Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2018/2573(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0135/2018

Předložené texty :

B8-0135/2018

Rozpravy :

PV 13/03/2018 - 3
CRE 13/03/2018 - 3

Hlasování :

PV 14/03/2018 - 8.1
CRE 14/03/2018 - 8.1
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0069

Přijaté texty
PDF 531kWORD 60k
Středa, 14. března 2018 - Štrasburk
Pokyny k rámci pro budoucí vztahy EU a Spojeného království
P8_TA(2018)0069B8-0135/2018

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 14. března 2018 o rámci budoucích vztahů mezi EU a Spojeným královstvím (2018/2573(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na Smlouvu o Evropské unii (SEU) a Smlouvu o fungování Evropské unie (SFEU),

–  s ohledem na Listinu základních práv Evropské unie ze dne 7. prosince 2000 (dále jen „Listina“), která byla vyhlášena dne 12. prosince 2007 ve Štrasburku a vstoupila v platnost společně s Lisabonskou smlouvou v prosinci 2009,

–  s ohledem na své usnesení ze dne 5. dubna 2017 o jednáních se Spojeným královstvím poté, co oznámilo svůj záměr vystoupit z Evropské unie(1), a na své usnesení ze dne 3. října 2017(2) a ze dne 13. prosince 2017(3) o stavu jednání se Spojeným královstvím,

–  s ohledem na pokyny Evropské rady (článek 50) ze dne 29. dubna 2017 v návaznosti na oznámení Spojeného království podle článku 50 SEU a na přílohu k rozhodnutí Rady ze dne 22. května 2017, která obsahuje směrnice pro sjednání dohody se Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska o podmínkách jeho vystoupení z Evropské unie,

–  s ohledem na společnou zprávu vyjednavačů Evropské unie a vlády Spojeného království ze dne 8. prosince 2017 o pokroku v první fázi jednání podle článku 50 SEU o spořádaném vystoupení Spojeného království z Evropské unie a na návrh dohody o vystoupení, který dne 28. února 2018 předložila Komise,

–  s ohledem na pokyny Evropské rady (článek 50) ze dne 15. prosince 2017 a na přílohu k rozhodnutí Rady ze dne 29. ledna 2018, kterým se doplňuje rozhodnutí Rady ze dne 22. května 2017 o zmocnění k zahájení jednání se Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska o dohodě o podmínkách jeho vystoupení z Evropské unie,

–  s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že účelem jednání mezi Evropskou unií a Spojeným královstvím podle článku 50 Smlouvy o Evropské unii (SEU) je zajistit spořádané vystoupení Spojeného království z EU;

B.  vzhledem k tomu, že podle článku 50 SEU musí dohoda o podmínkách vystoupení Spojeného království přihlížet k rámci jeho budoucích vztahů s Unií;

C.  vzhledem k tomu, že od prosince 2017 se podařilo dosáhnout dostatečného pokroku v jednání o otázkách rozluky, takže je nyní vhodné začít jednat o rámci budoucích vztahů mezi EU a Spojeným královstvím, bude-li ovšem dosaženo srovnatelného pokroku v jednáních o návrhu dohody o vystoupení, který předložila Komise;

D.  vzhledem k tomu, že tato jednání budou moci začít poté, co orgány EU dají hlavnímu vyjednavači EU mandát k jejich zahájení;

E.  vzhledem k tomu, že dohoda o rámci budoucích vztahů bude chápána jako nedílná součást celkového ujednání o vystoupení a bude faktorem při rozhodování Evropského parlamentu o udělení souhlasu;

F.  vzhledem k tomu, že je v zájmu všech stran, aby rámec budoucích vztahů byl definován co nejpodrobněji;

G.  vzhledem k tomu, že Spojené království se po vystoupení stane třetí zemí, ať bude dohoda o rámci jeho budoucích vztahů s EU jakákoli;

H.  vzhledem k tomu, že kromě informací obsažených s oznámení Spojeného království ze dne 29. března 2017, v němž oznámilo svůj záměr vystoupit z Evropské unie, pronesla předsedkyně vlády Spojeného království řadu projevů (dne 17. ledna 2017 v Lancaster House, dne 22. září 2017 ve Florencii, dne 17. února 2018 v Mnichově a naposledy dne 2. března 2018 v Mansion House); vzhledem k tomu, že dosud nepřednesla koherentní vizi budoucích vztahů mezi EU a Spojeným královstvím;

I.  vzhledem k tomu, že Spojené království a Evropská unie zůstanou blízkými sousedy a budou mít i nadále mnoho společných zájmů; vzhledem k tomu, že za vhodný rámec budoucích vztahů, který by zajišťoval ochranu a prosazování společných zájmů, včetně nových obchodních vztahů, by bylo možné považovat úzký vztah ve formě dohody o přidružení mezi EU a Spojeným královstvím;

J.  vzhledem k tomu, že výhodou dohody o přidružení jako rámce budoucích vztahů je to, že je flexibilním nástrojem umožňujícím spolupráci různého rozsahu v širokém spektru různých oblastí; vzhledem k tomu, že tato spolupráce bude vyžadovat, aby obě strany zachovávaly vysoké standardy a plnily své mezinárodní závazky v řadě oblastí;

K.  vzhledem k tomu, že je důležité, aby byly ochráněny dohody EU se třetími zeměmi a mezinárodními organizacemi, včetně Dohody o Evropském hospodářském prostoru (EHP);

L.  vzhledem k tomu, že EU a Spojené království jako členský stát opouštějící Unii jsou v prvé řadě povinny zajistit komplexní a reciproční přístup k ochraně práv občanů EU žijících ve Spojeném království a občanů Spojeného království žijících v EU-27;

M.  vzhledem k tomu, že pokud má být zachována Velkopáteční dohoda z roku 1998 ve všech svých částech a práva obyvatel Severního Irska, musí Spojené království dostát svému závazku, že zajistí, aby nedošlo ke zpřísnění hraničního režimu na irském ostrově, a to prostřednictvím podrobných návrhů předložených v rámci jednání o rámci budoucích vztahů mezi EU a Spojeným královstvím, ve formě specifických řešení pro Severní Irsko, nebo tím, že bude zachováno sladění regulace s acquis EU;

N.  vzhledem k tomu, že má-li být odvrácen scénář „pádu z okraje útesu“ při odchodu z EU a mají-li mít vyjednavači Spojeného království a Evropské unie možnost vyjednat dohodu o budoucích vztazích, bude nezbytné stanovit přechodná opatření, jejichž součástí bude prodloužení plné platnost acquis EU;

O.  vzhledem k tomu, že je vhodné, aby se orgány EU a členské státy spolu s veřejnoprávními a soukromoprávními institucemi připravovaly na všechny eventuality, které by mohly být výsledkem jednání;

P.  vzhledem k tomu, že mají-li orgány EU a členské státy chránit zájmy Unie a jejích občanů v dalších fázích jednání, zejména pokud jde o rámec budoucích vztahů, ale také o úspěšné a včasné dokončení jednání, musí postupovat jednotně;

1.  připomíná, že podle čl. 50 odst. 2 SEU musí dohoda o podmínkách vystoupení členského státu z EU přihlížet k rámci jeho budoucích vztahů s Unií;

2.  konstatuje, že tento rámec budoucích vztahů by měl mít podobu politického prohlášení doprovázejícího dohodu o vystoupení; zdůrazňuje, že Evropský parlament bude obsah tohoto prohlášení posuzovat, až bude požádán o vyslovení souhlasu s dohodou o vystoupení;

3.  opakuje, že mezinárodní dohoda o novém vztahu mezi EU a Spojeným království bude moci být formálně vyjednána až poté, co Spojené království opustí EU a stane se třetí zemí; připomíná, že tuto dohodu bude možné uzavřít, pouze pokud bude Evropský parlament do tohoto procesu plně zapojen a udělí svůj konečný souhlas;

4.  zdůrazňuje, že Evropský parlament udělí svůj souhlas s rámcem budoucích vztahů mezi EU a Spojeným královstvím pouze tehdy, bude-li přísně v souladu s následujícími zásadami:

   třetí země nesmí mít stejná práva a výhody jako členský stát Evropské unie nebo člen Evropského sdružení volného obchodu (EFTA) či Evropského hospodářského prostoru (EHP),
   musí být zajištěna integrita a řádné fungování vnitřního trhu, celní unie a čtyř svobod a není možné, aby existovaly odlišné podmínky pro různá odvětví,
   musí být zachována autonomie rozhodovacího procesu EU,
   musí být zaručen právní řád EU, a tedy i úloha Soudního dvora Evropského unie,
   musí být nadále dodržovány demokratické zásady, lidská práva a základní svobody – jak jsou definovány zejména ve Všeobecné deklaraci lidských práv OSN, Evropské úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod a jejích protokolech, v Evropské sociální chartě, Římském statutu Mezinárodního trestního soudu a dalších mezinárodních smlouvách OSN a Rady Evropy v oblasti lidských práv – a zásada právního státu,
   musí být zajištěny rovné podmínky, zejména pokud jde o to, že Spojené království musí dodržovat normy vyplývající z mezinárodních závazků a právních předpisů a politik Unie v oblasti spravedlivé soutěže založené na pravidlech, včetně státních podpor, sociálních práv a práv pracovníků, a zejména o srovnatelnou úroveň sociální ochrany a záruk proti sociálnímu dumpingu, ochranu životního prostředí, změnu klimatu, ochranu spotřebitele, veřejné zdraví, hygienické a fytosanitární předpisy, zdraví a dobré životní podmínky zvířat, daňovou politiku včetně boje proti daňovým únikům a vyhýbání se daňovým povinnostem, praní peněz, ochranu údajů a soukromí, spolu s důsledným mechanismem k zajištění shody,
   musí být zachovány dohody mezi EU a třetími zeměmi a mezinárodními organizacemi, včetně dohody o EHP, a zajištěna celková vyváženost těchto vztahů,
   musí být zachována finanční stabilita EU a zajištěn soulad s jejím systémem a standardy v oblasti regulace a dohledu a jejich uplatňování,
   musí být zajištěna náležitá rovnováha mezi právy a povinnostmi, včetně odpovídajících finančních příspěvků;

5.  opakuje, že dohoda o přidružení, který by mohla být vyjednána a uzavřena mezi EU a Spojeným královstvím podle článku 8 SEU a článku 217 SFEU po vystoupení Spojeného království z EU, by mohla vytvořit vhodný rámec budoucích vztahů a zajistit jednotný režim, který by zahrnoval i kvalitní mechanismus řešení sporů, takže by nemusely být uzavírány další bilaterální smlouvy a neopakovaly se nedostatky, které provázejí vztah EU se Švýcarskem;

6.  navrhuje, aby byly tyto budoucí vztahy založeny na následujících čtyřech pilířích:

   obchodní a hospodářské vztahy,
   zahraniční politika, bezpečnostní spolupráce a rozvojová spolupráce,
   vnitřní bezpečnost,
   tematická spolupráce;

Rámec pro budoucí vztahy

7.  poukazuje na to, že díky sdílenému základu společných hodnot Evropské unie a Spojeného království, jejich úzkým vzájemným vazbám a sladěné regulaci prakticky ve všech oblastech, jejich geografické blízkosti a společné historii, k níž patří i více než čtyřicetileté členství Spojeného království v EU, a úloze Spojeného království jako stálého člena Rady bezpečnosti OSN a člena NATO zůstane Spojené království i nadále významným partnerem EU ve všech výše uvedených pilířích a je v zájmu obou stran navázat partnerský vztah, který zajistí další spolupráci;

8.  konstatuje však, že tato spolupráce se Spojeným královstvím jako třetí zemí může probíhat pouze v souladu se zásadami uvedenými v bodě 4 tohoto usnesení; připomíná, že EU má závazná společná pravidla, společné instituce a společné orgány pro dohled, prosazování předpisů a státní zakázky a že třetí země, i pokud mají identickou legislativu nebo jsou jejich právní předpisy plně sladěny s acquis, nemohou mít stejné výhody ani přístup na trh jako členské státy EU, například pokud jde o čtyři svobody a finanční příspěvky z unijního rozpočtu;

9.  domnívá se, že dohoda o budoucích vztazích by měla zahrnovat zvláštní ustanovení o pohybu občanů z EU do Spojeného království a opačným směrem po skončení přechodného období, což by mělo být odpovídat úrovni spolupráce ve čtyřech pilířích uvedených níže;

10.  připomíná, že s jakoukoli budoucí dohodou mezi EU a Spojeným královstvím bude muset vyslovit souhlas Evropský parlament; zdůrazňuje, že ve všech fázích postupu podle článků 207, 217 a 218 SFEU a příslušné judikatury musí být Evropský parlament okamžitě a plně informován;

   i) Obchodní a hospodářské vztahy

11.  opakuje, že nejlepším řešením pro Spojené království i EU-27 by bylo, kdyby se Spojené království nadále podílelo na vnitřním trhu a celní unii, což je ostatně jediným řešením, které nadále zajistí bezproblémový obchod a plně zachová výhody našich hospodářských vztahů; připomíná, že účast na vnitřním trhu vyžaduje plné dodržování čtyř svobod a uplatňování příslušných pravidel EU, rovné podmínky (mimo jiné prostřednictvím pravidel hospodářské soutěže a státních podpor), závaznost judikatury Soudního dvora Evropské unie a příspěvky do rozpočtu EU; konstatuje, že celní unie odstraňuje celní překážky a některé celní kontroly, avšak vyžaduje dodržování obchodní politiky EU a společnou vnější hranici; bere na vědomí, že vláda Spojeného království stále trvá na tom, že účast na vnitřním trhu a v celní unii není možná;

12.  upozorňuje na to, že tzv. prohloubená a komplexní zóna volného obchodu vyžaduje závazný mechanismus konvergence s acquis EU a závaznou úlohu Soudního dvora EU při výkladu unijního práva a není možné si vybírat, kterých odvětví vnitřního trhu by se měla týkat;

13.  domnívá se, že současný postoj Spojeného království je slučitelný pouze s obchodní dohodou podle článku 207 SFEU, která by mohla tvořit obchodně-hospodářský pilíř dohody o přidružení; je připraven jednat se Spojeným královstvím na základě ostatních modelů, které byly uvedeny výše, pokud Spojené království přehodnotí své současné postoje;

14.  připomíná, že dohody o volném obchodu, které byly uzavřeny v nedávné době, byly vždy rozděleny do tří hlavních částí: přístup na trh, regulatorní spolupráce, pravidla; zdůrazňuje, že kromě principů uvedených v bodě 4 platí také následující:

   rozsah přístupu na trh EU musí odpovídat stupni pokračující konvergence a sladění s technickými normami a předpisy EU, přičemž však nemohou existovat zvláštní pravidla pro jednotlivá odvětví a musí být zachována integrita jednotného trhu,
   musí být zaručena autonomie EU při vytváření právní úpravy a norem a zachována musí být i úloha Soudního dvora EU, který je jako jediný oprávněn vykládat unijní právo,
   musí být zajištěny rovné podmínky a nesmí se snižovat unijní normy, aby nedošlo k regulačnímu dumpingu a aby se hospodářské subjekty neuchylovaly k regulačním arbitrážím,
   pravidla původu musí vycházet ze standardních unijních pravidel pro preferenční přístup a musí být v zájmu unijních výrobců,
   reciproční přístup na trh musí být vyjednán tak, aby byl plně v souladu s pravidly Světové obchodní organizace (WTO), tedy s pravidly pro zboží, služby, veřejné zakázky a případně i pro přímé zahraniční investice, a rovněž se všemi způsoby poskytování služeb, včetně závazků týkajících se pohybu fyzických osob přes státní hranice (způsob 4), a musí být regulován plně v souladu s pravidly EU týkajícími se rovného zacházení, zejména ve vztahu k pracovníkům,
   regulatorní spolupráce by měla být vyjednávána se zvláštním zaměřením na malé a střední podniky, a to s ohledem na dobrovolnou povahu regulatorní spolupráce a právo regulovat ve veřejném zájmu, přičemž je ovšem třeba mít na paměti, že ustanovení o regulatorní spolupráci v obchodních dohodách nemohou plně replikovat hladký obchod plynoucí z účasti na vnitřním trhu;

15.  zdůrazňuje, že dohoda mezi EU a Spojeným královstvím by měla odpovídat stávajícím obchodním vztahům mezi EU a třetími zeměmi a bránit jakémukoli „parazitování“ tím, že zajistí jednotnost při zachovávání doladěného systému cel a kvót a pravidel pro původ produktů vůči třetím zemím;

16.  zdůrazňuje, že přístup služeb na trh na základě dohody o zóně volného obchodu je vždy omezen různými výjimkami omezujícími některé služby;

17.  zdůrazňuje, že pokud by Spojené království opustilo vnitřní trh, ztratilo by práva plynoucí z pasportizace finančních služeb i možnost zakládat v členských státech pobočky, které by podléhaly dohledu britských orgánů; připomíná, že právní úprava EU umožňuje, aby byla pravidla třetí země považována v některých oblastech za rovnocenná na základě proporcionálního přístupu založeného na hodnocení rizik, a poukazuje na stávající legislativní činnost v této oblasti a na návrhy, které právě připravuje Komise; zdůrazňuje, že rozhodnutí o rovnocennosti právní úpravy je vždy unilaterální; zdůrazňuje také, že v zájmu finanční stability a plné shody s regulatorním režimem a normami EU a jejich uplatňováním se do dohod o zónách volného obchodu obvykle vkládají ustanovení o výjimkách pro obezřetnostní opatření a omezení přeshraničního poskytování finančních služeb;

18.  zdůrazňuje, že dohoda mezi EU a Spojeným královstvím by měla vytvářet důsledný mechanismus pro řešení sporů a řídící struktury; v této souvislosti poukazuje na to, že výklad otázek souvisejících s unijním právem je v kompetenci Soudního dvora Evropské unie;

19.  připomíná, že současný postoj Spojeného království a limity, které si stanovilo, pokud jde o budoucí vztahy, by vedly k celním kontrolám a ověřování, které způsobily narušení globálních dodavatelských řetězců a výrobních procesů, a to i pokud by nedošlo ke vzniku celních překážek; zdůrazňuje, že je důležité zajistit vysokou míru konvergence mezi jednotnou oblastí DPH v EU a Spojeným královstvím; je přesvědčen, že součástí dohody mezi Spojeným královstvím by měla být v každém případě daňová problematika, aby byl zajištěn co nejvyšší rozsah spolupráce mezi EU a Spojeným královstvím a jejich závislými územími v oblasti zdanění podniků;

20.  opakuje, že přístup potravinových a zemědělských produktů na unijní trh je podmíněn přísným dodržováním všech unijních předpisů a norem, zejména v oblasti bezpečnosti potravin, geneticky modifikovaných organismů, pesticidů, zeměpisných označení, životních podmínek zvířat, označování potravin, lidského zdraví a zdraví zvířat a rostlin;

   ii) Zahraniční politika, bezpečnostní spolupráce a rozvojová spolupráce,

21.  konstatuje, že Spojené království jako třetí země se již nebude moci podílet na rozhodovacích procesech EU v oblasti společné zahraniční a bezpečnostní politiky a že společné postoje a akce EU budou moci být přijímány pouze členskými státy EU; poukazuje na to, že to ovšem nevylučuje konzultační mechanismy, které by Spojenému království umožnily slaďovat svou politiku s unijními zahraničně-politickými postoji, společnými akcemi, zejména v oblasti lidských práv, či s multilaterální spoluprací, především v rámci OSN, OBSE a Rady Evropy; podporuje koordinaci politiky sankcí a jejich uplatňování, mimo jiné pokud jde o zbraňová embarga a společné postoje v oblasti vývozu zbraní;

22.  zdůrazňuje, že takové partnerství by mohlo vzniknout na základě rámcové dohody o účasti, která upravuje úlohu třetích zemí, neboť tímto způsobem by se Spojené království mohlo účastnit civilních a vojenských misí EU (ovšem bez vůdčí úlohy) a unijních operací, programů a projektů, sdílení zpravodajských informací, výcviku a výměny vojenského personálu a spolupráce v oblasti vyzbrojování, včetně projektů v rámci stálé strukturované spolupráce; zdůrazňuje, že účast Spojeného království by neměla mít negativní vliv na příslušné postoje, rozhodnutí a předpisy EU a měla by s nimi být v souladu, což se týká mimo jiné veřejných zakázek a transferů v oblasti obrany; upozorňuje na to, že podmínkou spolupráce je plné dodržování mezinárodního práva v oblasti lidských práv a mezinárodního humanitárního práva a základních práv EU;

23.  konstatuje, že podmínkou spolupráce v uvedených oblastech, která zahrnuje sdílení utajovaných informací s EU, mimo jiné zpravodajských informací, je dohoda o bezpečnosti informací, která by chránila utajované informace EU;

24.  na základě obdobných ujednání s třetími zeměmi konstatuje, že Spojené království by se mohlo podílet na programech Unie na podporu obrany a vnější bezpečnosti (jako jsou např. Evropský obranný fond, Galileo a programy kybernetické bezpečnosti); vyjadřuje vstřícnost možnosti, že by Spojené království i nadále přispívalo k vnějším finančním nástrojům EU usilujícím o společné cíle, zejména ve společném sousedství;

25.  konstatuje, že Spojené království je stěžejním aktérem rozvojové spolupráce a humanitární pomoci a že spolupráce mezi EU a Spojeným královstvím po brexitu by byla vzájemně výhodná;

   iii) Vnitřní bezpečnost

26.  zdůrazňuje, že pro EU a Spojené království je vzájemně výhodné navázat partnerství zajišťující pokračování bezpečnostní spolupráce při boji se sdílenými hrozbami, zejména pak terorismem a organizovaným zločinem, a vyhnout se tak narušení informačních toků v této oblasti; konstatuje, že třetí země (mimo schengenský prostor) nemají v této oblasti privilegovaný přístup k nástrojům EU, včetně databází, a nemohou se ani podílet na stanovování priorit a víceletých strategických cílů nebo operačních akčních plánů, k němuž dochází v rámci unijního politického cyklu;

27.  konstatuje, že kromě potřeby chránit probíhající postupy a vyšetřování týkající se Spojeného království prostřednictvím přechodných ujednání, je třeba dospět k odděleným ujednáním se Spojeným královstvím jakožto třetí zemí, pokud se jedná o justiční spolupráci v trestních věcech, včetně vydávání osob a vzájemné právní pomoci, namísto stávajících ujednání, jako je např. evropský zatýkací rozkaz;

28.  má za to, že budoucí spolupráci lze rozvíjet na základě režimu pro třetí země mimo schengenský prostor umožňujícího výměnu bezpečnostních údajů a operační spolupráci se subjekty a mechanismy EU (jako jsou Europol a Eurojust);

29.  zdůrazňuje, že tato spolupráce by měla poskytovat právní jistotu, musí být založena na zárukách ohledně základních práv, jak je vymezuje Evropská úmluva o lidských právech, a musí poskytovat úroveň ochrany, která v zásadě odpovídá ochraně poskytované Listinou; dále zdůrazňuje, že tato spolupráce by měla v plné míře dodržovat unijní standardy ochrany údajů a měla by se opírat o účinné prosazování norem a řešení sporů; považuje za nezbytné, aby bylo nalezeno řešení umožňující regulovat budoucí výměnu údajů mezi EU a Spojeným královstvím v oblasti prosazování práva, zpravodajských služeb a protiteroristických operací; zdůrazňuje, že nejvhodnějším a nejbezpečnějším řešením by bylo rozhodnutí Komise o odpovídající ochraně; připomíná, že Spojené království musí v každém případě poskytovat úroveň ochrany údajů odpovídající unijním pravidlům ochrany údajů;

   iv) Tematická spolupráce

30.  zdůrazňuje, že zásady uvedené v bodu 4 by se rovněž měly v plné míře a bezpodmínečně uplatňovat na budoucí spolupráci se Spojeným královstvím v mnoha oblastech společného zájmu; zdůrazňuje, že tato ujednání by měla nalézt rovnováhu mezi právy a povinnostmi odpovídajícími obdobným dohodám se třetími zeměmi, přičemž však zohlední zeměpisnou blízkost a úzké vazby mezi EU a Spojeným královstvím;

31.  je přesvědčen, že s ohledem na výše uvedené zásady a podmínky a v zájmu pasažérů, leteckých dopravců, výrobců a zaměstnaneckých odborových svazů je třeba uzavřít dohodu o letecké dopravě a bezpečnosti letectví s cílem zajistit propojenost; zdůrazňuje nicméně, že úroveň přístupu na trh je podmíněna mírou sbližování a souladu právních předpisů s acquis EU a zavedením kvalitního mechanismu řešení sporů a arbitráže; nevylučuje nicméně budoucí spolupráci se Spojeným královstvím ve prospěch projektů v dopravě, které jsou ve společném zájmu;

32.  domnívá se, že v oblasti rybolovu by měl být se Spojeným královstvím vyjednán nový typ dvoustranné dohody o partnerství s třetí zemí usilující o zachování vysoké úrovně spolupráce, souladu a konvergence, který by zajistil stabilní a setrvalý vzájemný přístup do vod a ke zdrojům odpovídající zásadám a ustanovením, jimiž se řídí společná rybářská politika, a udržitelnou správu sdílených populací, s cílem obnovit a zachovat tyto populace nad úrovněmi, které mohou umožnit maximální udržitelný výnos; zdůrazňuje, že společné řízení sdílených populací je podmíněno tím, že Spojené království se bude i nadále podílet na vědeckém vyhodnocování těchto populací; zdůrazňuje však, že reciproční přístup rybích produktů na trh musí být součástí vyjednávání budoucí dohody a že přístup na unijní domácí trh musí být podmíněn přístupem plavidel EU k lovištím a zdrojům ve Spojeném království a úrovní spolupráce při řízení sdílených populací;

33.  zdůrazňuje hodnotu spolupráce v kultuře a vzdělávání, včetně učení a mobility mladých lidí, a význam kulturního a kreativního odvětví při prohlubování vazeb EU se sousedními zeměmi; uvítal by pokračování spolupráce mezi EU a Spojeným královstvím s těchto oblastech, a to i prostřednictvím příslušných programů, jako jsou Erasmus či Kreativní Evropa;

34.  pokud se jedná o spolupráci ve výzkumu a inovacích, mohl by souhlasit s účastí Spojeného království jakožto třetí země v rámcovém programu pro výzkum a inovace a ve vesmírných programech EU, aniž by však umožnil jakékoli čisté převody finančních prostředků z rozpočtu EU do Spojeného království, ani roli Spojeného království v rozhodování;

35.  je přesvědčen, že pro životní prostředí, boj proti změně klimatu a veřejné zdraví a bezpečnost potravin by bylo nejlepší variantou, kdyby legislativa Spojeného království zůstala plně sladěna se stávajícími i budoucími právními předpisy EU, včetně dodržování závazků a cílů do roku 2030, na nichž jsme se již dohodli v rámci balíčků opatření EU pro čisté ovzduší a pro čistou energii; nebude-li tomu tak, vyzývá k přijetí ujednání mezi EU a Spojeným královstvím s cílem zajistit úzkou spolupráci a přísné normy v těchto oblastech a k vyřešení přeshraničních environmentálních otázek; zdůrazňuje, že spolupráce s agenturami EU v těchto oblastech musí být vždy založena na dvoustranných dohodách;

36.  mohl by souhlasit s podobnými ujednáními pro třetí země v oblasti energetiky, elektronické komunikace, kybernetické bezpečnosti a IKT; má za to, že pokud se jedná o energii, tato případná ujednání by měla respektovat integritu vnitřního trhu s energií, napomáhat k energetické bezpečnosti, udržitelnosti a konkurenceschopnosti a zohledňovat propojovací vedení mezi EU a Spojeným královstvím; očekává, že Spojené království bude dodržovat nejpřísnější normy jaderné bezpečnosti a ochrany proti radiaci, a to i u přepravy odpadu a při vyřazování jaderných zařízení z provozu;

37.  je přesvědčen, že unijní program PEACE, který usiluje o posilování pokojné a stabilní společnosti podporováním usmíření v Severním Irsku a příhraničním regionu Irska, by měl být zachován a Spojené království by se na něm mělo podílet i nadále;

   v) Rozhodné právo dohody

38.  upozorňuje na skutečnost, že budoucí dohoda EU se Spojeným královstvím jakožto třetí zemí by měla zahrnovat zavedení soudržného a kvalitního systému správy, který by byl jednotícím rámcem pro všechny čtyři pilíře a pokrýval by společný setrvalý dohled a řízení dohody, mechanismy řešení sporů a vymáhání týkající se výkladu a uplatňování ustanovení dohody;

39.  trvá na tom, že tento systém musí v každém případě plně zachovávat autonomii rozhodování EU a jejího právního řádu, včetně úlohy Soudního dvora EU jakožto jediného subjektu oprávněného vykládat právo EU;

40.  zdůrazňuje, že ujednání o správě by měla odpovídat povaze, rozsahu a hloubce budoucích vztahů a zohledňovat úroveň propojenosti, spolupráce a blízkosti;

41.  souhlasí s tím, že by měl být zřízen společný výbor pro dohled nad prováděním dohody, řešení rozdílů ve výkladu a provádění dohodnutých nápravných opatření v dobré víře a plnohodnotné zajišťování regulační autonomie EU, včetně legislativních výsad Evropského parlamentu a Rady; zdůrazňuje, že zástupci EU v tomto výboru by měli podléhat vhodným mechanismům, které budou zajišťovat jejich odpovědnost a do nichž bude zapojen Evropský parlament;

42.  domnívá se, že pokud se jedná o ustanovení založená na pojmech unijního práva, ujednání o správě by měla stanovit příslušnost Soudního dvora EU; opakuje, že o mechanismu alternativního řešení sporů v případě uplatňování a výkladu jiných ustanovení dohody, než jsou ustanovení týkající se právních předpisů Unie, lze uvažovat pouze tehdy, pokud by poskytoval záruky nezávislosti a nestrannosti rovnocenné zárukám, jaké poskytuje Soudního dvora EU;

   vi) Rovné podmínky

43.  připomíná, že Spojené království a jeho závislá území by měla i nadále dodržovat a uplatňovat normy, které vycházejí z jeho mezinárodních závazků a právní předpisy a politiky Unie, zejména v oblastech uvedených v bodu 4, a to způsobem, který bude odrážet rozsah a hloubku budoucího partnerství; poukazuje na výhody zachování sladěné regulace vycházející z právních předpisů Unie;

44.  konstatuje, že rozsah a hloubka dohody o rovných podmínkách budou klíčové pro vymezení celkových budoucích vztahů mezi EU a Spojeným královstvím; připomíná, že klíčovou úlohu bude v tomto ohledu hrát pokračující příklon Spojeného království k evropskému sociálnímu modelu;

45.  je pevně přesvědčen, že Spojené království by mělo dodržovat vyvíjející se právní předpisy v oblasti daní a boje proti praní špinavých peněz v rámci acquis Unie, včetně daňové transparentnosti, výměny informací o daňových otázkách a opatření proti vyhýbání se daňovým povinnostem, a mělo by řešit otázku svých závislých území a toho, že tato území nedodržují unijní kritéria řádné správy a požadavky na transparentnost; zdůrazňuje, že přístup do celní unie by měl být striktně podmíněn uvedením situace ve Spojeném království do souladu s výše uvedenými standardy;

46.  opakuje, že je třeba zavést ochranná opatření s cílem zajistit zachování přísných norem a rovných podmínek v oblasti ochrany životního prostředí, boje proti změně klimatu, bezpečnosti potravin a veřejného zdraví; zdůrazňuje, že pro všechny občany a nevládní organizace musí být zajištěn přístup ke spravedlnosti a řádný mechanismus pro stížnosti na porušování pracovněprávních a environmentálních norem;

47.  konstatuje, že – jako je tomu i u zbytku dohody – ustanovení o rovných podmínkách si vyžádají kvalitní správní struktury zahrnující vhodné mechanismy řízení, dohledu, řešení sporů a prosazování, ve vhodných případech doplněné o sankce a dočasná opatření a o požadavek, aby obě strany zřídily (případně zachovaly) nezávislé orgány schopné účinně dohlížet na provádění a prosazovat je;

   vii) Možná účast v programech EU

48.  zdůrazňuje, že účast Spojeného království na činnostech a programech EU bude probíhat podle pravidel platných pro třetí země mimo EHP; zdůrazňuje, že na účasti Spojeného království se musí dohodnout celá EU, přičemž budou dodržována veškerá příslušná pravidla, mechanismy a podmínky účasti, a to i ve vztahu k financování, provádění, kontrole a udělování absolutoria, a aniž by byly umožněny čisté převody finančních prostředků z rozpočtu EU do Spojeného království;

49.  připomíná, že podle obecného pravidla nesmí být Spojené království jakožto třetí země zastoupeno v agenturách EU, ani k nim mít přístup; konstatuje nicméně, že se tím nevylučuje přísně regulovaná spolupráce ve specifických případech, kdy bude vyžadováno dodržování všech příslušných pravidel a finanční příspěvky; upozorňuje na skutečnost, že příští víceletý finanční rámec se bude muset vyrovnat s důsledky budoucích vztahů mezi EU a Spojeným královstvím;

Dohoda o vystoupení

50.  vítá návrh dohody o vystoupení, který dne 28. února 2018 předložila Komise a který do značné míry odráží postoje Parlamentu; konstatuje, že tento návrh byl vypracován na základě vzájemně dohodnuté „společné zprávy“ ze dne 8. prosince 2017 a postojů EU k dalším problémům spojeným s vystoupením;

51.  vítá institucionální ustanovení a mechanismy řešení sporů, které obsahuje návrh dohody o vystoupení, včetně pozastavení výhod v průběhu přechodného období, které stanoví článek 165 návrhu dohody o vystoupení pro případ neplnění závazků a ustanovení spojených s dohodou o vystoupení;

   i) Práva občanů

52.  vítá obecný přístup k občanským právům, který Komise zaujala v části druhé návrhu dohody o vystoupení, současně však opakuje, že jednou z klíčových otázek pro udělení souhlasu Parlamentu bude vyřešení všech dosud nevyřešených problémů spojených s právy občanů a zajištění toho, aby práva občanů EU legálně pobývajících ve Spojeném království a občanů Spojeného království legálně pobývajících v EU-27 nebyla negativně ovlivněna brexitem; podporuje začlenění odkazu na budoucí manžely/manželky; bere na vědomí ustanovení o správních postupech pro získání povolení k trvalému pobytu a trvá na tom, že je třeba umožnit rodinám zahájit příslušný postup prostřednictvím jediného formuláře, který bude pouze deklaratorní povahy a bude klást důkazní břemeno na orgány Spojeného království; zdůrazňuje, že Evropský parlament bude dohlížet na to, zda jsou tyto postupy skutečně uplatňovány, jsou jednoduché a srozumitelné a nejsou zpoplatněny; trvá na tom, že musí být zaručena budoucí práva na volný pohyb v celé EU pro občany Spojeného království, kteří v současnosti pobývají v některém z členských států EU-27, a rovněž hlasovací práva všech občanů spadajících do působnosti dohody o vystoupení v místních volbách; vyzývá k tomu, aby dohoda o vystoupení zahrnovala rovněž celoživotní právo občanů EU spadajících do její působnosti vrátit se do Spojeného království, ochranu občanů se zdravotním postižením a osob, které se o ně starají, před vyhoštěním a ochranu procesních práv spojených s vyhošťováním podle směrnice 2004/38/ES a práv občanů třetích zemí, jak je zavedena v právních předpisech EU;

53.  trvá na tom, aby v průběhu přechodného období všichni občané EU přicházející do Spojeného království požívali stejných práv jako občané, kteří přišli před začátkem přechodného období; v této souvislosti odmítá návrh, jenž se objevil v politickém dokumentu, který nedávno zveřejnila vláda Spojeného království a který zachovává diskriminaci mezi občany EU, kteří přišli po začátku přechodného období, a těmi, kteří přijdou až po něm;

54.  připomíná, že mnozí občané Spojeného království se důrazně staví proti tomu, že by měli ztratit práva, jichž nyní požívají na základě článku 20 SFEU; navrhuje, aby EU-27 zvážila, jak by bylo možné zmírnit tento problém v mezích primárního práva Unie a při plném dodržení zásad reciprocity, rovnosti, symetrie a nediskriminace; bere na vědomí případ týkající se zachování práv spojených s občanstvím EU pro občany Spojeného království po brexitu projednávaný před nizozemským soudem, který byl nedávno předložen Soudnímu dvoru EU;

   ii) Irsko a Severní Irsko

55.  vítá protokol o Irsku a Severním Irsku, který je součástí návrhu dohody o vystoupení předloženého Komisí a který činí pojistku vymezenou ve společné zprávě ze dne 8. prosince 2017 akceschopnou; zdůrazňuje, že se jedná o konkrétní řešení umožňující ochránit spolupráci mezi severem a jihem a zabránit vytvoření tzv. tvrdé hranice mezi Severním Irskem a Irskem, což je nezbytné pro případ, že by nebylo nalezeno žádné alternativní řešení buď v rámci celkových vztahů mezi EU a Spojeným královstvím, nebo prostřednictvím specifických řešení, které by nabídlo Spojené království, jak uvádí bod 49 společné zprávy;

56.  připomíná, nakolik je důležitý závazek Spojeného království, že zajistí, aby nedošlo k žádnému omezení práv (včetně práv sociálních a demokratických), ochranných prvků a rovnosti příležitostí, jak je stanoví Velkopáteční dohoda, v souladu se závazky společné zprávy; trvá na provedení všech prvků společného prostoru cestování a na volném pohybu všech občanů EU, jak jsou zakotveny v právu EU a ve Velkopáteční dohodě;

   iii) Přechodné období

57.  opakuje zásady uvedené v usnesení EP ze dne 13. prosince 2017, a to že po datu vystoupení již Spojené království nebude zasedat v orgánech a institucích EU ani se podílet na rozhodovacím procesu a že přechodné období může spočívat jedině v pokračujícím uplatňování acquis EU a regulačních, rozpočtových, dohledových, justičních a výkonných nástrojů a struktur na Spojené království; bezvýhradně podporuje mandát k jednání stanovený v obecných pokynech Evropské rady pro jednání, směrnicích pro jednání Rady a nedávném písemném stanovisku Komise k této otázce;

58.  vítá a podporuje čtvrtou část návrhu dohody o vystoupení týkající se přechodných ustanovení; opakuje, že všechna práva, která občanům EU přiznává právo Unie, by měla být i nadále uplatňována po celé přechodné období; zdůrazňuje, že tato zásada se rovněž uplatňuje na občany EU, kteří do Spojeného království přicestují v průběhu přechodného období a kteří by měli požívat zcela stejných práv, zejména pokud se jedná o příspěvky na dítě, sloučení rodiny a přístup k soudní nápravě u Soudního dvora EU;

59.  připomíná, že přechodná ujednání musejí být v každém případě plně slučitelná s povinnostmi vyplývajícími ze členství ve WTO, a to proto, aby nebyly narušeny obchodní vztahy se třetími zeměmi;

60.  trvá na tom, že obchodní dohody, které Spojené království vyjedná po svém vystoupení z Evropské unie s třetími zeměmi, budou moci vstoupit v platnost až poté, co skončí platnost přechodných opatření;

61.  připomíná, že k datu vystoupení Spojeného království z EU již nebude Spojené království požívat výhod vyplývajících z mezinárodních dohod uzavřených Evropskou unií nebo členskými státy jednajícími jejím jménem nebo EU a členskými státy jednajícími společně; konstatuje, že v průběhu přechodného období zůstane Spojené království vázáno povinnostmi vyplývajícími z těchto dohod; zdůrazňuje, že Spojené království se již nebude moci podílet na řídících strukturách a rozhodovacích procesech stanovených těmito dohodami;

62.  upozorňuje na skutečnost, že přechodná ujednání budou součástí dohody o vystoupení a jako taková budou moci být uplatněna teprve po vstupu této dohody v platnost;

   iv) Další otázky související s rozlukou

63.  vyzývá, aby bylo bezodkladně dosaženo dohody ohledně všech ustanovení o rozluce uvedených ve třetí části návrhu dohody o vystoupení, a naléhavě vybízí Spojené království, aby (tam, kde tak ještě neučinilo) předložilo jednoznačný postoj ke všem nevyřešeným otázkám spojeným s jeho spořádaným vystoupením;

Připravenost

64.  zdůrazňuje význam práce, kterou již na různých úrovních vykonala Komise a členské státy, pokud se jedná o zvyšování povědomí a o připravenost; zdůrazňuje, že vzhledem k nejistotě způsobené brexitem je třeba varovat nejen orgány EU, ale také vnitrostátní orgány, hospodářské subjekty a zejména občany, a že jim musí být poskytnuty odpovídající informace, aby se mohli přiměřeně připravit na všechny možné scénáře vývoje, včetně scénáře, v němž nebude dosaženo žádné dohody; vyzývá obzvláště k zahájení opatření zacílených na co nejvyšší počet dotčených odvětví a osob, mj. v těchto oblastech:

   pokračující a bezpečný přístup k veterinárním a humánním léčivým přípravkům a přístup pacientů k lékařským zařízením, včetně bezpečných a stálých dodávek radioizotopů;
   finanční služby pro hospodářské subjekty;
   připravenost MSP a malých hospodářských subjektů obchodujících se Spojeným královstvím, jako jsou např. zemědělsko-potravinářští výrobci a výrobci rybolovných produktů, kteří by mohli být vůbec poprvé předmětem vývozních postupů a určitých typů požadavků, včetně požadavků sanitárních a fytosanitárních;
   omezení, která by mohla být důsledkem nového právního rámce pro přepravu osob a zboží, a dopad těchto omezení na „just-in-time“ (právě včas) složky řetězců dodávky potravin, jejich zpracovávání a distribuce;
   kapacita pro řádné označování, sledovatelnost a ověřený původ zemědělských a rybolovných produktů s cílem zajistit dodržování norem potravinové bezpečnosti a dobrých životních podmínek zvířat a poskytování pravdivých spotřebitelských informací o potravinových produktech;
   rámec ochrany údajů;
   plné vymezení právních předpisů EU, které si vyžádají změny v důsledku brexitu, ze strany Komise;

o
o   o

65.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Evropské radě, Radě Evropské unie, Evropské komisi, vnitrostátním parlamentům a vládě Spojeného království.

(1) Přijaté texty, P8_TA(2017)0102.
(2) Přijaté texty, P8_TA(2017)0361.
(3) Přijaté texty, P8_TA(2017)0490.

Poslední aktualizace: 31. října 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí