Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/2025(BUD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0061/2018

Внесени текстове :

A8-0061/2018

Разисквания :

Гласувания :

PV 14/03/2018 - 8.7

Приети текстове :

P8_TA(2018)0074

Приети текстове
PDF 503kWORD 53k
Сряда, 14 март 2018 г. - Страсбург
Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: заявление — EGF/2017/008 DE/Goodyear
P8_TA(2018)0074A8-0061/2018
Резолюция
 Приложение

Резолюция на Европейския парламент от 14 март 2018 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета във връзка с мобилизирането на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (заявление от Германия – EGF/2017/008 DE/Goodyear) (COM(2018)0061 – C8‑0031/2018 – 2018/2025(BUD))

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2018)0061 – C8-0031/2018),

—  като взе предвид Регламент (EС) № 1309/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (2014—2020 г.) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1927/2006(1) („Регламента за ЕФПГ“),

—  като взе предвид Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014—2020(2), и по-специално член 12 от него,

—  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(3) („МИС от 2 декември 2013 г.“), и по-специално точка 13 от него,

—  като взе предвид тристранната процедура съгласно точка 13 от МИС от 2 декември 2013 г.,

—  като взе предвид писмото на комисията по заетост и социални въпроси,

—  като взе предвид писмото на комисията по регионално развитие,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджети (A8-0061/2018),

А.  като има предвид, че Съюзът създаде законодателни и бюджетни инструменти, за да осигури допълнителна подкрепа за работници, които са засегнати от последиците от големи структурни промени в моделите на световната търговия или от последиците на световната финансова и икономическа криза, и с цел подпомагане на тяхната реинтеграция на пазара на труда;

Б.  като има предвид, че финансовата помощ на Съюза за съкратените работници следва да бъде динамична и да се предоставя по възможно най-бърз и най-ефикасен начин;

В.  като има предвид, че Германия подаде заявление EGF/2017/008 DE/Goodyear за предоставяне на финансови средства от ЕФПГ вследствие на 646 съкращения в икономическия сектор от разделение 22 на NACE Rev. 2 („Производство на изделия от каучук и пластмаси“) в региона на ниво 2 по NUTS Regierungsbezirk Karlsruhe (DE12) в Германия;

Г.  като има предвид, че заявлението се основава на критериите за намеса по член 4, параграф 1, буква а) от Регламента за ЕФПГ, съгласно които следва да е налице съкращаване на най-малко 500 работници за референтен период от четири месеца в дадено предприятие в държава членка, включително работниците, съкратени при неговите доставчици и производителите надолу по веригата и/или самостоятелно заетите лица, които са прекратили своята дейност;

1.  изразява съгласие с Комисията, че условията, посочени в член 4, параграф 1 от Регламента за ЕФПГ, са изпълнени и че следователно Германия има право на финансово подпомагане в размер на 2 165 231 EUR съгласно този регламент, съставляващо 60% от общата сума в размер на 3 608 719 EUR;

2.  отбелязва, че германските органи са подали заявлението на 6 октомври 2017 г. и че след като Германия е предоставила допълнителна информация, Комисията е приключила оценката му на 9 февруари 2018 г. и е уведомила Парламента за това на същия ден;

3.  отбелязва, че пазарният дял на азиатските производители от Китай, Тайван и Сингапур е нараснал от 4% през 2001 г. на 20% през 2013 г.;

4.  отбелязва, че Германия започна да предоставя персонализираните услуги на бенефициерите от целевата група на 1 януари 2018 г.; по тази причина разходите за действията са допустими за предоставяне на финансово участие от ЕФПГ;

5.  отбелязва, че Германия твърди, че съкращенията са свързани с големи структурни промени в моделите на световната търговия, произтичащи от глобализацията и нейното отрицателно въздействие върху производството на автомобилни гуми от сегмент В в Съюза;

6.  припомня, че съкращенията, предприети в Goodyear, се очаква да окажат значително отрицателно въздействие върху местната икономика и че ефектът от съкращенията е свързан с трудностите при преквалификацията, които се дължат на недостига на работни места, с ниското равнище на образованост на уволнените работници, с техните специфични професионални умения, придобити в рамките на този вече упадащ сектор, и с големия брой на търсещите работа лица;

7.  съзнава, че производството на автомобили и пазарните дялове на Съюза са намалели вследствие на глобализацията; признава, че в резултат на това е натрупан значителен свръхкапацитет в сегмент B в Goodyear, което принуди дружеството да закрие един от европейските си заводи, който беше най-големият работодател в региона; отбелязва, че ЕФПГ би могъл също да улеснява трансграничното движение на работници от свиващи се сектори в някои държави членки към разрастващи се сектори в други държави членки;

8.  отбелязва, че заявлението се отнася до 646 работници, съкратени в Goodyear, повечето от които са на възраст между 30 и 54 години; посочва също така факта, че значителен процент от съкратените работници са на възраст между 55 и 64 години с умения, специфични за производствения сектор; освен това отбелязва, че около 300 от съкратените работници са неквалифицирани и имат мигрантски произход и са без официална квалификация, като например професионално обучение, което ги поставя в неблагоприятно положение на регионалния пазар на труда; подчертава, че район Вагхойзъл, където се намира инсталацията на град Филипсбург, е изправен пред структурни промени; с оглед на това признава значението на активните мерки на пазара на труда, съфинансирани от ЕФПГ, за подобряване на шансовете за реинтеграция на пазара на труда на тези групи;

9.  отбелязва, че Германия планира шест вида мерки за съкратените работници, обхванати от заявлението: (i) мерки за повишаване на уменията, (ii) групи от лица в сходно положение/работни семинари, (iii) консултантски услуги при започване на предприемаческа дейност, (iv) търсене на работа, (v) последващи услуги по наставничество/осигуряване на заетост, (vi) помощ за обучение;

10.  отбелязва, че мерките в подкрепа на доходите възлизат на определения в Регламента за ЕФПГ максимум от 35% от общия пакет от персонализирани услуги, както и че тези действия са обвързани с активното участие на бенефициерите от целевата група в дейности по търсене на работа или обучение;

11.  приветства консултациите със заинтересованите лица, включително представители на съкратените работници, социални партньори и регионални органи, както и работническите съвети, профсъюзите и ръководството, които са се провели по време на изготвянето на координирания пакет от персонализирани услуги;

12.  приветства решението на публичната служба по заетостта да вземе предвид, при разработването на стратегията за квалификации и умения, както бъдещите потребности на пазара на труда, така и квалификациите на работниците;

13.  припомня, че в съответствие с член 7 от Регламента за ЕФПГ съгласуваният пакет от персонализирани услуги следва да бъде така проектиран, че да предвижда бъдещите перспективи за пазара на труда и необходимите умения и следва да бъде съвместим с прехода към устойчива икономика, която използва ефикасно ресурсите; приветства уверенията, че мерките са организирани в съответствие със стратегията за устойчиво развитие на Германия и че органът за създаване на двата центъра за преквалификация предлага сертифициране на устойчивостта;

14.  отбелязва, че германските органи са представили необходимите гаранции за това, че за предложените действия няма да бъде получена финансова помощ от други фондове или финансови инструменти на Съюза, че няма да бъде допуснато дублиране на финансирането и че те ще допълват действия, финансирани от структурните фондове;

15.  отбелязва потвърждението на Германия, че финансовото участие от ЕФПГ няма да замести мерките, които засегнатото предприятие трябва да предприеме по силата на националното законодателство или в съответствие с колективни трудови договори, нито мерките за преструктуриране на дружества или сектори;

16.  призовава Комисията да изисква от националните органи да предоставят повече подробности в бъдещите предложения относно секторите с перспектива за растеж и следователно за наемане на работници, както и да събира подкрепени с доказателства данни за въздействието на финансирането от ЕФПГ, включително за качеството, продължителността и устойчивостта на новите работни места, броя и процента на самостоятелно заетите лица и на стартиращи предприятия и степента на реинтеграция, постигната чрез ЕФПГ;

17.  припомня призива си към Комисията да осигури публичен достъп до всички документи, свързани със заявленията по линия на ЕФПГ;

18.  одобрява приложеното към настоящата резолюция решение;

19.  възлага на своя председател да подпише настоящото решение заедно с председателя на Съвета и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

20.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция, включително и приложението към нея, съответно на Съвета и на Комисията.

(1) ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 855.
(2) ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.
(3) ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията във връзка със заявление от Германия – EGF/2017/008 DE/Goodyear

(Текстът на това приложение не е възпроизведен тук, тъй като той съответства на окончателния акт, Решение (ЕС) 2018/513.)

Последно осъвременяване: 31 октомври 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност