Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2018/2025(BUD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0061/2018

Předložené texty :

A8-0061/2018

Rozpravy :

Hlasování :

PV 14/03/2018 - 8.7

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0074

Přijaté texty
PDF 421kWORD 46k
Středa, 14. března 2018 - Štrasburk
Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost EGF/2017/008 DE/Goodyear
P8_TA(2018)0074A8-0061/2018
Usnesení
 Příloha

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 14. března 2018 o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (žádost Německa – EGF/2017/008 DE/Goodyear) (COM(2018)0061 – C8-0031/2018 – 2018/2025(BUD))

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2018)0061 – C8-0031/2018),

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1309/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském fondu pro přizpůsobení se globalizaci (2014–2020) a o zrušení nařízení (ES) č. 1927/2006(1) (dále jen „nařízení o EFG“),

–  s ohledem na nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020(2), a zejména na článek 12 tohoto nařízení,

–  s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení(3) (IID ze dne 2. prosince 2013), a zejména na bod 13 uvedené dohody,

–  s ohledem na třístranné rozhovory podle bodu 13 IID ze dne 2. prosince 2013,

–  s ohledem na dopis Výboru pro zaměstnanost a sociální věci,

–  s ohledem na dopis Výboru pro regionální rozvoj,

–  s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru (A8-0061/2018),

A.  vzhledem k tomu, že Unie vytvořila legislativní a rozpočtové nástroje, aby mohla poskytovat dodatečnou podporu pracovníkům, kteří jsou postiženi důsledky významných změn ve struktuře světového obchodu nebo důsledky celosvětové finanční a hospodářské krize, a pomáhat jim při opětovném začlenění na trh práce;

B.  vzhledem k tomu, že finanční pomoc Unie pracovníkům, kteří ztratili zaměstnání, by měla být dynamická a měla by se poskytovat co nejrychleji a co nejúčinněji;

C.  vzhledem k tomu, že Německo předložilo žádost EGF/2017/008 DE/Goodyear o finanční příspěvek z EFG v důsledku propuštění 646 osob v hospodářském odvětví, které je v rámci klasifikace NACE Revize 2 zařazeno do oddílu 22 (výroba pryžových a plastových výrobků), k němuž došlo v regionu úrovně NUTS 2 Regierungsbezirk Karlsruhe (DE12) v Německu;

D.  vzhledem k tomu, že žádost odpovídá kritériím pro pomoc stanoveným v čl. 4 odst. 1 písm. a) nařízení o EFG, tedy že během referenčního období v délce čtyř měsíců musí být v jednom podniku v jednom členském státě propuštěno nejméně 500 pracovníků, včetně pracovníků propuštěných dodavateli uvedeného podniku a výrobci, kteří jsou jeho odběrateli, anebo osob samostatně výdělečně činných, které přestaly vykonávat svou činnost;

1.  souhlasí s Komisí, že podmínky stanovené v čl. 4 odst. 1 nařízení o EFG byly splněny, a Německo má proto podle uvedeného nařízení nárok na finanční příspěvek ve výši 2 165 231 EUR, což představuje 60 % celkových nákladů, které činí 3 608 719 EUR;

2.  konstatuje, že německé orgány podaly žádost dne 6. října 2017 a že poté, co Německo poskytlo další informace, dokončila Komise své posouzení dne 9. února 2018 a tentýž den o tom informovala Parlament;

3.  bere na vědomí, že podíl asijských výrobců z Číny, Tchaj-wanu a Singapuru na světovém trhu s pneumatikami se zvýšil ze 4 % v roce 2001 na 20 % v roce 2013;

4.  konstatuje, že Německo začalo poskytovat individualizované služby cílovým příjemcům pomoci dne 1. ledna 2018; výdaje na tyto služby proto budou způsobilé pro finanční příspěvek z EFG;

5.  bere na vědomí argument Německa, že propouštění souvisí s velkými změnami ve struktuře světového obchodu způsobenými globalizací a jejich negativním dopadem na segment B výroby automobilových pneumatik v Unii;

6.  připomíná, že propouštění ve společnosti Goodyear pravděpodobně těžce dolehne na místní ekonomiku a že jeho dopad souvisí s obtížemi, které doprovázejí snahy o přeřazení propuštěných pracovníků na jiná místa kvůli nedostatku pracovních příležitostí, nízkému vzdělání propuštěných pracovníků, jejich úzce zaměřené odbornosti v odvětví, které je nyní v úpadku, a obecně vysokému počtu uchazečů o zaměstnání;

7.  je si vědom toho, že výroba automobilů v Unii a podíl jejího automobilového průmyslu na trhu poklesly v důsledku globalizace; bere na vědomí, že z tohoto důvodu vznikla ve firmě Goodyear v segmentu B výroby pneumatik nadměrná kapacita, takže společnost byla nucena zavřít jeden evropský závod, který byl v dotčeném regionu největším zaměstnavatelem; konstatuje, že EFG by rovněž mohl usnadnit přeshraniční přesun pracovníků z upadajících odvětví v některých členských státech do rozvíjejících se odvětví v jiných členských státech;

8.  konstatuje, že žádost se týká 646 pracovníků propuštěných společností Goodyear, z nichž je většina ve věku od 30 do 54 let; poukazuje také na skutečnost, že významné procento propuštěných zaměstnanců má mezi 55 a 64 lety a úzkou specializaci pro výrobní odvětví; dále konstatuje, že asi 300 propuštěných osob jsou nekvalifikovaní migrující pracovníci bez osvědčení o dosažené kvalifikaci, např. o odborné přípravě, což je znevýhodňuje na regionálním trhu práce; zdůrazňuje, že okres Waghäusel, v němž se nachází závod Philippsburg, se potýká se strukturálními změnami; vzhledem k této situaci uznává, že je důležité přijmout aktivní opatření na trhu práce spolufinancovaná z EFG, která by zlepšila šanci uvedených skupin na opětovné začlenění na trh práce;

9.  bere na vědomí, že Německo plánuje šest druhů opatření pro propuštěné pracovníky, jichž se tato žádost týká: i) opatření ke zvyšování kvalifikací, ii) profesní skupiny / workshopy, iii) poradenské služby začínajícím podnikům, iv) hledání zaměstnání, v) návazné odborné vedení / zajištění zaměstnání a vi) příspěvky na odbornou přípravu;

10.  konstatuje, že opatření na podporu příjmu budou tvořit nejvýše 35 % z celkového balíčku individualizovaných opatření, jak je stanoveno v nařízení o EFG, a že tato opatření jsou podmíněna aktivním zapojením cílových příjemců do hledání zaměstnání nebo odborné přípravy;

11.  vítá konzultace se zainteresovanými stranami včetně zástupců propuštěných zaměstnanců, sociálních partnerů a regionálních orgánů, rady zaměstnanců, odborové organizace a vedení, které se konaly při navrhování koordinovaného souboru individualizovaných služeb;

12.  vítá rozhodnutí úřadu práce zohlednit při navrhování strategie pro kvalifikace a dovednosti jak budoucí potřeby trhu práce, tak kvalifikaci dotčených pracovníků;

13.  připomíná, že v souladu s článkem 7 nařízení o EFG by podoba koordinovaného balíčku individualizovaných služeb měla předjímat budoucí perspektivy trhu práce a požadované dovednosti a měla by být slučitelná s přechodem na udržitelné hospodářství, jež účinně využívá zdroje; vítá ujištění o tom, že prováděná opatření jsou v souladu se strategií udržitelnosti v Německu a že subjekt zřizující obě přechodové společnosti je držitelem osvědčení o udržitelnosti;

14.  konstatuje, že německé orgány poskytly záruky, že navrhované akce neobdrží finanční podporu z jiných fondů či finančních nástrojů Unie, že se zamezí jakémukoli dvojímu financování a že se tyto akce budou doplňovat s akcemi financovanými ze strukturálních fondů;

15.  bere na vědomí, že Německo potvrdilo, že finanční pomoc z EFG nebude nahrazovat opatření, která musí dotčený podnik přijmout podle vnitrostátního práva nebo kolektivních smluv, ani opatření k restrukturalizaci podniků nebo odvětví;

16.  vyzývá Komisi, aby důrazně vyzvala vnitrostátní orgány, aby ve svých budoucích návrzích poskytly více údajů o odvětvích, která mají vyhlídky na růst, a proto lze očekávat, že budou přijímat nové pracovníky, a aby shromažďovala podložené údaje o dopadu financování z EFG, a to i na kvalitu, trvání a udržitelnost nových pracovních míst, na počet a procentuální podíl samostatně výdělečně činných osob a začínajících podniků a míru opětovného začleňování na trh práce díky EFG;

17.  znovu vyzývá Komisi, aby zajistila přístup veřejnosti ke všem dokumentům souvisejícím s žádostmi o pomoc z EFG;

18.  schvaluje rozhodnutí uvedené v příloze k tomuto usnesení;

19.  pověřuje svého předsedu, aby podepsal toto rozhodnutí společně s předsedou Rady a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

20.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení včetně přílohy Radě a Komisi.

(1) Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 855.
(2) Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884.
(3) Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.


PŘÍLOHA

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci v návaznosti na žádost Německa – EGF/2017/008 DE/Goodyear

(Znění této přílohy zde není uvedeno, neboť odpovídá konečnému znění finálního aktu, rozhodnutí (EU) 2018/513.)

Poslední aktualizace: 31. října 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí