Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2018/2025(BUD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0061/2018

Előterjesztett szövegek :

A8-0061/2018

Viták :

Szavazatok :

PV 14/03/2018 - 8.7

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2018)0074

Elfogadott szövegek
PDF 267kWORD 50k
2018. március 14., Szerda - Strasbourg
Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele: Németország EGF/2017/008 DE/Goodyear referenciaszámú kérelme
P8_TA(2018)0074A8-0061/2018
Állásfoglalás
 Függelék

Az Európai Parlament 2018. március 14-i állásfoglalása az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (Németország kérelme – EGF/2017/008 DE/Goodyear) (COM(2018)0061 – C8-0031/2018 – 2018/2025(BUD))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2018)0061 – C8-0031/2018),

–  tekintettel az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap létrehozásáról (2014–2020) és az 1927/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1309/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre(1) (EGAA-rendelet),

–  tekintettel a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló, 2013. december 2-i 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendeletre(2) és különösen annak 12. cikkére,

–  tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodásra(3) és különösen annak 13. pontjára,

–  tekintettel a 2013. december 2-i intézményközi megállapodás 13. pontjában foglalt háromoldalú egyeztető eljárásra,

–  tekintettel a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság levelére,

–  tekintettel a Regionális Fejlesztési Bizottság levelére,

–  tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére (A8-0061/2018),

A.  mivel az Unió létrehozta a jogalkotási és költségvetési eszközöket ahhoz, hogy további támogatást nyújtson a világkereskedelem fő strukturális változásainak következményei által sújtott vagy a globális pénzügyi és gazdasági válság következtében elbocsátott munkavállalóknak, és támogassa újbóli munkaerőpiaci beilleszkedésüket;

B.  mivel az Unió által az elbocsátott munkavállalók részére nyújtott pénzügyi támogatásnak dinamikusnak kell lennie, és azt a lehető leggyorsabban és leghatékonyabban kell rendelkezésre bocsátani;

C.  mivel Németország „EGF/2017/008 DE/Goodyear” referenciaszámmal kérelmet nyújtott be az EGAA-ból igénybe vehető pénzügyi hozzájárulás iránt a NACE Rev. 2. rendszer szerinti 22. ágazatban (Gumi-, műanyag termék gyártása) Németországban a Regierungsbezirk Karlsruhe (DE12) NUTS II szintű régiójában történt 646 elbocsátást követően;

D.  mivel a kérelem az EGAA-rendelet 4. cikke (1) bekezdésének a) pontjában foglalt azon beavatkozási kritériumra épül, amely szerint legalább 500 munkavállalót bocsátanak el egy négy hónapos referencia-időszak alatt egy vállalkozáson belül egy tagállamban, ideértve a beszállítók vagy a továbbfeldolgozó vállalatok körében elbocsátott munkavállalókat és/vagy a tevékenységüket megszüntető önálló vállalkozókat is;

1.  egyetért a Bizottsággal abban, hogy az EGAA-rendelet 4. cikkének (1) bekezdésében meghatározott feltételek teljesülnek, és hogy Németország jogosult az említett rendelet értelmében nyújtandó 2 165 231 EUR összegű pénzügyi hozzájárulásra, amely a 3 608 719 EUR-t kitevő összes kiadás 60%-a;

2.  megállapítja, hogy a német hatóságok 2017. október 6-án nyújtották be a kérelmet, és hogy a Németország általi kiegészítő információk benyújtását követően annak értékelését a Bizottság 2018. február 9-én fejezte be, majd erről ugyanazon a napon értesítette a Parlamentet;

3.  megállapítja, hogy a Kínából származó ázsiai gyártók piaci részesedése a 2001-es 4%-ról 20%-ra növekedett 2013-ban;

4.  megállapítja, hogy Németország 2018. január 1-jén kezdte meg a személyre szabott szolgáltatások nyújtását a célzott kedvezményezettek részére. Az említett fellépésekkel kapcsolatos kiadásokhoz ezért nyújtható pénzügyi támogatás az EGAA-ból;

5.  megállapítja, hogy Németország azzal érvel, hogy az elbocsátások a globalizáció és annak a személygépkocsik B-szegmensbe tartozó gumiabroncsainak uniós gyártását érintő negatív hatásai miatt a világkereskedelemben bekövetkezett jelentős strukturális változásokhoz kapcsolódnak;

6.  emlékeztet arra, hogy a Goodyear vállalatnál bekövetkezett elbocsátások várhatóan jelentős kedvezőtlen hatást gyakorolnak majd a helyi gazdaságra, és hogy az elbocsátások hatását az újbóli elhelyezkedés azon nehézségei súlyosbítják, amelyek a munkahelyek hiányából, az elbocsátott munkavállalók alacsony iskolai végzettségéből, egy jelenleg hanyatlóban lévő ágazatban szerzett speciális szakmai készségeiből, továbbá az álláskeresők nagy számából fakadnak;

7.  tudatában van annak, hogy a globalizáció nyomán az uniós gépjárműipar termelése és piaci részesedése csökkent; elismeri, hogy ennek eredményeképpen a Goodyearnél a B-gumiabroncs-szegmensben jelentős többletkapacitás alakult ki, ami arra kényszerítette a vállalatot, hogy bezárja az egyik európai üzemét, amely a régió legnagyobb munkaadója volt; megállapítja, hogy az EGAA megkönnyíthetné azt is, hogy a munkavállalók egyes tagállamok zsugorodó ágazataiból határok átlépésével más tagállamok bővülő ágazataiba vándoroljanak;

8.  megállapítja, hogy a kérelem 646, a Goodyear vállalattól elbocsátott, többségében 30 és 54 év közötti munkavállalót érint; rámutat arra a tényre is, hogy az elbocsátott munkavállalók jelentős hányada 55 és 64 év közötti, és a gyártási ágazatra jellemző készségekkel rendelkezik; megállapítja továbbá, hogy az elbocsátott munkavállalók közül hozzávetőleg 300 szakképzetlen, migrációs háttérrel rendelkezik és nem rendelkezik – például szakképzésben szerzett – képesítéssel, ami hátrányos helyzetbe hozza őket a regionális munkaerőpiacon; hangsúlyozza, hogy a waghäuseli körzet, ahol a philippsburgi üzem található, strukturális változásokon megy keresztül, erre tekintettel elismeri az EGAA által társfinanszírozott aktív munkaerőpiaci intézkedések fontosságát, hogy javuljanak ezen csoportok munkaerőpiacra történő újbóli beilleszkedésének esélyei;

9.  megállapítja, hogy Németország hatféle fellépést tervez a kérelem által érintett elbocsátott munkavállalók érdekében: i. továbbképzési intézkedések, ii. csoport- és műhelyfoglalkozások, iii. vállalkozási tevékenység megkezdéséhez nyújtott tanácsadási szolgáltatás, iv. álláskeresés, v. nyomon követést nyújtó mentorálás és a foglalkoztatás biztosítása, vi. képzési támogatások;

10.  megállapítja, hogy az EGAA-rendeletben meghatározott jövedelemtámogatási intézkedések a személyre szabott szolgáltatási csomag egészének legfeljebb 35%-ára vonatkoznak, és az említett fellépések a munkakereső vagy képzési tevékenységekben részt vevő megcélzott kedvezményezettek tevékeny részvételétől függnek;

11.  üdvözli, hogy a személyre szabott szolgáltatások összehangolt csomagját az érdekelt felekkel konzultálva dolgozták ki, ideértve többek között az elbocsátott munkavállalók képviselőit, a szociális partnereket és a regionális hatóságokat, valamint a munkavállalói tanácsot, a szakszervezetet és a vezetőséget;

12.  üdvözli az állami foglalkoztatási szolgálat azon döntését, hogy a képesítési és készségstratégia kidolgozása során egyaránt figyelembe kell venni a jövőbeli munkaerőpiac igényeit és az érintett munkavállalók képesítési szintjét.

13.  emlékeztet arra, hogy az EGAA-rendelet 7. cikkével összhangban a személyre szabott szolgáltatások összehangolt csomagjának kialakítása során előre kell jelezni a jövőbeli munkaerőpiaci kilátásokat és a szükséges készségeket, valamint hogy a csomagnak összhangban kell lennie az erőforrás-hatékony és fenntartható gazdaság felé történő elmozdulással; üdvözli azt a biztosítékot, hogy a kialakított intézkedések összhangban állnak Németország fenntarthatósági stratégiájával, és hogy a két transzfervállalatot létrehozó testület fenntarthatósági tanúsítvánnyal rendelkezik.

14.  megállapítja, hogy a német hatóságok biztosítékot nyújtottak arra, hogy a javasolt fellépések más uniós alapokból vagy pénzügyi eszközökből nem kapnak pénzügyi támogatást, megelőzik a kettős finanszírozást, továbbá hogy a fellépések kiegészítik a strukturális alapok által finanszírozott fellépéseket;

15.  elismeri, hogy Németország megerősítette, hogy az EGAA pénzügyi hozzájárulása nem helyettesíti azokat a fellépéseket, amelyek meghozatala a nemzeti jog vagy kollektív szerződés alapján kötelező az érintett vállalkozás számára, illetve amelyek társaságok vagy ágazatok szerkezeti átalakítására vonatkoznak;

16.  felszólítja a Bizottságot, hogy ösztönözze arra a nemzeti hatóságokat, hogy a növekedési potenciállal rendelkező és így munkaerőt valószínűleg felvevő ágazatokról szóló jövőbeni javaslataikban jobban térjenek ki a részletekre, valamint megalapozott adatokat gyűjtsenek az EGAA-finanszírozás hatásáról, amelyet többek között az új állások minőségére, időtartamára és fenntarthatóságára, az önálló vállalkozók és az induló vállalkozások számára és százalékos arányára, valamint a munkaerőpiacra való újbóli beilleszkedésnek az EGAA révén elért arányára gyakorol;

17.  emlékeztet a Bizottsághoz intézett azon kérelmére, hogy biztosítson hozzáférést a nyilvánosság számára az összes EGAA-üggyel kapcsolatos dokumentumhoz;

18.  jóváhagyja a jelen állásfoglaláshoz mellékelt határozatot;

19.  utasítja elnökét, hogy a Tanács elnökével együtt írja alá ezt a határozatot, valamint gondoskodjon közzétételéről az Európai Unió Hivatalos Lapjában;

20.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást és annak mellékletét a Tanácsnak és a Bizottságnak.

(1) HL L 347., 2013.12.20., 855. o.
(2) HL L 347., 2013.12.20., 884. o.
(3) HL C 373., 2013.12.20., 1. o.


MELLÉKLET

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Németország EGF/2017/008 DE/Goodyear referenciaszámú kérelme nyomán az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről

(E melléklet szövege itt nincs feltüntetve, mert az megegyezik a végleges jogi aktussal, az (EU) 2018/513 határozattal.)

Utolsó frissítés: 2018. december 4.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat