Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2018/2025(BUD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0061/2018

Podneseni tekstovi :

A8-0061/2018

Rasprave :

Glasovanja :

PV 14/03/2018 - 8.7

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2018)0074

Usvojeni tekstovi
PDF 345kWORD 52k
Srijeda, 14. ožujka 2018. - Strasbourg
Mobilizacija Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji: zahtjev EGF/2017/008 DE/Goodyear
P8_TA(2018)0074A8-0061/2018
Rezolucija
 Prilog

Rezolucija Europskog parlamenta od 14. ožujka 2018. o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (zahtjev koji je podnijela Njemačka – EGF/2017/008 DE/Goodyear) (COM(2018)0061 – C8-0031/2018 – 2018/2025(BUD))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2018)0061 – C8-0031/2018),

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1309/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o Europskom fondu za prilagodbu globalizaciji (2014. – 2020.) i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1927/2006.(1) (Uredba o EGF-u),

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 od 2. prosinca 2013. kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. – 2020.(2), a posebno njezin članak 12.,

–  uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju(3) (Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013.), a posebno njegovu točku 13.,

–  uzimajući u obzir postupak trijaloga predviđen točkom 13. Međuinstitucionalnog sporazuma od 2. prosinca 2013.,

–  uzimajući u obzir pismo Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja,

–  uzimajući u obzir pismo Odbora za regionalni razvoj,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračune (A8-0061/2018),

A.  budući da je Unija uspostavila zakonodavne i proračunske instrumente kako bi pružila dodatnu potporu radnicima suočenima s posljedicama velikih strukturnih promjena u tokovima svjetske trgovine ili svjetske financijske i gospodarske krize te kako bi im se pomoglo da se ponovno uključe na tržište rada;

B.  budući da bi financijska pomoć Unije radnicima koji su proglašeni viškom trebala biti dinamična i dostupna što je brže i učinkovitije moguće;

C.  budući da je Njemačka podnijela zahtjev EGF/2017/008 DE/Goodyear za financijski doprinos iz EGF-a nakon otpuštanja 646 radnika u ekonomskom sektoru razvrstanom u odjeljak 22 NACE-a Rev. 2 (Proizvodnja proizvoda od gume i plastike) u regiji razine NUTS 2 Regierungsbezirk Karlsruhe (DE12) u Njemačkoj;

D.  budući da se zahtjev temelji na intervencijskim kriterijima iz članka 4. stavka 1. točke (a) Uredbe o EGF-u, kojima se uvjetuje da najmanje 500 radnika u poduzeću u državi članici bude proglašeno viškom u referentnom razdoblju od četiri mjeseca, uključujući radnike proglašene viškom kod dobavljača i daljnjih proizvođača i/ili samozaposlene osobe koje su prestale obavljati svoju djelatnost;

1.  slaže se s Komisijom da su uvjeti iz članka 4. stavka 1. Uredbe o EGF-u ispunjeni i da Njemačka u skladu s tom Uredbom ima pravo na financijski doprinos u iznosu od 2 165 231 EUR, odnosno 60 % ukupnog troška od 3 608 719 EUR;

2.  napominje da su njemačke vlasti zahtjev podnijele 6. listopada 2017. te da je, na temelju dodatnih informacija koje je Njemačka pružila, Komisija ocjenjivanje zahtjeva dovršila 9. veljače 2018. i o tome istoga dana obavijestila Parlament;

3.  napominje da je globalni tržišni udio guma azijskih proizvođača iz Kine, Tajvana i Singapura porastao s 4 % 2001. na 20 % 2013.;

4.  napominje da je Njemačka ciljanim korisnicima počela pružati usluge prilagođene potrebama 1. siječnja 2018. Stoga su troškovi za te mjere prihvatljivi za financijski doprinos iz EGF-a;

5.  napominje da Njemačka smatra da su otpuštanja povezana s velikim strukturnim promjenama u tokovima svjetske trgovine nastalima zbog globalizacije i njezina negativnog učinka na proizvodnju automobilskih guma B segmenta u Uniji;

6.  podsjeća da se očekuje da će otpuštanja provedena u poduzeću Goodyear imati znatne negativne posljedice za lokalno gospodarstvo te da je učinak otpuštanja povezan s poteškoćama u preraspodjeli radnika zbog nedostatka radnih mjesta, niskog stupnja obrazovanja otpuštenih radnika, njihovih posebnih vještina razvijenih u sektoru koji je sada u opadanju, kao i zbog velikog broja ljudi koje traže posao;

7.  svjestan je da su se proizvodnja automobila i tržišni udjeli Unije u toj industriji smanjili kao posljedica globalizacije; potvrđuje da je zato došlo do znatnog viška kapaciteta u proizvodnji guma B segmenta u Goodyearu, zbog čega je to poduzeće bilo prisiljeno na zatvaranje jednoga od svojih europskih pogona, koji je zapošljavao najviše ljudi u toj regiji; napominje da bi EGF također mogao pogodovati prekograničnom kretanju radnika iz sektora koji bilježe pad u nekim državama članicama u sektore koji bilježe rast u drugim državama članicama;

8.  napominje da se zahtjev odnosi na 646 radnika koji su proglašeni viškom u Goodyearu, od kojih je većina u dobi od 30 do 54 godine; također ukazuje na činjenicu da je znatan postotak otpuštenih radnika u dobi između 55 i 64 godine, s vještinama koje su specifične za sektor proizvodnje; nadalje, napominje da je među otpuštenim radnicima oko 300 nekvalificiranih radnika migrantskog podrijetla bez formalnog obrazovanja, kao što je strukovno osposobljavanje, što ih dovodi u nepovoljan položaj na regionalnom tržištu rada; ističe da je regija Waghäusl, u kojem je smješten pogon u Philippsburgu, suočena sa strukturnim promjenama; u tom smislu uviđa važnost aktivnih mjera za unaprjeđenje tržišta rada koje sufinancira EGF kako bi se povećali izgledi da se te skupine ponovno uključe na tržište rada;

9.  konstatira da Njemačka priprema šest vrsta mjera za otpuštene radnike obuhvaćene ovim zahtjevom: (i) tečajeve usavršavanja, (ii) skupine osoba u sličnom položaju / radionice, (iii) savjetovanje za pokretanje poduzeća, (iv) potragu za poslom, (v) mentorstvo nakon pronalaska novog posla / osiguravanje zapošljavanja, (vi) naknadu za sudjelovanje u programima osposobljavanja;

10.  napominje da će mjere za potporu dohotka iznositi najviše 35 % ukupnog paketa mjera prilagođenih potrebama iz Uredbe o EGF-u te da te aktivnosti ovise o aktivnom sudjelovanju ciljanih korisnika u traženju zaposlenja ili aktivnostima osposobljavanja;

11.  pozdravlja činjenicu da su se tijekom sastavljanja usklađenog paketa usluga prilagođenih potrebama otpuštenih radnika provodila savjetovanja s dionicima, među kojima su predstavnici otpuštenih radnika, socijalni partneri i regionalne vlasti, kao i s radničkim vijećem, sindikatom i upravom;

12.  pozdravlja odluku javne službe za zapošljavanje prema kojoj će se pri izradi strategije za kvalifikacije i vještine uzeti u obzir i buduće potrebe tržišta rada i kvalifikacije pogođenih radnika;

13.  podsjeća da bi u skladu s člankom 7. Uredbe o EGF-u prilikom izrade usklađenog paketa usluga prilagođenih potrebama pogođenih radnika trebalo predvidjeti buduće perspektive na tržištu rada i tražene vještine te da bi taj paket trebao odgovarati zaokretu prema održivom gospodarstvu koje se temelji na učinkovitom korištenju resursa; pozdravlja jamstvo da su organizirane mjere u skladu s njemačkom strategijom održivosti i da tijelo koje osniva dva prijelazna poduzeća posjeduje potvrdu održivosti.

14.  napominje da su njemačke vlasti pružile jamstva da se za predložene mjere neće dobivati financijska potpora iz drugih fondova ili financijskih instrumenata Unije, da će svaki oblik dvostrukog financiranja biti spriječen te da će te mjere biti komplementarne s mjerama koje se financiraju iz strukturnih fondova;

15.  pozdravlja činjenicu da je Njemačka potvrdila da financijski doprinos iz EGF-a neće biti zamjena za mjere koje dotično poduzeće mora poduzeti u skladu s nacionalnim pravom ili s kolektivnim ugovorima ili mjerama za restrukturiranje poduzeća ili sektora;

16.  poziva Komisiju da potakne nacionalne vlasti da u budućim prijedlozima preciznije utvrde sektore koji imaju potencijal za rast, a stoga i za zapošljavanje, te da prikupe utemeljene podatke o učinku financiranja iz EGF-a, pa i one o kvaliteti, trajanju i održivosti novih radnih mjesta, broju i postotku samozaposlenih osoba i novih poduzeća te stopi reintegracije na tržište rada zahvaljujući EGF-u;

17.  podsjeća na svoj poziv Komisiji da javnosti omogući pristup svim dokumentima povezanima s predmetima EGF-a;

18.  odobrava Odluku priloženu ovoj Rezoluciji;

19.  nalaže svojem predsjedniku da potpiše ovu Odluku zajedno s predsjednicom Vijeća te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije;

20.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju, zajedno s njezinim Prilogom, proslijedi Vijeću i Komisiji.

(1) SL L 347, 20.12.2013., str. 855.
(2) SL L 347, 20.12.2013., str. 884.
(3) SL C 373, 20.12.2013., str. 1.


PRILOG

ODLUKA EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji na temelju zahtjeva Njemačke – EGF/2017/008 DE/Goodyear

(Tekst ovog priloga nije naveden ovdje budući da odgovara konačnom aktu Odluci (EU) 2018/513.)

Posljednje ažuriranje: 31. listopada 2018.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti