Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/2025(BUD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0061/2018

Ingivna texter :

A8-0061/2018

Debatter :

Omröstningar :

PV 14/03/2018 - 8.7

Antagna texter :

P8_TA(2018)0074

Antagna texter
PDF 259kWORD 46k
Onsdagen den 14 mars 2018 - Strasbourg
Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2017/008 DE/Goodyear
P8_TA(2018)0074A8-0061/2018
Resolution
 Bilaga

Europaparlamentets resolution av den 14 mars 2018 om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (ansökan från Tyskland – EGF/2017/008 DE/Goodyear) (COM(2018)0061 – C8-0031/2018 – 2018/2025(BUD))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2018)0061 – C8-0031/2018),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1309/2013 av den 17 december 2013 om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (2014–2020) och om upphävande av förordning (EG) nr 1927/2006(1) (nedan kallad förordningen om fonden),

–  med beaktande av rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 av den 2 december 2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020(2), särskilt artikel 12,

–  med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning(3), särskilt punkt 13,

–  med beaktande av det trepartsförfarande som föreskrivs i punkt 13 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013,

–  med beaktande av skrivelsen från utskottet för sysselsättning och sociala frågor,

–  med beaktande av skrivelsen från utskottet för regional utveckling,

–  med beaktande av betänkandet från budgetutskottet (A8-0061/2018), och av följande skäl:

A.  Unionen har inrättat lagstiftnings- och budgetinstrument för att kunna ge kompletterande stöd till arbetstagare som drabbas av konsekvenserna av genomgripande strukturförändringar inom världshandeln eller av den globala finansiella och ekonomiska krisen, och för att underlätta deras återinträde på arbetsmarknaden.

B.  Unionens ekonomiska stöd till arbetstagare som blivit uppsagda bör vara dynamiskt och ställas till förfogande så snabbt och effektivt som möjligt.

C.  Tyskland lämnade in ansökan EGF/2017/008 DE/Goodyear för ekonomiskt stöd från fonden efter 646 uppsägningar inom den näringsgren som i Nace rev. 2 klassificeras som huvudgrupp 22 (Tillverkning av gummi- och plastvaror) i Nuts 2-regionen Karlsruhe (DE12) i Tyskland.

D.  Ansökan grundas på interventionskriterierna i artikel 4.1 a i förordningen om fonden, enligt vilken minst 500 arbetstagare ska ha blivit uppsagda under en referensperiod på fyra månader i ett företag i en medlemsstat. Detta omfattar även arbetstagare som har blivit uppsagda av underleverantörer eller producenter i efterföljande produktionsled och/eller egenföretagare vars verksamhet har upphört.

1.  Europaparlamentet delar kommissionens åsikt att villkoren i artikel 4.1 i förordningen om fonden är uppfyllda och att Tyskland är berättigat till ekonomiskt stöd på 2 165 231 EUR enligt denna förordning, vilket utgör 60 % av de totala kostnaderna på 3 608 719 EUR.

2.  Europaparlamentet noterar att de tyska myndigheterna lämnade in ansökan den 6 oktober 2017 och att kommissionen, utifrån den ytterligare information som Tyskland lämnade, slutförde sin bedömning den 9 februari 2018 och underrättade parlamentet samma dag.

3.  Europaparlamentet noterar att den globala marknadsandelen för de asiatiska däcktillverkarna från Kina, Taiwan och Singapore ökade från 4 % under 2001 till 20 % under 2013.

4.  Europaparlamentet noterar att Tyskland började erbjuda de individanpassade tjänsterna till de berörda stödmottagarna den 1 januari 2018. Utgifterna för dessa åtgärder kommer därför att berättiga till ekonomiskt stöd från fonden.

5.  Europaparlamentet noterar att Tyskland hävdar att uppsägningarna är kopplade till genomgripande strukturförändringar inom världshandeln till följd av globaliseringen och dess negativa inverkan på bildäcksproduktionen i B-segmentet i unionen.

6.  Europaparlamentet påminner om att de uppsägningar som skett i Goodyear förväntas ha en betydande negativ inverkan på den lokala ekonomin, och att effekten av uppsägningarna är kopplad till svårigheterna att omplacera personal på grund av bristen på arbetstillfällen, de uppsagda arbetstagarnas låga utbildningsbakgrund, deras specifika yrkesmässiga färdigheter som utvecklats inom en sektor som nu minskar, och det stora antalet arbetssökande.

7.  Europaparlamentet är medvetet om att unionens bilproduktion och marknadsandelar har minskat till följd av globaliseringen. Parlamentet konstaterar att detta innebär att betydande överkapacitet har byggts upp för däck i B-segmentet hos Goodyear och tvingar företaget att stänga en av sina europeiska anläggningar, som var den största arbetsgivaren i regionen. Parlamentet noterar att fonden också skulle kunna underlätta gränsöverskridande rörlighet för arbetstagare från krympande sektorer i vissa medlemsstater till växande sektorer i andra medlemsstater.

8.  Europaparlamentet noterar att ansökan avser 646 uppsagda arbetstagare vid Goodyear, varvid merparten är 30–54 år. Parlamentet påpekar också att en betydande andel av de uppsagda arbetstagarna är 55–64 år och att de har färdigheter som är specifika för tillverkningsindustrin. Parlamentet noterar vidare att cirka 300 av de uppsagda arbetstagarna är lågutbildade och har migrantbakgrund och saknar formella kvalifikationer, såsom yrkesutbildning, vilket innebär en nackdel för dem på den regionala arbetsmarknaden. Parlamentet betonar att Waghäusl, där Philippsburg-anläggningen är belägen, står inför strukturella förändringar. Parlamentet erkänner därför vikten av aktiva arbetsmarknadsåtgärder som samfinansieras av fonden för att förbättra möjligheterna för återinträde på arbetsmarknaden för dessa grupper.

9.  Europaparlamentet noterar att Tyskland planerar sex olika typer av åtgärder för de uppsagda arbetstagare som omfattas av denna ansökan: i) kompetenshöjande åtgärder, ii) seminarier/gruppdiskussioner, iii) rådgivning för att starta eget företag, iv) arbetssökande, v) uppföljande mentorskap/tryggad anställning, vi) utbildningsbidrag.

10.  Europaparlamentet noterar att inkomststödjande åtgärder kommer att utgöra högst 35 % av det totala paketet med individanpassade tjänster som fastställs i förordningen om fonden, och att dessa åtgärder förutsätter att de berörda stödmottagarna aktivt söker arbete eller deltar i utbildning.

11.  Europaparlamentet välkomnar samråden med berörda parter, däribland företrädare för de uppsagda arbetstagarna, arbetsmarknadens parter och regionala myndigheter samt företagsrådet, fackföreningarna och företagsledningen, som ägde rum samtidigt som det samordnade paketet av individanpassade tjänster utarbetades.

12.  Europaparlamentet välkomnar den offentliga arbetsförmedlingens beslut att ta hänsyn både till arbetsmarknadens framtida behov och de berörda arbetstagarnas kvalifikationer vid utformningen av en strategi för kvalifikationer och färdigheter.

13.  Europaparlamentet påminner om att det samordnade paketet med individanpassade tjänster ska utformas utifrån framtida utsikter på arbetsmarknaden och önskad kompetens, och vara förenligt med övergången till en resurseffektiv och hållbar ekonomi, i enlighet med artikel 7 i förordningen om fonden. Parlamentet välkomnar försäkran om att de planerade åtgärderna är i linje med Tysklands hållbarhetsstrategi, och att det organ som ska inrätta de två övergångsföretagen har en hållbarhetscertifiering.

14.  Europaparlamentet noterar att de tyska myndigheterna har intygat att de föreslagna åtgärderna inte får ekonomiskt stöd från någon annan av unionens fonder eller något annat av unionens finansieringsinstrument, att eventuell dubbelfinansiering kommer att förhindras och att de kompletterar åtgärder som finansieras genom strukturfonderna.

15.  Europaparlamentet välkomnar att Tyskland har bekräftat att ekonomiskt stöd från fonden inte kommer att ersätta åtgärder som det berörda företaget är skyldigt att vidta enligt nationell rätt eller kollektivavtal eller åtgärder för omstrukturering av företag eller sektorer.

16.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att vädja till nationella myndigheter om att i framtida förslag lämna mer information om de sektorer som har tillväxtpotential och därför kan förväntas anställa, och att samla in underbyggda uppgifter om effekterna av finansieringen från fonden, inbegripet om kvaliteten, varaktigheten och hållbarheten hos nya arbetstillfällen, antalet och andelen egenföretagare och nystartade företag och hur många som kan återintegreras tack vare insatser via fonden.

17.  Europaparlamentet påminner om sin uppmaning till kommissionen om att säkra allmänhetens tillgång till samtliga handlingar som berör ansökningar om medel ur fonden.

18.  Europaparlamentet godkänner det bifogade beslutet.

19.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att tillsammans med rådets ordförande underteckna beslutet och se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

20.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution med bilaga till rådet och kommissionen.

(1) EUT L 347, 20.12.2013, s. 855.
(2) EUT L 347, 20.12.2013, s. 884.
(3) EUT C 373, 20.12.2013, s. 1.


BILAGA

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (ansökan från Tyskland – EGF/2017/008 DE/Goodyear)

(Texten till denna bilaga återges inte här eftersom den motsvaras av den slutliga rättsakten, beslut (EU) 2018/513.)

Senaste uppdatering: 31 oktober 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy