Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/0015(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0321/2017

Ingivna texter :

A8-0321/2017

Debatter :

PV 12/03/2018 - 18
CRE 12/03/2018 - 18

Omröstningar :

PV 13/03/2018 - 7.5
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2018)0065

Antagna texter
PDF 239kWORD 46k
Tisdagen den 13 mars 2018 - Strasbourg
Grundläggande kompetens och fortbildning för förare av vissa vägfordon samt körkort ***I
P8_TA(2018)0065A8-0321/2017
Resolution
 Text

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 13 mars 2018 om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2003/59/EG om grundläggande kompetens och fortbildning för förare av vissa vägfordon för gods- eller persontransport och direktiv 2006/126/EG om körkort (COM(2017)0047 – C8-0025-2017 – 2017/0015(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2017)0047),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 91 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8 0025/2017),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 31 maj 2017(1),

–  efter att ha hört Regionkommittén,

–  med beaktande av den preliminära överenskommelse som godkänts av det ansvariga utskottet enligt artikel 69f.4 i arbetsordningen och det skriftliga åtagandet från rådets företrädare av den 20 december 2017 att godkänna parlamentets ståndpunkt i enlighet med artikel 294.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för transport och turism (A8-0321/2017).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1) EUT C 288, 31.8.2017, s. 115.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 13 mars 2018 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/… om ändring av direktiv 2003/59/EG om grundläggande kompetens och fortbildning för förare av vissa vägfordon för gods- eller persontransport och direktiv 2006/126/EG om körkort
P8_TC1-COD(2017)0015

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten, direktiv (EU) 2018/645.)

Senaste uppdatering: 6 november 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy