Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2018/2025(BUD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0061/2018

Texte depuse :

A8-0061/2018

Dezbateri :

Voturi :

PV 14/03/2018 - 8.7

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0074

Texte adoptate
PDF 268kWORD 53k
Miercuri, 14 martie 2018 - Strasbourg
Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare - cererea EGF/2017/008 DE/Goodyear
P8_TA(2018)0074A8-0061/2018
Rezoluţie
 Anexă

Rezoluţia Parlamentului European din 14 martie 2018 referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare (cererea prezentată de Germania – EGF/2017/008 DE/Goodyear) (COM(2018)0061 – C8-0031/2018 – 2018/2025(BUD))

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2018)0061 – C8-0031/2018),

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1309/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de ajustare la globalizare (2014-2020) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1927/2006(1) (Regulamentul privind FEG),

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020(2), în special articolul 12,

–  având în vedere Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară(3) (AII din 2 decembrie 2013), în special punctul 13,

–  având în vedere procedura trilogului prevăzută la punctul 13 din AII din 2 decembrie 2013,

–  având în vedere scrisoarea Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale,

–  având în vedere scrisoarea Comisiei pentru dezvoltare regională,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru bugete (A8-0061/2018),

A.  întrucât Uniunea a instituit instrumente legislative și bugetare pentru a oferi un sprijin suplimentar lucrătorilor afectați de consecințele schimbărilor structurale majore intervenite în practicile comerciale internaționale sau ale crizei financiare și economice mondiale și pentru a le acorda asistență în procesul de reintegrare pe piața muncii;

B.  întrucât asistența financiară oferită de Uniune lucrătorilor disponibilizați ar trebui să fie dinamică și pusă la dispoziție cât mai rapid și mai eficient posibil;

C.  întrucât Germania a depus cererea EGF/2017/008 DE/Goodyear pentru o contribuție financiară din partea FEG, ca urmare a celor 646 de disponibilizări care au avut loc în sectorul economic încadrat la diviziunea 22 a NACE Rev. 2 (Fabricarea produselor din cauciuc și plastic), în regiunea de nivel NUTS 2 Regierungsbezirk Karlsruhe (DE12) din Germania;

D.  întrucât cererea are la bază criteriile de intervenție prevăzute la articolul 4 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul privind FEG, potrivit cărora asistența poate fi acordată dacă sunt disponibilizați cel puțin 500 de lucrători într-o perioadă de referință de patru luni în cadrul unei întreprinderi dintr-un stat membru, inclusiv lucrătorii disponibilizați de furnizorii și producătorii din aval și/sau persoanele care desfășoară o activitate independentă și care și-au încetat activitatea,

1.  este de acord cu Comisia că sunt îndeplinite condițiile prevăzute la articolul 4 alineatul (1) din Regulamentul privind FEG și că, prin urmare, Germania are dreptul, în temeiul acestui regulament, la o contribuție financiară în valoare de 2 165 231 EUR, ceea ce reprezintă 60 % din costurile totale de 3 608 719 EUR;

2.  remarcă faptul că autoritățile germane au depus cererea la 6 octombrie 2017 și că, pe baza informațiilor suplimentare furnizate de Germania, Comisia și-a finalizat evaluarea la 9 februarie 2018, aducând la cunoștința Parlamentului această evaluare la aceeași dată;

3.  constată că cota de piață la nivel mondial a producătorilor asiatici de pneuri din China, Taiwan și Singapore a crescut de la 4 % în 2001 la 20 % în 2013;

4.  constată că Germania a început furnizarea serviciilor personalizate către beneficiarii vizați la 1 ianuarie 2018; prin urmare, cheltuielile aferente acțiunilor vor fi eligibile pentru o contribuție financiară din partea FEG;

5.  ia act de faptul că Germania susține că disponibilizările sunt legate de schimbări structurale majore intervenite în practicile comerciale internaționale ca urmare a globalizării și de impactul negativ al acesteia asupra producției de pneuri auto din segmentul B în cadrul Uniunii;

6.  reamintește că, potrivit estimărilor, disponibilizările care au avut loc în cadrul Goodyear vor avea un efect negativ important asupra economiei locale, precum și că impactul disponibilizărilor este legat de dificultățile asociate redistribuirii lucrătorilor, ca urmare a numărului redus de locuri de muncă, a nivelului scăzut de instruire al lucrătorilor disponibilizați, a caracterului specific al competențelor profesionale dezvoltate într-un sector aflat în prezent în declin, precum și a numărului ridicat de solicitanți de locuri de muncă;

7.  este conștient de scăderea producției de automobile din Uniune și a cotelor de piață ale acesteia în urma globalizării; ia act de faptul că, drept urmare, s-a creat o supracapacitate semnificativă în segmentul B al pneurile auto Goodyear, obligând întreprinderea să închidă una dintre fabricile sale europene, care a fost cel mai mare angajator din regiune; ia act de faptul că FEG ar putea, de asemenea, facilita circulația transfrontalieră a lucrătorilor din sectoarele aflate în scădere în unele state membre către sectoare în expansiune în alte state membre;

8.  ia act de faptul că cererea se referă la 646 de lucrători disponibilizați în cadrul societății Goodyear, majoritatea acestora având vârsta cuprinsă între 30 și 54 de ani; subliniază, de asemenea, faptul că un procent semnificativ de lucrători disponibilizați au vârsta cuprinsă între 55 și 64 de ani și dețin competențe specifice sectorului de producție; constată, de asemenea, că aproximativ 300 dintre lucrătorii disponibilizați sunt necalificați și provin din rândul migranților, nu dispun de o formare oficială, de exemplu de o formare profesională, ceea ce constituie pentru ei un dezavantaj pe piața locurilor de muncă de la nivel regional; subliniază că regiunea Waghäusel, unde este situată fabrica din Philippsburg, se confruntă cu schimbări structurale; recunoaște, având în vedere acest lucru, importanța măsurilor active de pe piața forței de muncă cofinanțate din FEG pentru îmbunătățirea oportunităților de reintegrare a acestor grupuri pe piața muncii;

9.  ia act de faptul că Germania are în vedere șase tipuri de acțiuni pentru lucrătorii disponibilizați vizați de cerere: (i) măsuri de perfecționare, (ii) ateliere/grupuri colegiale, (iii) un serviciu de consiliere pentru înființarea de noi întreprinderi, (iv) căutarea unui loc de muncă, (v) servicii post-angajare de mentorat/asigurare a stabilității locului de muncă, (vi) o alocație pentru formare profesională;

10.  observă că finanțarea măsurilor de sprijinire a venitului va fi limitată la 35% din totalul pachetului coordonat de măsuri personalizate, astfel cum se prevede în Regulamentul privind FEG, iar aceste măsuri sunt condiționate de participarea activă a beneficiarilor vizați la activități de căutare a unui loc de muncă sau de formare;

11.  salută consultările cu părțile interesate, inclusiv cu reprezentanții lucrătorilor disponibilizați, cu partenerii sociali și cu autoritățile regionale, precum și cu comitetele de întreprindere, cu sindicatele și cu conducerea, care au avut loc în timpul elaborării pachetului coordonat de servicii personalizate;

12.  salută decizia serviciului public de ocupare a forței de muncă de a lua în considerare atât nevoile viitoare ale pieței forței de muncă, cât și calificările lucrătorilor vizați, în momentul conceperii unei strategii privind calificarea și competențele;

13.  reamintește că, în conformitate cu articolul 7 din Regulamentul privind FEG, la conceperea pachetului coordonat de servicii personalizate ar trebui să se anticipeze perspectivele de pe piața forței de muncă și competențele necesare și să se asigure compatibilitatea cu tranziția spre o economie sustenabilă și eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor; salută asigurările oferite că măsurile adoptate sunt în concordanță cu strategia de dezvoltare durabilă a Germaniei, și că organismul de instituire a celor două societăți de transfer deține o certificare a durabilității.

14.  ia act de faptul că autoritățile germane dau asigurări că acțiunile propuse nu vor primi sprijin financiar din partea altor fonduri sau instrumente financiare ale Uniunii, că va fi evitată orice dublă finanțare și că aceste acțiuni vor fi complementare cu măsurile finanțate de fondurile structurale;

15.  salută confirmarea dată de Germania că o contribuție financiară din partea FEG nu va înlocui acțiunile pe care întreprinderea în cauză trebuie să le ia în temeiul legislației naționale sau al contractelor colective de muncă și nici măsurile de restructurare a unor societăți sau sectoare de activitate;

16.  invită Comisia să le solicite autorităților naționale să prezinte, în propunerile viitoare, mai multe detalii cu privire la sectoarele care au perspective de creștere și care, prin urmare, ar putea oferi locuri de muncă, precum și să colecteze date întemeiate pe dovezi cu privire la impactul finanțării din partea FEG, inclusiv privind calitatea, durata și sustenabilitatea noilor locuri de muncă, numărul și procentul persoanelor care desfășoară activități independente și al întreprinderilor nou-înființate, precum și rata de reinserție realizată prin intermediul FEG;

17.  reamintește apelul său adresat Comisiei de a asigura accesul public la toate documentele legate de cazurile FEG;

18.  aprobă decizia anexată la prezenta rezoluție;

19.  încredințează Președintelui sarcina de a semna această decizie împreună cu Președintele Consiliului și de a asigura publicarea sa în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

20.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție, împreună cu anexa, Consiliului și Comisiei.

(1) JO L 347, 20.12.2013, p. 855.
(2) JO L 347, 20.12.2013, p. 884.
(3) JO C 373, 20.12.2013, p. 1.


ANEXĂ

DECIZIA PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare în urma unei cereri prezentate de Germania – EGF/2017/008 DE/Goodyear

(Textul prezentei anexe nu este reprodus aici, întrucât corespunde cu actul legislativ final, Decizia (UE) 2018/513.)

Ultima actualizare: 31 octombrie 2018Aviz juridic - Politica de confidențialitate