Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/2052(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0048/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0048/2018

Συζήτηση :

PV 13/03/2018 - 13
CRE 13/03/2018 - 13

Ψηφοφορία :

PV 14/03/2018 - 8.9
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0075

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 651kWORD 103k
Τετάρτη 14 Μαρτίου 2018 - Στρασβούργο Οριστική έκδοση
Το επόμενο ΠΔΠ: προετοιμασία της θέσης του Κοινοβουλίου για το ΠΔΠ μετά το 2020
P8_TA(2018)0075A8-0048/2018

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Μαρτίου 2018 σχετικά με το επόμενο ΠΔΠ: προετοιμασία της θέσης του Κοινοβουλίου για το ΠΔΠ μετά το 2020 2017/2052(INI)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 311, 312 και 323 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EE, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020(1) και την μεταγενέστερη τροποποίησή του από τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2017/1123 του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2017(2),

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(3),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 6ης Ιουλίου 2016 σχετικά με την προετοιμασία της μετεκλογικής αναθεώρησης του ΠΔΠ 2014-2020: η τοποθέτηση του Κοινοβουλίου ενόψει της πρότασης της Επιτροπής(4),

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο προβληματισμού της Επιτροπής της 28ης Ιουνίου 2017 σχετικά με το μέλλον των οικονομικών της ΕΕ (COM(2017)0358),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 24ης Οκτωβρίου 2017 σχετικά με το έγγραφο προβληματισμού για το μέλλον των οικονομικών της ΕΕ(5),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα 70/1 της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, με τίτλο «Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development» (Να αλλάξουμε τον κόσμο μας: η Ατζέντα του 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 19ης Ιανουαρίου 2017 σχετικά με έναν ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων(6),

–  έχοντας υπόψη την επικύρωση της Συμφωνίας του Παρισιού από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 4 Οκτωβρίου 2016(7) και από το Συμβούλιο στις 5 Οκτωβρίου 2016(8),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ με τίτλο «Προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που ασχολούνται με τα ανθρώπινα δικαιώματα στην ΕΕ»,

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση πρωτοβουλίας της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής σχετικά με τη χρηματοδότηση οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών από την ΕΕ,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών, τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, της Επιτροπής Ανάπτυξης, της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού, τη θέση υπό μορφή τροπολογιών της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού, της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης, της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου, της Επιτροπής Αλιείας, της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας, της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων και της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (A8-0048/2018),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ισχύον πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) συμφωνήθηκε το 2013 και είχε ως επακόλουθο, για πρώτη φορά, μείωση των πραγματικών τιμών τόσο των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων όσο και των πιστώσεων πληρωμών σε σύγκριση με την προηγούμενη περίοδο δημοσιονομικού προγραμματισμού, παρά τις αυξανόμενες αρμοδιότητες και φιλοδοξίες της ΕΕ, όπως καθορίζονται στη Συνθήκη της Λισαβόνας και τη στρατηγική «Ευρώπη 2020», αντίστοιχα· λαμβάνοντας υπόψη ότι περιελάμβανε επίσης μια σημαντική διαφορά μεταξύ του επιπέδου των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων και των πιστώσεων πληρωμών, η οποία συνέβαλε στη συσσώρευση ανεξόφλητων λογαριασμών κατά τα δύο πρώτα έτη του ΠΔΠ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η καθυστερημένη έγκριση του ΠΔΠ και των σχετικών νομικών βάσεων συνέβαλαν σε καθυστερήσεις στην υλοποίηση, με συνέπειες που εξακολουθούν να είναι αισθητές έως σήμερα και οι οποίες ενδέχεται να οδηγήσουν σε συσσώρευση απαιτήσεων πληρωμών στο τέλος του τρέχοντος ΠΔΠ, και στην επόμενη περίοδο· λαμβάνοντας υπόψη ότι, με επιμονή του Κοινοβουλίου, περιλήφθηκαν νέες διατάξεις στο ΠΔΠ προκειμένου να χρησιμοποιηθούν τα συνολικά ανώτατα όριά του στον μέγιστο δυνατό βαθμό και να προβλεφθούν μηχανισμοί ευελιξίας·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ΠΔΠ 2014-2020 αποδείχθηκε γρήγορα ανεπαρκές για την κάλυψη των πραγματικών αναγκών και πολιτικών φιλοδοξιών, καθώς, από την αρχή, κλήθηκε να αντιμετωπίσει σειρά κρίσεων και νέες προκλήσεις στους τομείς των επενδύσεων, του κοινωνικού αποκλεισμού, της μετανάστευσης και των προσφύγων, της απασχόλησης των νέων, της ασφάλειας, της γεωργίας, του περιβάλλοντος και της κλιματικής αλλαγής, οι οποίες δεν είχαν προβλεφθεί τη στιγμή της έγκρισής του· λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά συνέπεια, το ισχύον ΠΔΠ έφτασε ήδη στα όριά του μόλις δύο έτη μετά την εφαρμογή του καθώς τα διαθέσιμα περιθώρια εξαντλήθηκαν, οι διατάξεις ευελιξίας και τα ειδικά μέσα κινητοποιήθηκαν σε σημαντικό βαθμό, οι υφιστάμενες πολιτικές και τα προγράμματα δέχθηκαν πιέσεις ή και μειώθηκαν, και δημιουργήθηκαν μερικοί μηχανισμοί εκτός προϋπολογισμού για να αντισταθμιστεί το ανεπαρκές επίπεδο και η έλλειψη ευελιξίας του προϋπολογισμού της ΕΕ·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εν λόγω αδυναμίες είχαν ήδη γίνει εμφανείς κατά την ενδιάμεση επανεξέταση και αναθεώρηση του ΠΔΠ που ξεκίνησε στα τέλη του 2016, και θα έπρεπε να είχαν αντιμετωπιστεί άμεσα, όπως κατέδειξε το Κοινοβούλιο στο ψήφισμά του της 6ης Ιουλίου 2016· λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμφωνηθείσα ενδιάμεση αναθεώρηση κατάφερε να διευρύνει το δυναμικό των ισχυουσών διατάξεων περί ευελιξίας σε περιορισμένο βαθμό, αλλά δεν κατόρθωσε να αναθεωρήσει τα ανώτατα όρια του ΠΔΠ·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή θα υποβάλει δέσμη προτάσεων σχετικά με το ΠΔΠ για την περίοδο μετά το 2020, περιλαμβανομένων των μελλοντικών ιδίων πόρων, τον Μάιο 2018, ενώ ο κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου όριζε ως προθεσμία την 1η Ιανουαρίου 2018· λαμβάνοντας υπόψη, κατόπιν αυτού, αναμένονται σχέδια νομοθετικών προτάσεων για τα δημοσιονομικά προγράμματα και μέσα·

1.  εγκρίνει το παρόν ψήφισμα προκειμένου να κοινοποιήσει τη θέση του Κοινοβουλίου για το ΠΔΠ για την περίοδο μετά το 2020, με ιδιαίτερη προσοχή στις αναμενόμενες προτεραιότητές του, το μέγεθος, τη δομή, τη διάρκεια, την ευελιξία και άλλες οριζόντιες αρχές και για να επισημάνει τις ειδικές δημοσιονομικές κατευθύνσεις για τις αντίστοιχες πολιτικές της ΕΕ που θα καλύπτονται από το επόμενο δημοσιονομικό πλαίσιο· αναμένει από την Επιτροπή να υποβάλει τη νομοθετική πρόταση για το επόμενο ΠΔΠ μαζί με νέο σχέδιο διοργανικής συμφωνίας που θα λαμβάνει υπόψη τις θέσεις του Κοινοβουλίου και τις προτάσεις του· τονίζει ότι το ψήφισμα αυτό παρέχει επίσης τη βάση για τη συμμετοχή του Κοινοβουλίου στη διαδικασία που οδηγεί στην έγκριση του επόμενου ΠΔΠ·

2.  εγκρίνει παράλληλα χωριστό ψήφισμα(9) για να εκθέσει τη θέση του σχετικά με τη μεταρρύθμιση του συστήματος ιδίων πόρων της ΕΕ σύμφωνα με τις συστάσεις της ομάδας υψηλού επιπέδου για τους ιδίους πόρους· καλεί την Επιτροπή να λάβει δεόντως υπόψη τη θέση του Κοινοβουλίου κατά την εκπόνηση των νομοθετικών προτάσεων για τους ιδίους πόρους της ΕΕ, οι οποίες θα πρέπει να έχουν μεγαλεπήβολους στόχους και να παρουσιαστούν μαζί με τις προτάσεις για το ΠΔΠ· τονίζει ότι τόσο το σκέλος των δαπανών όσο και το σκέλος των εσόδων του επόμενου ΠΔΠ θα αντιμετωπιστούν ως ενιαία δέσμη στις επικείμενες διαπραγματεύσεις, και ότι δεν θα επιτευχθεί συμφωνία για το ΠΔΠ, χωρίς να υπάρχει αντίστοιχη πρόοδος στο θέμα των ιδίων πόρων·

Ι.Προτεραιότητες και προβλήματα του επόμενου ΠΔΠ

3.  επιδοκιμάζει τη συζήτηση για το επόμενο ΠΔΠ ως ευκαιρία για να προετοιμαστεί το έδαφος με στόχο μια ισχυρότερη και περισσότερο βιώσιμη Ευρώπη μέσω ενός από τα πιο απτά εφόδιά της, τον προϋπολογισμό της Ένωσης· πιστεύει ότι το επόμενο ΠΔΠ θα πρέπει να ενταχθεί σε μια ευρύτερη στρατηγική και προοπτική για το μέλλον της Ευρώπης· θεωρεί ότι το ΠΔΠ πρέπει να μετουσιώνει τις πολιτικές προτεραιότητες και σχέδια της ΕΕ σε δημοσιονομικά μέσα·

4.  είναι πεπεισμένο ότι το επόμενο ΠΔΠ θα πρέπει να βασιστεί στις καθιερωμένες πολιτικές και προτεραιότητες της Ένωσης, που αποσκοπούν στην προώθηση της ειρήνης, της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ισότητας των φύλων, στην τόνωση της ευημερίας, της μακροπρόθεσμης και βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης, έρευνας και καινοτομίας, στην παροχή ποιοτικών θέσεων απασχόλησης με αξιοπρεπείς όρους εργασίας, στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και στην προώθηση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής καθώς και της αλληλεγγύης μεταξύ κρατών μελών και πολιτών· θεωρεί ότι οι εν λόγω πυλώνες αποτελούν προϋποθέσεις για την εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης, καθώς και για την ενίσχυση της θέσης της Ευρώπης στον κόσμο· έχει την πεποίθηση ότι οι πυλώνες αυτοί είναι τώρα πιο σημαντικοί από ποτέ για τις μελλοντικές προσπάθειες της Ευρώπης·

5.  πιστεύει ότι το επόμενο ΠΔΠ θα πρέπει να δώσει τη δυνατότητα στην Ένωση να προσφέρει λύσεις και να εξέλθει δυναμωμένη από τις κρίσεις της δεκαετίας: την οικονομική και χρηματοπιστωτική ύφεση, την ανεργία των νέων, το συνεχιζόμενο φαινόμενο της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, της μετανάστευσης και των προσφύγων, την κλιματική αλλαγή και τις φυσικές καταστροφές, την υποβάθμιση του περιβάλλοντος και την απώλεια της βιοποικιλότητας, την τρομοκρατία και την αστάθεια, μεταξύ πολλών άλλων· υπογραμμίζει ότι αυτές οι παγκόσμιες, διασυνοριακές προκλήσεις με τις εγχώριες επιπτώσεις τους αποκαλύπτουν την αλληλεξάρτηση των οικονομιών και των κοινωνιών μας, και υποδεικνύουν την ανάγκη για κοινές δράσεις·

6.  επισημαίνει, ότι η ΕΕ έχει δεσμευτεί να πρωτοστατήσει στην υλοποίηση των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης των ΗΕ, οι οποίοι παρέχουν έναν παγκόσμιο χάρτη πορείας για περισσότερο βιώσιμες, δίκαιες και ευημερούσες κοινωνίες εντός των ορίων του πλανήτη μας· υπογραμμίζει ότι το επόμενο ΠΔΠ πρέπει να ευθυγραμμίζεται με τους ΣΒΑ· χαιρετίζει τη δέσμευση της Επιτροπής για την ενσωμάτωση των ΣΒΑ σε όλες τις πολιτικές και τις πρωτοβουλίες της ΕΕ· προσδοκά από την ΕΕ να υλοποιήσει τη δέσμευσή της για την επίτευξη αυτών των στόχων· υπογραμμίζει ότι η ανακοίνωση ενός ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων και η δέσμευση των θεσμικών οργάνων της ΕΕ και των κρατών μελών να εξασφαλίσουν μια περισσότερο κοινωνική Ευρώπη θα πρέπει να υποστηριχθούν από επαρκείς χρηματοδοτικούς πόρους, μεταξύ άλλων μέσω των χρηματοδοτικών μέσων της ΕΕ· θεωρεί ότι, μετά τη Συμφωνία του Παρισιού, οι δαπάνες για το κλίμα θα πρέπει να αυξηθούν σημαντικά, σε σύγκριση με το τρέχον ΠΔΠ και να ανέλθουν στο 30 % το συντομότερο δυνατόν και το αργότερο έως το 2027·

7.  τονίζει ότι το επόμενο ΠΔΠ προσφέρει μια ευκαιρία στην Ένωση να αποδείξει ότι παραμένει ενωμένη και μπορεί να αντιμετωπίσει πολιτικές εξελίξεις όπως το Brexit, την άνοδο των κινημάτων λαϊκισμού και ξενοφοβίας και τις μεταβολές στην παγκόσμια ηγεσία· υπογραμμίζει ότι οι διαιρέσεις και οι εγωκεντρισμοί δεν αποτελούν απάντηση στα παγκόσμια ζητήματα και στις ανησυχίες των πολιτών· θεωρεί ότι οι διαπραγματεύσεις για το Brexit, ιδιαίτερα, δείχνουν ότι τα οφέλη που έχουν τα μέλη της Ένωσης αντισταθμίζουν σε μεγάλο βαθμό το κόστος της συμβολής στον προϋπολογισμό της· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, την πλήρη τήρηση του πλαισίου των δεσμεύσεων που είχαν αναληφθεί προηγουμένως, όπως στην περίπτωση της Συμφωνίας της Μεγάλης Παρασκευής όσον αφορά το κράτος δικαίου και τη δημοκρατία·

8.  ζητεί, ως εκ τούτου, τη συνεχή στήριξη των υφιστάμενων πολιτικών, ιδίως των μακροχρόνιων πολιτικών της ΕΕ οι οποίες κατοχυρώνονται στις Συνθήκες, και συγκεκριμένα της κοινής γεωργικής και αλιευτικής πολιτικής και της πολιτικής συνοχής, διότι αποφέρουν απτά οφέλη του ευρωπαϊκού εγχειρήματος στους πολίτες της ΕΕ· απορρίπτει κάθε απόπειρα επανεθνικοποίησης των πολιτικών αυτών, καθώς τούτο δεν θα μειώσει την οικονομική επιβάρυνση φορολογουμένων και καταναλωτών, ούτε θα επιτύχει καλύτερα αποτελέσματα, αλλά, αντιθέτως, θα εμποδίσει την ανάπτυξη, την αλληλεγγύη και τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και, ταυτόχρονα, θα οξύνει περαιτέρω τις ανισότητες και θα διευρύνει τις διαφορές μεταξύ περιοχών και οικονομικών τομέων· προτίθεται να εξασφαλίσει το ίδιο επίπεδο χρηματοδότησης για την ΕΕ των 27 για τις πολιτικές αυτές στην επόμενη περίοδο προγραμματισμού, με παράλληλη βελτίωση της αποτελεσματικότητάς τους και απλοποίηση των διαδικασιών που συνδέονται με αυτές·

9.  πιστεύει ότι η Ευρώπη θα πρέπει να προσφέρει προοπτικές στη νέα γενιά καθώς και στις μελλοντοστραφείς επιχειρήσεις που καθιστούν την ΕΕ επιτυχέστερη στην παγκόσμια σκηνή· είναι αποφασισμένο να ενισχύσει σημαντικά δύο από τα εμβληματικά του προγράμματα, συγκεκριμένα το πρόγραμμα-πλαίσιο για την έρευνα και το Erasmus+, τα οποία, με τα μέσα που διαθέτουν σήμερα, δεν μπορούν να ικανοποιήσουν την πολύ μεγάλη ζήτηση από υποψήφιους με υψηλά προσόντα· συνεχίζει να υποστηρίζει σθεναρά την ουσιαστική αύξηση των πόρων για την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων και για τη στήριξη των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, μέσω των διαδόχων προγραμμάτων της πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων και του προγράμματος για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και των ΜΜΕ (COSME)· υποστηρίζει επίσης την ενίσχυση της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη» (ΔΣΕ) 2.0·

10.  καλεί την Ένωση να αναλάβει το ρόλο της σε τρεις τομείς πολιτικής με εσωτερική και εξωτερική διάσταση, οι οποίοι εμφανίστηκαν στη διάρκεια του τρέχοντος ΠΔΠ:

   με την ανάπτυξη και χρηματοδότηση μιας ολοκληρωμένης πολιτικής ασύλου, μετανάστευσης και ένταξης και την αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της μετανάστευσης και του εκτοπισμού σε τρίτες χώρες,
   με την ενίσχυση της προστασίας των εξωτερικών συνόρων και την προώθηση της σταθερότητας, ιδίως μέσω της διασφάλισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο εξωτερικό, της πρόληψης των συγκρούσεων και εξωτερικών αναπτυξιακών πολιτικών,
   με την παροχή εσωτερικής κοινής ασφάλειας για τους ευρωπαίους πολίτες, και τη συγκέντρωση των ερευνητικών προσπαθειών και ικανοτήτων στον τομέα της άμυνας, τονίζοντας παράλληλα ότι τα μέτρα που λαμβάνονται σε αυτούς τους τομείς δεν θα πρέπει να αποβαίνουν εις βάρος των αναπτυξιακών πολιτικών της ΕΕ·

11.  υπογραμμίζει ότι το προσεχές πλαίσιο αναμένεται να ενσωματώσει δύο νέους τύπους χρηματοδοτικής στήριξης που κατέχουν σημαίνουσα θέση στην οικονομική ατζέντα της Ένωσης, συγκεκριμένα τη συνέχιση των προγραμμάτων στήριξης των επενδύσεων, όπως το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, και την ανάπτυξη ενός σταθεροποιητικού μηχανισμού για τα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ, πιθανώς μέσω του προτεινόμενου Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ταμείου, σε συνδυασμό με έναν ειδικό μηχανισμό σύγκλισης για τα κράτη μέλη που βρίσκονται σε πορεία ένταξης στη ζώνη του ευρώ·

12.  υπογραμμίζει ότι, σε πρώτη φάση, η ειδική δημοσιονομική ικανότητα της ζώνης του ευρώ θα πρέπει να αποτελεί μέρος του ενωσιακού προϋπολογισμού, πέρα και πάνω από τα ανώτατα όρια του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου, με την επιφύλαξη των άλλων προγραμμάτων του ΠΔΠ, και θα πρέπει να χρηματοδοτείται από τη ζώνη του ευρώ και άλλα συμμετέχοντα μέλη μέσω μια πηγής εσόδων που θα συμφωνηθούν μεταξύ των συμμετεχόντων κρατών μελών και θα θεωρούνται νέα έσοδα για ειδικό προορισμό και εγγυήσεις· θεωρεί ότι, μόλις σταθεροποιηθεί, η δημοσιονομική ικανότητα θα μπορούσε να χρηματοδοτείται μέσω πραγματικών ιδίων πόρων, σύμφωνα με τις συστάσεις της έκθεσης Monti σχετικά με τη μελλοντική χρηματοδότηση της ΕΕ·

13.  επιβεβαιώνει την αρχή σύμφωνα με την οποία οι πρόσθετες πολιτικές προτεραιότητες θα πρέπει να συνδυαστούν με πρόσθετα χρηματοδοτικά μέσα, είτε αυτές αναδυθούν τη στιγμή της έγκριση του νέου ΠΔΠ, είτε κατά τη διάρκεια της εφαρμογής του, και υπογραμμίζει ότι η χρηματοδότηση των νέων αναγκών δεν θα πρέπει να υπονομεύσει τις υφιστάμενες πολιτικές και προγράμματα· αναμένει, επιπλέον, ότι θα τεθούν σε εφαρμογή επαρκείς διατάξεις ευελιξίας προκειμένου να εξομαλυνθούν απρόβλεπτες περιστάσεις που ενδέχεται να ανακύψουν στη διάρκεια του ΠΔΠ·

14.  πιστεύει ότι μια ισχυρότερη και πιο φιλόδοξη Ευρώπη μπορεί να επιτευχθεί μόνον εφόσον της παρέχονται ενισχυμένα χρηματοοικονομικά μέσα· ζητεί με γνώμονα τις προαναφερθείσες προκλήσεις και προτεραιότητες, και λαμβάνοντας υπόψη την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση, να αυξηθεί σημαντικά ο προϋπολογισμός της Ένωσης· εκτιμά τα απαιτούμενα ανώτατα όρια δαπανών του ΠΔΠ στο 1,3% του ΑΕΠ της ΕΕ των 27, με την επιφύλαξη των μηχανισμών που υπολογίζονται πάνω από τα ανώτατα όρια·

15.  είναι πεπεισμένο ότι, εκτός εάν το Συμβούλιο αποφασίσει να αυξήσει σημαντικά το επίπεδο των εθνικών συνεισφορών του στον προϋπολογισμό της ΕΕ, η θέσπιση νέων πραγματικών ιδίων πόρων της ΕΕ παραμένει η μόνη επιλογή για την επαρκή χρηματοδότηση του επόμενου ΠΔΠ·

II.Οριζόντια ζητήματα

Αρχές του προϋπολογισμού της ΕΕ και δημοσιονομική ειλικρίνεια

16.  υπενθυμίζει τις αρχές της ενότητας, της ακρίβειας του προϋπολογισμού, της ετήσιας διάρκειας, της ισοσκέλισης, της καθολικότητας, της ειδικότητας, της προσθετικότητας, της επικουρικότητας, της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και της διαφάνειας, οι οποίες πρέπει να τηρούνται κατά την κατάρτιση και την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ένωσης·

17.  επαναλαμβάνει την πάγια θέση του ότι η πολιτική φιλοδοξία της Ένωσης πρέπει να συνδυάζεται με επαρκείς οικονομικούς πόρους και υπενθυμίζει ότι το άρθρο 311 ΣΛΕΕ ορίζει ότι η Ένωση προικίζεται με επαρκή μέσα για την επίτευξη των στόχων της και την επιτυχή εφαρμογή των πολιτικών της·

18.  επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, ότι η πλήρης εφαρμογή των πολιτικών αποφάσεων και των πρωτοβουλιών που λαμβάνονται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο είναι δυνατή μόνον εάν είναι εξασφαλισμένη η αναγκαία χρηματοδότηση, και υπογραμμίζει ότι οποιαδήποτε άλλη ερμηνεία υπονομεύει την ειλικρίνεια του προϋπολογισμού της Ένωσης και την εμπιστοσύνη των πολιτών·

19.  πιστεύει ότι, με τη μετάφραση των πολιτικών προτεραιοτήτων της ΕΕ σε συγκεκριμένες επενδύσεις, το ΠΔΠ αποτελεί ένα εξαιρετικό μέσο για τον μακροπρόθεσμο προγραμματισμό των δαπανών της ΕΕ και για την εξασφάλιση σταθερού επιπέδου δημόσιων επενδύσεων στα κράτη μέλη· εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη του για την έλλειψη μιας αμοιβαίας συμφωνηθείσας μακροπρόθεσμης στρατηγικής προ της έγκρισης του επομένου ΠΔΠ· υπενθυμίζει, επιπλέον, ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ είναι πρωτίστως επενδυτικός προϋπολογισμός που χρησιμεύει ως πρόσθετη και συμπληρωματική πηγή χρηματοδότησης για τις δράσεις που αναλαμβάνονται σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο·

Διάρκεια

20.  Είναι της γνώμης ότι η απόφαση σχετικά με τη διάρκεια του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου θα πρέπει να επιτύχει τη σωστή ισορροπία μεταξύ δύο αντικρουόμενων απαιτήσεων αφενός, της ανάγκης διάφορες πολιτικές της ΕΕ -ειδικά εκείνες που υπόκεινται σε επιμερισμένη διαχείριση, όπως η γεωργική πολιτική και η πολιτική συνοχής - να λειτουργούν στη βάση της σταθερότητας και προβλεψιμότητας μιας επταετούς τουλάχιστον δέσμευσης, και, αφετέρου, της ανάγκης να υπάρχει δημοκρατική νομιμοποίηση και λογοδοσία που απορρέει από τον συγχρονισμό κάθε δημοσιονομικού πλαισίου με τον πενταετή πολιτικό κύκλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής·

21.  τονίζει ότι αποτελεί πολιτική επιταγή για κάθε νεοεκλεγόμενο Κοινοβούλιο να είναι σε θέση να επηρεάζει ουσιαστικά το ΠΔΠ κατά τη διάρκεια του εκλογικού κύκλου του, τόσο από άποψη ποσών όσο και από άποψη πολιτικών προτεραιοτήτων· τονίζει ότι οι εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου παρέχουν στους πολίτες της ΕΕ την ευκαιρία να εκφράσουν απευθείας τη θέση τους για τις δημοσιονομικές προτεραιότητες της Ένωσης, που θα πρέπει να μεταφράζεται σε μια δεσμευτική μετεκλογική προσαρμογή του δημοσιονομικού πλαισίου· πιστεύει συνεπώς ότι κατά τη διάρκεια κάθε πολιτικού κύκλου, η Επιτροπή πρέπει να προτείνει, και τόσο το Κοινοβούλιο όσο και το Συμβούλιο πρέπει να αποφασίζουν, είτε την κατάρτιση του νέου ΠΔΠ ή την υποχρεωτική ενδιάμεση αναθεώρηση του τρέχοντος ΠΔΠ·

22.  υπογραμμίζει, την ανάγκη η διάρκεια του ΠΔΠ να περάσει σταδιακά σε μια περίοδο 5+5 ετών με μια υποχρεωτική ενδιάμεση αναθεώρηση· ζητεί από την Επιτροπή να επεξεργαστεί σαφή πρόταση στην οποία θα καθορίζονται οι μέθοδοι της εφαρμογής στην πράξη ενός δημοσιονομικού πλαισίου·5+5 ετών· είναι πεπεισμένο ότι το ΠΔΠ δεν μπορεί να έχει απλώς πενταετή διάρκεια, λόγω των σοβαρών εμποδίων που αυτό θα έθετε στις απαιτήσεις προγραμματισμού και υλοποίησης πολλών πολιτικών της ΕΕ·

23.  αναγνωρίζει ωστόσο ότι, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επόμενες εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα διεξαχθούν την άνοιξη του 2019 και δεδομένου ότι το τρέχον ΠΔΠ λήγει τον Δεκέμβριο 2020, δεν είναι δυνατόν να εφαρμοστεί αμέσως η λύση 5+5, καθώς οι διάφοροι κύκλοι δεν θα μπορούσαν να εναρμονιστούν ικανοποιητικά· είναι της γνώμης επομένως ότι το επόμενο ΠΔΠ θα πρέπει να καταρτιστεί για περίοδο επτά ετών (2021-2027), περιλαμβανομένης και της υποχρεωτικής ενδιάμεσης αναθεώρησης, ως μεταβατική λύση που θα εφαρμοστεί για τελευταία φορά·

Ενδιάμεση αναθεώρηση

24.  είναι πεπεισμένο ότι πρέπει να διατηρηθεί η νομικά δεσμευτική και υποχρεωτική ενδιάμεση επανεξέταση και αναθεώρηση του ΠΔΠ, που θα κατοχυρώνεται στον νέο κανονισμό για το ΠΔΠ· υπενθυμίζει ότι η ενδιάμεση αναθεώρηση του 2016 ήταν η πρώτη ιστορική ευκαιρία κατά την οποία πραγματοποιήθηκε μια πραγματική αναθεώρηση του κανονισμού για το ΠΔΠ, και ότι αξιολογήθηκε θετικά από το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο, ιδίως σε ό,τι έχει σχέση με την ενίσχυση των διατάξεων περί ευελιξίας του ΠΔΠ·

25.  θεωρεί ότι, για το ΠΔΠ της περιόδου 2021-2027, η ενδιάμεση αναθεώρηση θα πρέπει να προταθεί και να αποφασιστεί εγκαίρως για να μπορέσουν το επόμενο Κοινοβούλιο και η Επιτροπή να προσαρμόσουν αναλόγως το δημοσιονομικό πλαίσιο· υπογραμμίζει ότι κάθε είδους αναθεώρηση του ΠΔΠ θα πρέπει να εξασφαλίζει τη συμμετοχή του Κοινοβουλίου και να διαφυλάσσει τα προνόμιά του ως ισότιμου σκέλους της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής· τονίζει, επιπλέον, ότι η πραγματική αναθεώρηση συνεπάγεται επίσης την αναθεώρηση των ανώτατων ορίων του ΠΔΠ, σε περίπτωση που αποδειχτούν ανεπαρκή για το υπόλοιπο της περιόδου·

Ευελιξία

26.  υπογραμμίζει ότι, κατά τη διάρκεια του τρέχοντος ΠΔΠ, η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή ενέκρινε σημαντική κινητοποίηση των μηχανισμών ευελιξίας και των ειδικών μέσων που περιλαμβάνονται στον κανονισμό για το ΠΔΠ, προκειμένου να εξασφαλιστούν οι πρόσθετες πιστώσεις που χρειάστηκαν για να αντιμετωπιστούν σοβαρές κρίσεις ή για να χρηματοδοτηθούν νέες πολιτικές προτεραιότητες·

27.  θεωρεί, ως εκ τούτου, ότι οι διατάξεις ευελιξίας στο πλαίσιο του τρέχοντος ΠΔΠ έχουν λειτουργήσει ικανοποιητικά και έχουν παράσχει λύσεις σε σχέση με τη σημαντική χρηματοδότηση που χρειάζεται ιδίως για την αντιμετώπιση της μεταναστευτικής και προσφυγικής κρίσης και τη γεφύρωση του κενού επενδύσεων· υπενθυμίζει ότι το Κοινοβούλιο ήταν ο εμπνευστής πολλών από τις διατάξεις αυτές τις οποίες υπερασπίστηκε σθεναρά κατά τις προηγούμενες διαπραγματεύσεις για το ΠΔΠ·

28.  πιστεύει ότι η περαιτέρω ενίσχυση των εν λόγω διατάξεων εξακολουθεί να είναι απαραίτητη για να αντιμετωπίζονται καλύτερα οι νέες προκλήσεις, τα απρόβλεπτα γεγονότα και οι εξελισσόμενες πολιτικές προτεραιότητες που ανακύπτουν κατά τη διάρκεια της εφαρμογής ενός μακροπρόθεσμου σχεδιασμού, όπως το ΠΔΠ· ζητεί περισσότερη ευελιξία για το επόμενο ΠΔΠ, η οποία θα πρέπει να επιτρέπει την ευρύτερη δυνατή χρήση των γενικών ανώτατων ορίων του ΠΔΠ για αναλήψεις υποχρεώσεων και πληρωμές·

Μηχανισμοί ευελιξίας στο ΠΔΠ

29.  θεωρεί ότι τα ανώτατα όρια του επόμενου ΠΔΠ θα πρέπει να καθοριστούν σε επίπεδο που θα επιτρέπει όχι μόνο τη χρηματοδότηση των πολιτικών της ΕΕ, αλλά και την παροχή επαρκών περιθωρίων για αναλήψεις υποχρεώσεων για κάθε τομέα·

30.  είναι πεπεισμένο ότι όλα τα αδιάθετα περιθώρια θα πρέπει να μεταφέρονται χωρίς περιορισμούς στα μελλοντικά οικονομικά έτη και να κινητοποιούνται από την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή, για οποιονδήποτε σκοπό κρίνεται αναγκαίο, στο πλαίσιο της ετήσιας διαδικασίας του προϋπολογισμού· ζητεί, ως εκ τούτου, να διατηρηθεί το συνολικό περιθώριο για αναλήψεις υποχρεώσεων, αλλά χωρίς κανένα περιορισμό ως προς το πεδίο εφαρμογής και τη χρονική περίοδο·

31.  υπενθυμίζει ότι το συνολικό περιθώριο για αναλήψεις υποχρεώσεων μπορεί να κινητοποιήσει τα αδιάθετα περιθώρια μόνον έως το έτος N-1, μόλις επιβεβαιωθούν μέσω της τεχνικής προσαρμογής που προηγείται της υποβολής του σχεδίου προϋπολογισμού· θεωρεί, ωστόσο, ότι έχει σημασία να διερευνηθούν τρόποι για την κινητοποίηση των αδιάθετων περιθωρίων του έτους Ν, προκειμένου να εξακολουθεί να είναι δυνατή η χρηματοδότηση πρόσθετων αναγκών που μπορεί να ανακύψουν κατά τη διάρκεια του εν λόγω έτους·

32.  πιστεύει ακράδαντα ότι οι αναλήψεις υποχρεώσεων που εγκρίνει η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για τον αρχικό σκοπό τους και ότι θα πρέπει να καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να διασφαλίζεται ότι αυτό συμβαίνει σε όλους τους τομείς πολιτικής· ζητεί, ιδιαίτερα, από την Επιτροπή να συνεχίσει να εργάζεται ενεργά προς την κατεύθυνση αυτή· είναι πεπεισμένο, ωστόσο, ότι εάν τελικά οι πιστώσεις αποδεσμεύονται, ως αποτέλεσμα ολικής ή μερικής μη εκτέλεσης των ενεργειών για τις οποίες είχαν προβλεφθεί, θα πρέπει να καθίστανται ξανά διαθέσιμες στον προϋπολογισμό της ΕΕ και να κινητοποιούνται από την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή στο πλαίσιο της ετήσιας διαδικασίας του προϋπολογισμού· θεωρεί ότι οι αναλήψεις υποχρεώσεων που αποδεσμεύονται θα πρέπει να ενσωματώνονται απευθείας στο συνολικό περιθώριο για αναλήψεις υποχρεώσεων, αντί σε επιμέρους ειδικό μέσο ή αποθεματικό·

33.  υπενθυμίζει ότι οι αποδεσμεύσεις απορρέουν από αναλήψεις υποχρεώσεων που έχουν ήδη εγκριθεί από την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή και θα έπρεπε κανονικά να είχαν οδηγήσει σε αντίστοιχες πληρωμές, εάν η ενέργεια την οποία προορίζονταν να χρηματοδοτήσουν είχε εκτελεστεί όπως είχε προβλεφθεί· τονίζει επομένως ότι η ανακύκλωση των αποδεσμεύσεων στον προϋπολογισμό της ΕΕ είναι δεόντως αιτιολογημένη, αλλά δεν θα πρέπει να αποτελεί μέσο για να παρακάμπτονται οι σχετικοί με τις αποδεσμεύσεις κανόνες που προβλέπονται στους τομεακούς κανονισμούς·

34.  υπογραμμίζει την ανάγκη να διασφαλιστεί η πλήρης μεταφορά των περιθωρίων πληρωμών μέσω του συνολικού περιθωρίου για πληρωμές σε ολόκληρο το ΠΔΠ· είναι αντίθετο προς τους περιορισμούς ή τα ανώτατα όρια που εφαρμόζονται στο επίπεδο των περιθωρίων τα οποία μπορούν να μεταφερθούν, όπως συμβαίνει στο τρέχον ΠΔΠ, και υπενθυμίζει ότι τα περιθώρια αυτά μπορούν να κινητοποιηθούν μόνον εάν το αποφασίσει η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή και στον βαθμό που θα το αποφασίσει· τονίζει ότι το συνολικό περιθώριο για πληρωμές θα μπορούσε να παίξει καθοριστικό ρόλο στην αντιμετώπιση ενδεχόμενης νέας κρίσης πληρωμών·

35.  τονίζει ότι η δυνατότητα αναθεώρησης των ανώτατων ορίων θα πρέπει να εξακολουθήσει να αποτελεί επιλογή στον κανονισμό για το ΠΔΠ στην περίπτωση απρόβλεπτων περιστάσεων, όταν οι χρηματοδοτικές ανάγκες εξαντλούν ή υπερβαίνουν τα διαθέσιμα περιθώρια και ειδικά μέσα· ζητεί να προβλεφθεί στον κανονισμό για το ΠΔΠ μια απλουστευμένη διαδικασία για στοχευμένη αναθεώρηση με βάση ένα συμφωνημένο κατώτατο όριο·

36.  τάσσεται υπέρ της διατήρησης της δυνατότητας εμπροσθοβαρούς ή οπισθοβαρούς χρηματοδότησης οποιουδήποτε προγράμματος της ΕΕ, ούτως ώστε να καταστεί δυνατή η ανάληψη αντικυκλικής δράσης αντίστοιχα με τον ρυθμό πραγματικής υλοποίησης, καθώς και η ουσιαστική αντιμετώπιση σημαντικών κρίσεων· ζητεί, επίσης, να υπάρξει νομοθετική ευελιξία - που κατοχυρώνεται επί του παρόντος στο σημείο 17 της Διοργανικής συμφωνίας - η οποία επιτρέπει την περαιτέρω αύξηση κατά ποσοστό έως +/- 15 % της προσαρμογής του συνολικού ποσού για τα προγράμματα που εγκρίνονται μέσω της τακτικής νομοθετικής διαδικασίας, η οποία είναι σήμερα έως +/-10 %·

37.  επισημαίνει την ευελιξία που μπορεί να επιτευχθεί μέσω μεταφορών κονδυλίων εντός του ίδιου τομέα του ΠΔΠ, με στόχο την κατανομή των χρηματοδοτικών πόρων ακριβώς εκεί που χρειάζονται και τη διασφάλιση της καλύτερης εκτέλεσης του προϋπολογισμού της ΕΕ· θεωρεί ότι η μείωση του αριθμού των τομέων συμβάλλει στην ενίσχυση της ευελιξίας του ΠΔΠ· ζητεί, ωστόσο, από την Επιτροπή να ενημερώνει προληπτικά και να διαβουλεύεται με την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή κατά την έγκριση σημαντικών αυτόνομων μεταφορών κονδυλίων·

Ειδικά μέσα του ΠΔΠ

38.  εγκρίνει τη συνολική αρχιτεκτονική των ειδικών μέσων του ΠΔΠ, και ειδικότερα τον μηχανισμό ευελιξίας, το αποθεματικό επείγουσας βοήθειας, το Ταμείο Αλληλεγγύης της ΕΕ και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ), και επισημαίνει την ευρεία κινητοποίησή τους στο πλαίσιο του τρέχοντος ΠΔΠ· ζητεί να βελτιωθούν τα χρηματοδοτικά τους κονδύλια και οι διατάξεις λειτουργίας τους·

39.  ζητεί, ιδιαίτερα, να αυξηθεί σημαντικά το χρηματοδοτικό κονδύλιο του μηχανισμού ευελιξίας μέχρις ανώτατου ετήσιου ποσού τουλάχιστον δύο δισεκατομμυρίων EUR· υπενθυμίζει ότι ο μηχανισμός ευελιξίας δεν συνδέεται με κανένα ειδικό τομέα πολιτικής και μπορεί επομένως να χρησιμοποιείται για όποιον σκοπό κρίνεται απαραίτητο· θεωρεί, ως εκ τούτου, ότι ο μηχανισμός αυτός μπορεί να κινητοποιηθεί για την κάλυψη νέων χρηματοδοτικών αναγκών όπως ανακύπτουν κατά τη διάρκεια του ΠΔΠ·

40.  επισημαίνει τον ρόλο του αποθεματικού επείγουσας βοήθειας για την ταχεία ανταπόκριση σε συγκεκριμένες ανάγκες βοήθειας προς τρίτες χώρες για απρόβλεπτα γεγονότα, και υπογραμμίζει την ιδιαίτερη σημασία του στο σημερινό πλαίσιο· ζητεί να αυξηθεί σημαντικά το χρηματοδοτικό του κονδύλιο μέχρις ανώτατου ετήσιου ποσού 1 δισεκατομμυρίου EUR·

41.  επισημαίνει, ειδικότερα, τη σημαντική κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ για την παροχή βοήθειας σε μια σειρά σοβαρών φυσικών καταστροφών με σημαντικές δημοσιονομικές συνέπειες· τονίζει επίσης τον θετικό αντίκτυπο που έχει το μέσο αυτό στην κοινή γνώμη· προτείνει να ενισχυθεί το χρηματοδοτικό του κονδύλιο μέχρις ετήσιου ποσού 1 δισεκατομμυρίου EUR·

42.  θεωρεί ότι η χρήση του ΕΤΠ που εξασφαλίζει την αλληλεγγύη στην ΕΕ και προσφέρει στήριξη στους εργαζόμενους που χάνουν τη δουλειά τους ως αποτέλεσμα μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου που οφείλονται στην παγκοσμιοποίηση ή ως αποτέλεσμα της παγκόσμιας οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης, δεν αξιοποίησε πλήρως τις δυνατότητές του και θα μπορούσε να βελτιωθεί περαιτέρω για να ενσωματωθεί σε μια μακροπρόθεσμη στρατηγική, ώστε να στηρίζει αποτελεσματικά απολυμένους εργαζόμενους και να τους επανεντάσσει στην αγορά εργασίας, σε όλα τα κράτη μέλη· θεωρεί ότι η επικείμενη αναθεώρηση του ΕΤΠ πρέπει να εξετάσει το πεδίο εφαρμογής της και να βελτιώσει τον συντονισμό με άλλα μέσα· πιστεύει ότι ένα αναθεωρημένο ΕΤΠ θα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον ισόποση ετήσια χρηματοδότηση δυνάμει του νέου ΠΔΠ·

43.  προτείνει τη δημιουργία ειδικού αποθεματικού για τα ειδικά μέσα του ΠΔΠ που θα τροφοδοτείται από τις αχρησιμοποίητες πιστώσεις που εναπομένουν σε κάθε μέσο· θεωρεί ότι το αποθεματικό αυτό θα πρέπει να λειτουργεί χωρίς χρονικούς περιορισμούς· ζητεί το αποθεματικό αυτό να κινητοποιείται υπέρ κάθε ειδικού μέσου του ΠΔΠ που καλείται να χρηματοδοτήσει ανάγκες πέραν της χρηματοδοτικής του ικανότητας, αφού προηγηθεί απόφαση της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής·

44.  σημειώνει ότι επί του παρόντος ισχύουν διαφορετικοί κανόνες σε σχέση με το χρονικό διάστημα για τη μεταφορά των μη δαπανηθέντων πιστώσεων για κάθε ειδικό μέσο του ΠΔΠ· θεωρεί ότι οι κανόνες αυτοί θα πρέπει να εναρμονιστούν, ούτως ώστε να καταστεί δυνατόν να ισχύει ένας μόνον κανόνας Ν+1 για όλα αυτά τα μέσα·

45.  θεωρεί ότι το περιθώριο για απρόβλεπτες ανάγκες θα πρέπει να διατηρηθεί ως μέσο έσχατης ανάγκης· τονίζει ότι πρόκειται για ειδικό μέσο που μπορεί επίσης να κινητοποιηθεί αποκλειστικά για πιστώσεις πληρωμών, και ότι η κινητοποίησή του είχε καθοριστική σημασία στην αντιμετώπιση της κρίσης πληρωμών του 2014· ζητεί, ως εκ τούτου, προς τα άνω προσαρμογή της μέγιστης ετήσιας χρηματοδότησής του σε 0,05 % του ΑΕΕ της ΕΕ·

46.  υπογραμμίζει ότι τα ειδικά μέσα του ΠΔΠ θα πρέπει να υπολογίζονται πάνω από τα ανώτατα όρια του ΠΔΠ τόσο για τις πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων όσο και για τις πιστώσεις πληρωμών· θεωρεί ότι το ζήτημα της εγγραφής στον προϋπολογισμό των πληρωμών των μέσων αυτών διευθετήθηκε κατά τρόπο αδιαμφισβήτητο στην ενδιάμεση αναθεώρηση του ΠΔΠ 2014-2020, και ότι τέθηκε τέλος στις μακροχρόνιες συγκρούσεις ερμηνείας με το Συμβούλιο· συνηγορεί υπέρ της προσθήκης σαφούς διάταξης στον κανονισμό του ΠΔΠ, η οποία θα εξηγεί ότι οι πληρωμές που προκύπτουν από την κινητοποίηση των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων των ειδικών μέσων του ΠΔΠ θα πρέπει να υπολογίζονται πάνω από τα ετήσια ανώτατα όρια πληρωμών του ΠΔΠ·

47.  επισημαίνει ότι η τρέχουσα διοργανική συμφωνία απαιτεί μια ειδική πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο για την κινητοποίηση των τριών ειδικών μέσων του ΠΔΠ· θεωρεί ότι η εν λόγω διάταξη είναι παρωχημένη, διότι αποτυπώνει τις ειδικές πλειοψηφίες που απαιτούνταν για την έγκριση του προϋπολογισμού της ΕΕ πριν από τη Συνθήκη της Λισαβόνας· ζητεί να υιοθετηθεί μια ομοιογενής προσέγγιση όσον αφορά τις απαιτήσεις της ψηφοφορίας για την κινητοποίηση αυτών των μέσων, οι οποίες θα πρέπει να είναι ίδιες με αυτές που ισχύουν για την έγκριση του προϋπολογισμού της ΕΕ·

Έσοδα – ειδικό αποθεματικό

48.  επαναλαμβάνει την πάγια θέση του ότι οιαδήποτε έσοδα προέρχονται από πρόστιμα που επιβάλλονται σε επιχειρήσεις οι οποίες παραβιάζουν την ενωσιακή νομοθεσία περί ανταγωνισμού ή συνδέονται με καθυστερημένες πληρωμές των συνεισφορών των κρατών μελών στον προϋπολογισμό της ΕΕ, θα πρέπει να αποτελούν πρόσθετο έσοδο στον προϋπολογισμό της ΕΕ χωρίς αντίστοιχη μείωση των συνεισφορών με βάση το ΑΕΕ·

49.  ζητεί, προς τούτο, τη δημιουργία ειδικού αποθεματικού στον προϋπολογισμό της ΕΕ, το οποίο σταδιακά θα συμπληρώνεται από όλους τους τύπους απρόβλεπτων άλλων εσόδων και θα μεταφέρεται με τον δέοντα τρόπο προκειμένου να παρέχει πρόσθετες δυνατότητες κάλυψης δαπανών όταν προκύπτουν ανάγκες· θεωρεί ότι το αποθεματικό αυτό θα πρέπει να διατίθεται στα ειδικά μέσα του ΠΔΠ και θα πρέπει να παρέχει συμπληρωματικές ενισχύσεις, τόσο στις αναλήψεις υποχρεώσεων όσο και τις πληρωμές, κατόπιν απόφασης της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής·

Αποδοτική και αποτελεσματική χρήση των πόρων της ΕΕ

50.  αναγνωρίζει ότι η επίτευξη πραγματικής ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας θα πρέπει να είναι μία από τις βασικές αρχές που θα καθοδηγούν τα θεσμικά όργανα της ΕΕ όταν λαμβάνουν αποφάσεις σχετικά με το είδος των δαπανών στο επόμενο ΠΔΠ· επισημαίνει, ωστόσο, την ύπαρξη πολλαπλών ερμηνειών της έννοιας αυτής και ζητεί να υπάρξει ένας ενιαίος, σαφής και κατανοητός ορισμός των κριτηρίων που θα συνυπολογίζει τις εδαφικές ιδιαιτερότητες και θα περιλαμβάνει, όπου είναι δυνατόν, μετρήσιμους δείκτες απόδοσης· προειδοποιεί ενάντια σε κάθε απόπειρα να χρησιμοποιηθεί ο ορισμός αυτός για να αμφισβητηθεί η συνάφεια πολιτικών και προγραμμάτων της ΕΕ με βάση αμιγώς ποσοτικά ή βραχυπρόθεσμα οικονομικά ζητήματα·

51.  σημειώνει την αναφορά στην έννοια της ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας που περιέχεται σε διάφορα έγγραφα της Επιτροπής· παραπέμπει στον κατάλογο των παραμέτρων που έχει προσδιορίσει το Κοινοβούλιο στο προαναφερθέν ψήφισμά του της 24ης Οκτωβρίου 2017 στο πλαίσιο αυτό· υπενθυμίζει ότι οι πόροι της ΕΕ θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση ευρωπαϊκών δημόσιων αγαθών καθώς και να λειτουργούν ως καταλύτης όσον αφορά την παροχή κινήτρων στα κράτη μέλη σε όλα τα διοικητικά επίπεδα για να αναλαμβάνουν δράση με σκοπό την εκπλήρωση των στόχων της Συνθήκης και την επίτευξη κοινών στόχων της ΕΕ οι οποίοι δεν θα μπορούσαν να υλοποιηθούν με άλλο τρόπο· συμφωνεί ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ θα πρέπει να χρησιμοποιείται για τη χρηματοδότηση των δράσεων που μπορούν να ωφελήσουν το σύνολο της ΕΕ, οι οποίες δεν μπορούν να υλοποιηθούν αποτελεσματικά από κανένα κράτος μέλος μόνο του και οι οποίες μπορούν να προσφέρουν καλύτερη απόδοση σε σύγκριση με δράσεις που αναλαμβάνονται αποκλειστικά σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο· πιστεύει, περαιτέρω, ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ πρέπει να συμβάλλει στην εγκαθίδρυση και την υποστήριξη της ειρήνης και της σταθερότητας στη γειτονιά της ΕΕ και πέρα από αυτή· θεωρεί ότι ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία δημιουργείται από προγράμματα που τελούν τόσο υπό επιμερισμένη όσο και υπό άμεση διαχείριση ως δύο συμπληρωματικές μεθόδους για την επίτευξη των στόχων της ΕΕ· σε αυτό το πλαίσιο, καλεί τα κράτη μέλη, κατά τη διαπραγμάτευση του επόμενου ΠΔΠ, να απέχουν από την υιοθέτηση της λογικής της «δίκαιης ανταπόδοσης» η οποία λαμβάνει υπόψη μόνο τα εθνικά συμφέροντα στις διαπραγματεύσεις για το επόμενο ΠΔΠ·

52.  θεωρεί ότι η καλύτερη διάθεση των δαπανών, δηλαδή η αποδοτική και χωρίς διακρίσεις χρήση κάθε ευρώ του προϋπολογισμού της ΕΕ, μπορεί να επιτευχθεί όχι μόνον με τη διοχέτευση των πόρων της ΕΕ στις ενέργειες που εμφανίζουν υψηλότερη ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία και αυξάνουν στον μέγιστο βαθμό την απόδοση των πολιτικών και των προγραμμάτων της ΕΕ, με βάση μια εις βάθος αξιολόγηση των τρεχουσών δαπανών, αλλά και με την επίτευξη μεγαλύτερων συνεργειών μεταξύ του προϋπολογισμού της ΕΕ και των προϋπολογισμών των κρατών μελών, και με την εξασφάλιση απτής βελτίωσης στην αρχιτεκτονική των δαπανών· υποστηρίζει τις συστάσεις της ετήσιας έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου του 2016 για ένα πλαίσιο αποδοτικής μέτρησης των δεικτών, περισσότερο εξορθολογισμένη και ισόρροπη υποβολή στοιχείων σχετικά με τις επιδόσεις και ευκολότερη πρόσβαση στα αποτελέσματα της αξιολόγησης·

53.  ζητεί πραγματική απλοποίηση του δημοσιονομικού συστήματος της ΕΕ στο επόμενο ΠΔΠ με στόχο να διευκολυνθεί η απορρόφηση των πόρων· υπογραμμίζει, ιδίως, την ανάγκη να μειωθούν οι περιττές επικαλύψεις μεταξύ των διαφόρων μέσων που εξυπηρετούν παρόμοιους τύπους δράσεων, για παράδειγμα στους τομείς της καινοτομίας, των ΜΜΕ ή των μεταφορών, χωρίς τον κίνδυνο απώλειας σημαντικών στοιχείων των διαφόρων προγραμμάτων, καθώς και την ανάγκη να εξαλειφθεί ο ανταγωνισμός που υφίσταται μεταξύ των διαφόρων μορφών και πηγών χρηματοδότησης, προκειμένου να εξασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή συμπληρωματικότητα και να προβλεφθεί ένα συνεκτικό δημοσιονομικό πλαίσιο· πιστεύει ότι αυτό θα διευκόλυνε τη σαφέστερη προβολή των προτεραιοτήτων της ΕΕ στους πολίτες·

54.  υπογραμμίζει ότι ο διαγνωστικός έλεγχος των δαπανών της ΕΕ δεν μπορεί να προβλέψει μείωση του επιπέδου φιλοδοξίας της ΕΕ ή διαχωρισμό των πολιτικών και προγραμμάτων της ΕΕ σε τομείς, ούτε θα πρέπει να οδηγήσει σε αντικατάσταση των επιχορηγήσεων από χρηματοδοτικά μέσα με σκοπό την εξοικονόμηση πόρων, δεδομένου ότι η μεγάλη πλειονότητα των δράσεων που υποστηρίζονται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ δεν προσφέρονται για χρηματοδότηση από τα εν λόγω μέσα· είναι της γνώμης ότι ο διαγνωστικός έλεγχος θα πρέπει, αντιθέτως, να οδηγήσει στον προσδιορισμό τρόπων με τους οποίους θα μπορούσε να βελτιωθεί η υλοποίηση των προγραμμάτων δαπανών της ΕΕ·

55.  ζητεί εκτεταμένη εναρμόνιση των κανόνων με σκοπό τη δημιουργία ενός ενιαίου εγχειριδίου κανόνων για όλα τα δημοσιονομικά μέσα της ΕΕ, λαμβάνοντας συγχρόνως υπόψη τα ειδικά ανά ταμείο και τομέα χαρακτηριστικά· ενθαρρύνει την Επιτροπή να αντιμετωπίσει το ζήτημα του συνδυασμού των διαφόρων πηγών χρηματοδότησης, παρέχοντας σαφείς κατευθυντήριες γραμμές σε σχέση με το θέμα αυτό και διασφαλίζοντας ίση πρόσβαση σε όλους τους τύπους χρηματοδότησης σε όλα τα κράτη μέλη·

56.  υποστηρίζει επίσης μια πραγματική απλοποίηση των τομεακών κανόνων εκτέλεσης για τους δικαιούχους και μείωση του διοικητικού φόρτου μέσω περαιτέρω τυποποίησης και απλοποίησης των διαδικασιών και των εγγράφων προγραμματισμού· επισημαίνει, επιπλέον, την ανάγκη για μεγαλύτερη ανάπτυξη ικανοτήτων και τεχνική βοήθεια για τους δικαιούχους· ζητεί να γίνει ένα βήμα προς την κατεύθυνση μιας αξιολόγησης με βάση τον κίνδυνο·

Ενότητα, δημοσιονομική ακρίβεια και διαφάνεια

57.  υπενθυμίζει ότι η αρχή της ενότητας, σύμφωνα με την οποία όλα τα έσοδα και οι δαπάνες της Ένωσης πρέπει να εγγράφονται στον προϋπολογισμό, συνιστά τόσο απαίτηση της Συνθήκης όσο και βασική δημοκρατική προϋπόθεση, προκειμένου να εξασφαλίζονται η διαφάνεια, η νομιμότητα και ο δημοκρατικός έλεγχος του προϋπολογισμού· εκφράζει τη λύπη του επειδή η αρχή αυτή λαμβάνεται ολοένα και λιγότερο υπόψη, ενώ αυξάνεται η χρηματοοικονομική περιπλοκότητα, γεγονός που έχει τις ρίζες του στην ιστορική κληρονομιά του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης, με την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας και φτάνει μέχρι την πρόσφατη άνθιση του φαινομένου των εκτός προϋπολογισμού μηχανισμών με τη μορφή καινοτόμων χρηματοδοτικών μέσων και εξωτερικών καταπιστευματικών ταμείων ή διευκολύνσεων·

58.  αναρωτιέται για την αιτιολόγηση και την προστιθέμενη αξία της δημιουργίας μέσων εκτός του προϋπολογισμού της Ένωσης· θεωρεί ότι οι αποφάσεις για τη σύσταση ή τη διατήρηση αυτών των μέσων στην πραγματικότητα υπαγορεύονται από προσπάθειες απόκρυψης των πραγματικών οικονομικών αναγκών και παράκαμψης των περιορισμών του ΠΔΠ και των ανωτάτων ορίων των ιδίων πόρων· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, συχνά, οι αποφάσεις αυτές έχουν ως αποτέλεσμα να παρακάμπτεται το Κοινοβούλιο στο τρίπτυχο των αρμοδιοτήτων του ως νομοθετικής, δημοσιονομικής και ελεγκτικής αρχής, και απομακρύνουν από τον στόχο επίτευξης μεγαλύτερης διαφάνειας απέναντι στο ευρύ κοινό και τους δικαιούχους·

59.  επαναλαμβάνει, επομένως, την πάγια θέση του ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης, καθώς και άλλα μέσα εκτός του ΠΔΠ, θα πρέπει να ενσωματωθούν στον προϋπολογισμό της Ένωσης, προκειμένου να αυξηθεί η νομιμότητά της, καθώς και η αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα της αναπτυξιακής πολιτικής της Ένωσης· υπογραμμίζει, ωστόσο, ότι τα αντίστοιχα χρηματοδοτικά κονδύλιά τους θα πρέπει να προστεθούν πάνω από τα συμφωνηθέντα ανώτατα όρια του ΠΔΠ, έτσι ώστε η εγγραφή αυτών των μέσων στον προϋπολογισμό να μην έχει δυσμενή επίπτωση ούτε στην χρηματοδότησή τους ούτε σε άλλες πολιτικές και προγράμματα της ΕΕ· στην ουσία, επιδοκιμάζει την πρόταση για ενσωμάτωση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας στα οικονομικά της Ένωσης με τη μορφή ενός Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ταμείου, χωρίς να θίγεται ο μελλοντικός σχεδιασμός του·

60.  είναι της άποψης ότι τα καταπιστευματικά ταμεία της ΕΕ μπορεί να προσθέσουν αξία μέσω της συγκέντρωσης πόρων από διάφορους χορηγούς για ειδικές καταστάσεις, αλλά ότι η χρήση τους δεν θα πρέπει να οδηγεί σε μια απλή επικόλληση νέων ετικετών στην προγραμματισμένη κοινοτική χρηματοδότηση, και δεν θα πρέπει να μεταβάλλουν τους αρχικούς στόχους των μέσων χρηματοδότησης της ΕΕ· επισημαίνει ότι χρειάζεται ακόμη μεγαλύτερος κοινοβουλευτικός έλεγχος όσον αφορά την θέσπιση και υλοποίησή τους· τονίζει ότι τα καταπιστευματικά ταμεία της ΕΕ θα πρέπει να χρηματοδοτούν μόνο δράσεις εκτός της Ένωσης·

61.  θεωρεί επίσης ότι, όταν ορισμένες πράξεις εκτός προϋπολογισμού, κρίνονται αναγκαίες για την επίτευξη ορισμένων ειδικών στόχων, όπως για παράδειγμα μέσω της χρήσης χρηματοδοτικών μέσων ή καταπιστευματικών ταμείων, οι πράξεις αυτές θα πρέπει να διατηρούνται σε χαμηλά επίπεδα, να έχουν περιορισμένη διάρκεια, να είναι απόλυτα διαφανείς, να δικαιολογούνται από αποδεδειγμένη προσθετικότητα και προστιθέμενη αξία και να υποστηρίζονται από ισχυρές διαδικασίες λήψης αποφάσεων και διατάξεις περί λογοδοσίας·

62.  θεωρεί ότι, στο επόμενο ΠΔΠ, ο προϋπολογισμός της Ένωσης θα πρέπει να παρουσιάζει με μεγαλύτερη ακρίβεια την έκταση των εσόδων για ειδικό προορισμό και τις επιπτώσεις τους στις πραγματικές δαπάνες, και ειδικότερα εκείνων που προέρχονται από εισφορές τρίτων χωρών· υπογραμμίζει ότι το γεγονός αυτό αποκτά ακόμα μεγαλύτερη σημασία υπό το φως της επιθυμίας του ΗΒ να συμμετάσχει σε ορισμένα ενωσιακά δημοσιονομικά προγράμματα του νέου ΠΔΠ μετά το 2020 ως μη κράτος μέλος, όπως εκφράστηκε στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων σχετικά με την αποχώρησή του από την Ένωση·

Επίπεδο πληρωμών

63.  υπενθυμίζει ότι οι πιστώσεις πληρωμών αποτελούν τη λογική και νομική συνέπεια των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων, και ζητεί τα μελλοντικά ανώτατα όρια πληρωμών να καθοριστούν σε κατάλληλο επίπεδο, αφήνοντας μόνον έναν περιορισμένο και ρεαλιστικό χάσμα μεταξύ αναλήψεων υποχρεώσεων και πληρωμών· αναμένει ότι τα μελλοντικά ανώτατα όρια πληρωμών θα λαμβάνουν υπόψη, αφενός, την ανάγκη να τηρηθούν οι δεσμεύσεις που απορρέουν από την τρέχουσα δημοσιονομική περίοδο, η οποία θα μετατραπεί σε πληρωμές μόνο μετά το 2020 και, αφετέρου, την ανάγκη να τηρηθούν οι δεσμεύσεις για τα προγράμματα και μέσα για την περίοδο μετά το 2020·

64.  υπενθυμίζει την αύξηση των συσσωρευμένων ανεξόφλητων λογαριασμών στο τέλος του προηγούμενου ΠΔΠ που επεκτάθηκαν και στο τρέχον, και προειδοποιεί ότι δεν θα πρέπει να υπάρξει επανάληψη μιας τέτοιας κρίσης πληρωμών κατά τη μετάβαση στο επόμενο ΠΔΠ, καθώς αυτό θα είχε σοβαρές συνέπειες για δικαιούχους, όπως οι φοιτητές, τα πανεπιστήμια, οι ΜΜΕ και οι ερευνητές· επισημαίνει την τρέχουσα τάση υστέρησης εκτέλεσης των πληρωμών, λόγω καθυστερήσεων στην υλοποίηση των προγραμμάτων της περιόδου 2014-2020, γεγονός που οδηγεί σε άνοδο του επιπέδου των εκκρεμών αναλήψεων υποχρεώσεων που απομένουν προς εκκαθάριση εντός των ανωτάτων ορίων του επόμενου ΠΔΠ· ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, μεταξύ άλλων, και σε επίπεδο Υπουργών Οικονομικών, να αναλύσουν τις αιτίες αυτών των καθυστερήσεων και να προτείνουν συγκεκριμένα μέτρα απλούστευσης, προκειμένου να διευκολυνθεί η υλοποίησή τους στο μέλλον·

65.  σημειώνει τα προκαταρκτικά αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων για τον δημοσιονομικό διακανονισμό στο πλαίσιο της αποχώρησης του ΗΒ από την Ένωση, με τις οποίες θεσπίστηκε πλήρης συμμετοχή του Ηνωμένου Βασιλείου στη χρηματοδότηση και την εκτέλεση των προγραμμάτων της περιόδου 2014-2020, με όλες τις σχετικές δημοσιονομικές συνέπειες·

Χρηματοδοτικά μέσα

66.  τονίζει ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ έχει στη διάθεσή του ένα ευρύ φάσμα μέσων που χρηματοδοτούν τις δραστηριότητες σε επίπεδο ΕΕ και ότι μπορούν να συγκεντρωθούν σε δύο κατηγορίες, ήτοι επιχορηγήσεις, αφενός, και άλλα χρηματοδοτικά μέσα αφετέρου, με τη μορφή εγγυήσεων, δανείων, επιμερισμού του κινδύνου και μετοχικού κεφαλαίου· υποδεικνύει επίσης το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, στόχος του οποίου είναι η κινητοποίηση ιδιωτικών και δημόσιων κεφαλαίων σε ολόκληρη την ΕΕ για τη στήριξη σχεδίων σε τομείς κεντρικής σημασίας για την οικονομία της ΕΕ, προκειμένου να συμπληρώνεται η περιορισμένη χρηματοδότηση·

67.  αναγνωρίζει τις δυνατότητες που προσφέρουν τα χρηματοδοτικά μέσα για αύξηση του οικονομικού και πολιτικού αντίκτυπου του προϋπολογισμού της Ένωσης· επισημαίνει, ωστόσο, ότι μπορούν να εφαρμόζονται μόνο για έργα που παράγουν έσοδα, σε περιπτώσεις αστοχίας της αγοράς ή μη ικανοποιητικές επενδυτικές συνθήκες και, ως εκ τούτου, συνιστούν μόνο ένα συμπληρωματικό μέσο και όχι μια εναλλακτική μορφή χρηματοδότησης σε σύγκριση με τις επιχορηγήσεις· τονίζει ότι τα χρηματοδοτικά μέσα δεν πρέπει να στοχεύουν στην αντικατάσταση ήδη υφιστάμενων δημόσιων ή ιδιωτικών μηχανισμών χρηματοδότησης και πρέπει να συμμορφώνονται με τις εγχώριες και διεθνείς δεσμεύσεις·

68.  υπενθυμίζει την έκκλησή του προς την Επιτροπή να προσδιορίσει τους τομείς πολιτικής της ΕΕ που εξυπηρετούνται καλύτερα από επιδοτήσεις, εκείνους στους οποίους ταιριάζουν καλύτερα τα χρηματοδοτικά μέσα και εκείνους στους οποίους οι επιδοτήσεις θα μπορούσαν να συνδυαστούν με χρηματοδοτικά μέσα και να προβληματιστεί σχετικά με την κατάλληλη ισορροπία μεταξύ των δύο· είναι πεπεισμένο ότι οι επιχορηγήσεις πρέπει να παραμείνουν ο κύριος τρόπος χρηματοδότησης του ευρωπαϊκού εγχειρήματος στο επόμενο ΠΔΠ· υπογραμμίζει ότι τα δάνεια, οι εγγυήσεις και η χρηματοδότηση μετοχικού κεφαλαίου θα πρέπει να χρησιμοποιούνται με προσοχή, με βάση κατάλληλες εκ των προτέρων αξιολογήσεις και μόνο όταν η χρήση τους επιφέρει αποδεδειγμένα σαφή προστιθέμενη αξία και πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα· επισημαίνει ότι η χρήση χρηματοδοτικών μέσων και συνεργιών με επιχορηγήσεις μπορεί να βελτιωθεί· ζητεί, να καταβληθούν σημαντικές προσπάθειες για τη διευκόλυνση της πρόσβασης των δικαιούχων σε χρηματοπιστωτικά μέσα, και μεγαλύτερη ευελιξία στη διατομεακή χρήση των διαφόρων χρηματοδοτικών μέσων, προκειμένου να αρθούν οι περιοριστικοί κανόνες που παρεμποδίζουν την αξιοποίηση, εκ μέρους των αποδεκτών, πολλαπλών προγραμμάτων για έργα με αντίστοιχους στόχους·

69.  καλεί την Επιτροπή να απλοποιήσει και να εναρμονίσει τους κανόνες που διέπουν τη χρήση των χρηματοδοτικών μέσων στο επόμενο ΠΔΠ, προκειμένου να δημιουργηθούν συνέργειες μεταξύ των διάφορων μέσων και να μεγιστοποιηθεί η αποτελεσματική τους εφαρμογή· σημειώνει ότι υπάρχει η πρόταση προς εξέταση, σχετικά με ένα ενιαίο ταμείο που θα ενσωματώνει τα χρηματοδοτικά μέσα σε επίπεδο ΕΕ τα οποία υπόκεινται σε κεντρική διαχείριση· είναι της άποψης ότι θα πρέπει να παρέχεται μια σαφής διάρθρωση για την επιλογή διαφορετικών ειδών χρηματοδοτικών μέσων για διαφορετικούς τομείς πολιτικής και τύπους δράσεων και ότι τα σχετικά χρηματοδοτικά μέσα θα πρέπει να εξακολουθήσουν να εγγράφονται στον προϋπολογισμό σε ξεχωριστές γραμμές προϋπολογισμού, προκειμένου να εξασφαλίζεται σαφήνεια στις επενδύσεις· υπογραμμίζει, ωστόσο, ότι οποιαδήποτε τέτοια εναρμόνιση κανόνων δεν μπορεί να επηρεάσει τα χρηματοδοτικά μέσα που διαχειρίζονται τα κράτη μέλη στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής ή στον τομέα των εξωτερικών δράσεων·

70.  υπενθυμίζει τα επανειλημμένα αιτήματά του για μεγαλύτερη διαφάνεια και δημοκρατικό έλεγχο όσον αφορά την εφαρμογή των χρηματοδοτικών μέσων που υποστηρίζονται από τον προϋπολογισμό της Ένωσης·

Δομή

71.  θεωρεί ότι η διάρθρωση του ΠΔΠ πρέπει να εξασφαλίζει μεγαλύτερη προβολή των πολιτικών και δημοσιονομικών προτεραιοτήτων της ΕΕ για τους Ευρωπαίους πολίτες, και ζητεί να παρουσιάζονται με περισσότερη σαφήνεια όλοι οι τομείς δαπανών της ΕΕ· είναι πεπεισμένο ότι οι βασικοί πυλώνες των μελλοντικών δαπανών της ΕΕ που περιγράφονται στο παρόν ψήφισμα θα πρέπει να αντικατοπτρίζονται αναλόγως·

72.  πιστεύει, ως εκ τούτου, ότι η σημερινή μορφή των τομέων απαιτεί ορισμένες βελτιώσεις, αλλά είναι εναντίον οποιωνδήποτε αδικαιολόγητων ριζικών αλλαγών· προτείνει, ως εκ τούτου, την ακόλουθη διάρθρωση για το ΠΔΠ μετά το 2020:

Τομέας 1: Ισχυρότερη και βιώσιμη οικονομία

Συμπεριλαμβανομένων προγραμμάτων και μέσων που στηρίζουν τα εξής:

βάσει άμεσης διαχείρισης:

—  έρευνα και καινοτομία

—  βιομηχανία, επιχειρηματικότητα και μικρομεσαίες επιχειρήσεις

—  ψηφιακός μετασχηματισμός της οικονομίας και της κοινωνίας

—  μεγάλα έργα υποδομής

—  μεταφορές, ενέργεια, διάστημα

—  περιβάλλον, μετριασμός της κλιματικής αλλαγής και προσαρμογή στην αλλαγή του κλίματος

Τομέας 2: Ενίσχυση της συνοχής και της αλληλεγγύης στην Ευρώπη

Συμπεριλαμβανομένων προγραμμάτων και μέσων που στηρίζουν τα εξής:

—  οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή (βάσει επιμερισμένης διαχείρισης):

—  επενδύσεις στην καινοτομία, έρευνα, ψηφιοποίηση, βιομηχανική μετάβαση, ΜΜΕ, μεταφορές, προσαρμογή στην αλλαγή του κλίματος, μετριασμός της κλιματικής αλλαγής, περιβάλλον και ενέργεια

—  απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις και κοινωνική ένταξη, ισότητα των φύλων, μείωση της φτώχειας και δημογραφικές προκλήσεις

—  εκπαίδευση, νεολαία και δια βίου-μάθηση

—  πολιτισμό, ιθαγένεια, μέσα και επικοινωνίες

—  δημοκρατία, κράτος δικαίου και θεμελιώδη δικαιώματα

—  υγεία και ασφάλεια των τροφίμων

—  άσυλο, μετανάστευση και ένταξη, δικαιοσύνη και καταναλωτές

—  στήριξη και συντονισμό με τις εθνικές διοικήσεις

Τομέας 3: Ισχυρότερη και βιώσιμη γεωργία και αλιεία

Συμπεριλαμβανομένων προγραμμάτων και μέσων που στηρίζουν τα εξής:

—  γεωργία και αγροτική ανάπτυξη

—  θαλάσσιες υποθέσεις και αλιεία

Τομέας 4: Μεγαλύτερη ευθύνη στον κόσμο

Συμπεριλαμβανομένων προγραμμάτων και μέσων που στηρίζουν τα εξής:

—  διεθνή συνεργασία και ανάπτυξη

—  γειτονία

—  διεύρυνση

—  ανθρωπιστική βοήθεια

—  δημοκρατία, κράτος δικαίου, θεμελιώδη δικαιώματα και ισότητα των φύλων

—  εμπόριο

Τομέας 5: Ασφάλεια, ειρήνη και σταθερότητα για όλους

Συμπεριλαμβανομένων προγραμμάτων και μέσων που στηρίζουν τα εξής:

—  ασφάλεια και κυβερνοασφάλεια

—  αντιμετώπιση κρίσεων και σταθερότητα, συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής προστασίας

—  κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας

—  άμυνα, έρευνα και καινοτομία

Τομέας 6: Μια αποτελεσματική διοίκηση στην υπηρεσία των Ευρωπαίων

—  χρηματοδότηση του προσωπικού της ΕΕ

—  χρηματοδότηση των κτιρίων και του εξοπλισμού των θεσμικών οργάνων της ΕΕ

73.  προτρέπει την Επιτροπή να παρουσιάσει σε παράρτημα του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης όλες τις σχετικές με την ΕΕ δαπάνες που προκύπτουν εκτός του προϋπολογισμού της ΕΕ ως αποτέλεσμα διακυβερνητικών συμφωνιών και διαδικασιών· πιστεύει ότι τα στοιχεία αυτά, εάν κοινοποιούνται σε ετήσια βάση, θα παρέχουν πλήρη εικόνα όλων των επενδύσεων που τα κράτη μέλη έχουν δεσμευτεί να πραγματοποιήσουν σε επίπεδο ΕΕ·

III.Πολιτικές

Ισχυρότερη και βιώσιμη οικονομία

74.  τονίζει τη σημασία της ολοκλήρωσης του ευρωπαϊκού χώρου έρευνας, της ενεργειακής ένωσης, του ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου μεταφορών και της ψηφιακής ενιαίας αγοράς ως θεμελιωδών στοιχείων της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς·

75.  πιστεύει ότι το προσεχές ΠΔΠ πρέπει να εξασφαλίζει μεγαλύτερη συγκέντρωση των δημοσιονομικών πόρων σε τομείς που παρουσιάζουν σαφή ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία και τονώνουν την οικονομική ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα, την βιωσιμότητα και την απασχόληση σε όλες τις ευρωπαϊκές περιφέρειες· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, τη σημασία της έρευνας και της καινοτομίας για τη δημιουργία μιας βιώσιμης, σε παγκόσμια κλίμακα πρωτοποριακής και βασιζόμενης στη γνώση οικονομίας, και εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, λόγω της έλλειψης επαρκούς χρηματοδότησης, μόνο ένα μικρό ποσοστό των έργων υψηλής ποιότητας σε αυτόν τον τομέα έχει λάβει χρηματοδότηση από την ΕΕ στο πλαίσιο του τρέχοντος ΠΔΠ·

76.  ζητεί, ως εκ τούτου, να αυξηθεί σημαντικά ο συνολικός προϋπολογισμός που διατέθηκε για το ΠΠ9 στο επόμενο ΠΔΠ που θα πρέπει να καθοριστεί σε επίπεδο τουλάχιστον 120 δισεκατομμυρίων EUR· φρονεί ότι το επίπεδο αυτό είναι κατάλληλο για να διασφαλιστούν η παγκόσμια ανταγωνιστικότητα και η επιστημονική, τεχνολογική και βιομηχανική υπεροχή της Ευρώπης, για να αντιμετωπισθούν οι κοινωνικές προκλήσεις και για να υποστηριχθεί η επίτευξη των στόχων της ΕΕ για το κλίμα και των ΣΒΑ· ζητεί, ειδικότερα, να καταβληθούν προσπάθειες για την προώθηση πρωτοποριακών, καινοτόμων πρωτοβουλιών για τη δημιουργία αγορών, ιδίως για τις ΜΜΕ·

77.  ζητεί επίσης να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στην υλοποίηση έργων έρευνας και καινοτομίας μέσω κοινών επιχειρήσεων και άλλων μέσων, και να υποστηριχθούν οι επενδύσεις σε βασικές τεχνολογίες προκειμένου να καλυφθεί το επενδυτικό κενό στην καινοτομία· υπογραμμίζει ότι η αύξηση των πόρων θα πρέπει να συνδυάζεται με απλοποίηση των διαδικασιών χρηματοδότησης· εκφράζει επιδοκιμασία για τις προσπάθειες που καταβάλλει η Επιτροπή προς αυτήν την κατεύθυνση και επιμένει ότι οι προσπάθειες αυτές θα πρέπει να συνεχιστούν κατά την επόμενη περίοδο προγραμματισμού με στόχο την εξασφάλιση καλύτερης πρόσβασης και ίσων όρων ανταγωνισμού για τους αιτούντες μέσω ενός νέου συστήματος για την αξιολόγηση των αιτήσεων· τονίζει την ανάγκη να ληφθούν μέτρα για την ενθάρρυνση της ισόρροπης συμμετοχής από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ·

78.  επικροτεί την πρόσφατη πρόταση της Επιτροπής για την εξασφάλισης της χρηματοδότησης του Ταμείου Έρευνας για τον Άνθρακα και τον Χάλυβα για τα προσεχή έτη· επισημαίνει τη σημασία του ταμείου αυτού για τη χρηματοδότηση της έρευνας σε αυτόν τον βιομηχανικό κλάδο· πιστεύει, ωστόσο, ότι απαιτείται μια πιο μακροπρόθεσμη λύση που θα εξασφαλίζει τη χρηματοδότηση μετά το 2020 και θα ενσωματώνει, επίσης, το ταμείο στον προϋπολογισμό της Ένωσης έτσι ώστε το Κοινοβούλιο να μπορέσει να ανταποκριθεί στον ρόλο του ως αρμόδιας για τον έλεγχο του προϋπολογισμού αρχής·

79.  τονίζει ότι οι ΜΜΕ και οι πολύ μικρές επιχειρήσεις αποτελούν βασικούς μοχλούς της οικονομικής ανάπτυξης, της καινοτομίας και της απασχόλησης, παρέχοντας το 85 % όλων των νέων θέσεων εργασίας· αναγνωρίζει τον σημαντικό ρόλο τους στην εξασφάλιση της ανάκαμψης και αναζωογόνησης μιας βιώσιμης οικονομίας της ΕΕ· υπενθυμίζει ότι υπάρχουν πάνω από 20 εκατομμύρια ΜΜΕ στην ΕΕ, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 99 % του συνόλου των επιχειρήσεων· θεωρεί ότι η βελτίωση της πρόσβασης των ΜΜΕ στη χρηματοδότηση σε όλα τα κράτη μέλη, θα πρέπει να παραμείνει σημαντικός στόχος πολιτικής για το επόμενο ΠΔΠ, ώστε να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα και η βιωσιμότητά τους· τονίζει, συνεπώς, την ανάγκη να προωθηθεί η επιχειρηματικότητα και να βελτιωθεί το περιβάλλον για τις ΜΜΕ, ώστε να μπορέσουν να ξεδιπλώσουν όλο τους το δυναμικό στη σημερινή παγκόσμια οικονομία·

80.  επικροτεί την επιτυχία του ειδικού προγράμματος της ΕΕ για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (COSME) στο τρέχον ΠΔΠ· υπογραμμίζει το υψηλό επίπεδο εκτέλεσης αυτού του προγράμματος, και τονίζει την ικανότητα ακόμη μεγαλύτερης απορρόφησης που διαθέτει· ζητεί, ως εκ τούτου, να διπλασιαστεί το χρηματοδοτικό κονδύλιο του προγράμματος COSME προκειμένου να αντιστοιχεί στις πραγματικές ανάγκες της οικονομίας της ΕΕ και στη σημαντική ζήτηση για συμμετοχή·

81.  επαναλαμβάνει την ισχυρή δέσμευσή του υπέρ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) το οποίο αποσκοπεί στην κινητοποίηση 500 δισεκατομμυρίων EUR σε νέες επενδύσεις στην πραγματική οικονομία στο πλαίσιο του τρέχοντος ΠΔΠ· πιστεύει ότι το ΕΤΣΕ έχει ήδη δώσει ισχυρή και στοχευμένη ώθηση σε οικονομικούς τομείς που ευνοούν τη βιώσιμη ανάπτυξη και απασχόληση· υπογραμμίζει τον θετικό αντίκτυπο του ΕΤΣΕ στην παροχή χρηματοδότησης σε ΜΜΕ σε ολόκληρη την Ένωση· εκφράζει, επομένως, επιδοκιμασία για την πρόθεση της Επιτροπής να υποβάλει νομοθετική πρόταση για τη συνέχιση και τη βελτίωση αυτού του επενδυτικού προγράμματος με ειδικό προϋπολογισμό που δεν θα πρέπει να χρηματοδοτείται εις βάρος των υφιστάμενων πολιτικών και προγραμμάτων στο πλαίσιο του νέου ΠΔΠ· τονίζει ότι κάθε νομοθετική πρόταση θα πρέπει να βασίζεται στα συμπεράσματα μιας επανεξέτασης και ανεξάρτητης αξιολόγησης της Επιτροπής· αναμένει ότι η νέα πρόταση θα αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τυχόν ελλείψεις όσον αφορά την εφαρμογή του ΕΤΣΕ και θα ενισχύσει, μεταξύ άλλων, τη γεωγραφική του κάλυψη, έτσι ώστε τα οφέλη της ανάπτυξης να γίνονται αισθητά σε ολόκληρη την Ένωση·

82.  εμμένει στη σημασία του ΠΔΠ για τους τομείς που βασίζονται σε μακροπρόθεσμες επενδύσεις, όπως ο τομέας των βιώσιμων μεταφορών· επισημαίνει ότι οι μεταφορικές υποδομές είναι η ραχοκοκαλιά της ενιαίας αγοράς και η βάση της βιώσιμης ανάπτυξης και της δημιουργίας θέσεων εργασίας· σημειώνει ότι η δημιουργία ενός ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου μεταφορών, ο οποίος θα συνδέεται με τις γειτονικές χώρες, απαιτεί μείζονες υποδομές μεταφορών και πρέπει να αντιμετωπιστεί ως βασική προτεραιότητα τόσο από απόψεως ανταγωνιστικότητας της ΕΕ όσο και για την επίτευξη εδαφικής, οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής, μεταξύ άλλων και για τις περιφερειακές και νησιωτικές περιοχές· θεωρεί, ως εκ τούτου, ότι το προσεχές ΠΔΠ θα πρέπει να προβλέπει επαρκή χρηματοδότηση για έργα που συμβάλλουν συγκεκριμένα στην ολοκλήρωση του κεντρικού δικτύου των ΔΕΔ-Μ και των διαδρόμων του, που θα πρέπει να αναπτυχθούν περαιτέρω· υπενθυμίζει τους στόχους που καθορίστηκαν από την COP 21 όσον αφορά τις μεταφορές, με στόχο την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, και ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να επενδύσουν σε ευφυείς, βιώσιμες και ολοκληρωμένες δημόσιες μεταφορές·

83.  τονίζει ότι ένα σύγχρονο και πιο αποτελεσματικό πρόγραμμα ΔΣΕ πρέπει να καλύπτει όλους τους τρόπους μεταφορών, συμπεριλαμβανομένων των οδικών και των σιδηροδρομικών υποδομών, καθώς και τις εσωτερικές πλωτές οδούς· θεωρεί ότι πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στη δημιουργία στενότερων δεσμών μεταξύ ολοκληρωμένων δικτύων και μέσων μεταφοράς, ώστε να ενισχυθεί η προσπάθεια μείωσης των εκπομπών CO2, και να υπάρξει εστίαση στις διασυνδέσεις και την ολοκλήρωση του δικτύου στις απομακρυσμένες περιοχές· επαναλαμβάνει τη σημασία που έχει η βελτίωση της διαλειτουργικότητας μέσω του ευρωπαϊκού συστήματος διαχείρισης της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας και η δυνατότητα πλήρους αξιοποίησης της πρωτοβουλίας για τον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ουρανό· ζητεί την ολοκλήρωση του ευρωπαϊκού συστήματος ψηφιακής διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας·

84.  ζητεί τη δημιουργία ειδικής γραμμής του προϋπολογισμού για τον τουρισμό στο επόμενο ΠΔΠ, για να σημειωθεί πρόοδος προς την κατεύθυνση μιας πραγματικής ευρωπαϊκής πολιτικής για τον τουρισμό, που θα μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας·

85.  καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει την πραγματοποίηση επενδύσεων για την ανάπτυξη των τεχνολογιών νέας γενιάς και την προώθηση της εγκατάστασής τους· υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση της ολοκλήρωσης της ψηφιακής ενιαίας αγοράς μέσω της πλήρους αξιοποίησης του ραδιοφάσματος, της αναβάθμισης των σταθερών δικτύων και της πύκνωσης των κινητών δικτύων, της ανάπτυξης των δικτύων 5G και της συνδεσιμότητας σε gigabit, καθώς και με την επίτευξη περαιτέρω προόδου όσον αφορά την εναρμόνιση των κανόνων της ΕΕ για τις τηλεπικοινωνίες, ούτως ώστε να δημιουργηθεί το κατάλληλο κανονιστικό πλαίσιο για τη βελτίωση της συνδεσιμότητας στο διαδίκτυο σε ολόκληρη την ΕΕ· τονίζει ότι οι τηλεπικοινωνίες ΔΣΕ θα πρέπει να εξακολουθήσουν να στηρίζουν τις υποδομές ψηφιακών υπηρεσιών και τα ευρυζωνικά δίκτυα υψηλής ταχύτητας, εξασφαλίζοντας την προσβασιμότητά τους, μεταξύ άλλων σε απομακρυσμένες περιφέρειες και σε αγροτικές περιοχές, και βελτιώνοντας τον ψηφιακό γραμματισμό, τη διασυνδεσιμότητα και τη διαλειτουργικότητα· υπογραμμίζει την ανάγκη υποστήριξης του ψηφιακού μετασχηματισμού της ευρωπαϊκής οικονομίας και κοινωνίας και επένδυσης σε βασικές τεχνολογίες, όπως τα μαζικά δεδομένα, την τεχνητή νοημοσύνη ή την υπολογιστική υψηλών επιδόσεων, σε υποδομές και σε ψηφιακές δεξιότητες, προκειμένου να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα της ΕΕ και να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής των Ευρωπαίων πολιτών·

86.  θεωρεί ουσιώδες να εξασφαλιστεί βιώσιμος και οικονομικά προσιτός ενεργειακός εφοδιασμός στην Ευρώπη· ζητεί, ως εκ τούτου, τη συνεχή στήριξη των επενδύσεων που εξασφαλίζουν τη διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας και των οδών, αυξάνουν την ενεργειακή ασφάλεια και την ενεργειακή ανεξαρτησία, και ενισχύουν την ενεργειακή απόδοση και τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, μεταξύ άλλων μέσω του μηχανισμού ΔΣΕ Ενέργειας· τονίζει ειδικότερα ότι είναι σημαντική η παροχή ολοκληρωμένης στήριξης, ιδίως για τις περιφέρειες υψηλής έντασης άνθρακα, την ενεργειακή μετάβαση, τη μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων παραγωγής ηλεκτρική ενέργειας, τη βελτίωση των διασυνοριακών διασυνδέσεων και την εγκατάσταση έξυπνων δικτύων, τις τεχνολογίες δέσμευσης και αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα, καθώς και για τον εκσυγχρονισμό της τηλεθέρμανσης· θεωρεί ότι οι αλλαγές στον τομέα της ενέργειας υπό το πρίσμα των στόχων για το κλίμα πρέπει να στηριχθούν αναλόγως, κυρίως στις περιοχές και χώρες που εξαρτώνται από τον άνθρακα, έτσι ώστε να συμβάλλουν αποτελεσματικά στη στρατηγική για τη μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα· ζητεί τη θέσπιση ενός ολοκληρωμένου ταμείου προκειμένου να υποστηριχθεί η δίκαιη μετάβαση, ιδίως μέσω της ανάπτυξης και εκμετάλλευσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, λύσεων ενεργειακής απόδοσης, αποθήκευσης ενέργειας, λύσεων και υποδομών ηλεκτροκίνησης, μέσω εκσυγχρονισμού της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και των δικτύων, μέσω προηγμένων τεχνολογιών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης της δέσμευσης και αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα (CCS), της τεχνολογίας δέσμευσης και επαναχρησιμοποίησης του άνθρακα (CCU) και της αεριοποίησης του άνθρακα, μέσω εκσυγχρονισμού της τηλεθέρμανσης, συμπεριλαμβανομένης της συμπαραγωγής υψηλής απόδοσης, της έγκαιρης προσαρμογής σε μελλοντικά περιβαλλοντικά πρότυπα και αναδιάρθρωσης των τομέων που εξαρτώνται από τον άνθρακα, καθώς και της αντιμετώπισης των κοινωνικών, κοινωνικοοικονομικών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων·

87.  υπογραμμίζει τη στρατηγική σημασία των έργων υποδομών μεγάλης κλίμακας, όπως ο διεθνής θερμοπυρηνικός πειραματικός αντιδραστήρας (ITER), το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πλοήγησης με Υπέρθεση Γεωστατικών Δορυφόρων (EGNOS), το Παγκόσμιο Σύστημα Δορυφορικής Πλοήγησης (Galileo), το πρόγραμμα γεωσκόπησης (Copernicus) και οι μελλοντικές κυβερνητικές δορυφορικές επικοινωνίες (GOVSATCOM) για τη μελλοντική ανταγωνιστικότητα, ασφάλεια και πολιτική ισχύ της ΕΕ· επισημαίνει ότι η χρηματοδότηση αυτών των έργων μεγάλης κλίμακας πρέπει να εξασφαλίζεται μεν στον προϋπολογισμό της ΕΕ, αλλά παράλληλα να οριοθετείται, ώστε να διασφαλίζεται ότι τυχόν υπερβάσεις κόστους δεν θα απειλούν τη χρηματοδότηση και την επιτυχή υλοποίηση άλλων πολιτικών της Ένωσης, όπως αποδείχθηκε χαρακτηριστικά στο προηγούμενο ΠΔΠ σε ορισμένες μεμονωμένες περιπτώσεις· υπενθυμίζει ότι, για τον σκοπό αυτό, το ανώτατο ποσό για τα έργα αυτά είναι σήμερα καθορισμένο στον κανονισμό για το ΠΔΠ, και ζητεί τη θέσπιση παρόμοιων διατάξεων στον νέο κανονισμό·

88.  τονίζει τη σημασία και τον ηγετικό ρόλο της ΕΕ στη διατήρηση, την προστασία και τη βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος και την αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος, της υποβάθμισης των οικοσυστημάτων και της απώλειας της βιοποικιλότητας· θεωρεί ζωτικής σημασίας την σταθερή και κατάλληλη χρηματοδότηση για την επίτευξη των δεσμεύσεων της ΕΕ, ιδίως υπό το φως της συμφωνίας του Παρισιού· υπενθυμίζει ότι το επόμενο ΠΔΠ θα πρέπει να βοηθήσει την Ένωση να επιτύχει αυτούς τους στόχους και θα πρέπει να συμβάλλει στη μετάβαση προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα έως το 2050· υπογραμμίζει ότι η ΕΕ δεν θα πρέπει να χρηματοδοτεί έργα και επενδύσεις που έρχονται σε αντίθεση με την επίτευξη αυτών των στόχων· ζητεί να ενσωματωθεί πλήρως η διάσταση του κλίματος στις μελλοντικές δαπάνες της ΕΕ· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, όσον αφορά σχετικά προγράμματα, όπως το LIFE +, να υπάρξει επαρκής, χρηματοδότηση, με πόρους διπλάσιους από τους σημερινούς, και να δημιουργηθούν ειδικά κονδύλια για τη βιοποικιλότητα και τη διαχείριση του δικτύου Natura 2000·

Ενίσχυση της συνοχής και της αλληλεγγύης στην Ευρώπη

89.  τονίζει ότι η πολιτική συνοχής μετά το 2020 θα πρέπει να παραμείνει η κύρια επενδυτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θα καλύπτει όλες τις περιφέρειές της, ώστε να αντιμετωπίζονται οι πολύπλευρες κοινωνικοοικονομικές προκλήσεις, εστιάζοντας παράλληλα την πλειονότητα των πόρων στις πλέον ευάλωτες περιοχές· πιστεύει ότι, πέραν του στόχου της μείωσης των ανισοτήτων μεταξύ των επιπέδων ανάπτυξης και της ενίσχυσης της σύγκλισης, όπως προβλέπεται στη Συνθήκη, η πολιτική συνοχής θα πρέπει να επικεντρωθεί στην επίτευξη των ευρύτερων πολιτικών στόχων της ΕΕ και προτείνει, ως εκ τούτου, στο πλαίσιο του επόμενου ΠΔΠ, τα τρία ταμεία της πολιτικής συνοχής, δηλαδή το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και το Ταμείο Συνοχής, να επικεντρωθούν κυρίως στην παροχή στήριξης για την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα, την έρευνα, την καινοτομία, την ψηφιοποίηση, τη βιομηχανική μετάβαση, τις ΜΜΕ, τις μεταφορές, τον περιορισμό των επιπτώσεων της αλλαγής του κλίματος και την προσαρμογή σε αυτήν, την περιβαλλοντική βιωσιμότητα και τη δίκαιη ενεργειακή μετάβαση, την απασχόληση, την κοινωνική ένταξη, την ισότητα των φύλων, τη μείωση της φτώχειας και τις δημογραφικές προκλήσεις· υπογραμμίζει ότι αυτά τα τρία ταμεία συνιστούν αναπόσπαστο μέρος της πολιτικής συνοχής της ΕΕ και μπορούν να λειτουργήσουν από κοινού μόνο στο ενιαίο πλαίσιο της εν λόγω πολιτικής· ζητεί, επιπλέον, την ενίσχυση της εδαφικής συνεργασίας, συμπεριλαμβάνοντας στην πολιτική μια διασυνοριακή συνιστώσα και μια αστική διάσταση, καθώς και ειδικές διατάξεις για τις αγροτικές, ορεινές, νησιωτικές και απομακρυσμένες περιοχές·

90.  θεωρεί απόλυτα σημαντικό να διατηρηθεί η χρηματοδότηση της πολιτικής συνοχής μετά το 2020 για την ΕΕ των 27, τουλάχιστον στο επίπεδο του προϋπολογισμού 2014-2020 σε σταθερές τιμές· τονίζει ότι, το ΑΕγχΠ θα πρέπει να παραμείνει μία από τις παραμέτρους για την κατανομή των κονδυλίων της πολιτικής συνοχής, αλλά θεωρεί ότι θα πρέπει να συμπληρωθεί από μια πρόσθετη δέσμη κοινωνικών, περιβαλλοντικών και δημογραφικών δεικτών ώστε να λαμβάνονται σε μεγαλύτερο βαθμό υπόψη οι νέες μορφές ανισοτήτων μεταξύ και εντός των περιφερειών της ΕΕ σε όλα τα κράτη μέλη· υποστηρίζει, επιπλέον, τη συνέχιση, στο πλαίσιο της νέας περιόδου προγραμματισμού, των στοιχείων τα οποία κατέστησαν την πολιτική συνοχής πιο σύγχρονη και προσανατολισμένη στις επιδόσεις στο πλαίσιο του τρέχοντος ΠΔΠ, δηλαδή της θεματικής επικέντρωσης, των εκ των προτέρων αιρεσιμοτήτων, του πλαισίου απόδοσης και της σύνδεσης με την οικονομική διακυβέρνηση·

91.  εκφράζει την σταθερή προσήλωσή του στη δέσμευση του άρθρου 9 ΣΛΕΕ για την υλοποίηση της κοινωνικής Ευρώπης και στην εφαρμογή του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων στη βάση της βιώσιμης ανάπτυξης μιας εξαιρετικά ανταγωνιστικής κοινωνικής οικονομίας της αγοράς με στόχο την πλήρη απασχόληση και την κοινωνική πρόοδο, που θα προάγει την ισότητα γυναικών και ανδρών, την αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών και την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού όπως ορίζεται στη Συνθήκη· υπογραμμίζει ότι η εν λόγω υλοποίηση απαιτεί κατάλληλα χρηματοδοτούμενες κοινωνικές πολιτικές, και υπογραμμίζει τη συνακόλουθη ανάγκη ενίσχυσης των υφισταμένων μέσων που συμβάλλουν στην επίτευξη αυτών των στόχων, και ιδίως το ΕΚΤ, την πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων, το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους, το ΕΤΠ και το EaSI· επιμένει να διατηρηθούν στο επόμενο ΠΔΠ και να συνεχίσουν να εφαρμόζονται κυρίως μέσω δανείων·

92.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την Επιτροπή και όλα τα κράτη μέλη για τη σύσταση ειδικού ταμείου εγγυήσεων αφιερωμένου στα παιδιά, που θα επικεντρώνεται στα παιδιά στο πλαίσιο της διεύρυνσης των πολιτικών για την καταπολέμηση της φτώχειας και θα εξασφαλίζει τους ανάλογους πόρους για την πλήρη εφαρμογή των απαραίτητων μέτρων πολιτικής, συμπεριλαμβανομένης της βοήθειας προς τους γονείς για να βγουν από τον κοινωνικό αποκλεισμό και την ανεργία μέσω στοχοθετημένων παρεμβάσεων·

93.  υπογραμμίζει ότι ιδίως το ΕΚΤ θα πρέπει να επεκτείνει τη στήριξή του στην ανάπτυξη του κοινωνικού διαλόγου, συγκεκριμένα με τη βελτίωση της δημιουργίας ικανοτήτων των κοινωνικών εταίρων, συμπεριλαμβανομένων των ευρωπαϊκών τομεακών και διατομεακών επιπέδων, και ότι αυτή η δέσμευση θα πρέπει να γίνει υποχρεωτική για τα κράτη μέλη σε όλες τις περιφέρειες της ΕΕ·

94.  τονίζει ιδίως τη διαρκή ανάγκη για την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων και του κοινωνικού αποκλεισμού, ιδίως μεταξύ των νέων που βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης (ΕΕΑΚ), ως τμήμα μιας συνολικής προσέγγισης στις πολιτικές για τη νεολαία σε επίπεδο ΕΕ· ζητεί, ως εκ τούτου, το κονδύλιο για την πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων να διπλασιαστεί, και να εφαρμοστούν πλήρως οι Εγγυήσεις για τη νεολαία της ΕΕ, διασφαλίζοντας την ταχεία και απλοποιημένη χρήση των κεφαλαίων και τη μόνιμη και σταθερή χρηματοδότηση κατά την επόμενη περίοδο προγραμματισμού· υπογραμμίζει την ανάγκη βελτίωσης της κανονιστικής ρύθμισης προκειμένου να διασφαλιστεί η χωρίς διακρίσεις συμμετοχή των νέων από μειονεκτικό κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον στο πρόγραμμα· θεωρεί ότι οι επενδύσεις για την αναβάθμιση της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, και κυρίως για την ανάπτυξη ψηφιακού γραμματισμού, παραμένει μία από τις κορυφαίες προτεραιότητες της ΕΕ· εμμένει στην άποψη ότι το πρόγραμμα αυτό δεν πρέπει να αντικαταστήσει τις δαπάνες που πρότινος λάμβαναν χρηματοδότηση από τους εθνικούς προϋπολογισμούς·

95.  εκφράζει την υποστήριξή του για τα προγράμματα στους τομείς του πολιτισμού, της εκπαίδευσης, των μέσων ενημέρωσης, της νεολαίας, του αθλητισμού, της δημοκρατίας, της ιθαγένειας και της κοινωνίας των πολιτών, τα οποία έχουν αποδείξει με ξεκάθαρο τρόπο την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία τους και παραμένουν δημοφιλή για τους δικαιούχους· τάσσεται, ως εκ τούτου, υπέρ της συνέχισης των επενδύσεων στο πλαίσιο του προγράμματος «Εκπαίδευση και κατάρτιση 2020» μέσω των προγραμμάτων Erasmus + και «Δημιουργική Ευρώπη» με στόχο την προσέγγιση των ατόμων όλων των ηλικιών, ιδίως των νέων· επαναλαμβάνει τη στήριξή του στην ενίσχυση της εξωτερικής διάστασης των προγραμμάτων Erasmus+ και «Δημιουργική Ευρώπη»· συνιστά, επιπλέον, τη συνέχιση του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, με επαρκείς πόρους που δεν θα αποβαίνουν εις βάρος των άλλων προγραμμάτων της ΕΕ· υπογραμμίζει επίσης τη σημαντική συμβολή των κλάδων του πολιτισμού και της δημιουργικότητας (ΚΠΔ) για την ανάπτυξη και την απασχόληση στην ΕΕ·

96.  συνιστά τη σύσταση ενός Ευρωπαϊκού Ταμείου για τη Δημοκρατία με σκοπό την ενίσχυση της στήριξης της κοινωνίας των πολιτών και του έργου των ΜΚΟ στους τομείς της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, που θα διαχειρίζεται η Επιτροπή·

97.  ζητεί, ειδικότερα, τουλάχιστον τον τριπλασιασμό του κονδυλίου για το πρόγραμμα του Erasmus+ στο επόμενο ΠΔΠ με σκοπό να προσεγγισθούν πολύ περισσότεροι νέοι, οργανώσεις νέων, μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ασκούμενοι σε ολόκληρη την Ευρώπη και να τους προσφερθούν πολύτιμες ικανότητες και δεξιότητες ζωής μέσω ευκαιριών διά βίου μάθησης, εκπαίδευσης με επίκεντρο τον διδασκόμενο, μη τυπικής εκπαίδευσης και άτυπης ευκαιριών μάθησης, με έμφαση στον εθελοντισμό και στη νεανική εργασία· ζητεί να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην παροχή δυνατότητας συμμετοχής ατόμων που προέρχονται από μειονεκτούντα κοινωνικο-οικονομικά περιβάλλοντα, καθώς και ατόμων με αναπηρία·

98.  καλεί την Επιτροπή να δώσει συνέχεια στο πρόγραμμα «Κάρτα Interrail για την Ευρώπη, δώρο στα δέκατα όγδοα γενέθλια» και να παρουσιάσει στο νέο ΠΔΠ ένα ειδικό πρόγραμμα με επαρκείς ετήσιες πιστώσεις για να καλύπτονται όλες οι αιτήσεις των νέων ευρωπαίων που κλείνουν τα 18 σε ένα συγκεκριμένο έτος, για ένα δωρεάν σιδηροδρομικό εισιτήριο· υπογραμμίζει ότι ένα τέτοιο σχέδιο θα αποτελούσε καίρια συνιστώσα για την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής συνείδησης και ταυτότητας, ειδικά ενόψει απειλών όπως του λαϊκισμού και της παραπληροφόρησης· επαναλαμβάνει ότι για να επιτευχθεί ο σκοπός ενός τέτοιου προγράμματος αναμένεται να υποβάλει η Επιτροπή μια πρόταση για την κατάλληλη νομική βάση·

99.  αναμένει ότι κατά την περίοδο μετά το 2020, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μεταβεί από την διαχείριση κρίσεων σε μια μόνιμη κοινή ευρωπαϊκή πολιτική στον τομέα του ασύλου και της μετανάστευσης· τονίζει ότι οι δράσεις σε αυτόν τον τομέα θα πρέπει να καλύπτονται από ένα ειδικό μέσο, δηλαδή το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF)· τονίζει ότι το μελλοντικό ταμείο, καθώς και οι σχετικοί οργανισμοί στους τομείς της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων, πρέπει να διαθέτουν επαρκές επίπεδο χρηματοδότησης για ολόκληρο το επόμενο ΠΔΠ για την αντιμετώπιση των συνολικών προκλήσεων στον τομέα αυτόν· πιστεύει, επιπλέον, ότι το AMIF θα πρέπει να συμπληρωθεί με πρόσθετες συνιστώσες για την αντιμετώπιση του ζητήματος αυτού στο πλαίσιο άλλων πολιτικών, και ειδικότερα με τα διαρθρωτικά ταμεία και τα ταμεία συνοχής της ΕΕ και τα μέσα χρηματοδότησης εξωτερικών δράσεων, καθώς κανένα εργαλείο δεν θα αρκούσε από μόνο του για την αντιμετώπιση του μεγέθους και της πολυπλοκότητας των αναγκών σε αυτόν τον τομέα· αναγνωρίζει, επιπλέον, τη σημασία των πολιτιστικών, εκπαιδευτικών και αθλητικών προγραμμάτων και των προγραμμάτων για τους νέους για την ένταξη των προσφύγων και των μεταναστών στην ευρωπαϊκή κοινωνία· καλεί την Επιτροπή να εκτιμήσει εάν θα μπορούσε να ενισχυθεί ο ρόλος των ευρωπαϊκών πόλεων στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πολιτικής ασύλου με την καθιέρωση ενός συστήματος κινήτρων που θα προσφέρει στις πόλεις απευθείας οικονομική στήριξη για τη στέγαση και την οικονομική ανάπτυξη προσφύγων με αντάλλαγμα την υποδοχή προσφύγων και αιτούντων άσυλο·

100.  αναγνωρίζει την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία της συνεργασίας για την αντιμετώπιση κοινών απειλών κατά της δημόσιας υγείας· σημειώνει ακόμη ότι κανένα κράτος μέλος δεν μπορεί να αντιμετωπίσει μόνο του τις διασυνοριακές προκλήσεις στον τομέα της υγείας και ζητεί το επόμενο ΠΔΠ να αντικατοπτρίζει την ευθύνη της ΕΕ για την εφαρμογή των ΣΒΑ για τη δημόσια υγεία, τα συστήματα υγείας και τα προβλήματα υγείας που συνδέονται με το περιβάλλον, και για την υποστήριξη των κρατών μελών στην μείωση των αυξανομένων ανισοτήτων στον τομέα της υγείας· θεωρεί ότι, με βάση τα θετικά αποτελέσματα των εν εξελίξει δράσεων σε αυτόν τον τομέα, το επόμενο ΠΔΠ θα πρέπει να περιλαμβάνει ένα αξιόπιστο πρόγραμμα επόμενης γενιάς για την υγεία που θα αντιμετωπίζει αυτά τα ζητήματα σε διασυνοριακή βάση, συγκεκριμένα μέσω καινοτόμων λύσεων για την παροχή υγειονομικής περίθαλψης, συμπεριλαμβανομένης της ψηφιακής υγείας, όπως τα ευρωπαϊκά δίκτυα αναφοράς, και θα παρέχει στήριξη στα κράτη μέλη με τη μορφή εμπειρογνωμοσύνης και ανταλλαγής δεδομένων, αποδεικτικών στοιχείων και ορθών πρακτικών· υπενθυμίζει ότι η καλή υγεία αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη άλλων στόχων που έχει θέσει η ΕΕ και ότι οι πολιτικές σε τομείς όπως η γεωργία, το περιβάλλον, η απασχόληση, τα κοινωνικά ζητήματα ή η ένταξη έχουν επίσης αντίκτυπο στην υγεία των Ευρωπαίων· ζητεί, ως εκ τούτου, την ενίσχυση των εκτιμήσεων αντίκτυπου στην υγεία και τη διατομεακή συνεργασία στο πλαίσιο του επόμενου ΠΔΠ σε αυτόν τον τομέα·

Ισχυρότερη και βιώσιμη γεωργία και αλιεία

101.  τονίζει ότι μια σύγχρονη κοινή γεωργική πολιτική έχει θεμελιώδη σημασία για την επισιτιστική ασφάλεια και αυτονομία, τη διατήρηση των αγροτικών πληθυσμών και την απασχόληση, τη βιώσιμη ανάπτυξη, την περιβαλλοντική, γεωργική και δασική αειφορία, και την παροχή τροφίμων υψηλής ποιότητας σε οικονομικά προσιτές τιμές για τους Ευρωπαίους· επισημαίνει ότι οι επισιτιστικές και υγειονομικές ανάγκες έχουν αυξηθεί, όπως και η ανάγκη στήριξης των γεωργών στη μετάβαση προς περισσότερες φιλικές προς το περιβάλλον γεωργικές πρακτικές, και αντιμετώπισης της αλλαγής του κλίματος· τονίζει ότι είναι αναγκαία η εξασφάλιση του εισοδήματος των γεωργών, και να ενισχυθεί η σχέση μεταξύ της ΚΓΠ και της παροχής δημόσιων αγαθών· υπογραμμίζει ότι η ΚΓΠ αποτελεί μια από τις πιο ολοκληρωμένες πολιτικές και χρηματοδοτείται κατά κύριο λόγο σε επίπεδο ΕΕ και ότι, κατά συνέπεια, αντικαθιστά τις εθνικές δαπάνες·

102.  τονίζει ότι ο προϋπολογισμός της ΚΓΠ στο επόμενο ΠΔΠ θα πρέπει έστω να διατηρηθεί στο σημερινό επίπεδό για την ΕΕ των 27 σε σταθερές τιμές· υπογραμμίζει ότι οι νέες προκλήσεις τις οποίες πρέπει να αντιμετωπίσει η επόμενη ΚΓΠ απαιτούν μια υγιή δημοσιονομική κατανομή με βάση την ανάλυση της τρέχουσας πολιτικής καθώς και των μελλοντικών αναγκών· υπογραμμίζει ότι οι άμεσες ενισχύσεις δημιουργούν σαφή προστιθέμενη αξία για την ΕΕ και ενισχύουν την ενιαία αγορά με την αποφυγή στρεβλώσεων του ανταγωνισμού μεταξύ των κρατών μελών· αντιτίθεται, προς τούτο, σε οποιαδήποτε επανεθνικοποίηση και εθνική συγχρηματοδότηση για άμεσες ενισχύσεις· υπογραμμίζει την ανάγκη συνέχισης των μέτρων διατήρησης της παραγωγής σε τομείς ζωτικής σημασίας για τις ευάλωτες περιοχές, μεταρρύθμισης του αποθέματος γεωργικής κρίσης, αύξησης της χρηματοδότησης σύμφωνα με τις αντιδράσεις στις διάφορες κυκλικές κρίσεις σε ευαίσθητους τομείς, δημιουργίας νέων μέσων που να μπορούν να μετριάσουν την αστάθεια των τιμών, και αύξησης της χρηματοδότησης για προγράμματα ειδικών μέτρων λόγω του απομακρυσμένου και νησιωτικού χαρακτήρα ορισμένων περιφερειών (POSEI)· ζητεί από την Επιτροπή να συνεχίσει τη διαδικασία σύγκλισης των άμεσων ενισχύσεων και να εξασφαλίσει το αναγκαίο χρηματοδοτικό και νομικό πλαίσιο για την αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων, με στόχο την καταπολέμηση των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών· επισημαίνει ότι οι αγροτικές περιοχές της ΕΕ αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα και, ως εκ τούτου, χρειάζονται ειδική στήριξη·

103.  τονίζει την κοινωνικοοικονομική και οικολογική σημασία του τομέα της αλιείας, του θαλάσσιου περιβάλλοντος και της «γαλάζιας οικονομίας» και τη συμβολή τους στη βιώσιμη επισιτιστική αυτονομία της ΕΕ σε ό, τι αφορά τη διασφάλιση της βιωσιμότητας της ευρωπαϊκής υδατοκαλλιέργειας και αλιείας και τον μετριασμό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων· επισημαίνει ότι η κοινή αλιευτική πολιτική αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα της ΕΕ· τονίζει, εν προκειμένω, την ανάγκη σύστασης ενός ειδικού, ουσιαστικού, ανεξάρτητου και προσιτού Ταμείου Αλιείας για να τεθεί σε εφαρμογή η πολιτική αυτή· ζητεί την επαναφορά του προγράμματος ειδικών μέτρων λόγω του απομακρυσμένου και νησιωτικού χαρακτήρα ορισμένων περιφερειών στον τομέα της αλιείας, καθώς αποτελεί πολύ σημαντικό πρόγραμμα για τις ευρωπαϊκές εξόχως απόκεντρες περιοχές· ζητεί, ως ελάχιστο, να διατηρηθεί έστω το επίπεδο των δημοσιονομικών πιστώσεων που προορίζονται για τον τομέα της αλιείας στο πλαίσιο του τρέχοντος ΠΔΠ και, εφόσον χρειαστεί, να αυξηθούν οι δημοσιονομικές πιστώσεις για τις θαλάσσιες υποθέσεις· προειδοποιεί για τις πιθανές αρνητικές επιπτώσεις ενός σκληρού Brexit σε αυτόν τον τομέα· παρατηρεί ότι άλλα χρηματοδοτικά μέσα, συμπληρωματικά προς τις μη επιστρεπτέες ενισχύσεις, θα μπορούσαν να προσφέρουν συμπληρωματικές δυνατότητες χρηματοδότησης·

Μεγαλύτερη ευθύνη στον κόσμο

104.  τονίζει ότι ο κόσμος αντιμετωπίζει πολλαπλές προκλήσεις στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οι συγκρούσεις, οι επιθέσεις στον κυβερνοχώρο, η τρομοκρατία και η ριζοσπαστικοποίηση, η παραπληροφόρηση, οι φυσικές καταστροφές, η αλλαγή του κλίματος και η υποβάθμιση του περιβάλλοντος, οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η ανισότητα των φύλων· πιστεύει ότι η Ένωση έχει ιδιαίτερη πολιτική και δημοσιονομική ευθύνη η οποία βασίζεται σε μια πραγματικά ευρωπαϊκή, βασισμένη σε κανόνες και αξίες εξωτερική πολιτική και στη στήριξη της σταθερότητας, της ασφάλειας, της δημοκρατικής διακυβέρνησης και της αειφόρου ανάπτυξης των εταίρων μας, καθώς και στην εξάλειψη της φτώχειας και την αντιμετώπιση των κρίσεων·

105.  τονίζει ότι είναι αναγκαία η διάθεση σημαντικών πρόσθετων χρηματοδοτικών πόρων για την εξωτερική δράση, ώστε να μπορέσει η Ένωση να διαδραματίσει τον ρόλο της στο πλαίσιο της παγκόσμιας στρατηγικής της και των πολιτικών της διεύρυνσης, γειτονίας και ανάπτυξης, καθώς και στην αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης· αναμένει ότι το επόμενο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο θα απηχεί τις πρωτοφανείς ανάγκες σε χώρες της νότιας και της ανατολικής γειτονίας που αντιμετωπίζουν συγκρούσεις και τις συνέπειες των προκλήσεων της μετανάστευσης και των προσφύγων· ζητεί αύξηση των πιστώσεων που διατίθενται για την αντιμετώπιση της αυξανόμενης ανάγκης για ανθρωπιστική βοήθεια που προκύπτει από φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές, αποφεύγοντας τυχόν χάσμα μεταξύ αναλήψεων υποχρεώσεων και πληρωμών· πιστεύει ότι είναι αναγκαίο η Ένωση να αυξήσει τη χρηματοδότηση της Υπηρεσίας Αρωγής και Έργων των Ηνωμένων Εθνών για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες στην Εγγύς Ανατολή (UNRWA) ), και υπογραμμίζει επίσης την ανάγκη επιπλέον πόρων για τη χρηματοδότηση ενός επενδυτικού σχεδίου για την Αφρική προκειμένου να προαχθεί η χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη και η βιώσιμη ανάπτυξη και να αντιμετωπιστούν έτσι ορισμένες από τις βαθύτερες αιτίες της παράτυπης μετανάστευσης·

106.  υπενθυμίζει ότι η αναπτυξιακή πολιτική της ΕΕ καθοδηγείται από ένα σύνολο δεσμεύσεων, ιδίως τους ΣΒΑ, το θεματολόγιο δράσης της Αντίς Αμπέμπα για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης, τη συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα και την Ευρωπαϊκή Συναίνεση για την Ανάπτυξη, καθώς και τη συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής και τις αρχές της αποτελεσματικότητας της βοήθειας· εφιστά την προσοχή στη δέσμευση που έχουν αναλάβει η ΕΕ και τα κράτη μέλη της να αυξήσουν τις δαπάνες τους για την επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια (ΕΑΒ) στο 0,7 % του ΑΕΠ μέχρι το 2030, με ποσοστό 20 % της ΕΑΒ για την κοινωνική ένταξη και την ανθρώπινη ανάπτυξη, και 0,2 % του ΑΕΕ της ΕΕ στην ΕΑΒ υπέρ των λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών·

107.  επισημαίνει ότι η αναπτυξιακή βοήθεια μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της μετανάστευσης και να συμβάλλει στη σταθερότητα, αλλά θεωρεί ότι η ΕΑΒ δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται για την κάλυψη του κόστους υποδοχής των προσφύγων· τονίζει σε αυτό το πλαίσιο τον ρόλο που μπορεί να παίξει η ΕΑΒ για να διευκολύνει την κινητοποίηση της χρηματοδότησης από άλλες πηγές, και υπογραμμίζει την ανάγκη για στενότερη συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα μέσω μιας ενδεχόμενης συνέχισης του σχεδίου εξωτερικών επενδύσεων, στη βάση αξιολόγησης·

108.  τάσσεται υπέρ της άμεσης παροχής χρηματοδότησης προς τις οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ιδίως σε τρίτες χώρες όπου η δημοκρατία και το κράτος δικαίου βρίσκονται σε κίνδυνο· τονίζει, εν προκειμένω, την ανάγκη τα εξωτερικά χρηματοδοτικά μέσα να ανταποκρίνονται ταχέως στις πολιτικές εξελίξεις και να ενισχύουν την αρχή «more for more» (περισσότερη στήριξη για περισσότερη δημοκρατία)·

109.  είναι έτοιμη να εξετάσει μια απλουστευμένη και εξορθολογισμένη αρχιτεκτονική για τα εξωτερικά χρηματοδοτικά μέσα, εφόσον βελτιώνει τη διαφάνεια, τη λογοδοσία, την αποτελεσματικότητα, τη συνοχή και την ευελιξία, και σέβεται τους στόχους των σχετικών πολιτικών· ζητεί τη διατήρηση χωριστών μέσων προενταξιακής βοήθειας, προς τις χώρες της Ευρωπαϊκής Γειτονίας, για την ανάπτυξη και για την ανθρωπιστική βοήθεια, λόγω των ειδικών τους πολιτικών και οικονομικών χαρακτηριστικών· σημειώνει ότι η αρχιτεκτονική αυτή πρέπει να περιλαμβάνει ένα εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό ΕΤΑ πέρα των συμφωνημένων ανώτατων ορίων χωρίς το μέσο στήριξης της ειρήνης στην Αφρική, καθώς και μια πιο διαφανή ενσωμάτωση συναφών καταπιστευματικών ταμείων και διευκολύνσεων·

110.  υπογραμμίζει τη σημασία της αυξημένης ευελιξίας προκειμένου να είναι δυνατή η κινητοποίηση πρόσθετων πόρων για την ταχεία παροχή χρηματοδότησης· θα μπορούσε να εξετάσει, ως μέρος μιας συνολικής αύξησης των εξωτερικών χρηματοδοτικών μέσων, ένα μεγαλύτερη αδιάθετο αποθεματικό που θα στοχεύει στην αύξηση της εγγενούς ευελιξίας· τονίζει, ωστόσο, ότι αυτή η μεγαλύτερη ευελιξία δεν θα πρέπει να αποβεί σε βάρος των μακροπρόθεσμων πολιτικών στόχων και των γεωγραφικών και θεματικών προτεραιοτήτων και της προβλεψιμότητας της μακροπρόθεσμης χρηματοδότησης ή να περιορίσει τον κοινοβουλευτικό έλεγχο και τις διαβουλεύσεις με τις χώρες εταίρους και την κοινωνία των πολιτών·

Ασφάλεια, ειρήνη και σταθερότητα για όλους

111.  πιστεύει ότι η δημιουργία ενός νέου τομέα του προϋπολογισμού αφιερωμένου στην «Ασφάλεια, ειρήνη και σταθερότητα για όλους» θα καταδείξει την προτεραιότητα που δίδεται από την Ένωση σε αυτήν την αναδυόμενη πολιτική ευθύνη, θα αναγνωρίσει την ιδιαιτερότητά της και θα επιτύχει τη συνοχή ανάμεσα στις εσωτερικές και τις εξωτερικές της διαστάσεις·

112.  τονίζει ότι το επίπεδο και οι μηχανισμοί χρηματοδότησης στον τομέα της εσωτερικής ασφάλειας πρέπει να ενισχυθούν από την αρχή και καθ’ όλη τη διάρκεια του επόμενου ΠΔΠ, προκειμένου να αποφευχθεί η συστηματική προσφυγή κάθε χρόνο στις διατάξεις του ΠΔΠ περί ευελιξίας· ζητεί να διατεθούν επαρκείς πόροι στις αρχές επιβολής του νόμου (Ευρωπόλ, Eurojust και CEPOL) και να παρασχεθούν στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τη λειτουργική διαχείριση συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας (eu-LISA) τα μέσα για την υλοποίηση και τη διαχείριση των νέων αρμοδιοτήτων του· υπογραμμίζει τον ρόλο του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κατανόηση και την αντιμετώπιση των φαινομένων της ριζοσπαστικοποίησης, της περιθωριοποίησης, της ρητορικής μίσους και των εγκλημάτων μίσους·

113.  πιστεύει ότι το επόμενο ΠΔΠ πρέπει να στηρίξει τη δημιουργία μιας Ευρωπαϊκής Αμυντικής Ένωσης· αναμένει, σύμφωνα με τις εξαγγελίες της Επιτροπής στον τομέα αυτόν, τις σχετικές νομοθετικές προτάσεις που θα αφορούν, μεταξύ άλλων, ένα ειδικό ενωσιακό πρόγραμμα έρευνας στον τομέα της άμυνας και ένα πρόγραμμα βιομηχανικής ανάπτυξης το οποίο θα συμπληρωθεί από επενδύσεις των κρατών μελών σε συνεργατικούς εξοπλισμούς· επαναλαμβάνει, στο πλαίσιο αυτό, την ισχυρή πεποίθηση ότι οι πρόσθετες πολιτικές προτεραιότητες θα πρέπει να συνδυάζονται με πρόσθετους χρηματοδοτικούς πόρους· υπενθυμίζει ότι η ενίσχυση της συνεργασίας στον τομέα της άμυνας, η συγκέντρωση της έρευνας και του εξοπλισμού και η εξάλειψη των επικαλύψεων θα αυξήσει τη στρατηγική αυτονομία και την ανταγωνιστικότητα της αμυντικής βιομηχανίας της Ευρώπης, και θα οδηγήσει σε σημαντική βελτίωση της απόδοσης, που υπολογίζεται συχνά σε περίπου 26 δισεκατομμύρια EUR ετησίως·

114.  στο πλαίσιο της αυξημένης προσοχής που δίδεται στην ασφάλεια και την άμυνα στην Ένωση, ζητεί την επαναξιολόγηση όλων των εξωτερικών δαπανών για την ασφάλεια· προσβλέπει, συγκεκριμένα, στην μεταρρύθμιση του μηχανισμού ΑΘΗΝΑ και του μέσου στήριξης της ειρήνης στην Αφρική μετά την εγγραφή του ΕΤΑ στον προϋπολογισμό· χαιρετίζει τις πρόσφατες δεσμεύσεις των κρατών μελών στο πλαίσιο της μόνιμης διαρθρωμένης συνεργασίας και καλεί την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας και την Επιτροπή να παράσχουν διευκρινίσεις όσον αφορά το μέλλον της χρηματοδότησης· ζητεί να θεσπιστεί ένα πρόγραμμα που θα διαδεχθεί τον μηχανισμό συμβολής στη σταθερότητα και την ειρήνη, θα είναι εστιασμένο στην αντιμετώπιση των κρίσεων και στη δημιουργία ικανοτήτων για την ασφάλεια και την ανάπτυξη και, παράλληλα, θα προσφέρει μια νομικά αποδεκτή λύση για τη δημιουργία στρατιωτικών ικανοτήτων·

115.  υπογραμμίζει την τεράστια σημασία του μηχανισμού πολιτικής προστασίας της ΕΕ που κατέστησε δυνατή τη συντονισμένη συνδρομή της ΕΕ σε φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές σε ολόκληρη την Ένωση και έξω από αυτήν· επισημαίνει την αναμφισβήτητη προστιθέμενη αξία των επιχειρήσεων πολιτικής προστασίας για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των καταστροφών που είναι ολοένα και πιο συχνές και περίπλοκες, και οι οποίες ενισχύουν παράλληλα το συναίσθημα της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης στους πολίτες της ΕΕ σε δύσκολες περιόδους· επικροτεί τις πρόσφατες προτάσεις της Επιτροπής για την ενίσχυση της πολιτικής προστασίας της ΕΕ με την αύξηση της ετοιμότητας και των μέτρων πρόληψης, συμπεριλαμβανομένου ενός ειδικού αποθεματικού για επιχειρηματικές ικανότητες σε επίπεδο ΕΕ· ζητεί να συνδυαστεί η ενισχυμένη δράση σε αυτόν τον τομέα με επαρκή χρηματοδότηση στο επόμενο ΠΔΠ·

Μια αποτελεσματική διοίκηση στην υπηρεσία των Ευρωπαίων

116.  θεωρεί ότι μια ισχυρή και αποτελεσματική δημόσια διοίκηση υψηλής ποιότητας είναι απολύτως αναγκαία για την υλοποίηση των πολιτικών της Ένωσης καθώς και για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης και την ενίσχυση του διαλόγου με τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και τους πολίτες σε όλα τα επίπεδα· υπογραμμίζει τον ρόλο των θεσμικών οργάνων που έχουν συσταθεί από δημοκρατικά εκλεγμένα μέλη για τον σκοπό αυτό· υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το Ελεγκτικό Συνέδριο, τα θεσμικά όργανα, οι φορείς και οι οργανισμοί της ΕΕ έχουν υλοποιήσει την μείωση του προσωπικού κατά 5 % όπως ορίζεται στον πίνακα προσωπικού τους· είναι της άποψης ότι δεν θα πρέπει να υπόκεινται σε καμία προσέγγιση περαιτέρω οριζόντιας μείωσης αυτού του είδους· εκφράζει τη ρητή αντίθεσή του σε μια επανάληψη της δημιουργίας μιας επονομαζόμενης δεξαμενής αναδιάταξης για τους οργανισμούς·

117.  χαιρετίζει τις πρωτοβουλίες που λαμβάνουν τα θεσμικά όργανα και τα λοιπά όργανα και οργανισμοί με σκοπό την περαιτέρω ενίσχυση της αποτελεσματικότητας μέσω της ενίσχυσης της διοικητικής συνεργασίας και της συγκέντρωσης ορισμένων λειτουργιών και την επακόλουθη εξοικονόμηση πόρων για τον προϋπολογισμό της Ένωσης· τονίζει ότι, για ορισμένους οργανισμούς, θα μπορούσε να επιτευχθεί περαιτέρω βελτίωση της αποτελεσματικότητας, ιδίως μέσω της αυξημένης συνεργασίας μεταξύ οργανισμών με παρόμοια καθήκοντα, όπως στον τομέα της εποπτείας των χρηματοπιστωτικών αγορών και οργανισμών με περισσότερες από μία τοποθεσίες· ζητεί, γενικότερα, την ενδελεχή αξιολόγηση των δυνατοτήτων ομαδοποίησης των οργανισμών σύμφωνα με το στρατηγικό χαρακτήρα της αποστολής τους και των αποτελεσμάτων τους με σκοπό τη δημιουργία συνεργιών μεταξύ των υπηρεσιών, π.χ. σχετικά με την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών και με την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών στο Παρίσι·

118.  θεωρεί ότι τα όργανα και οι οργανισμοί της ΕΕ πρέπει να σέβονται τόσο τη γεωγραφική ισορροπία όσο και την ισορροπία μεταξύ των δύο φύλων·

119.  καλεί την Επιτροπή να προτείνει έναν μηχανισμό με τον οποίο τα κράτη μέλη που δεν σέβονται τις αξίες που κατοχυρώνονται στο άρθρο 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) μπορεί να υπόκεινται σε δημοσιονομικές συνέπειες· προειδοποιεί, ωστόσο, ότι οι τελικοί δικαιούχοι του προϋπολογισμού της Ένωσης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να θιγούν από παραβιάσεις των κανόνων για τις οποίες δεν είναι υπεύθυνοι· είναι πεπεισμένο, ως εκ τούτου, ότι ο προϋπολογισμός της Ένωσης δεν είναι το κατάλληλο μέσο για την αντιμετώπιση της μη τήρησης του άρθρου 2 ΣΕΕ, και ότι οι ενδεχόμενες οικονομικές συνέπειες θα πρέπει να βαρύνουν το κράτος μέλος ανεξαρτήτως της εκτέλεσης του προϋπολογισμού·

120.  τονίζει ότι η εξάλειψη των διακρίσεων, καθώς και της ανισότητας των φύλων και της βίας λόγω φύλου, είναι ζωτικής σημασίας για την τήρηση των δεσμεύσεων της ΕΕ για μια Ευρώπη χωρίς αποκλεισμούς· υποστηρίζει, ως εκ τούτου, την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου και των δεσμεύσεων για την ισότητα των φύλων σε όλες τις πολιτικές της ΕΕ στο πλαίσιο του επόμενου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου, καθώς και μια ενισχυμένη δημοσιονομική διάσταση όσον αφορά την καταπολέμηση όλων των περιπτώσεων διάκρισης, με ιδιαίτερη προσοχή στη διάσταση του φύλου στο πλαίσιο των πολιτικών μετανάστευσης και ασύλου και τις εξωτερικές πολιτικές της ΕΕ·

121.  υπογραμμίζει την ανάγκη να εξασφαλιστεί η πρόσβαση των γυναικών σε υπηρεσίες σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις ειδικές ανάγκες των ευάλωτων προσώπων, συμπεριλαμβανομένων των ανηλίκων και άλλων ομάδων που διατρέχουν κίνδυνο, όπως η κοινότητα των ΛΟΑΔΜ·

122.  υποστηρίζει ότι πρέπει να δοθεί ειδική στήριξη στις μειονεκτούσες ομάδες-στόχους, αποκλείοντας ρητώς τις πρακτικές διαχωρισμού, ιδίως των ατόμων με αναπηρία και των Ρομά, και, ειδικότερα, ότι οι «Ρομά» πρέπει να παραμείνουν στον κατάλογο των δικαιούχων του ΕΚΤ και του ΕΤΠΑ·

123.  σημειώνει ότι, λόγω της απομόνωσης τους από την ευρωπαϊκή ήπειρο, οι εξόχως απόκεντρες περιοχές (ΕΑΠ) και οι υπερπόντιες χώρες και εδάφη (ΥΧΕ), αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες φυσικές, οικονομικές και κοινωνικές προκλήσεις· θεωρεί ότι ανάλογα μέτρα και δεόντως αιτιολογημένες παρεκκλίσεις θα πρέπει να συσταθούν για αυτές τις περιοχές· ζητεί τη συνέχιση της παροχής χρηματοδοτικής στήριξης από την ΕΕ για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές και υπερπόντιες χώρες και εδάφη στο επόμενο ΠΔΠ, ιδίως στο πλαίσιο της πολιτικής για τη συνοχή για τις ΕΑΠ, και σύμφωνα με ένα ειδικό μέσο για τις ΥΧΕ, για την πρόσβαση σε ερευνητικά προγράμματα και για την καταπολέμηση των ειδικών προκλήσεων κλιματικής αλλαγής που αντιμετωπίζουν·

124.  καλεί την Επιτροπή, για λόγους χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και διαφάνειας του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να εξετάσει τη δημιουργία κατάλληλων συνθηκών για την πρόληψη της διαφθοράς και της οικονομικής απάτης σχετικά με κονδύλια της ΕΕ· εκφράζει ιδιαίτερη ανησυχία για τις τελωνειακές απάτες, που έχουν προκαλέσει σημαντική απώλεια εισοδήματος για τον προϋπολογισμό της Ένωσης· ζητεί από τα κράτη μέλη που αντιτάχθηκαν στο νομικό πλαίσιο της Ένωσης για τελωνειακές παραβιάσεις και κυρώσεις να επανεξετάσουν τη θέση του προκειμένου να επιτευχθεί η ταχεία επίλυση του προβλήματος αυτού·

IV.Διαδικασία και λήψη αποφάσεων

125.  υπενθυμίζει ότι για την έκδοση του κανονισμού για το ΠΔΠ απαιτείται η έγκριση του Κοινοβουλίου· τονίζει, επιπλέον, ότι το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο είναι δύο ισότιμα σκέλη της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής κατά την έγκριση του ετήσιου προϋπολογισμού της ΕΕ, ενώ η τομεακή νομοθεσία για τη θέσπιση της συντριπτικής πλειονότητας των προγραμμάτων της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των χρηματοδοτικών κονδυλίων τους, αποφασίζεται σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία· αναμένει, ως εκ τούτου, μια διαδικασία λήψης αποφάσεων για το επόμενο ΠΔΠ που να διασφαλίζει τον ρόλο και τα προνόμια του Κοινοβουλίου, όπως ορίζονται στις Συνθήκες· τονίζει ότι ο κανονισμός για το ΠΔΠ δεν είναι το κατάλληλο σημείο για αλλαγές στον δημοσιονομικό κανονισμό της ΕΕ· παροτρύνει την Επιτροπή να υποβάλει χωριστή πρόταση για την αναθεώρηση του δημοσιονομικού κανονισμού της ΕΕ, όποτε υπάρχει ανάγκη να γίνουν αλλαγές στις κανονιστικές ρυθμίσεις·

126.  εκφράζει την προθυμία του να αρχίσει αμέσως διαρθρωμένο διάλογο με την Επιτροπή και το Συμβούλιο σχετικά με το ΠΔΠ μετά το 2020 με σκοπό να διευκολυνθούν οι διαπραγματεύσεις που θα ακολουθήσουν και να καταστεί δυνατή η επίτευξη συμφωνίας μέχρι το τέλος της τρέχουσας κοινοβουλευτικής περιόδου· είναι πρόθυμο να συζητήσει τις θέσεις που εκτίθενται στο παρόν ψήφισμα με το Συμβούλιο, προκειμένου να καταστεί δυνατή η καλύτερη κατανόηση των προσδοκιών του Κοινοβουλίου για το προσεχές ΠΔΠ·

127.  υπογραμμίζει ότι, ενόψει των προτάσεων που πρόκειται να υποβάλει η Επιτροπή τον Μάιο 2018, εντός ενός έτους θα πρέπει να ληφθεί επίσημη απόφαση σχετικά με το προσεχές ΠΔΠ· θεωρεί ότι, παρά την αρχική καθυστέρηση στην παρουσίαση των προτάσεων της Επιτροπής, θα πρέπει να υπάρξει έγκαιρη συμφωνία για το πλαίσιο για την περίοδο μετά το 2020, προκειμένου να σταλεί ένα σημαντικό πολιτικό μήνυμα όσον αφορά την ικανότητα της Ένωσης για την περαιτέρω οικοδόμηση συναίνεσης για το μέλλον της ΕΕ, καθώς και σχετικά με τα αντίστοιχα χρηματοδοτικά μέσα· τονίζει ότι αυτό το χρονοδιάγραμμα θα διευκολύνει, μεταξύ άλλων, την ταχεία έγκριση όλων των τομεακών κανονισμών, καθιστώντας με αυτόν τον τρόπο δυνατή την χωρίς καθυστέρηση έναρξη των νέων προγραμμάτων την 1η Ιανουαρίου 2021· υπενθυμίζει ότι, στα προηγούμενα δημοσιονομικά πλαίσια, τα νέα προγράμματα ουσιαστικά ξεκίνησαν μερικά χρόνια μετά από την έναρξη της περιόδου·

128.  θεωρεί ότι το νεοεκλεγόμενο Κοινοβούλιο μπορεί, ενεργώντας με απόλυτη πλειοψηφία των βουλευτών που το απαρτίζουν, να ζητήσει από την Επιτροπή, μέσα σε έξι μήνες από τις ευρωεκλογές, να προτείνει αναθεώρηση της τομεακής νομοθεσίας για τη θέσπιση των διάδοχων προγραμμάτων της ΕΕ για το προσεχές ΠΔΠ, που είχε εγκριθεί από το προηγούμενο νομοθετικό σώμα.

129.  υπογραμμίζει, ως εκ τούτου, την ανάγκη να ξεκινήσουν χωρίς καθυστέρηση ουσιαστικές συζητήσεις μεταξύ των τριών θεσμικών οργάνων· τονίζει ότι όλα τα στοιχεία του κανονισμού για το ΠΔΠ, συμπεριλαμβανομένων των ανώτατων ορίων του ΠΔΠ, θα συμπεριλαμβάνονται στις διαπραγματεύσεις για το ΠΔΠ και ότι θα πρέπει να παραμείνουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων μέχρι τη σύναψη τελικής συμφωνίας· υπενθυμίζει, εν προκειμένω, την κριτική στάση που τήρησε το Κοινοβούλιο έναντι της διαδικασίας που οδήγησε στην έγκριση του τρέχοντος ΠΔΠ και τον κυρίαρχο ρόλο που ανέλαβε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σε αυτήν τη διαδικασία, αποφασίζοντας αμετάκλητα για ορισμένα στοιχεία, στα οποία συμπεριλαμβάνονται τα ανώτατα όρια του ΠΔΠ και διάφορες διατάξεις σχετικά με μια σειρά τομεακές πολιτικές·

130.  είναι της άποψης ότι οι διαδικασίες που αφορούν τις επικείμενες διαπραγματεύσεις για το ΠΔΠ, και ιδίως τη συμμετοχή του Κοινοβουλίου στα διάφορα στάδια της διαδικασίας αυτής, θα πρέπει να συμφωνηθούν χωρίς καθυστέρηση κατά τη διάρκεια της Βουλγαρικής Προεδρίας και πριν από την παρουσίαση των προτάσεων για το ΠΔΠ· αναμένει, στο πλαίσιο αυτό, ότι η Επιτροπή θα παράσχει εγκαίρως στο Κοινοβούλιο πληροφορίες ανάλογου επιπέδου με αυτές που παρέχει στο Συμβούλιο· φρονεί ότι οι ρυθμίσεις αυτές θα πρέπει ενδεχομένως να κατοχυρωθούν στη ΔΣ, όπως γίνεται και με την ετήσια διαδικασία του προϋπολογισμού·

131.  θεωρεί ότι η απαίτηση ομοφωνίας για την έγκριση του κανονισμού του ΠΔΠ αποτελεί πραγματικό εμπόδιο για τη διαδικασία· καλεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να ενεργοποιήσει εν προκειμένω τη ρήτρα γέφυρας που ορίζεται στο άρθρο 312 παράγραφος 2 ΣΛΕΕ ούτως ώστε να επιτραπεί η έγκριση του κανονισμού του ΠΔΠ με ειδική πλειοψηφία· υπενθυμίζει, επιπλέον, ότι μπορεί επίσης να ενεργοποιηθεί η γενική ρήτρα γέφυρας του άρθρου 48 παράγραφος 7 ΣΕΕ, προκειμένου να εφαρμοστεί η συνήθης νομοθετική διαδικασία· τονίζει ότι η μετάβαση στην ψηφοφορία με ειδική πλειοψηφία για την έγκριση του κανονισμού για το ΠΔΠ θα ήταν σύμφωνη με τη διαδικασία λήψης απόφασης για την έγκριση ουσιαστικά όλων των πολυετών προγραμμάτων της ΕΕ, καθώς και για την ετήσια διαδικασία έγκρισης του προϋπολογισμού της ΕΕ·

o
o   o

132.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στα λοιπά ενδιαφερόμενα θεσμικά όργανα και οργανισμούς, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884.
(2) ΕΕ L 163 της 24.6.2017, σ. 1.
(3) ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0309.
(5) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0401.
(6) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0010.
(7) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0363.
(8) ΕΕ L 282 της 19.10.2016, σ. 1.
(9) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0076.

Τελευταία ενημέρωση: 6 Νοεμβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου