Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2018/2025(BUD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0061/2018

Pateikti tekstai :

A8-0061/2018

Debatai :

Balsavimas :

PV 14/03/2018 - 8.7

Priimti tekstai :

P8_TA(2018)0074

Priimti tekstai
PDF 344kWORD 42k
Trečiadienis, 2018 m. kovo 14 d. - Strasbūras
Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas pagal Vokietijos paraišką „EGF/2017/008 DE/Goodyear“
P8_TA(2018)0074A8-0061/2018
Rezoliucija
 Priedas

2018 m. kovo 14 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo (Vokietijos paraiška „EGF/2017/008 DE/Goodyear“) (COM(2018)0061 – C8-0031/2018 – 2018/2025(BUD))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2018)0061 – C8-0031/2018),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1309/2013 dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (2014–2020 m.), kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1927/2006(1) (toliau – EGF reglamentas),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa(2), ypač į jo 12 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo(3) (toliau – 2013 m. gruodžio 2 d. tarpinstitucinis susitarimas), ypač į jo 13 punktą,

–  atsižvelgdamas į trišalio nagrinėjimo procedūrą, numatytą pagal 2013 m. gruodžio 2 d. tarpinstitucinio susitarimo 13 punktą,

–  atsižvelgdamas į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto laišką,

–  atsižvelgdamas į Regioninės plėtros komiteto laišką,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto pranešimą (A8-0061/2018),

A.  kadangi Sąjunga, siekdama teikti papildomą paramą darbuotojams, patiriantiems žalą dėl esminių struktūrinių pasaulio prekybos sistemos pokyčių ar pasaulinės finansų ir ekonomikos krizės, ir padėti jiems vėl integruotis į darbo rinką, nustatė teisėkūros ir biudžetines priemones;

B.  kadangi Sąjungos finansinė parama atleistiems darbuotojams turėtų būti dinamiška ir pasiekiama kiek galima greičiau ir veiksmingiau;

C.  kadangi Vokietija pateikė paraišką „EGF/2017/008 BE/Goodyear“ dėl finansinės paramos iš EGF po to, kai ekonomikos sektoriuje, kuris priskiriamas NACE 2 red. 22 skyriui (Guminių ir plastikinių gaminių gamyba) Vokietijos Karlsrūhės apygardos (vok. Regierungsbezirk) (DE12) NUTS 2 lygmens regione, buvo atleisti 646 darbuotojai;

D.  kadangi paraiška pateikta pagal EGF reglamento 4 straipsnio 1 dalies a punkte nustatytus intervencijos kriterijus, pagal kuriuos per ataskaitinį keturių mėnesių laikotarpį iš valstybės narės įmonės turėtų būti atleista ne mažiau kaip 500 darbuotojų, įskaitant darbuotojus, atleistus iš jos tiekimo ir tolesnės gamybos grandies įmonių, ir (arba) savarankiškai dirbančius asmenis, kurių veikla nutrūko;

1.  pritaria Komisijai, kad tenkinamos EGF reglamento 4 straipsnio 1 dalyje nustatytos sąlygos ir kad pagal šį reglamentą Vokietija turi teisę gauti finansinę 2 165 231 EUR paramą, kuri sudaro 60 proc. bendrų išlaidų, siekiančių 3 608 719 EUR;

2.  pažymi, kad Vokietijos valdžios institucijos paraišką pateikė 2017 m. spalio 6 d. ir kad, Vokietijai pateikus papildomą informaciją, Komisija 2018 m. vasario 9 d. baigė savo vertinimą ir tą pačią dieną informavo Parlamentą;

3.  pažymi, kad Azijos gamintojų iš Kinijos, Taivano ir Singapūro pasaulinės padangų rinkos dalis išaugo nuo 4 proc. 2001 m. iki 20 proc. 2013 m.;

4.  pažymi, kad 2018 m. sausio 1 d. Vokietija pradėjo teikti prie individualių poreikių pritaikytas paslaugas tiksliniams paramos gavėjams. Todėl tų veiksmų išlaidos bus laikomos tinkamomis finansuoti EGF lėšomis;

5.  pažymi, jog Vokietija teigia, kad šie atleidimai yra susiję su esminiais pasaulio prekybos sistemos struktūriniais pokyčiais dėl globalizacijos ir jų neigiamu poveikiu B segmento automobilių padangų gamybai Sąjungoje;

6.  primena, jog, tikimasi, kad darbuotojų atleidimas iš įmonės „Goodyear“ turės didelį neigiamą poveikį vietos ekonomikai ir kad dėl šių atleidimai gali būti sunku rasti darbo kitoje vietoje, nes darbo vietų trūksta, atleistų darbuotojų išsilavinimas žemas, jų konkretūs profesiniai įgūdžiai tinkami tik šiuo metu nuosmukį patiriančiame sektoriuje, o darbo ieškančių asmenų yra daug;

7.  žino, kad dėl globalizacijos sumažėjo Sąjungos automobilių gamybos apimtis ir rinkos dalis; pripažįsta, kad dėl šios priežasties įmonės „Goodyear“ B padangų segmente susidarė dideli pertekliniai pajėgumai, todėl bendrovei teko uždaryti vieną iš savo Europos įmonių, kuri tame regione buvo didžiausias darbdavys; pažymi, kad EGF taip pat galėtų sudaryti galimybes tarpvalstybiniam darbuotojų iš kai kurių valstybių narių mažėjančių sektorių persikėlimui į besiplečiančius sektorius kitose valstybėse narėse;

8.  atkreipia dėmesį į tai, kad paraiška susijusi su 646 iš bendrovės „Goodyear“ atleistais darbuotojais, kurių dauguma yra 30–54 metų amžiaus; be to, atkreipia dėmesį į tai, kad didelės dalies atleistų 55–64 metų amžiaus darbuotojų įgūdžiai susiję būtent su šiuo gamybos sektoriumi; taip pat pažymi, kad apie 300 atleistų darbuotojų yra nekvalifikuoti ir migrantų kilmės, neturi formalios kvalifikacijos, kaip antai profesinio pasirengimo, todėl regioninėje darbo rinkoje jie atsiduria nepalankioje padėtyje; pabrėžia, kad Vaghauzelio regionas, kuriame įsikūrusi Filipsburgo įmonė, susiduria su struktūriniais pokyčiais; atsižvelgdamas į tai, pripažįsta, kad svarbu taikyti aktyvias darbo rinkos priemones, bendrai finansuojamas iš EGF, siekiant pagerinti šių grupių galimybes grįžti į darbo rinką;

9.  pažymi, kad atleistiems darbuotojams, kurie įtraukti į šią paraišką, Vokietija planuoja taikyti šešių rūšių priemones: kvalifikacijos kėlimo priemonės, ii) panašios kvalifikacijos darbuotojų grupės / praktiniai seminarai, iii) konsultacijos verslo steigimo klausimais, iv) darbo paieška, v) tolesnis kuravimas / užimtumo užtikrinimas, vi) mokymo išmoka;

10.  pažymi, kad pajamų paramos priemonės sudarys ne daugiau kaip 35 proc. visos prie individualių poreikių pritaikytų priemonių paketo sumos, nustatytos EGF reglamente, ir kad tų priemonių taikymo sąlyga – aktyvus tikslinių paramos gavėjų dalyvavimas darbo paieškos ar mokymosi veikloje;

11.  palankiai vertina konsultacijas su suinteresuotaisiais subjektais, be kita ko, su atleistų darbuotojų atstovais, socialiniais partneriais ir regioninėmis valdžios institucijomis, taip pat su įmonės taryba, profesine sąjunga ir administracija, kurios vyko rengiant suderintą prie individualių poreikių pritaikytų paslaugų paketą;

12.  palankiai vertina valstybinės užimtumo tarnybos sprendimą rengiant kvalifikacijų ir įgūdžių strategiją atsižvelgti į būsimus darbo rinkos poreikius ir atitinkamų darbuotojų kvalifikaciją;

13.  primena, kad, kaip nustatyta EGF reglamento 7 straipsnyje, rengiant suderintą prie individualių poreikių pritaikytų paslaugų paketą reikėtų iš anksto numatyti būsimas darbo rinkos perspektyvas ir reikiamus gebėjimus ir šį paketą pritaikyti pereinant prie efektyvaus išteklių naudojimo ir tvarios ekonomikos; palankiai vertina tai, kad rengiamos priemonės atitinka Vokietijos tvarumo strategiją ir kad įstaiga, kuri steigia dvi perkėlimo bendroves, turi tvarumo sertifikatą;

14.  pažymi, kad Vokietijos valdžios institucijos garantavo, kad siūlomi veiksmai nebus finansiškai remiami iš kitų Sąjungos fondų ar pagal kitas finansines priemones, bus išvengta bet kokio dvigubo finansavimo ir kad siūlomi veiksmai papildys struktūrinių fondų lėšomis finansuojamus veiksmus;

15.  palankiai vertina tai, kad Vokietija patvirtino, kad finansinė EGF parama nepakeis veiksmų, kurių susijusi įmonė privalo imtis pagal nacionalinės teisės aktus arba kolektyvines sutartis, ar bendrovių ar sektorių restruktūrizavimo priemonių;

16.  ragina Komisiją paraginti nacionalines valdžios institucijas būsimuose pasiūlymuose pateikti išsamesnės informacijos apie sektorius, kuriuose esama augimo perspektyvų, taigi ir galimybių samdyti žmones, taip pat kaupti pagrįstus duomenis apie EGF finansavimo poveikį, įskaitant informaciją apie naudojantis EGF parama užtikrintų naujų darbo vietų kokybę, trukmę ir tvarumą, savarankiškai dirbančių asmenų ir naujai įsteigtų įmonių skaičių bei procentinę dalį, taip pat pasiektos reintegracijos rodiklius;

17.  primena savo prašymą Komisijai užtikrinti galimybę visuomenei susipažinti su visais dokumentais, susijusiais su EGF bylomis;

18.  pritaria prie šios rezoliucijos pridedamam sprendimui;

19.  paveda Pirmininkui su Tarybos pirmininku pasirašyti šį sprendimą ir užtikrinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

20.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją ir jos priedą Tarybai ir Komisijai.

(1) OL L 347, 2013 12 20, p. 855.
(2) OL L 347, 2013 12 20, p. 884.
(3) OL C 373, 2013 12 20, p. 1.


PRIEDAS

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS

dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal Vokietijos paraišką „EGF/2017/008 DE/Goodyear“

(Šio priedo tekstas čia nepateikiamas, nes jis atitinka galutinį aktą – Sprendimą (ES) 2018/513.)

Atnaujinta: 2018 m. spalio 31 d.Teisinė informacija - Privatumo politika