Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2018/2025(BUD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0061/2018

Esitatud tekstid :

A8-0061/2018

Arutelud :

Hääletused :

PV 14/03/2018 - 8.7

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2018)0074

Vastuvõetud tekstid
PDF 259kWORD 52k
Kolmapäev, 14. märts 2018 - Strasbourg
Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi vahendite kasutuselevõtmine Saksamaa taotluse (EGF/2017/008 DE/Goodyear) alusel
P8_TA(2018)0074A8-0061/2018
Resolutsioon
 Lisa

Euroopa Parlamendi 14. märtsi 2018. aasta resolutsioon, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi vahendite kasutuselevõtmise kohta (Saksamaa taotlus – EGF/2017/008 DE/Goodyear) (COM(2018)0061 – C8-0031/2018 – 2018/2025(BUD))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2018)0061 – C8‑0031/2018),

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1309/2013, mis käsitleb Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (2014–2020) ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1927/2006(1) (edaspidi „EGFi määrus“),

–  võttes arvesse nõukogu 2. detsembri 2013. aasta määrust (EL, Euratom) nr 1311/2013, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020(2), eriti selle artiklit 12,

–  võttes arvesse 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta(3) (2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevaheline kokkulepe), eriti selle punkti 13,

–  võttes arvesse 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe punktis 13 ette nähtud kolmepoolsete läbirääkimiste menetlust,

–  võttes arvesse tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni kirja,

–  võttes arvesse regionaalarengukomisjoni kirja,

–  võttes arvesse eelarvekomisjoni raportit (A8‑0061/2018),

A.  arvestades, et liit on loonud õigusnormid ja eelarvevahendid, et osutada täiendavat abi töötajatele, kes kannatavad maailmakaubanduses toimunud oluliste struktuurimuutuste või üleilmse finants- ja majanduskriisi tagajärjel, ning aidata neil tööturule tagasi pöörduda;

B.  arvestades, et koondatud töötajatele antav liidu finantsabi peaks olema paindlik ning see tuleks teha kättesaadavaks võimalikult kiiresti ja tõhusalt;

C.  arvestades, et Saksamaa esitas taotluse EGF/2017/008 DE/Goodyear, et saada EGFist rahalist toetust seoses 646 koondamisega NACE Revision 2 osa 22 (kummi- ja plasttoodete tootmine) alla kuuluvas majandussektoris Saksamaal NUTS 2. tasandi piirkonnas Karlsruhe ringkond (DE12);

D.  arvestades, et taotlus põhineb EGFi määruse artikli 4 lõike 1 punkti a kohastel sekkumiskriteeriumidel, mille kohaselt on toetuse saamise tingimuseks vähemalt 500 töötaja koondamine neljakuulise vaatlusperioodi jooksul liikmesriigi ettevõttes, hõlmates töötajaid, kelle on koondanud tarnijad ja tootmisahela järgmise etapi tootjad, ja/või füüsilisest isikust ettevõtjaid, kes on oma tegevuse lõpetanud;

1.  nõustub komisjoniga, et EGFi määruse artikli 4 lõikes 1 sätestatud tingimused on täidetud ja et Saksamaal on õigus saada nimetatud määruse alusel rahalist toetust summas 2 165 231 eurot, mis moodustab 3 608 719 euro suurustest kogukuludest 60 %;

2.  märgib, et Saksamaa ametiasutused esitasid taotluse 6. oktoobril 2017 ning pärast Saksamaa poolt lisateabe esitamist viis komisjon taotluse hindamise lõpule 9. veebruaril 2018 ja andis sellest samal päeval Euroopa Parlamendile teada;

3.  märgib, et Aasia tootjate (Hiina, Taiwan ja Singapur) turuosa maailma rehviturul kasvas 4 %‑lt 2001. aastal 20 %‑le 2013. aastaks;

4.  märgib, et Saksamaa hakkas sihtrühma kuuluvatele toetusesaajatele individuaalseid teenuseid osutama 1. jaanuaril 2018; seega võib nende meetmete kulude katteks saada EGFist toetust;

5.  märgib, et Saksamaa väitel on koondamised seotud maailmakaubanduses üleilmastumise tõttu toimunud oluliste struktuurimuutustega ning selle negatiivse mõjuga B‑segmendi autorehvide tootmisele liidus;

6.  tuletab meelde, et äriühingus Goodyear toimunud koondamised avaldavad kohalikule majandusele ilmselt märkimisväärset negatiivset mõju ja koondamiste tagajärjed on seda rängemad, et uut tööd on raske leida, sest töökohti napib, koondatud töötajate haridustase on madal, nad on omandanud kutseoskused nüüdseks langusjoonel asuvas sektoris ja tööotsijaid on palju;

7.  on teadlik globaliseerumise kontekstis toimuvast langusest liidu autotööstuse toodangus ja turuosas; võtab teadmiseks, et selle tulemusena on äriühingus Goodyear tekkinud märkimisväärne ülevõimsus B‑segmendis, mis sundis teda sulgema ühe oma Euroopa tehastest, mis oli piirkonna suurim tööandja; märgib, et EGF võiks soodustada ka töötajate piiriülest liikumist teatavate liikmesriikide kahanevatest sektoritest teiste liikmesriikide kasvavatesse sektoritesse;

8.  märgib, et taotlus puudutab 646 koondatud töötajat äriühingus Goodyear ning et enamik neist on vanuses 30–54 aastat; juhib tähelepanu ka asjaolule, et märkimisväärne osa koondatud töötajatest on 55–64‑aastased ja nende oskused on seotud konkreetse tootmissektoriga; märgib lisaks, et koondatud töötajatest ligikaudu 300 on rändetaustaga lihttöölised ning neil puudub ametlik kvalifikatsioon, näiteks kutseõpe, mis asetab nad piirkondlikul tööturul ebasoodsasse olukorda; rõhutab, et Waghäuseli piirkonnas, kus Philippsburgi tehas asub, toimuvad struktuurilised muutused; tunnistab sellega seoses, kui olulised on EGFist kaasrahastatavad aktiivsed tööturumeetmed, et parandada nende elanikkonna rühmade tööturule naasmise võimalusi;

9.  märgib, et Saksamaal on kavas võtta kõnealuses taotluses käsitletud koondatud töötajate jaoks kuut tüüpi meetmeid: i) oskuste täiendamine, ii) sarnases olukorras olevate töötajate rühmad/õpikojad, iii) nõustamine äri alustamiseks, iv) töö otsimine, v) hilisem juhendamine/tööhõive tagamine, vi) koolitustoetus;

10.  märgib, et sissetulekut toetavad meetmed moodustavad kogu individuaalsest teenustepaketist EGFi määruses sätestatud maksimummäära 35 % ning et selliste meetmete tingimuseks on sihtrühma kuuluvate toetusesaajate aktiivne osalemine tööotsimis- või koolitusmeetmetes;

11.  väljendab heameelt, et kooskõlastatud individuaalse teenustepaketi koostamisel peeti konsultatsioone sidusrühmadega, sealhulgas koondatud töötajate esindajatega, sotsiaalpartneritega ja piirkondlike ametiasutustega ning töötajate nõukogu, ametiühingu ja juhtkonnaga;

12.  väljendab heameelt tööhõiveameti otsuse üle võtta kvalifikatsiooni ja oskuste strateegia koostamisel arvesse nii tööturu tulevasi vajadusi kui ka asjaomaste töötajate kvalifikatsiooni;

13.  tuletab meelde, et EGFi määruse artikli 7 kohaselt tuleks kooskõlastatud individuaalse teenustepaketi koostamisel lähtuda tööturu edasistest väljavaadetest ja seal vajatavatest oskustest ning kooskõlastatud pakett peaks olema kooskõlas ressursitõhusale ja jätkusuutlikule majandusele ülemineku eesmärgiga; väljendab heameelt kinnituse üle, et kavandatavad meetmed on kooskõlas Saksamaa jätkusuutlikkuse strateegiaga ning et kahte üleminekuäriühingut looval ettevõtjal on jätkusuutlikkuse sertifikaat;

14.  märgib, et Saksamaa ametiasutused on kinnitanud, et kavandatavateks meetmeteks ei anta rahalist toetust liidu muudest fondidest või rahastamisvahenditest, välistatud on topeltrahastamine ning need meetmed täiendavad struktuurifondidest rahastatavaid meetmeid;

15.  võtab teadmiseks Saksamaalt saadud kinnituse, et EGFi rahaline toetus ei asenda meetmeid, mida asjaomane ettevõtja peab võtma riigisiseste õigusaktide või kollektiivlepingute kohaselt, ega äriühingute või sektorite ümberkorraldamise meetmeid;

16.  palub komisjonil nõuda, et riikide ametiasutused esitaksid tulevastes ettepanekutes rohkem üksikasju sektorite kohta, mis eeldatavasti kasvavad ja kuhu seetõttu võetakse tõenäoliselt inimesi tööle, ning koguksid EGFi rahaeraldiste mõju kohta tõendatud andmeid, sh andmeid uute töökohtade kvaliteedi, kestuse ja jätkusuutlikkuse, füüsilisest isikust ettevõtjate ja idufirmade arvu ja osakaalu ning EGFi toetuse abil tööturule tagasi pöördunute osakaalu kohta;

17.  kutsub komisjoni uuesti üles tagama, et kõik EGFi juhtumitega seotud dokumendid oleksid üldsusele kättesaadavad;

18.  kiidab käesolevale resolutsioonile lisatud otsuse heaks;

19.  teeb presidendile ülesandeks kirjutada koos nõukogu eesistujaga otsusele alla ja korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas;

20.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon koos selle lisaga nõukogule ja komisjonile.

(1) ELT L 347, 20.12.2013, lk 855.
(2) ELT L 347, 20.12.2013, lk 884.
(3) ELT C 373, 20.12.2013, lk 1.


LISA

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS

Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi vahendite kasutuselevõtmise kohta (Saksamaa taotlus – EGF/2017/008 DE/Goodyear)

(Käesoleva lisa teksti siinkohal ei avaldata, kuna see kattub lõpliku õigusaktiga, st otsusega (EL) 2018/513).

Viimane päevakajastamine: 31. oktoober 2018Õigusteave - Privaatsuspoliitika