Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/2573(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0135/2018

Внесени текстове :

B8-0135/2018

Разисквания :

PV 13/03/2018 - 3
CRE 13/03/2018 - 3

Гласувания :

PV 14/03/2018 - 8.1
CRE 14/03/2018 - 8.1
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2018)0069

Приети текстове
PDF 615kWORD 69k
Сряда, 14 март 2018 г. - Страсбург
Насоки относно рамката на бъдещите отношения между ЕС и Обединеното кралство
P8_TA(2018)0069B8-0135/2018

Резолюция на Европейския парламент от 14 март 2018 г. относно рамката на бъдещите отношения между ЕС и Обединеното кралство (2018/2573(RSP))

Европейският парламент,

—  като взе предвид Договора за Европейския съюз (ДЕС) и Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС),

—  като взе предвид Хартата на основните права на Европейския съюз от 7 декември 2000 г. („Хартата“), която беше провъзгласена на 12 декември 2007 г. в Страсбург и влезе в сила с Договора от Лисабон през декември 2009 г.,

—  като взе предвид своята резолюция от 5 април 2017 г. относно преговорите с Обединеното кралство вследствие на неговата нотификация, че възнамерява да се оттегли от Европейския съюз(1), и своите резолюции от 3 октомври 2017 г.(2) и 13 декември 2017 г.(3) относно актуалното състояние на преговорите с Обединеното кралство,

—  като взе предвид насоките на Европейския съвет (член 50) от 29 април 2017 г. след нотификацията от Обединеното кралство съгласно член 50 от ДЕС и приложението към Решението на Съвета от 22 май 2017 г., с което се определят указанията за водене на преговорите за договаряне на споразумение с Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, с което се определят редът и условията за оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз,

—  като взе предвид съвместния доклад от преговарящите от името на Европейския съюз и на правителството на Обединеното кралство от 8 декември 2017 г. относно напредъка по време на етап 1 от преговорите по член 50 от ДЕС относно организираното оттегляне на Обединеното кралство от Европейския съюз, както и проекта на Европейската комисия на споразумението за оттегляне от 28 февруари 2018 г.,

—  като взе предвид насоките на Европейския съвет (член 50) от 15 декември 2017 г. и приложението към Решението на Съвета от 29 януари 2018 г. за допълване на Решението на Съвета от 22 май 2017 г. за разрешаване на започването на преговори с Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия относно споразумение, с което да се определят редът и условията за оттеглянето му от Европейския съюз,

—  като взе предвид член 123, параграф 2 от своя Правилник за дейността,

А.  като има предвид, че целта на преговорите между Европейския съюз (ЕС) и Обединеното кралство съгласно член 50 от Договора за Европейския съюз (ДЕС) е да бъде осигурено безпроблемно оттегляне на Обединеното кралство от ЕС;

Б.  като има предвид, че член 50 от ДЕС гласи, че преговорите за определяне на условията за оттегляне на Обединеното кралство следва да вземат предвид рамката на бъдещите му отношения със Съюза;

В.  като има предвид, че през декември 2017 г. беше постигнат достатъчен напредък при преговорите по въпросите, свързани с оттеглянето, и че следователно е целесъобразно преговорите вече да се заемат с рамката на бъдещите отношения между ЕС и Обединеното кралство, при условие че има съизмерим напредък при преговорите по проекта на Комисията на споразумението за оттегляне;

Г.  като има предвид, че тези преговори могат да започнат едва след като институциите на ЕС дадат мандат на главния преговарящ на ЕС за стартирането им;

Д.  като има предвид, че всяко споразумение за рамка на бъдещите отношения ще се разглежда като неразделна част от цялостното уреждане на оттеглянето и ще служи като източник на информация за разискванията в Европейския парламент по време на процедурата на одобрение;

Е.  като има предвид, че е в интерес на всички страни рамката на бъдещите отношения да бъде възможно най-подробна;

Ж.  като има предвид, че Обединеното кралство ще се превърне в трета държава след оттеглянето си независимо от това каква рамка е договорена за бъдещите му отношения с ЕС;

З.  като има предвид, че в допълнение към елементите, включени в нотификацията на Обединеното кралство от 29 март 2017 г., че възнамерява да се оттегли от Европейския съюз, министър-председателят на Обединеното кралство произнесе няколко речи — в Lancaster House на 17 януари 2017 г., във Флоренция на 22 септември 2017 г., в Мюнхен на 17 февруари 2018 г. и последно в Mansion House на 2 март 2018 г.; като има предвид, че тя все още не е формулирала цялостна представа за бъдещите отношения между ЕС и Обединеното кралство;

И.  като има предвид, че Обединеното кралство и ЕС ще продължават да бъдат близки съседи и да имат множество общи интереси; като има предвид, че тези тесни отношения под формата на споразумения за асоцииране между ЕС и Обединеното кралство могат да бъдат считани за подходяща рамка за бъдещите отношения, чрез която тези общи интереси могат да бъдат защитавани и насърчавани, включително нови търговски отношения;

Й.  като има предвид, че предимството на евентуално споразумение за асоцииране за бъдещите отношения се състои във факта, че то осигурява гъвкава рамка, която предоставя възможност за различни степени на сътрудничество в широк спектър от области на политиките; като има предвид, че това сътрудничество ще изисква и двете страни да поддържат високи стандарти и международните си ангажименти в редица области на политиката;

К.  като има предвид, че е изключително важно да се гарантират споразуменията на ЕС с трети държави и международни организации, включително Споразумението за Европейското икономическо пространство (Споразумението за ЕИП);

Л.  като има предвид, че ЕС и Обединеното кралство, като напускаща държава членка, имат първостепенното задължение да гарантират всеобхватен и реципрочен подход по отношение на защитата на правата на гражданите на ЕС, които живеят в Обединеното кралство, и на гражданите на Обединеното кралство, които живеят в ЕС—27;

М.  като има предвид, че, с цел запазване на Споразумението от Разпети петък от 1998 г. във всичките му части и правата на народа на Северна Ирландия, Обединеното кралство трябва да се придържа към ангажиментите си, за да се гарантира, че няма да се създаде „твърда“ граница на остров Ирландия, или чрез подробни предложения, които ще бъдат представени в рамките на преговорите относно бъдещите отношения между ЕС и Обединеното кралство, под формата на конкретни решения за Северна Ирландия, или чрез непрекъснато регулаторно привеждане в съответствие с достиженията на правото на ЕС;

Н.  като има предвид, че ще бъде необходим преходен режим, който включва удължаване на срока на прилагане на всички достижения на правото на ЕС, за да се избегне сценарият на „падането в пропастта“ при напускането на ЕС от Обединеното кралство и за да бъде дадена възможност на преговарящите от името на ЕС и на Обединеното кралство да водят преговори за бъдещо споразумение за отношенията;

О.  като има предвид, че е целесъобразно институциите на ЕС и държавите членки, заедно с публичните и частните институции, да предприемат действия с цел да се подготвят за всички възможни случаи, които могат да възникнат в резултат на преговорите;

П.  като има предвид, че единството на институциите на ЕС и държавите членки е от съществено значение, за да се защитят интересите на Съюза и неговите граждани по време на следващите етапи на преговорите, по-конкретно що се отнася до рамката за бъдещите отношения, но също така и за да се осигури успешното и навременно приключване на тези преговори;

1.  припомня, че член 50, параграф 2 от ДЕС гласи, че споразумението за определяне на условията за оттегляне на държава членка взема предвид рамката на бъдещите му отношения с ЕС;

2.  отбелязва, че подобна рамка за бъдещите отношения следва да бъде под формата на политическа декларация, свързана със споразумението за оттегляне; подчертава, че Европейският парламент ще оцени съдържанието на декларацията, когато бъде призован да даде одобрението си за споразумението за оттегляне;

3.  отново заявява, че едно международно споразумение относно новите отношения между ЕС и Обединеното кралство може да бъде официално договорено едва след като Обединеното кралство напусне ЕС и стане трета държава; припомня, че този договор може да бъде сключен единствено с пълното участие и окончателното одобрение от страна на Европейския парламент;

4.  припомня, че Европейският парламент ще одобри рамка за бъдещите отношения между ЕС и Обединеното кралство, единствено ако тази рамка е в строго съответствие със следните принципи:

   трета държава не трябва да има същите права и ползи както държава — членка на Европейския съюз, или член на Европейската асоциация за свободна търговия (ЕАСТ) или ЕИП,
   защита на целостта и правилното функциониране на вътрешния пазар, митническия съюз и четирите свободи, без да се допуска отделен подход за всеки сектор,
   запазване на автономността на вземането на решения в ЕС,
   защита на правния ред на ЕС и ролята на Съда на Европейския съюз (Съда на ЕС) в тази връзка,
   постоянно придържане към демократичните принципи, правата на човека и основните свободи, определени по-специално във Всеобщата декларация за правата на човека, Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи и протоколите към нея, Европейската социална харта, Римския статут на Международния наказателен съд и други международни договори в областта на правата на човека на Организацията на обединените нации и Съвета на Европа, както и зачитането на принципа на върховенството на закона,
   равнопоставени условия на конкуренция, особено по отношение на постоянното придържане на Обединеното кралство към стандартите, установени от международните задължения и законодателството и политиките на Съюза в областта на справедливата и основана на правила конкуренция, включително държавната помощ, социалните права и правата на работниците, и особено еквивалентните равнища на социална защита и гаранциите срещу социалния дъмпинг, околната среда, изменението на климата, защитата на потребителите, общественото здравеопазване, санитарните и фитосанитарните мерки, здравето и хуманното отношение към животните, данъчното облагане, включително борбата срещу данъчните измами и избягването на данъци, изпирането на пари и защитата на личните данни и неприкосновеността на личния живот, заедно с ясен механизъм за гарантиране на изпълнение с цел осигуряване на съответствие,
   гарантиране на споразуменията на ЕС с трети държави и международни организации, включително Споразумението за ЕИП, и поддържане на общия баланс на тези споразумения,
   гарантиране на финансовата стабилност на ЕС и спазване на неговия регулаторен и надзорен режим и стандарти и тяхното прилагане,
   правилно равновесие между правата и задълженията, включително, по целесъобразност, съизмерими финансови вноски;

5.  отново заявява, че споразумението за асоцииране, което е договорено и съгласувано между ЕС и Обединеното кралство вследствие на оттеглянето на тази държава съгласно член 8 от ДЕС и член 217 от ДФЕС, би могло да гарантира подходяща рамка за бъдещите отношения и да осигури последователна рамка за управление, която следва да включва стабилен механизъм за решаване на спорове, като по този начин се избягва умножаването на двустранните споразумения и недостатъците, които характеризират отношенията на ЕС с Швейцария;

6.  предлага тези бъдещи отношения да се основават на следните четири стълба:

   търговски и икономически отношения,
   външна политика, сигурност, сътрудничество и сътрудничество за развитие,
   вътрешна сигурност,
   тематично сътрудничество;

Рамка за бъдещите отношения

7.  отбелязва, че като се има предвид споделената база от общи ценности на ЕС и Обединеното кралство, техните тесни връзки и текущото регулаторно привеждане в съответствие в почти всички области, тяхната географска близост и обща история, включително членството на Обединеното кралство в ЕС в продължение на повече от 40 години, както и ролята му като постоянен член на Съвета за сигурност на ООН и член на НАТО, Обединеното кралство ще продължи да бъде важен партньор за ЕС в четирите горепосочени стълба и е във взаимен интерес на двете страни да установят партньорство, което гарантира продължаването на сътрудничеството;

8.  при все това отбелязва, че това сътрудничество с Обединеното кралство като трета държава може да се осъществи единствено в съответствие с принципите, посочени в параграф 4 от настоящата резолюция; припомня, че ЕС има задължителни общи разпоредби, общи институции и общи механизми за надзор, правоприлагане и правосъдие и че трети държави, включително такива с еднакво законодателство или пълно регулаторно привеждане в съответствие, не могат да се ползват със същите предимства или достъп до пазара както държавите – членки на ЕС, например по отношение на четирите свободи и финансовите вноски от бюджета на ЕС;

9.  счита, че споразумението относно бъдещите отношения следва да включва специални разпоредби относно движението на гражданите от ЕС към Обединеното кралство и от Обединеното кралство към ЕС след изтичането на преходния период, който трябва да бъде най-малко пропорционален на степента на сътрудничеството в четири стълба по-долу;

10.  припомня, че Европейският парламент ще трябва да одобри всяко бъдещо споразумение между ЕС и Обединеното кралство; подчертава, че той трябва да получава незабавно изчерпателна информация на всички етапи на процедурата в съответствие с членове 207, 217 и 218 от ДФЕС и съответната съдебна практика;

   i) Търговски и икономически отношения

11.  отново заявява, че членството на Обединеното кралство във вътрешния пазар и митническия съюз би било най-доброто решение както за Обединеното кралство, така и за ЕС-27, и единственото, което може да гарантира непрекъсната безпроблемна търговия и да съхрани напълно ползите от икономическите ни отношения; припомня, че участието на вътрешния пазар изисква пълно придържане към четирите свободи и включване на съответните правила на ЕС, равнопоставени условия на конкуренция, включително чрез режим на конкуренция и държавни помощи, обвързващ характер на съдебната практика на Съда и вноски в бюджета на ЕС; отбелязва, че митническият съюз премахва митата и някои митнически проверки, но изисква спазването на търговската политика на ЕС и обща външна граница; отбелязва, че правителството на Обединеното кралство продължава да изключва както вътрешния пазар, така и митническия съюз;

12.  отбелязва, че задълбочената и всеобхватна зона за свободна търговия изисква задължителен механизъм за сближаване с достиженията на правото на ЕС, както и обвързваща роля на Съда на ЕС при тълкуването на правото на Съюза, и не позволява селективното избиране на сектори на вътрешния пазар;

13.  счита, че настоящата позиция на Обединеното кралство е съвместима единствено с търговско споразумение съгласно член 207 от ДФЕС, което би могло да послужи за представлява търговския и икономически стълб на споразумението за асоцииране; има готовност да се ангажира с Обединеното кралство въз основа на другите горепосочени модели, при условие че Обединеното кралство преразгледа настоящите си „ограничителни линии“;

14.  припомня, че всички неотдавнашни споразумения за свободна търговия (ССТ) се основават на три основни части: достъп до пазара, регулаторно сътрудничество и правила; подчертава, че в допълнение към принципите, посочени в параграф 4 по-горе:

   степента на достъп до пазара на ЕС трябва да отговаря на степента на продължаващото сближаване с ЕС и привеждането в съответствие с техническите стандарти и правила на ЕС, без да се предвижда отделен подход за всеки сектор и като се запазва целостта на вътрешния пазар,
   автономността на ЕС при определянето на правото и стандартите на ЕС трябва да бъдат гарантирана, както и ролята на Съда на ЕС като единствен тълкувател на правото на ЕС,
   гарантират се равнопоставени условия на конкуренция и стандартите на ЕС са защитени с цел да се избегне надпревара за достигане на най-ниски равнища и да се предотврати регулаторният арбитраж от пазарните участници,
   правилата за произход трябва да се основават на стандартните преференциални правила на ЕС и интересите на производителите от ЕС,
   реципрочен достъп до пазара трябва да бъде договорен при пълно спазване на правилата на Световната търговска организация (СТО), включително за стоки, услуги, обществени поръчки и, когато е приложимо, преки чуждестранни инвестиции, както и всички начини на предоставяне на услуги, включително ангажиментите относно движението на физически лица през граници (режим 4), и да бъде регулиран при пълно съответствие с правилата на ЕС по отношение на принципите на равното третиране, особено за работниците,
   следва да бъдат договорени правила относно регулаторното сътрудничество, със специален акцент върху МСП, като се вземат предвид доброволният характер на регулаторното сътрудничество и правото на регулиране в защита на обществения интерес, като същевременно припомня, че разпоредбите относно регулаторното сътрудничество в едно търговско споразумение не могат да възпроизведат изцяло същата безпроблемна търговия, каквато осигурява членството във вътрешния пазар;

15.  подчертава, че това споразумение между ЕС и Обединеното кралство следва да запази рамката на съществуващите търговски отношения между ЕС и трети държави и да избегне паразитизма, като се осигури последователност при поддържането на добре уредена тарифна и квотна система и правила за произход за продуктите по отношение на трети държави;

16.  подчертава, че съгласно ССТ достъпът до пазара за услуги е ограничен и винаги подлежи на изключвания, резерви и изключения;

17.  подчертава, че в резултат на напускането на вътрешния пазар Обединеното кралство би загубило правата за упражняване на дейност в областта на финансовите услуги и възможността за разкриване на клонове в ЕС под надзора на Обединеното кралство; припомня, че законодателството на ЕС предвижда възможността в някои области да се считат като еквивалентни правилата на трети държави въз основа на пропорционален и основан на риска подход, и отбелязва продължаващата законодателна работа и предстоящите предложения на Комисията в тази област; подчертава, че решенията относно еквивалентността винаги имат едностранен характер; подчертава също така, че за да се запази финансовата стабилност и да се гарантира пълно съответствие с регулаторния режим и стандартите на ЕС и тяхното прилагане, пруденциалните мерки и ограниченията в трансграничното предоставяне на финансови услуги са обичайна характеристика на ССТ;

18.  подчертава, че споразумението между ЕС и Обединеното кралство следва да включва стабилен механизъм за уреждане на спорове, както и управленски структури; в тази връзка подчертава компетентността на Съда на ЕС при тълкуването на въпроси, свързани с правото на ЕС;

19.  припомня, че настоящата позиция и „ограничителните линии“ на Обединеното кралство би довело до митнически проверки и контрол, което би засегнало световните вериги за доставка и световните производствени процеси, дори ако тарифните бариери могат да бъдат избегнати; подчертава значението на високото равнище на съгласуваност между единното пространство на ЕС по отношение на ДДС и Обединеното кралство; счита, че данъчните въпроси следва да бъдат включени във всяко следващо споразумение между Обединеното кралство и ЕС, за да се осигури максимално равнище на сътрудничество между ЕС и Обединеното кралство и зависимите от него територии в областта на корпоративното данъчно облагане;

20.  отново заявява, че по отношение на хранителните и селскостопанските продукти достъпът до пазара на ЕС зависи от стриктното спазване на всички закони и стандарти на ЕС, особено в областта на безопасността на храните, ГМО, пестицидите, географските означения, хуманното отношение към животните, етикетирането и проследимостта, санитарните и фитосанитарните стандарти, както и здравето на хората, животните и растенията;

   ii) Външна политика, сътрудничество в областта на сигурността и сътрудничество за развитие

21.  отбелязва, що се отнася до общата външна политика и политика на сигурност, че Обединеното кралство като трета държава няма да може да участва в процеса на вземане на решения в ЕС и че общи позиции и действия на ЕС могат да се приемат единствено от държавите – членки на ЕС; при все това отбелязва, че това не изключва механизми за консултации, които биха дали на Обединеното кралство възможност за привеждане в съответствие с позициите на ЕС в областта на външната политика, съвместните действия, по-специално в областта на правата на човека, или многостранното сътрудничество, особено в рамките на ООН, ОССЕ и Съвета на Европа; подкрепя координирането на политиката за санкциите и тяхното прилагане, включително оръжейно ембарго и общата позиция относно износа на оръжие;

22.  подчертава, че подобно партньорство би могло да бъде създадено съгласно рамковото споразумение за участие, което администрира ролята на трети държави, като това ще направи възможно участието на Обединеното кралство в гражданските и военните мисии на ЕС (без водеща роля за Обединеното кралство) и операциите, програмите и проектите, споделянето на разузнавателни сведения, обучението и обмена на военен персонал, както и сътрудничеството в областта на политиката за въоръжаване, включително в проекти по линия на постоянното структурирано сътрудничество (ПСС); подчертава, че това участие следва да не засяга и да е съвместимо със съответните позиции, решения и закони на ЕС, включително относно обществените поръчки и трансферите в областта на отбраната; потвърждава, че такова сътрудничество зависи от пълното спазване на международното право в областта на правата на човека и международното хуманитарно право и основните права на ЕС;

23.  отбелязва, че всяко сътрудничество в горепосочените области, което включва споделяне на класифицирана информация на ЕС, в т.ч. в областта на разузнаването, зависи от споразумение относно информацията за сигурността с цел защита на класифицираната информация на ЕС;

24.  отбелязва, че въз основа на други подобни споразумения с трети държави Обединеното кралство може да участва в програми на Съюза в подкрепа на отбраната и външната сигурност (като например Европейския фонд за отбрана, „Галилео“ и програмите за киберсигурността); е отворен за възможността Обединеното кралство да продължи да допринася на външните финансови инструменти на ЕС за постигането на общи цели, особено в общото съседско пространство;

25.  отбелязва, че Обединеното кралство е основен участник в сътрудничеството за развитие и хуманитарната помощ и че сътрудничеството между ЕС и Обединеното кралство в тези области след излизането на страната от ЕС би било от взаимна полза;

   iii) Вътрешна сигурност

26.  подчертава, че е във взаимен интерес на ЕС и Обединеното кралство да се установи партньорство, което гарантира непрекъснатост на сътрудничеството в областта на сигурността с цел справяне с общите заплахи, особено тероризма и организираната престъпност, и с което се избягва прекъсването на информационните потоци в тази област; отбелязва, че трети държави (извън Шенгенското пространство) не се ползват с привилегирован достъп до инструментите на ЕС, включително базите данни в тази област, нито могат да вземат участие в определянето на приоритетите и в разработването на многогодишните стратегически цели или да ръководят оперативните планове за действие в рамките на цикъла на политиката на ЕС;

27.  отбелязва също така, че в допълнение към необходимостта от защита чрез преходни договорености на текущите процедури и разследвания, които се отнасят до Обединеното кралство, ще трябва да бъдат сключени отделни договорености с Обединеното кралство като трета държава по отношение на съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси, включително относно екстрадицията и правната взаимопомощ, вместо настоящите договорености, като например европейската заповед за арест;

28.  счита, че бъдещото сътрудничество може да бъде развито въз основа на договорености за трети държави извън Шенгенското пространство, които да позволяват обмен на свързани със сигурността данни и оперативно сътрудничество с органите и механизмите на ЕС (като Европол и Евроюст);

29.  подчертава, че подобно сътрудничество следва да осигурява правна сигурност, трябва да се основава на гаранции във връзка с основните права, установени в Европейската конвенция за правата на човека, и трябва да осигурява степен на защита, която по същество да е равностойна на Хартата; освен това подчертава, че то следва да спазва изцяло стандартите на ЕС за защита на данните и да разчита на ефективно прилагане и уреждане на спорове; счита, че е необходимо да се намери решение за регулиране на бъдещия обмен на данни между ЕС и Обединеното кралство в областта на правоприлагането, разузнаването и операциите за борба с тероризма; подчертава, че предпочитаният и най-сигурен вариант би бил решение на Комисията относно адекватността; припомня, че във всички случаи Обединеното кралство трябва да осигури степен на защита на данните, която е толкова стабилна, колкото правилата на Съюза за защита на данните;

   iv) Тематично сътрудничество

30.  подчертава, че принципите, изложени в параграф 4 по-горе, следва също така изцяло и безусловно да се прилагат спрямо бъдещото сътрудничество с Обединеното кралство в редица области от общ интерес; подчертава, че с такива споразумения ще трябва да се намери баланс между права и задължения, съизмерими с тези на подобни споразумения с други трети държави, като същевременно се вземат предвид географската близост и тесните връзки между ЕС и Обединеното кралство;

31.  счита, че с оглед на посочените по-горе принципи и условия и в интерес на пътниците, въздушните превозвачи, производителите и синдикатите трябва да бъде осигурена свързаност посредством споразумение за въздушен транспорт и споразумение за безопасност на въздухоплаването; подчертава обаче, че степента на достъп до пазара зависи от нивото на регулаторно сближаване и привеждане в съответствие с достиженията на правото на ЕС, както и от създаването на солиден механизъм за уреждане на спорове и арбитраж; не изключва освен това бъдещо сътрудничество с Обединеното кралство с цел подпомагане на проекти от общ интерес в транспортния сектор;

32.  Счита, че по отношение на рибното стопанство следва да бъде договорена нова форма на двустранно споразумение за партньорство с трети държави с цел поддържане на високо равнище на сътрудничество, съгласуваност и сближаване, осигуряване на стабилен и продължителен взаимен достъп до води и ресурси в съответствие с принципите на общата политика в областта на рибното стопанство и разпоредбите за управление и устойчиво управление на споделените запаси, за да се възстановят и поддържат популациите на тези запаси над нивата, на които може да се постигне максимален устойчив улов; подчертава, че общото управление на споделените запаси изисква продължаване на вноската на Обединеното кралство за научна оценка на тези запаси; подчертава обаче, че трябва да бъде договорен реципрочен достъп до пазара за рибни продукти като част от бъдещото споразумение и че достъпът до вътрешния пазар на ЕС трябва да зависи от достъпа на плавателни съдове на ЕС до риболовните зони на Обединеното кралство и техните ресурси, както и от равнището на сътрудничество при управлението на споделените запаси;

33.  подчертава ценността на сътрудничеството в областта на културата и образованието, включително обучението и мобилността на младите хора, както и значението на секторите на културата и творчеството за подпомагането на ЕС да задълбочи връзките със съседните държави и би приветствал продължително сътрудничество между ЕС и Обединеното кралство в тези области, включително чрез съответните програми като „Еразъм“ или „Творческа Европа“;

34.  би могъл да разгледа възможността по отношение на сътрудничеството в областта на научните изследвания и иновациите за участие на Обединеното кралство като трета държава в Рамковата програма на ЕС за научни изследвания и иновации и в космическите програми на ЕС, без да се допуснат нетни трансфери от бюджета на ЕС към Обединеното кралство или да се позволи на Обединеното кралство да играе каквато и да било роля при вземането на решения;

35.  счита, че най-добрият вариант за околната среда, за действията срещу изменението на климата и за общественото здравеопазване и безопасността на храните би било Обединеното кралство да продължи да спазва напълно действащото и бъдещото законодателство на ЕС, включително да спазва ангажиментите и целите за 2030 г., вече договорени в рамките на пакетите на ЕС за чист въздух и за чиста енергия; в противен случай обаче призовава за договорености между ЕС и Обединеното кралство с цел осигуряване на тясно сътрудничество и високи стандарти по тези въпроси и справяне с трансгранични въпроси, свързани с околната среда; подчертава, че всяко сътрудничество с агенциите на ЕС в тези области трябва да се основава на двустранни споразумения;

36.  би могъл да разгледа възможността за сключване на подобни договорености на трети държави в областта на енергетиката, електронните комуникации, киберсигурността и ИКТ; счита по отношение на енергетиката, че всякакви подобни договорености следва да зачитат целостта на вътрешния енергиен пазар, да допринасят за енергийната сигурност, устойчивост и конкурентоспособност и да вземат предвид междусистемните връзки между ЕС и Обединеното кралство; очаква от Обединеното кралство да спазва най-високите стандарти за ядрена безопасност, сигурност и радиационна защита, включително за превози на отпадъци и извеждане от експлоатация;

37.  счита, че програмата на ЕС „ПИЙС“, която има за цел укрепване на мирно и стабилно общество чрез насърчаване на помирението в Северна Ирландия и пограничния регион на Ирландия, следва да бъде запазена, като Обединеното кралство продължи да участва в нея;

   v) Управление на бъдещото споразумение

38.  изтъква, че всяко бъдещо споразумение между ЕС и Обединеното кралство с Обединеното кралство като трета държава следва да включва създаването на последователна и солидна система на управление като всеобхватна рамка за четирите стълба, включваща съвместния непрекъснат надзор върху/съвместното непрекъснато управление на споразумението и уреждането на спорове и механизмите за изпълнение по отношение на тълкуването и прилагането на разпоредбите на споразумението;

39.  подчертава абсолютната необходимост от това тази система на управление да запази напълно независимостта на вземането на решения и на правния ред на ЕС, включително ролята на Съда на Европейския съюз като единствен тълкувател на правото на ЕС;

40.  подчертава, че разработването на договорености за управление следва да бъде съизмеримо с естеството, обхвата и задълбочеността на бъдещите отношения и да отчита степента на взаимосвързаност, сътрудничество и близост;

41.  изразява съгласие с идеята за създаване на съвместна комисия, която да отговаря за контрола на изпълнението на споразумението, да преодолява различията в тълкуването и да прилага добросъвестно договорените коригиращи мерки, както и напълно да гарантира регулаторната независимост на ЕС, включително законодателните прерогативи на Европейския парламент и на Съвета; подчертава, че представителите на ЕС в състава на тази комисия следва да бъдат обвързани с подходящи механизми за отчетност, включващи Европейския парламент;

42.  счита, че по отношение на разпоредбите, основани на правото на ЕС, договореностите за управление следва да се предвиждат сезиране на Съда на Европейския съюз; заявява отново, че що се отнася до прилагането и тълкуването на разпоредби от споразумението, различни от тези, свързани с правото на Съюза, може да се предвиди механизъм за алтернативно уреждане на спорове само ако той предлага гаранции за независимост и безпристрастност, равностойни на тези, предлагани от Съда на Европейския съюз;

   vi) Равнопоставени условия

43.  припомня, че Обединеното кралство и зависимите от него територии следва да продължат да зачитат и прилагат стандартите, които съществуват съгласно международните му ангажименти и законодателството и политиките на Съюза, особено в областите, посочени в параграф 4 по-горе, по начин, който отразява обхвата и задълбочеността на бъдещите отношения; отбелязва ползите от поддържането на регулаторно хармонизиране въз основа на законодателството на Съюза;

44.  отбелязва, че обхватът и задълбочеността на споразумението относно равнопоставени условия ще бъдат от съществено значение при определяне на обхвата на общите бъдещи отношения между ЕС и Обединеното кралство; припомня, че постоянното придържане на Обединеното кралство към европейския социален модел ще играе ключова роля в това отношение;

45.  изразява твърдо убеждение, че Обединеното кралство следва да се придържа към променящите се стандарти по отношение на данъчното облагане и законодателството за борба с изпирането на пари в рамките на достиженията на правото на Съюза, включително данъчната прозрачност, обмена на информация по данъчни въпроси и мерките срещу избягването на данъци, и следва да предприеме действия по отношение на положението на зависимите от него територии и тяхното неспазване на критериите на ЕС за добро управление и прозрачност; настоява, че достъпът до митническия съюз трябва да бъде строго обвързан с привеждането в съответствие с горепосочените стандарти от страна на Обединеното кралство;

46.  отново заявява необходимостта да се създадат гаранции, които да осигурят поддържането както на високи стандарти, така и на равнопоставени условия в области като опазване на околната среда, действия за борба с изменението на климата, безопасност на храните и обществено здраве; подчертава, че достъпът до правосъдие и подходящ механизъм за разглеждане на жалби трябва да се гарантира на гражданите и на НПО по отношение на прилагането на трудовите стандарти и стандартите, свързани с околната среда;

47.  отбелязва, че както останалата част от споразумението, разпоредбите относно равнопоставените условия ще изискват солидни управленски структури, които да включват подходящо управление, надзор, механизми за уреждане на спорове и правоприлагане със санкции и временни мерки, когато това е необходимо, и с изискване за това двете страни да установят или по целесъобразност да поддържат независими институции, които могат ефективно да контролират и да налагат изпълнение;

   vii) Възможно участие в програми на ЕС

48.  подчертава, че редът и условията за участието на Обединеното кралство в действия и програми на ЕС ще бъдат правилата, приложими към трети държави извън ЕИП; подчертава, че участието на Обединеното кралство трябва да бъде съвместно договорено от ЕС, като същевременно се зачитат всички относими правила и механизми и условия за участие, включително по отношение на финансирането, прилагането, контрола и освобождаването от отговорност, и без да се допускат нетни трансфери от бюджета на ЕС към Обединеното кралство;

49.  припомня, че по принцип Обединеното кралство не може в качеството си на трета държава да участва във или да има достъп до агенциите на ЕС; отбелязва обаче, че това не изключва сътрудничество в конкретни случаи по строго регламентиран начин, което изисква спазването на всички приложими правила и заплащане на финансови вноски; изтъква, че следващата многогодишна финансова рамка ще трябва да включи последиците от бъдещите отношения между ЕС и Обединеното кралство;

Споразумение за оттегляне

50.  приветства проекта на Комисията на споразумение за оттегляне от 28 февруари 2018 г., с което до голяма степен се отразява становището на Парламента; отбелязва, че той е изготвен въз основа на взаимно договорения съвместен доклад от 8 декември 2017 г. и на позициите на ЕС относно други въпроси по отношение на оттеглянето;

51.  приветства институционалната уредба и механизмите за уреждане на спорове, предвидени в проекта на споразумение за оттегляне, включително спирането на ползите по време на преходния период, както е предвидено в член 165 от проекта на споразумение за оттегляне, в случай на неизпълнение на задълженията и разпоредбите, отнасящи се до споразумението за оттегляне;

   i) Права на гражданите

52.  приветства общия подход относно правата на гражданите на ЕС, включен в част втора от проекта на Комисията на споразумението за оттегляне, но отново заявява, че разглеждането на всички нерешени въпроси по отношение на правата на гражданите и гарантирането, че правата на гражданите на ЕС, които пребивават законно в Обединеното кралство, и на гражданите на Обединеното кралство, които пребивават законно в ЕС-27, не са засегнати от излизането на Обединеното кралство от ЕС, ще бъде един от основните въпроси за одобрение от страна на Парламента; подкрепя включването на позоваване на бъдещите съпрузи; взема под внимание разпоредбите относно административните процедури за придобиване на статут на постоянно пребиваващи и настоява, че е необходимо да се даде възможност на семействата да дават ход на процедурата посредством един-единствен формуляр, който да бъде декларативен по характер, и поставя тежестта на доказване върху органите на Обединеното кралство; подчертава, че Европейският парламент ще контролира отблизо дали тези процедури се прилагат ефективно и дали са прости, ясни и безплатни; настоява за гарантиране на бъдещите права на свободно движение в целия ЕС за гражданите на Обединеното кралство, които понастоящем пребивават в държава членка от ЕС-27, както и на правото на гласуване на местни избори за всички граждани, попадащи в обхвата на споразумението за оттегляне; призовава също така за пожизнено право на гражданите на ЕС, обхванати от споразумението за оттегляне, да се върнат в Обединеното кралство, защита срещу експулсиране на граждани с увреждания и на лицата, които полагат грижи за тях, както и защита на процесуалните права, свързани с експулсиране, както е посочено в Директива 2004/38/ЕО, и на правата на граждани на трети страни, установени в правото на ЕС;

53.  настоява, че по време на преходния период всички граждани на ЕС, пътуващи до Обединеното кралство, трябва да се ползват със същите права като тези, които са пристигнали преди началото на преходния период; отхвърля в този контекст предложението в последния политически документ, публикуван от правителството на Обединеното кралство, което поддържа дискриминацията между гражданите на ЕС, които пристигат преди началото на преходния период, и тези, които пристигат след него;

54.  заявява относно, че голям брой граждани на Обединеното кралство са изразили своето решително несъгласие със загубата на правата, с които се ползват понастоящем съгласно член 20 от ДФЕС; предлага ЕС-27 да разгледа начини за смекчаване на това положение в рамките на първичното право на ЕС, като същевременно се зачитат в пълна степен принципите на реципрочност, равнопоставеност, симетрия и недискриминация; отбелязва неотдавнашното сезиране на Съда на Европейския съюз с дело, заведено в съд в Нидерландия относно запазването на правата, свързани с гражданството на ЕС, за гражданите на Обединеното кралство след излизането на последното от ЕС;

   ii) Ирландия и Северна Ирландия

55.  приветства Протокола относно Ирландия и Северна Ирландия в проекта на Комисията на споразумението за оттегляне, с което вариантът за предпазен механизъм, описан в съвместния доклад от 8 декември 2017 г., започва да функционира; подчертава, че това предоставя конкретно решение за запазване на сътрудничеството север-юг и избягва създаването на „твърда“ граница между Северна Ирландия и Ирландия, което е необходимо, в случай че не се намерят алтернативи чрез цялостните отношения между ЕС и Обединеното кралство или посредством конкретни решения, предложени от Обединеното кралство, както е посочено в параграф 49 от съвместния доклад;

56.  припомня значението на ангажимента на Обединеното кралство да гарантира, че няма да има ограничаване на правата, включително на социалните и демократичните права, гаранциите и равните възможности, както е посочено в Споразумението от Разпети петък, в съответствие с ангажиментите, поети в съвместния доклад; настоява за въвеждане на всички елементи на общата зона за пътуване и относно правата на свободно движение на гражданите на ЕС, както са заложени в правото на ЕС и в Споразумението от Разпети петък;

   iii) Преходен период

57.  припомня принципите, съдържащи се в резолюцията му от 13 декември 2017 г., че след датата на оттегляне Обединеното кралство вече няма да бъде част от институциите и органите на ЕС и вече няма да участва в процеса на вземане на решения, както и че преходът може да се състои единствено в удължаване на срока на прилагане на достиженията на правото на ЕС и продължаване на прилагането на съществуващите регулаторни, бюджетни, надзорни, съдебни и правоприлагащи инструменти и структури на ЕС за Обединеното кралство; напълно подкрепя мандата за водене на преговори, определен в насоките на Европейския съвет за водене на преговори, указанията за водене на преговори на Съвета и документа на Комисията за изразяване на позиция по този въпрос;

58.  приветства и изразява подкрепа за четвъртата част от проекта на споразумението за оттегляне относно преходните договорености; отново заявява, че всички права, предоставени на гражданите от законодателството на Съюза, следва да бъдат продължени през целия преходен период; подчертава, че това се отнася и до гражданите на ЕС, които пристигат в Обединеното кралство през преходния период и които следва да се ползват от същите права, особено що се отнася до надбавки за деца, събиране на семейство и достъп до съдебна защита от Съда на ЕС;

59.  припомня, че всички преходни договорености трябва да бъдат напълно съвместими със задълженията в рамките на СТО, за да не възпрепятстват търговските отношения с трети държави;

60.  настоява, че всички бъдещи търговски споразумения, които Обединеното кралство договаря с трети държави след своето оттегляне, могат да влязат в сила едва в края на периода, през който се прилагат преходните договорености;

61.  припомня, че считано от датата на оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС, Обединеното кралство вече няма да се ползва от международните споразумения, сключени от ЕС или от държавите членки, действащи от негово име, или от ЕС и държавите членки, действащи съвместно; отбелязва, че по време на преходния период Обединеното кралство ще остане обвързано от задълженията си, произтичащи от тези споразумения; подчертава, че Обединеното кралство няма да може да участва в управленските структури и в процедурите за вземане на решения, предвидени в тези споразумения;

62.  изтъква, че като част от споразумението за оттегляне преходните договорености могат да се прилагат само след влизането в сила на това споразумение;

   iv) Други въпроси, свързани с оттеглянето

63.  призовава да бъде незабавно постигнато споразумение относно всички разпоредби за оттеглянето, както е посочено в третата част от проекта на споразумението за оттегляне, и настоятелно призовава Обединеното кралство да представи ясна позиция в случаите, в които още не го е направило, по всички нерешени въпроси, отнасящи се до неговото безпроблемно оттегляне;

Готовност

64.  подчертава значението на работата, извършвана от Комисията и държавите членки на различни равнища по отношение на повишаване на осведомеността и готовността; подчертава, че като се има предвид несигурността, произтичаща от излизането на Обединеното кралство от ЕС, не само институциите на ЕС, но също и националните органи, икономическите оператори и особено гражданите трябва да бъдат осведомени и да получават подходяща информация, така че да могат да се подготвят по подходящ начин за всички възможни сценарии, включително за сценария, при който няма постигнато споразумение; по-специално призовава за стартирането на действия, насочени към максимален брой сектори и засегнати лица, включително в следните области:

   продължителен и безопасен достъп до лекарствени продукти за ветеринарна и хуманна употреба и медицински изделия за пациенти, включително сигурни и постоянни доставки на радиоизотопи,
   финансови услуги за икономическите оператори,
   готовността на МСП и малките оператори, които търгуват с Обединеното кралство, като например селскостопански производители и производители на продукти от риболов, които за първи път биха могли да се сблъскат с процедурите за износ и някои видове изисквания, в т.ч. в санитарната и фитосанитарната област,
   ограничения и пречки, които биха могли да произтичат от новата правна уредба за транспорт на пътници и товари, и влиянието, което те биха могли да имат върху елементите „точно навреме“ на веригата за доставки, преработка и дистрибуция,
   капацитет по отношение на етикетирането, проследимостта и действителния произход на селскостопанските продукти и продуктите от риболов, така че да се гарантира спазване на безопасността на храните и стандартите за хуманно отношение към животните и предоставянето на точна информация на потребителите относно хранителните продукти,
   правната рамка за защита на личните данни,
   пълното идентифициране от страна на Комисията на законодателството на ЕС, което изисква изменение в резултат на излизането на Обединеното кралство от ЕС;

o
o   o

65.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Европейския съвет, на Съвета на Европейския съюз, на Европейската комисия, на националните парламенти и на правителството на Обединеното кралство.

(1) Приети текстове, P8_TA(2017)0102.
(2) Приети текстове, P8_TA(2017)0361.
(3) Приети текстове, P8_TA(2017)0490.

Последно осъвременяване: 31 октомври 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност