Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2018/2630(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B8-0168/2018

Arutelud :

PV 15/03/2018 - 8.1
CRE 15/03/2018 - 8.1

Hääletused :

PV 15/03/2018 - 10.1
CRE 15/03/2018 - 10.1

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2018)0079

Vastuvõetud tekstid
PDF 177kWORD 55k
Neljapäev, 15. märts 2018 - Strasbourg
Olukord Maldiividel
P8_TA(2018)0079RC-B8-0168/2018

Euroopa Parlamendi 15. märtsi 2018. aasta resolutsioon olukorra kohta Maldiividel (2018/2630(RSP))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone olukorra kohta Maldiividel, eelkõige 16. septembri 2004. aasta(1), 30. aprilli 2015. aasta(2), 17. detsembri 2015. aasta(3) ja 5. oktoobri 2017. aasta resolutsiooni(4),

–  võttes arvesse Euroopa välisteenistuse pressiesindaja 2. veebruari 2018. aasta avaldust Maldiivide ülemkohtu 1. veebruari 2018. aasta otsuse kohta(5) ning 6. veebruari 2018. aasta avaldust olukorra kohta Maldiividel(6),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu delegatsiooni 30. jaanuari 2018. aasta ühist kohapealset avaldust, mis tehti kokkuleppel Colombos paiknevate ja Maldiividele akrediteeritud ELi missioonijuhtidega parlamendiliikme Faris Maumooni uue vahistamise kohta(7);

–  võttes arvesse kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelist pakti, millega Maldiivid on ühinenud,

–  võttes arvesse majanduslike, sotsiaalsete ja kultuuriliste õiguste rahvusvahelist pakti, millega Maldiivid on samuti ühinenud,

–  võttes arvesse surmanuhtlust käsitlevaid ELi suuniseid,

–  võttes arvesse Lõuna-Aasia riikidega suhtlemiseks loodud Euroopa Parlamendi delegatsiooni ametlikku lähetust Maldiividele 29.–31. oktoobril 2017,

–  võttes arvesse ÜRO inimõiguste ülemvoliniku Zeid Ra’ad Al Husseini 7. veebruari 2018. aasta avaldust,

–  võttes arvesse Lõuna‑Aasia riikidega suhtlemiseks loodud Euroopa Parlamendi delegatsiooni juhatuse 6. veebruari 2018. aasta avaldust olukorra kohta Maldiividel,

–  võttes arvesse välisasjade nõukogu järeldusi Maldiivide kohta, mille nõukogu võttis vastu oma 26. veebruaril 2018. aastal toimunud 3598. kohtumisel,

–  võttes arvesse inimõiguste ülddeklaratsiooni,

–  võttes arvesse ÜRO peasekretäri kohtumist Maldiivi Vabariigi välisministri Mohamed Asimiga 28. septembril 2017, kus ta väljendas muret poliitilise olukorra pärast riigis,

–  võttes arvesse Rahvusvahelise Juristide Liidu (UIA) 7. märtsi 2018. aasta avaldust, milles liit väljendas tõsist muret õigusriigi olukorra ja kohtusüsteemi sõltumatuse pärast Maldiividel,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 135 lõiget 5 ja artikli 123 lõiget 4,

A.  arvestades, et 2008. aastal toimunud esimesed demokraatlikud valimised ja uue põhiseaduse vastuvõtmine andsid palju lootust, et Maldiividel kaob aastakümneid kestnud autoritaarne riigikord ja liigutakse demokraatliku süsteemi suunas, kuid hiljutised arengud ohustavad tõsiselt selle eesmärgi saavutamist;

B.  arvestades, et opositsioonipartei liikmete, sõltumatute ajakirjanike ja inimõiguslaste teatel on sagenenud ametivõimude, politsei ja äärmusrühmituste ähvardused ja rünnakud; arvestades, et on väljendatud muret Maldiivide äärmiselt politiseeritud kohtusüsteemi pärast, mis on aastate jooksul kuritarvitanud oma võimu ning tegutsenud parajasti võimul oleva partei huvides ja opositsioonipoliitikute vastu; arvestades, et üha rohkem on tõendeid selle kohta, et president Abdulla Yameen Abdul Gayoomi (edaspidi president Yameeni) poliitiliste vastaste suhtes esitatud kriminaalsüüdistused võivad olla poliitiliselt motiveeritud; arvestades, et endine president Maumoon Abdul Gayoom vahistati veebruaris 2018;

C.  arvestades, et presidendivalimiste esimene voor toimub kavakohaselt septembris 2018; arvestades, et president on kutsunud rahvusvahelist üldsust valimisprotsessi jälgima;

D.  arvestades, et 1. veebruaril 2018 tühistas Maldiivide ülemkohus oma otsusega juhtivate poliitikute suhtes algatatud kriminaalmenetluse ja tunnistas, et nende kohtuprotsessid olid ebaõiglased; arvestades, et otsusega nõuti üheksa isiku viivitamatut vabastamist, sealhulgas kaheksa opositsiooni esindavat poliitilist juhti ja eksiilis viibiv Mohamed Nasheed, ning 12 parlamendist välja arvatud parlamendiliikme mandaadi ennistamist; arvestades, et valitsus säilitab parlamendis enamuse seni, kuni 12 parlamendiliiget on mandaadist ilma jäetud;

E.  arvestades, et 5. veebruaril 2018, pärast ülemkohtu otsust, kuulutas president Yameen välja 15‑päevase erakorralise seisukorra; arvestades, et erakorralise seisukorra väljakuulutamisega peatati suur hulk põhiseaduses sätestatud inimõigusi ja põhivabadusi, sealhulgas rahumeelse kogunemise õigus ning ebaseadusliku vahistamise ja kinnipidamise keeld;

F.  arvestades, et ülemkohtu kaks eesistujat, sealhulgas ülemkohtunik, vahistati, mistõttu ülejäänud eesistuvatel kohtunikel tuli algne määrus tühistada; arvestades, et kohtusüsteemi sõltumatust ilmselgelt eirates peetakse kohtunikke ja poliitilisi vastaseid meelevaldselt kinni;

G.  arvestades, et vaatamata sadade kodanike rahumeelsetele meeleavaldustele pikendas parlament 20. veebruaril 2018 erakorralist seisukorda veel 30 päeva võrra, mida Maldiivide peaprokurör põhiseadusvastaseks pidas, kuid mille ülemkohus jõusse jättis; arvestades, et kvoorumi puudumise tõttu suruti hääletus erakorralise seisukorra pikendamiseks parlamendis läbi;

H.  arvestades, et välisasjade nõukogu on murega jälginud olukorra hiljutist halvenemist Maldiividel ning kutsub riigis kõiki, eelkõige õiguskaitsejõude, üles tegutsema vaoshoitult; arvestades, et ÜRO Inimõiguste Nõukogu 37. istungjärgul 8. märtsil 2018 üle 40 riigi, sealhulgas kõigi ELi liikmesriikide poolt esitatud ühisavalduses kutsutakse Maldiivide valitsust üles taastama põhiseaduslikke õigusi ja kohtusüsteemi sõltumatust, väljendatakse toetust riigi parlamendi nõuetekohasele toimimisele ning nõutakse tungivalt, et valitsus vabastaks poliitvangid ja nende perekonnad;

I.  arvestades, et kodanikuühiskonna aktivistid ja inimõiguste kaitsjad Maldiividel puutuvad jätkuvalt kokku äärmuslaste ähvarduste ja hirmutamisega, samuti ametivõimude poolse ahistamisega, nagu juhtus Maldiivide demokraatiavõrgustiku tegevdirektori Shahindha Ismailiga, kelle vastu avaldati uudisteartikleid, tehti tapmisähvardusi ja algatati politseiuurimine, sest ta astus üles usulise äärmusluse ja radikaliseerumise vastu;

J.  arvestades, et president Yameen on korduvalt kinnitanud oma kavatsust võtta riikliku karistusena uuesti kasutusele hukkamine, mis teeks lõpu 60 aastat kestnud moratooriumile; arvestades, et Maldiivide seadused lubavad rahvusvahelist õigust rikkudes määrata alaealistele edasilükatud surmanuhtluse, mis viiakse täide, kui alaealine saab 18‑aastaseks; arvestades, et vähemalt kolmel juhul, eelkõige Murrath Ahmedi, Ahmed Hussein Humaami ja Mohamed Nabeeli juhtumiga seoses on Maldiivide ülemkohus kinnitanud surmanuhtluse karistuseks süüdimõistetutele, kelle kohtuprotsessil ei järgitud rahvusvaheliselt tunnustatud õiglase kohtupidamise standardeid ja keda ähvardab nüüd iga hetk hukkamine;

K.  arvestades, et Maldiivid on viimastel aastatel kaldunud radikaalse islami suunas; arvestades, et muret tekitab ka radikaalsete islamistide kasvav sõjakus ning väidetavalt ISISega liitunud radikaliseerunud noorte meeste ja naiste suur arv;

L.  arvestades, et International Federation of Journalists (IFJ), Piirideta Reporterid (RSF) ning ajakirjanike kaitse komitee (CPJ) avaldasid 15. veebruaril 2018 ühisavalduse, milles väljendatakse sügavat muret meedia- ja ajakirjandusvabaduse vastu suunatud piirangute ja ähvarduste pärast Maldiividel; arvestades, et 4. veebruaril 2018 kutsus valitseva erakonna Maldiivide Progressiivse Partei (PPM) asejuht Abdul Raheem Abdullah julgeolekujõude üles viivitamata sulgema telekanalit Raajje TV, kuna see annab eetriaega opositsioonijuhtidele;

M.  arvestades, et ELil on Maldiividega pikaajalised suhted, eelkõige sellises valdkonnas nagu võitlus kliimamuutustega, ning igal aastal reisivad sajad tuhanded Euroopa turistid Maldiividele;

1.  väljendab sügavat muret tõsise ja aina halveneva poliitilise ja inimõiguste olukorra pärast Maldiividel, ning president Yameeni ja tema valitsuse üha autoritaarsema võimu pärast; võtab rahuloluga teadmiseks nõukogu 26. veebruari 2018. aasta järeldused Maldiivide kohta;

2.  kutsub Maldiivide valitsust üles viivitamata lõpetama erakorralise seisukorra, austama institutsioone ja nende pädevust, nagu on ette nähtud põhiseaduses, ja austama kõigi inimeste põhiõigusi, sealhulgas õigust sõna- ja kogunemisvabadusele, ning õigusriigi põhimõtet; väljendab kasvavat muret valitsuse hiljutise tegevuse pärast, mis tõsiselt kahjustab ja õõnestab demokraatiat ning on vastuolus Maldiivide põhiseaduse ja riigi rahvusvaheliste inimõigusalaste kohustustega; mõistab hukka ajakirjanike, blogipidajate ja inimõiguslaste jätkuva hirmutamise ja ähvardamise Maldiividel; nõuab tungivalt, et Maldiivide ametivõimud tagaksid riigis kõigi kodanikuühiskonna aktivistide, inimõiguslaste ja meediatöötajate turvalisuse, et võimaldada neil teha oma tööd ohutult ja takistamatult, uurida nende ähvardamist ning võtta toimepanijad vastutusele; mõistab hukka poliitiliste oponentide mahasurumise Maldiividel ning kutsub valitsust üles loobuma kõikidest süüdistustest kõigi poliitilistel põhjustel kinnipeetavate vastu ning vabastama nad viivitamata ja tingimusteta;

3.  tunneb heameelt Maldiivide ülemkohtu 1. veebruari 2018. aasta otsuse üle tühistada kriminaalasjad juhtivate poliitikute vastu ja ennistada 12 parlamendiliiget ametisse; kutsub Maldiivide ametivõime üles kohtuotsust täitma;

4.  mõistab kindlalt hukka igasuguse Maldiivide ülemkohtu töö häirimise ja kohtu eesistujate vahistamised; nõuab nende viivitamatut ja tingimusteta vabastamist; on mures täitev-, kohtu- ja muude võimude lahususe põhimõtte üha suurema murenemise pärast Maldiividel; kutsub vastutavaid ametiasutusi üles võtma viivitamata meetmeid, et taastada ja säilitada riigi põhiseaduses sätestatud põhimõtted;

5.  kordab oma üleskutset Maldiivide valitsusele tagada kohtusüsteemi sõltumatus ja erapooletus ning kõigi kodanike õigus õiglasele ja läbipaistvale, ilma poliitiliste mõjutusteta kohtumenetlusele; mõistab hukka Maldiivide ülemkohtu töö häirimise ning kohtuametnike ja kohtunike vastased meetmed; palub valitsusel tagada, et advokaadid saaksid täita kõiki oma ametiülesandeid ilma hirmutamise, takistamise, ahistamise ja ebakohase sekkumiseta;

6.  kordab oma üleskutset Maldiivide valitsusele alustada kaasavat dialoogi kõikide erakondade juhtidega; tuletab meelde, et selline dialoog sillutab teed usaldusväärsete, läbipaistvate ja kaasavate valimiste korraldamisele; on seisukohal, et EL peaks selle dialoogi puhul aktiivselt toetama ÜRO vahendustegevust;

7.  kutsub piirkondlikke osalisi üles tegema koostööd ELi riikidega, et saavutada Maldiividel poliitiline ja demokraatlik stabiilsus;

8.  on seisukohal, et ainus viis peatada demokraatia, inimõiguste ja vabaduste olukorra halvenemine Maldiividel on tõeline dialoog, milles osalevad kõik erakonnad ja teised kodanikuühiskonna liidrid; on samuti seisukohal, et esimese sammuna leppimise suunas peab valitsus vabastama kõik praegu kinni peetavad opositsioonipoliitikud;

9.  väljendab uuesti ELi kindlat vastuseisu surmanuhtlusele kõikidel juhtudel ja ilma eranditeta; mõistab teravalt hukka avalduse surmanuhtluse taaskehtestamisest Maldiividel ning nõuab tungivalt, et riigi valitsus ja parlament peaksid kinni surmanuhtluse moratooriumist, mis on kehtinud juba üle 60 aasta; nõuab surmanuhtluse ülemaailmset kaotamist ning kutsub valitsust üles tühistama kõik alaealistele määratud surmanuhtlused ning keelustama alaealiste õigusrikkujate hukkamise;

10.  kritiseerib teravalt asjaolu, et Maldiividel on rangelt karistatav muu kui islami usu järgimine; tunneb muret, et usulise ühtsuse seadust kasutatakse Maldiividel sõnavabaduse piiramiseks;

11.  väljendab muret mõju pärast, mida praegune olukord võib ühtlasi avaldada välismaalastest elanike ja külastajate turvalisusele; palub asepresidendil ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgel esindajal, ELi delegatsioonil Maldiividel ja liikmesriikide delegatsioonidel kooskõlastada tihedalt oma sellesisulisi reisinõuandeid;

12.  nõuab, et kõik meelevaldselt kinnipeetud isikud, kellest paljud on ajakirjanikud ja rahumeelsed protestijad, vabastataks viivitamata ja tingimusteta; mõistab hukka igasuguse jõu kasutamise ametiasutuste poolt; kutsub üles kõiki Maldiivide ametivõime, eriti õiguskaitseorganeid, tegutsema vaoshoitult; kutsub ametivõime üles uurima kõiki neid, keda kahtlustatakse kuritegude toimepanemises, ning võtma nad vastutusele;

13.  kutsub ELi üles kasutama kõiki tema käsutuses olevaid vahendeid, et edendada inimõiguste ja demokraatlike põhimõtete austamist Maldiividel, sealhulgas ühe võimalusena peatama ELi finantsabi andmise, kuni riigis taastatakse õigusriiklus ja järgitakse demokraatlikke põhimõtteid; kutsub nõukogu üles võtma kasutusele sihipärased meetmed ja sanktsioonid nende vastu, kes rikuvad riigis inimõigusi, ning külmutama Maldiivide valitsuse teatavate liikmete ja neid toetavate, Maldiivide juhtivatesse äriringkondadesse kuuluvate ettevõtjate varad välismaal ning kehtestama neile reisikeelu;

14.  kutsub Maldiivide valitsust üles kohtusüsteemi põhjalikult reformima, et tagada kohtunike erapooletus, taastada peaprokuröri sõltumatus, ning austama nõuetekohast menetlust ja õigust õiglasele, erapooletule ja sõltumatule kohtumenetlusele;

15.  võtab teadmiseks, et põhiseaduse kohaselt peavad valimised toimuma 2018. aastal; rõhutab, et viivitamatult tuleb võtta meetmeid tagamaks, et need valimised oleksid läbipaistvad ja usaldusväärsed, et valijatel oleks tõeline valik ja et erakonnad saaksid vabalt kampaaniaid korraldada;

16.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, nõukogule, komisjonile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele, ÜRO peasekretärile ja Maldiivide valitsusele.

(1) ELT C 140E, 9.6.2005, lk 165.
(2) ELT C 346, 21.9.2016, lk 60.
(3) ELT C 399, 24.11.2017, lk 134.
(4) Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2017)0383.
(5) https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/39275/statement-spokesperson-decision-supreme-court-maldives_en.
(6) https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/39413/statement-spokesperson-situation-maldives_en.
(7) https://eeas.europa.eu/delegations/sri-lanka/39021/joint-local-statement-renewed-arrest-mp-faris-maumoon_en.

Viimane päevakajastamine: 31. oktoober 2018Õigusteave - Privaatsuspoliitika