни средства за превоз на товари или пътници и на Директива 2006/126/ЕО относно свидетелства за управление на превозни средства
P8_TC1-COD(2017)0015

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Директива (ЕС) 2018/645.)

Последно осъвременяване: 6 ноември 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност