Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/2573(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0135/2018

Ingivna texter :

B8-0135/2018

Debatter :

PV 13/03/2018 - 3
CRE 13/03/2018 - 3

Omröstningar :

PV 14/03/2018 - 8.1
CRE 14/03/2018 - 8.1
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2018)0069

Antagna texter
PDF 212kWORD 57k
Onsdagen den 14 mars 2018 - Strasbourg
Riktlinjer för de framtida förbindelserna mellan EU och Förenade kungariket
P8_TA(2018)0069B8-0135/2018

Europaparlamentets resolution av den 14 mars 2018 om de framtida förbindelserna mellan EU och Förenade kungariket (2018/2573(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget) och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget),

–  med beaktande av Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna av den 7 december 2000 (nedan kallad stadgan), vilken proklamerades den 12 december 2007 i Strasbourg och trädde i kraft genom Lissabonfördraget i december 2009,

–  med beaktande av sin resolution av den 5 april 2017(1) om förhandlingarna med Förenade kungariket efter landets anmälan om sin avsikt att utträda ur Europeiska unionen, och sina resolutioner av den 3 oktober 2017(2) och den 13 december 2017(3), om läget i förhandlingarna med Förenade kungariket,

–  med beaktande av Europeiska rådets (artikel 50) riktlinjer av den 29 april 2017 efter Förenade kungarikets anmälan med stöd av artikel 50 i EU-fördraget, och av bilagan till rådets beslut av den 22 maj 2017 med direktiv för förhandlingarna med Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland om ett avtal där villkoren för dess utträde ur Europeiska unionen fastställs,

–  med beaktande av den gemensamma rapporten av den 8 december 2017 från Europeiska unionens och Förenade kungarikets förhandlare om framstegen under den första fasen av förhandlingarna med stöd av artikel 50 i EU-fördraget om Förenade kungarikets utträde under ordnade former ur Europeiska unionen, och Europeiska kommissionens utkast till avtal om utträde av den 28 februari 2018,

–  med beaktande av Europeiska rådets (artikel 50) riktlinjer av den 15 december 2017 och av bilagan till rådets beslut av den 29 januari 2018 som kompletterar rådets beslut av den 22 maj 2017 med direktiv för förhandlingarna med Förenade kungariket Storbritannien och Nordirland om ett avtal där villkoren för dess utträde ur Europeiska unionen fastställs,

–  med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Syftet med förhandlingarna mellan Europeiska unionen (EU) och Förenade kungariket i enlighet med artikel 50 i fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget) är att sörja för ett ordnat utträde för Förenade kungariket ur EU.

B.  I artikel 50 i EU-fördraget fastställs att man i samband med förhandlingarna om Förenade kungarikets utträde måste ta hänsyn till ramarna för dess framtida förbindelser med unionen.

C.  Eftersom tillräckligt stora framsteg i förhandlingarna om separationsfrågorna uppnåddes i december 2017 bör förhandlingarna nu ta itu med ramarna för de framtida förbindelserna mellan EU och Förenade kungariket, förutsatt att man gör motsvarande framsteg i förhandlingarna om kommissionens utkast till avtal om utträde.

D.  Dessa förhandlingar kan inledas först efter att EU:s chefsförhandlare har fått i uppdrag av EU-institutionerna att inleda dem.

E.  Ett avtal om ramen för de framtida förbindelserna kommer att behandlas som en del av det övergripande utträdesavtalet och utgöra ett underlag vid Europaparlamentets överläggningar under godkännandeförfarandet.

F.  Det ligger i alla parters intresse att ramen för de framtida förbindelserna är så detaljerad som möjligt.

G.  Efter utträdet kommer Förenade kungariket att bli ett tredjeland, oavsett vilken ram man kommer överens om för dess framtida förbindelser med EU.

H.  Utöver de element som ingår i Förenade kungarikets anmälan av den 29 mars 2017 om landets avsikt att utträda ur Europeiska unionen, har Förenade kungarikets premiärminister hållit ett antal tal – i Lancaster House den 17 januari 2017, Florens den 22 september 2017, München den 17 februari 2018 och senast på Mansion House den 2 mars 2018. Hon har dock ännu inte gett en konsekvent syn på de framtida förbindelserna mellan EU och Förenade kungariket.

I.  Förenade kungariket och EU kommer att förbli nära grannar och ha många gemensamma intressen. Sådana nära förbindelser i form av ett associeringsavtal mellan EU och Förenade kungariket skulle kunna vara en lämplig ram för att skydda och främja dessa gemensamma intressen, bland annat nya handelsförbindelser.

J.  Fördelen med ett associeringsavtal för de framtida förbindelserna är att det ger en flexibel ram som medger olika grader av samarbete inom många olika områden av politiken. Detta samarbete kommer att kräva att båda parter upprätthåller höga standarder och sina internationella åtaganden inom ett antal politikområden.

K.  Det är av avgörande vikt att säkerställa EU:s avtal med tredjeländer och internationella organisationer, däribland avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES‑avtalet).

L.  EU och Förenade kungariket, som utträdande medlemsstat, har båda en övergripande skyldighet att säkerställa en heltäckande och ömsesidig strategi för att skydda rättigheterna för EU-medborgare som är bosatta i Förenade kungariket och brittiska medborgare som är bosatta i EU:s 27 medlemsstater.

M.  För att bevara långfredagsavtalet från 1998 i alla dess delar och rättigheterna för folket i Nordirland måste Förenade kungariket stå fast vid sina åtaganden att undvika en hårdare gräns på ön Irland, antingen genom att vid förhandlingarna om ramen för de framtida förbindelserna mellan EU och Förenade kungariket lägga fram detaljerade förslag i form av särskilda lösningar för Nordirland eller genom att fortsätta en anpassning av lagstiftningen till unionens regelverk.

N.  Övergångsbestämmelser om en förlängning av unionens regelverk kommer att behövas, dels för att vi inte ska få en situation där allt blir hängande i luften när Förenade kungariket lämnar EU, dels för att EU:s och Förenade kungarikets förhandlare ska få möjlighet att förhandla fram ett avtal om framtidens förbindelser.

O.  Det är viktigt att EU-institutionerna och medlemsstaterna, tillsammans med offentliga och privata institutioner, inleder arbetet med att förbereda sig för alla eventualiteter som kan uppkomma till följd av förhandlingarna.

P.  Enighet mellan EU-institutionerna och medlemsstaterna är avgörande för att unionens och dess medborgares intressen ska kunna försvaras under de följande faserna av förhandlingarna, särskilt när det gäller ramen för de framtida förbindelserna, men också för att säkerställa en framgångsrik och snabb lösning på förhandlingarna.

1.  Europaparlamentet påminner om att enligt artikel 50.2 i EU-fördraget ska det avtal där villkoren för en medlemsstats utträde förhandlas fram beakta dess framtida förbindelser med unionen.

2.  Europaparlamentet konstaterar att de framtida förbindelserna med unionen bör utformas som en politisk förklaring i samband med utträdesavtalet. Innehållet i förklaringen kommer att utvärderas av parlamentet när det ombes att ge sitt godkännande till avtalet om utträde.

3.  Europaparlamentet erinrar om att formella förhandlingar om en internationell överenskommelse om de nya förbindelserna mellan EU och Förenade kungariket kan komma i fråga först när Förenade kungariket har lämnat EU och blivit ett tredjeland. Parlamentet påminner om att detta avtal endast kan ingås med fullt deltagande och samtycke från parlamentet.

4.  Europaparlamentet erinrar om att det kommer att godkänna en ram för framtida förbindelser mellan EU och Förenade kungariket endast om denna ram strikt överensstämmer med följande principer:

   Ett tredjeland kan inte ha samma rättigheter och förmåner som en EU‑medlemsstat, eller en medlem av Europeiska frihandelssammanslutningen (Efta) eller EES.
   Den inre marknadens integritet och korrekta fungerande, tullunionen samt de fyra friheterna skyddas, utan att någon sektorsspecifik strategi får förekomma.
   Autonomin i EU:s beslutsfattande ska bevaras.
   Det slås vakt om EU:s rättsordning och Europeiska domstolens roll i detta sammanhang.
   Det finns en fortsatt respekt för demokratiska principer, mänskliga rättigheter och grundläggande friheter, såsom dessa definieras särskilt i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna och protokollen till denna, den europeiska sociala stadgan, Romstadgan om Internationella brottmålsdomstolen och Förenta nationernas och Europarådets andra internationella fördrag om mänskliga rättigheter, samt respekt för rättsstatsprincipen.
   Lika villkor säkerställs, särskilt med avseende på Förenade kungarikets fortsatta iakttagande av standarder som fastställs enligt internationella åtaganden och unionens lagstiftning och politik inom områdena rättvis och regelstyrd konkurrens, bland annat i fråga om statligt stöd, sociala rättigheter och arbetstagarrättigheter, och i synnerhet likvärdiga nivåer av socialt skydd och skydd mot social dumpning, miljö, klimatförändringar, konsumentskydd, folkhälsa, sanitära och fytosanitära åtgärder, djurhälsa och djurskydd, beskattning, bland annat kampen mot skatteundandragande och skatteflykt, penningtvätt, samt data- och integritetsskydd, tillsammans med en tydlig verkställighetsmekanism för att säkerställa överensstämmelse.
   Det slås vakt om EU:s avtal med tredjeländer och internationella organisationer, också EES-avtalet, och det upprätthålls en övergripande balans för dessa förbindelser.
   Det slås vakt om EU:s finansiella stabilitet samt om att dess reglerings- och tillsynssystem och motsvarande normer efterlevs och tillämpas.
   Det råder en korrekt avvägning mellan rättigheter och skyldigheter, och vid behov säkerställs proportionerliga ekonomiska bidrag.

5.  Europaparlamentet upprepar att ett associeringsavtal som förhandlas fram och avtalas mellan EU och Förenade kungariket efter landets utträde enligt artikel 8 i EU-fördraget och artikel 217 i EUF-fördraget skulle kunna utgöra en lämplig ram för de framtida förbindelserna och säkerställa en konsekvent styrningsram, som bör omfatta en robust mekanism för tvistlösning, och att man därmed kan undvika en mångfald av bilaterala avtal och brister som kännetecknar EU:s förbindelser med Schweiz.

6.  Europaparlamentet föreslår att de framtida förbindelserna baseras på följande fyra pelare:

   Handelsförbindelser och ekonomiska förbindelser.
   Utrikespolitik, säkerhetssamarbete och utvecklingssamarbete.
   Inre säkerhet.
   Tematiskt samarbete.

En ram för de framtida förbindelserna

7.  Europaparlamentet konstaterar att med tanke på EU:s och Förenade kungarikets gemensamma värderingar, deras nära förbindelser och nuvarande regleringsharmonisering inom praktiskt taget alla områden, deras geografiska närhet och gemensamma historia, däribland Förenade kungarikets medlemskap i EU i mer än 40 år, och även Förenade kungarikets roll som ständig medlem i FN:s säkerhetsråd och medlem av Nato, kommer Förenade kungariket att fortsätta att vara en viktig partner för EU i alla fyra ovanstående pelare och det ligger i båda parternas intresse att upprätta ett partnerskap som garanterar ett fortsatt samarbete.

8.  Europaparlamentet noterar dock att ett sådant samarbete med Förenade kungariket som ett tredjeland endast är möjligt om principerna i punkt 4 i denna resolution följs. Parlamentet påminner om att EU har bindande gemensamma regler, gemensamma institutioner och gemensamma övervaknings-, efterlevnads- och rättsmekanismer, och att inga tredjeländer, inte ens sådana med en identisk lagstiftning eller fullständig regleringsharmonisering, kan åtnjuta samma förmåner eller marknadstillträde som EU:s medlemsstater, till exempel när det gäller de fyra friheterna och finansiella bidrag från EU:s budget.

9.  Europaparlamentet anser att överenskommelsen om de framtida förbindelserna bör innehålla särskilda bestämmelser om rörlighet för medborgare från EU till Förenade kungariket efter övergångsperioden, vilka minst ska motsvara graden av samarbete i de fyra pelarna nedan.

10.  Europaparlamentet erinrar om att det måste godkänna alla framtida avtal mellan EU och Förenade kungariket. Parlamentet betonar att det måste informeras omedelbart och fullständigt i alla skeden av förfarandet i enlighet med artiklarna 207, 217 och 218 i EUF-fördraget och i enlighet med relevant rättspraxis.

   i) Handel och ekonomiska förbindelser

11.  Europaparlamentet upprepar att Förenade kungarikets medlemskap i den inre marknaden och tullunionen skulle vara den bästa lösningen för såväl Förenade kungariket som EU-27 och det enda som kan garantera en fortsatt friktionsfri handel och till fullo bevara våra ekonomiska förbindelser. Parlamentet påpekar att deltagande i den inre marknaden kräver full respekt för de fyra friheterna och införlivande av motsvarande EU-regler, lika spelregler, också genom en ordning för konkurrens och statligt stöd, bindande rättspraxis från EU-domstolen och bidrag till EU:s budget. Parlamentet konstaterar att en tullunion undanröjer tullhinder och vissa tullkontroller, men kräver iakttagande av EU:s handelspolitik och en gemensam yttre gräns. Parlamentet noterar att den brittiska regeringen fortsätter att utesluta både den inre marknaden och tullunionen.

12.  Europaparlamentet konstaterar att ett djupgående och omfattande frihandelsområde kräver en bindande mekanism för anpassning till EU:s regelverk och en bindande roll för EU-domstolen vid tolkningen av unionsrätten och tillåter inte möjligheten att plocka russinen ur kakan inom den inre marknadens sektorer.

13.  Europaparlamentet anser att den aktuella brittiska ställningen endast är förenlig med ett handelsavtal i enlighet med artikel 207 i EUF-fördraget, vilket skulle kunna utgöra handelspelaren och den ekonomiska pelaren i ett associeringsavtal. Parlamentet är berett att samarbeta med Förenade kungariket utifrån de andra ovannämnda modellerna, förutsatt att Förenade kungariket omprövar sina nuvarande röda linjer.

14.  Europaparlamentet påminner om att alla frihandelsavtal på senare tid bygger på tre huvuddelar: marknadstillträde, regleringssamarbete och regler. Parlamentet understryker att vid sidan av de principer som anges i punkt 4 gäller följande:

   Graden av tillträde till EU:s marknad måste överensstämma med graden av fortsatt konvergens med och anpassning till EU:s tekniska standarder och regler, utan någon sektorsvis strategi och med bevarad integritet för den inre marknaden.
   EU:s självständighet när det gäller att utforma EU-lagar och EU-standarder måste garanteras, liksom EU-domstolens roll som den enda tolkningsinstansen för unionsrätten.
   Lika villkor för alla garanteras och EU-standarder säkerställs för att undvika en kapplöpning mot botten och hindra regelarbitrage från marknadsaktörernas sida.
   Ursprungsreglerna ska bygga på EU:s normala preferentiella ursprungsregler och utgå från EU-producenternas intressen.
   Ömsesidigt marknadstillträde måste förhandlas fram i fullständig överensstämmelse med Världshandelsorganisationens (WTO:s) bestämmelser, även för varor, tjänster, offentlig upphandling och – i förekommande fall – utländska direktinvesteringar, och alla former av tillhandahållande av tjänster, inbegripet åtaganden om fysiska personers rörlighet över gränserna (modus 4), och regleras i full överensstämmelse med EU:s regler när det gäller principer om likabehandling, särskilt för arbetstagare.
   Regleringssamarbete bör förhandlas fram, med särskild inriktning på små och medelstora företag, och man bör tänka på att regleringssamarbetet är frivilligt och på rätten att reglera i allmänhetens intresse och komma ihåg att bestämmelser om regleringssamarbete i ett handelsavtal inte kan vara precis det samma som den friktionsfria handel som ett medlemskap i den inre marknaden erbjuder.

15.  Europaparlamentet betonar att i detta avtal mellan EU och Förenade kungariket bör den ram för kommersiella förbindelser som finns mellan EU och tredjeländer behållas och eventuell snålskjuts bör undvikas genom att man säkerställer konsekvens med hjälp av ett anpassat tariff- och kvotsystem samt ursprungsregler för produkter gentemot tredjeländer.

16.  Europaparlamentet understryker att ett frihandelsavtal med marknadstillträde för tjänster är begränsat och alltid omfattas av uteslutningar, förbehåll och undantag.

17.  Europaparlamentet understryker att ett utträde ur den inre marknaden skulle betyda att Förenade kungariket förlorar både passrättigheter för finansiella tjänster och möjligheten att öppna filialer i EU under brittisk tillsyn. Parlamentet påminner om att det enligt EU:s lagstiftning är möjligt att inom vissa områden betrakta tredjeländers bestämmelser som likvärdiga på grundval av en proportionell och riskbaserad strategi, och noterar det pågående lagstiftningsarbetet och kommissionens kommande förslag på detta område. Parlamentet betonar att beslut om likvärdighet alltid är ensidiga. Parlamentet betonar också att för att värna den finansiella stabiliteten och säkerställa full överensstämmelse med EU:s regelverk och normer samt tillämpningen av dessa, brukar försiktighetsklausuler och begränsningar av det gränsöverskridande tillhandahållandet av finansiella tjänster ingå i frihandelsavtal.

18.  Europaparlamentet understryker att ett avtal mellan EU och Förenade kungariket bör omfatta en robust tvistlösningsmekanism samt förvaltningsstrukturer. Parlamentet betonar i detta avseende EU-domstolens behörighet när det gäller att tolka frågor som rör unionsrätten.

19.  Europaparlamentet påminner om att Förenade kungarikets nuvarande ståndpunkter och röda linjer skulle leda till tullkontroller och verifikationer som skulle påverka de globala leveranskedjorna och tillverkningsprocesserna, även om tariffära handelshinder kan undvikas. Parlamentet understryker vikten av en omfattande anpassning mellan det gemensamma mervärdesskatteområdet i EU och Förenade kungariket. Parlamentet anser att skattefrågor bör ingå i alla nya avtal mellan Förenade kungariket och EU för att säkerställa största möjliga samarbete mellan EU och Förenade kungariket och dess beroende territorier när det gäller företagsbeskattning.

20.  Europaparlamentet upprepar att med avseende på livsmedel och jordbruksprodukter beror tillträdet till EU:s marknad på en strikt efterlevnad av EU:s lagstiftning och normer, särskilt i fråga om livsmedelssäkerhet, genetiskt modifierade organismer, bekämpningsmedel, geografiska beteckningar, djurens välbefinnande, märkning och spårbarhet, sanitära och fytosanitära normer samt människors, djurs och växters hälsa.

   ii) Utrikespolitik, säkerhets- och utvecklingssamarbete

21.  Europaparlamentet konstaterar att vad gäller den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken kommer Förenade kungariket som ett tredjeland inte att kunna delta i EU:s beslutsfattande och gemensamma ståndpunkter, och åtgärder kan endast antas av EU:s medlemsstater. Parlamentet påpekar dock att detta inte utesluter samrådsmekanismer som skulle ge landet möjlighet att anpassa sig till EU:s utrikespolitiska ståndpunkter, gemensamma åtgärder, särskilt om mänskliga rättigheter, eller multilateralt samarbete, särskilt inom ramarna för FN, OSSE och Europarådet. Parlamentet stöder en samordning av sanktionspolitiken och ett genomförande av den, inbegripet vapenembargon och den gemensamma ståndpunkten om vapenexport.

22.  Europaparlamentet betonar att ett sådant partnerskap kan fastställas enligt det ramavtal som hanterar tredjeländers roll, vilket på så sätt gör det möjligt för Förenade kungariket att delta i EU:s civila och militära uppdrag (utan någon ledande roll för landet) och i verksamheter, program, projekt och utbyte av underrättelseinformation, och i utbildning och utbyte av militär personal samt i samarbete om försvarsmaterielpolitik, inbegripet i projekt som utvecklas inom ramen för det permanenta strukturerade samarbetet på försvarsområdet (Pesco). Parlamentet understryker att ett sådant deltagande bör ske utan att det påverkar tillämpningen av, och i överensstämmelse med, EU:s relevanta ståndpunkter, beslut och lagstiftning, bland annat om upphandling och överföringar på försvarsområdet. Parlamentet bekräftar att villkoret för ett sådant samarbete är full överensstämmelse med internationell människorättslagstiftning och internationell humanitär rätt samt EU:s grundläggande rättigheter.

23.  Europaparlamentet konstaterar att det samarbete på dessa områden som handlar om utbyte av säkerhetsskyddsklassificerade EU-uppgifter, bland annat underrättelseinformation, är beroende av ett informationssäkerhetsavtal för skydd av säkerhetsskyddsklassificerade EU-uppgifter.

24.  Europaparlamentet konstaterar att på grundval av andra liknande arrangemang med tredjeländer kan Förenade kungariket delta i unionsprogram till stöd för försvar och yttre säkerhet (t.ex. Europeiska försvarsfonden, Galileo och it-säkerhetsprogram). Parlamentet är öppet för möjligheten att låta Förenade kungariket fortsatta bidra till EU:s externa finansieringsinstrument för att uppnå gemensamma mål, särskilt i det gemensamma grannskapet.

25.  Europaparlamentet konstaterar att Förenade kungariket är en viktig aktör på området för utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd och att samarbetet på dessa områden mellan EU och Förenade kungariket efter brexit skulle gynna båda parter.

   iii) Inre säkerhet

26.  Europaparlamentet betonar att det ligger i både EU:s och Förenade kungarikets intresse att upprätta ett partnerskap som säkerställer ett fortsatt säkerhetssamarbete för att hantera gemensamma hot, särskilt terrorism och organiserad brottslighet, och som undviker avbrott i informationsflödet på detta område. Parlamentet noterar att tredjeländer (utanför Schengenområdet) inte har någon privilegierad tillgång till EU:s instrument, inklusive databaser, på detta område, och att de inte heller får delta i fastställandet av prioriteringar och utarbetandet av de fleråriga strategiska målen eller leda operativa handlingsplaner inom ramen för EU:s policycykel.

27.  Europaparlamentet noterar också att man, utöver behovet av att skydda pågående förfaranden och utredningar som rör Förenade kungariket genom övergångsarrangemang, kommer att behöva särskilda arrangemang för Förenade kungariket som ett tredjeland när det gäller straffrättsligt samarbete, bland annat i fråga om utlämning och ömsesidig rättslig hjälp, i stället för den nuvarande ordningen, såsom den europeiska arresteringsordern.

28.  Europaparlamentet anser att ett framtida samarbete kan utvecklas med utgångspunkt i de arrangemang som finns för tredjeländer utanför Schengenområdet som möjliggör utbyte av säkerhetsrelaterad information och ett operativt samarbete med EU:s organ och mekanismer (t.ex. Europol och Eurojust).

29.  Europaparlamentet betonar att ett sådant samarbete bör tillhandahålla rättssäkerhet, måste grunda sig på skyddsåtgärder med avseende på de grundläggande rättigheterna i den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och måste tillhandahålla en skyddsnivå som i huvudsak motsvarar den i stadgan om de grundläggande rättigheterna. Parlamentet betonar vidare att samarbete till fullo bör respektera EU:s uppgiftsskydd och baseras på ett effektivt genomförande och tvistlösning. Parlamentet anser att det är nödvändigt att hitta en lösning som reglerar det framtida utbytet av uppgifter mellan EU och Förenade kungariket inom området för brottsbekämpning och underrättelseverksamhet samt terrorismbekämpande insatser. Parlamentet understryker att ett beslut av kommissionen om en adekvat skyddsnivå skulle vara det bästa och säkraste alternativet. Parlamentet påminner om att Förenade kungariket under alla omständigheter måste ha ett uppgiftsskydd som är lika robust som unionens dataskyddsregler.

   iv) Tematiskt samarbete

30.  Europaparlamentet understryker att principerna i punkt 4 ovan också bör tillämpas till fullo och villkorslöst på det framtida samarbetet med Förenade kungariket på flera områden av gemensamt intresse. Parlamentet betonar att sådana avtal bör präglas av en avvägning mellan rättigheter och skyldigheter som motsvarar den som finns i liknande avtal med andra tredjeländer, men med hänsyn till den geografiska närheten och de nära förbindelserna mellan EU och Förenade kungariket.

31.  Europaparlamentet anser att mot bakgrund av ovanstående principer och villkor, och i passagerarnas, lufttrafikföretagens, tillverkarnas och fackföreningarnas intresse, måste konnektivitet säkerställas genom ett avtal om luftfartstransporter och flygsäkerhetsavtal. Parlamentet betonar dock att graden av marknadstillträde är beroende av regelkonvergens och anpassning till EU:s regelverk och av inrättandet av en solid mekanism för tvistlösning och skiljedomsförfarande. Parlamentet utesluter dessutom inte ett framtida samarbete med Förenade kungariket till stöd för projekt av gemensamt intresse inom transportsektorn.

32.  Europaparlamentet överväger, när det gäller fiske, en ny form av tredjelandsartade bilaterala partnerskapsavtal som bör förhandlas fram för att bibehålla ett omfattande samarbete, samstämmighet och konvergens, och som säkerställer ett stabilt och fortsatt ömsesidigt tillträde till vatten och resurser, i enlighet med den gemensamma fiskeripolitikens principer och bestämmelserna om styrelseformer och hållbar förvaltning av delade bestånd i syfte att återställa och upprätthålla populationerna av dessa bestånd över de nivåer som kan producera maximal hållbar avkastning. Parlamentet understryker att den gemensamma förvaltningen av gemensamma bestånd kräver att Förenade kungariket fortsätter att bidra till den vetenskapliga bedömningen av bestånden. Parlamentet betonar dock att ömsesidigt marknadstillträde för fiskeriprodukter måste förhandlas fram som en del av det kommande avtalet, och att tillträde till EU:s inre marknad måste bero på EU-fartygs tillträde till brittiskt fiskevatten och deras resurser samt på graden av samarbete i förvaltningen av gemensamma bestånd.

33.  Europaparlamentet understryker värdet av samarbete på kultur- och utbildningsområdet, däribland lärande och ungdomars rörlighet, liksom vikten av den kulturella och kreativa sektorn, för att hjälpa EU att fördjupa förbindelserna med grannländerna, och skulle välkomna ett fortsatt samarbete mellan EU och Förenade kungariket på dessa områden, bland annat genom relevanta program såsom Erasmus och Kreativa Europa.

34.  Europaparlamentet kan, när det gäller samarbete om forskning och innovation, överväga att låta Förenade kungariket delta som ett tredje land i EU:s ramprogram för forskning och innovation och i EU:s rymdprogram, utan att tillåta några nettoöverföringar från EU:s budget till Förenade kungariket, eller någon beslutsfattande roll för Förenade kungariket.

35.  Europaparlamentet anser att det bästa alternativet för miljön, för åtgärder mot klimatförändringar och för folkhälsan och livsmedelssäkerheten vore om Förenade kungariket skulle fortsätta att fullt ut följa EU:s nuvarande och framtida lagstiftning, inklusive fullgöra de åtaganden och mål för 2030 som man redan enats om inom ramen för EU:s program för ren luft och paketet för ren energi. Om detta inte skulle ske efterlyser parlamentet överenskommelser mellan EU och Förenade kungariket för att säkerställa ett nära samarbete och höga standarder på dessa områden och för att hantera gränsöverskridande miljöfrågor. Parlamentet understryker att allt samarbete med EU‑byråer på dessa områden måste grunda sig på bilaterala avtal.

36.  Europaparlamentet kan överväga liknande tredjelandsarrangemang som på områdena energi, elektronisk kommunikation, it-säkerhet och IKT. Parlamentet anser, när det gäller energi, att alla sådana arrangemang bör respektera integriteten hos den inre marknaden för energi, bidra till energitrygghet, hållbarhet och konkurrenskraft och ta hänsyn till sammanlänkningar mellan EU och Förenade kungariket. Parlamentet förväntar sig att Förenade kungariket tillämpar högsta möjliga standarder för kärnsäkerhet och strålskydd, bland annat för transport av avfall och avveckling.

37.  Europaparlamentet anser att EU:s Peace-program, som syftar till att skapa ett mer fredligt och stabilt samhälle genom att stödja försoning i Nordirland och i den angränsande regionen i Irland, bör behållas och att Förenade kungariket ska fortsätta att delta.

   v) Tillämpning av det framtida avtalet

38.  Europaparlamentet påpekar att framtida avtal mellan EU och Förenade kungariket, med Förenade kungariket som ett tredjeland, bör omfatta inrättandet av ett enhetligt och solitt styrningssystem som en övergripande ram för de fyra pelarna, som inbegriper gemensam kontinuerlig övervakning/förvaltning av avtalet samt tvistlösnings- och tillsynsmekanismer vad gäller tolkningen och tillämpningen av avtalets bestämmelser.

39.  Europaparlamentet insisterar på att det är absolut nödvändigt att detta styrningssystem fullt ut garanterar självständighet för EU:s beslutsfattande och rättsordning, inklusive EU-domstolens roll som den enda tolkningsinstansen för unionsrätt.

40.  Europaparlamentet betonar att utformningen av styrningssystem bör stå i proportion till arten, omfattningen och djupet i de framtida förbindelserna och ta hänsyn till graden av förbindelser, samarbete och närhet.

41.  Europaparlamentet håller med om tanken på att inrätta en gemensam kommitté med ansvar för att övervaka genomförandet av avtalet, ta itu med skillnaderna i tolkning och genomföra överenskomna korrigerande åtgärder i en anda av uppriktighet, och att till fullo säkerställa EU:s oberoende på regleringsområdet, inbegripet parlamentets och rådets rättsliga befogenheter. Parlamentet understryker att EU:s företrädare i denna kommitté bör bli föremål för lämpliga mekanismer för ansvarsskyldighet som involverar parlamentet.

42.  Europaparlamentet anser att när det gäller bestämmelser som grundar sig på unionens rättsuppfattning bör styrmekanismerna föreskriva hänskjutande till Europeiska unionens domstol. Parlamentet upprepar att vid tillämpningen och tolkningen av andra bestämmelser i avtalet än de som rör unionsrätten, får alternativa tvistlösningsmekanismer bara övervägas om de erbjuder garantier om oberoende och opartiskhet som är likvärdiga med domstolens.

   vi) Lika villkor

43.  Europaparlamentet påminner om att Förenade kungariket och dess underlydande territorier bör fortsätta att följa och genomföra befintliga standarder i dess internationella åtaganden och i unionens lagstiftning och politik, särskilt på de områden som avses i punkt 4 ovan, på ett sätt som återspeglar de framtida förbindelsernas omfattning och djup. Parlamentet noterar nyttan av att även fortsättningsvis anpassa regelverken utifrån unionslagstiftningen.

44.  Europaparlamentet konstaterar att bredden och djupet i överenskommelsen om lika villkor kommer att vara avgörande vid fastställandet av de övergripande framtida förbindelserna mellan EU och Förenade kungariket. Parlamentet påminner om att Förenade kungarikets fortsatta anslutning till den europeiska sociala modellen kommer att spela en viktig roll i detta sammanhang.

45.  Europaparlamentet är fast övertygat om att Förenade kungariket bör hålla sig till de framväxande standarderna för beskattning och lagstiftning mot penningtvätt inom unionens regelverk, inklusive skattetransparens, utbyte av information om skattefrågor och åtgärder mot skatteflykt samt ta itu med situationen i sina beroende territorier och deras bristande efterlevnad av EU:s kriterier för god förvaltning och krav på öppenhet. Parlamentet insisterar på att tillgång till tullunionen endast ska beviljas på villkor att Förenade kungariket anpassar sig till ovannämnda standarder.

46.  Europaparlamentet upprepar behovet av att inrätta skyddsåtgärder för att säkerställa både en hög standard och lika spelregler när det gäller miljöskydd, bekämpande av klimatförändringarna, livsmedelssäkerhet och folkhälsa. Parlamentet understryker att tillgång till rättslig prövning och en lämplig mekanism för klagomål måste garanteras för medborgare och icke-statliga organisationer när det gäller efterlevnad av arbets- och miljönormer.

47.  Europaparlamentet konstaterar att likt resten av avtalet kommer bestämmelserna om lika villkor att kräva gedigna förvaltningsstrukturer som omfattar lämplig förvaltning, tillsyn, tvistlösning och genomförandemekanismer med påföljder och interimistiska åtgärder när så är nödvändigt och med ett krav för båda parter att inleda eller, i förekommande fall, bibehålla oberoende institutioner med förmåga att effektivt övervaka och verkställa genomförandet.

   vii) Möjligt deltagande i EU-program

48.  Europaparlamentet betonar att villkoren för Förenade kungarikets deltagande i EU‑åtgärder och EU-program kommer att vara desamma regler som gäller för tredjeländer utanför EES. Parlamentet understryker att Förenade kungarikets deltagande gemensamt måste godkännas av EU och samtidigt respektera alla relevanta bestämmelser och mekanismer och villkor för deltagande, även när det gäller finansiering, genomförande, kontroll och ansvarsfrihet och utan att nettoöverföringar sker från EU:s budget till Förenade kungariket.

49.  Europaparlamentet påminner som en allmän regel om att Förenade kungariket som tredjeland inte kan delta i eller ha tillgång till EU:s byråer. Parlamentet noterar dock att detta inte utesluter samarbete i enskilda ärenden på ett strikt reglerat sätt som kräver överensstämmelse med alla tillämpliga regler och ekonomiska bidrag. Parlamentet påpekar att nästa fleråriga budgetram måste ta hänsyn till konsekvenserna av de framtida förbindelserna mellan unionen och Förenade kungariket.

Utträdesavtal

50.  Europaparlamentet välkomnar kommissionens utkast till utträdesavtal av den 28 februari 2018, vilket i stor utsträckning återspeglar parlamentets åsikter. Parlamentet noterar att det har utarbetats på grundval av den ömsesidigt överenskomna gemensamma rapporten av den 8 december 2017 och unionens ståndpunkter i övriga separationsfrågor.

51.  Europaparlamentet välkomnar de institutionella bestämmelser och mekanismer för tvistlösning som anges i utkastet till utträdesavtal, däribland upphävandet av förmåner under den övergångsperiod som föreskrivs i artikel 165 i utkastet till utträdesavtal vid åsidosättande av de åtaganden och bestämmelser som har med utträdesavtalet att göra.

   i) Medborgerliga rättigheter

52.  Europaparlamentet välkomnar den allmänna hållningen i fråga om medborgarnas rättigheter i del två av kommissionens utkast till utträdesavtal, men upprepar hur viktigt det är med arbetet med alla kvarstående frågor rörande medborgarnas rättigheter och säkerställandet av att rättigheterna för EU-medborgare lagligen bosatta i Förenade kungariket och brittiska medborgare lagligen bosatta i EU-27 inte påverkas av brexit, vilket kommer att vara en av de viktigaste frågorna för parlamentets godkännande. Parlamentet stöder införandet av en hänvisning till framtida äkta makar. Parlamentet noterar bestämmelserna om administrativa förfaranden för att förvärva permanent uppehållstillstånd och insisterar på behovet av att göra det möjligt för familjer att inleda förfarandet genom ett enda formulär som har karaktär av en förklaring och lägger bevisbördan på de brittiska myndigheterna. Parlamentet kommer noga att följa och se till att dessa förfaranden genomförs effektivt och är enkla, tydliga och kostnadsfria. Parlamentet insisterar på att den framtida rätten till fri rörlighet i hela EU för brittiska medborgare som för närvarande är bosatta i en medlemsstat i EU-27 garanteras, liksom rösträtt i lokala val för alla medborgare som omfattas av utträdesavtalet. Parlamentet efterlyser också en livslång rättighet för unionsmedborgare som omfattas av utträdesavtalet att återvända till Förenade kungariket, skydd mot utvisning av medborgare med funktionsnedsättning och deras omsorgsgivare samt skydd av processuella rättigheter i samband med utvisning enligt direktiv 2004/38/EG och för tredjelandsmedborgares rättigheter enligt vad som fastställs i unionslagstiftningen.

53.  Europaparlamentet insisterar på att varje unionsmedborgare som under övergångsperioden anländer till Förenade kungariket ska åtnjuta samma rättigheter som de som anlände före början av övergångsperioden. Parlamentet förkastar i detta sammanhang förslaget i den brittiska regeringens senaste policydokument som vidmakthåller diskrimineringen av unionsmedborgare som anländer före början av övergångsperioden och dem som anländer efter.

54.  Europaparlamentet upprepar att många brittiska medborgare starkt motsatt sig att de ska förlora de rättigheter som de i dag åtnjuter enligt artikel 20 i EUF-fördraget. Parlamentet föreslår att EU-27 undersöker hur man kan begränsa detta inom ramen för EU:s primärrätt, med fullständig respekt för principerna om ömsesidighet, rättvisa, symmetri och icke-diskriminering. Parlamentet noterar den senaste tidens hänskjutning till EU-domstolen av ett mål vid en nederländsk domstol om bevarande av unionsmedborgarskapets rättigheter för brittiska medborgare efter brexit.

   ii) Irland och Nordirland

55.  Europaparlamentet välkomnar protokollet om Irland och Nordirland i kommissionens utkast till utträdesavtal som gör den säkerhetsmekanism som skisserats i den gemensamma rapporten av den 8 december 2017 tillämpningsklar. Parlamentet betonar att detta erbjuder en konkret lösning för att skydda nord-syd-samarbetet och undvika en skarp gräns mellan Nordirland och Irland, något som vore nödvändigt om inget alternativ skulle hittas varken genom de övergripande förbindelserna mellan EU och Förenade kungariket eller genom särskilda lösningar som ska läggs fram av Förenade kungariket, i enlighet med punkt 49 i den gemensamma rapporten.

56.  Europaparlamentet påminner om vikten av Förenade kungarikets åtagande att se till att det inte kommer att bli några försämrade rättigheter, inklusive de sociala och demokratiska rättigheter, skyddsåtgärder och lika möjligheter som fastställs i långfredagsavtalet, i enlighet med åtagandena i den gemensamma rapporten. Parlamentet insisterar på införlivandet av alla delar av den gemensamma resezonen och rätten till fri rörlighet för EU-medborgare, såsom denna har stadfästs i unionsrätten och i långfredagsavtalet.

   iii) Övergångsperiod

57.  Europaparlamentet upprepar principerna i sin resolution av den 13 december 2017 om att Förenade kungariket efter utträdesdagen inte längre kommer att vara en del av EU:s institutioner och organ och inte längre delta i beslutsfattandet, och att övergången endast kan bestå av en förlängning av EU:s regelverk och den fortsatta tillämpningen av EU:s befintliga reglerings-, budget-, tillsyns-, domstols- och verkställighetsinstrument och motsvarande strukturer för Förenade kungariket. Parlamentet stöder fullt ut det förhandlingsmandat som fastställdes i Europeiska rådets förhandlingsriktlinjer, rådets förhandlingsdirektiv och kommissionens senaste ståndpunktsdokument om denna fråga.

58.  Europaparlamentet välkomnar och uttrycker stöd för den fjärde delen av utkastet till utträdesavtal om övergångsbestämmelser. Parlamentet upprepar att alla de rättigheter som medborgarna har i kraft av unionsrätten bör förlängas under övergångsperioden. Parlamentet betonar att detta även gäller för unionsmedborgare som kommer till Förenade kungariket under övergångsperioden och som bör åtnjuta exakt samma rättigheter, särskilt när det gäller barntillägg, familjeåterförening och tillgång till rättslig prövning i domstolen.

59.  Europaparlamentet påminner om att eventuella övergångsarrangemang måste vara fullt förenliga med WTO:s bestämmelser för att inte störa handelsförbindelserna med tredjeländer.

60.  Europaparlamentet håller fast vid att eventuella framtida handelsavtal som Förenade kungariket efter utträdet förhandlar fram med tredjeländer får träda i kraft först efter utgången av den period under vilken övergångsbestämmelserna gäller.

61.  Europaparlamentet påminner om att från och med dagen för Förenade kungarikets utträde ur EU kommer landet inte längre att omfattas av de internationella avtal som ingåtts av EU, eller av medlemsstater som agerar på dess vägnar, eller av EU och medlemsstaterna tillsammans. Parlamentet noterar att Förenade kungariket under övergångsperioden kommer att fortsätta att vara bundet av de skyldigheter som följer av dessa avtal. Parlamentet understryker att Förenade kungariket inte kommer att kunna delta i styrningen och beslutsförfaranden som föreskrivs i dessa avtal.

62.  Europaparlamentet påpekar att övergångsbestämmelserna, då de är en del av utträdesavtalet, endast kan tillämpas när detta avtal träder i kraft.

   iv) Andra separationsfrågor

63.  Europaparlamentet efterlyser en överenskommelse utan dröjsmål om alla separationsbestämmelser som fastställs i tredje delen av utkastet till utträdesavtal och uppmanar Förenade kungariket att presentera en tydlig ståndpunkt, när så inte redan har skett, om alla kvarstående frågor som rör dess utträde under ordnade former.

Beredskap

64.  Europaparlamentet understryker vikten av det arbete som genomförts av kommissionen och medlemsstaterna på olika nivåer när det gäller att öka medvetenheten och beredskapen. Parlamentet betonar, mot bakgrund av den osäkerhet som skapats av brexit, att inte bara EU:s institutioner utan även nationella myndigheter, ekonomiska aktörer och särskilt medborgarna måste uppmärksammas och få korrekt information så att de på ett adekvat sätt kan förbereda sig för alla tänkbara scenarier, inte minst om ingen överenskommelse nås. Parlamentet uppmanar framför allt till åtgärder inriktade på så många sektorer och berörda som möjligt, bland annat på följande områden:

   Fortsatt och tryggad tillgång till veterinärmedicinska läkemedel och humanläkemedel och medicintekniska produkter för patienter, bland annat en säker och jämn försörjning av radioisotoper.
   Finansiella tjänster för ekonomiska aktörer.
   Beredskapen hos små och medelstora företag och små operatörer som bedriver handel med Förenade kungariket, såsom livsmedelsproducenter och producenter av fiskeriprodukter, som för första gången någonsin kan komma stå inför exportförfaranden och vissa typer av krav, inte minst sanitära och fytosanitära krav.
   Begränsningar och restriktioner som kan härröra från den nya rättsliga ramen för transport av passagerare och gods och den inverkan dessa kan ha på just‑in‑time‑leveranser inom försörjnings-, bearbetnings- och distributionskedjan.
   Kapacitet när det gäller korrekt märkning, spårbarhet och verkliga ursprung för jordbruks- och fiskeriprodukter, i syfte att säkerställa överensstämmelse med livsmedelssäkerhets- och djurskyddskraven och tillhandahållande av korrekt information till konsumenterna om livsmedel.
   Den rättsliga ramen för skydd av personuppgifter.
   Kommissionens fullständiga kartläggning av den unionslagstiftning som kräver ändring till följd av brexit.

o
o   o

65.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till Europeiska rådet, Europeiska unionens råd, kommissionen, de nationella parlamenten och Förenade kungarikets regering.

(1) Antagna texter, P8_TA(2017)0102.
(2) Antagna texter, P8_TA(2017)0361.
(3) Antagna texter, P8_TA(2017)0490.

Senaste uppdatering: 31 oktober 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy