Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/0242(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0028/2018

Внесени текстове :

A8-0028/2018

Разисквания :

Гласувания :

PV 14/03/2018 - 8.5

Приети текстове :

P8_TA(2018)0073

Приети текстове
PDF 472kWORD 52k
Сряда, 14 март 2018 г. - Страсбург
Допълнителна макрофинансова помощ на Грузия ***I
P8_TA(2018)0073A8-0028/2018
Резолюция
 Текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 14 март 2018 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за предоставяне на допълнителна макрофинансова помощ на Грузия (COM(2017)0559 – C8-0335/2017 – 2017/0242(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2017)0559),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 212, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския Съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8‑0335/2017),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид съвместната декларация на Европейския парламент и на Съвета, приета заедно с Решение № 778/2013/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 12 август 2013 г. за предоставяне на допълнителна макрофинансова помощ на Грузия(1),

—  като взе предвид поетия с писмо от 21 февруари 2018 г. ангажимент на представителя на Съвета , за одобряване на позицията на Парламента, в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по международна търговия и становището на комисията по външни работи (A8-0028/2018),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст или внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) ОВ L 218, 14.8.2013 г., стр. 15.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 14 март 2018 г. с оглед на приемането на Решение (ЕС) 2018/… на Европейския парламент и на Съвета за предоставяне на допълнителна макрофинансова помощ на Грузия
P8_TC1-COD(2017)0242

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Решение (ЕС) 2018/598.)

Последно осъвременяване: 6 ноември 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност