Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/2630(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B8-0168/2018

Debatter :

PV 15/03/2018 - 8.1
CRE 15/03/2018 - 8.1

Omröstningar :

PV 15/03/2018 - 10.1
CRE 15/03/2018 - 10.1

Antagna texter :

P8_TA(2018)0079

Antagna texter
PDF 175kWORD 48k
Torsdagen den 15 mars 2018 - Strasbourg
Situationen på Maldiverna
P8_TA(2018)0079RC-B8-0168/2018

Europaparlamentets resolution av den 15 mars 2018 om situationen på Maldiverna (2018/2630(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om situationen i Maldiverna, särskilt resolutionerna av den 16 september 2004(1), den 30 april 2015(2), den 17 december 2015(3) och den 5 oktober 2017(4),

–  med beaktande av uttalandena från utrikestjänstens talesperson av den 2 februari 2018 om beslutet från Maldivernas högsta domstol av den 1 februari 2018(5), och av den 6 februari 2018 om situationen i Maldiverna(6),

–  med beaktande av det gemensamma lokala uttalandet av den 30 januari 2018 från Europeiska unionens delegation i överenskommelse med EU:s beskickningschefer i Colombo med ackreditering i Maldiverna om att parlamentsledamot Faris Maumoon gripits på nytt(7),

–  med beaktande av den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter, som Maldiverna är part i,

–  med beaktande av den internationella konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, som Maldiverna är part i,

–  med beaktande av EU:s riktlinjer om dödsstraffet,

–  med beaktande av den officiella resa till Maldiverna som Europaparlamentets delegation för förbindelserna med länderna i Sydasien gjorde den 29–31 oktober 2017,

–  med beaktande av det uttalande som Zeid Ra’ad al-Hussein, FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter, gjorde den 7 februari 2018,

–  med beaktande av uttalandet av den 6 februari 2018 från presidiet för Europaparlamentets delegation för Sydasien om situationen i Maldiverna,

–  med beaktande av rådets (utrikes frågor) slutsatser om Maldiverna, som antogs av rådet vid dess 3598:e möte den 26 februari 2018,

–  med beaktande av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna,

–  med beaktande av det möte som hölls mellan FN:s generalsekreterare och Mohamed Asim, Republiken Maldivernas utrikesminister, den 28 september 2017, vid vilket oro uttrycktes över den politiska situationen i landet,

–  med beaktande av uttalandet från det internationella advokatsamfundet (UIA) av den 7 mars 2018, i vilket det uttryckte djup oro över rättsstatsprincipen och rättsväsendets oberoende i Maldiverna,

–  med beaktande av artiklarna 135.5 och 123.4 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Efter det första demokratiska valet 2008 och antagandet av en ny konstitution fanns det stora förhoppningar om att Maldiverna skulle övervinna decennier av auktoritärt styre och gå mot ett demokratiskt system, men den senaste tidens utveckling innebär ett allvarligt hot mot att en sådan utveckling blir verklighet.

B.  Oppositionspartimedlemmar, oberoende journalister och människorättsförsvarare rapporterar om ökande hot och angrepp från myndigheter, polis och extremistgrupper. Det har yppats farhågor om Maldivernas ytterst politiserade domstolsväsen, som i åratal missbrukat sina befogenheter och agerat till förmån för det parti som sitter vid makten i dag, och gått emot oppositionspolitiker. Det finns alltmer som tyder på att brottsåtalet mot de politiska meningsmotståndarna till president Abdulla Yameen Abdul Gayoom (nedan kallad president Yameen) kan ha varit politiskt motiverat. Landets tidigare president Maumoon Abdul Gayoom greps i februari 2018.

C.  Första omgången i presidentvalet kommer att äga rum i september 2018. Presidenten har uppmanat det internationella samfundet att observera valprocessen.

D.  Den 1 februari 2018 ogiltigförklarades de straffrättsliga förfarandena mot ledande politiker genom ett beslut av Maldivernas högsta domstol som medgav att rättegångarna mot dem inte hade varit rättvisa. I beslutet gavs order om en omedelbar frigivning av nio personer, varav åtta politiska oppositionsledare, däribland Mohamed Nasheed som befinner sig i exil, och återupptagande av tolv avstängda parlamentsledamöter. Regeringen har majoritet i parlamentet så länge de tolv parlamentsledamöterna är fråntagna sina platser.

E.  Till följd av högsta domstolens beslut utfärdade president Yameen den 5 februari 2018 ett femton dagar långt undantagstillstånd. I och med att undantagstillståndet utlystes slopades många av de mänskliga rättigheter och grundläggande friheter som finns fastställda i konstitutionen, däribland rätten att delta i fredliga sammankomster och friheten från olagligt gripande och kvarhållande.

F.  Två av de presiderande domarna, däribland högsta domstolens ordförande, greps, vilket ledde till att de övriga presiderande domarna fick ogiltigförklara den ursprungliga ordern. Medlemmar av domarkåren och politiska motståndare har godtyckligt frihetsberövats, vilket tydligt strider mot rättsväsendets oberoende.

G.  Trots de fredliga protesterna, i vilka hundratals medborgare deltog, förlängdes undantagstillståndet den 20 februari 2018 med ytterligare 30 dagar, en åtgärd som ansågs strida mot konstitutionen av Maldivernas allmänna åklagare, men som bifölls av högsta domstolen. Omröstningen om en förlängning av undantagstillståndet tvingades igenom av ett parlament som inte var beslutsmässigt.

H.  Med oro har rådet (utrikes frågor) följt den senaste tidens försämring av läget i Maldiverna och uppmanar alla i landet, särskilt de brottsbekämpande styrkorna, att agera med återhållsamhet. Ett gemensamt uttalande gjordes på vägnar av 40 länder, däribland EU:s samtliga medlemsstater, vid människorättsrådets 37:e sammanträde den 8 mars 2018, som uppmanade Maldivernas regering att återupprätta de konstitutionella rättigheterna och domstolarnas oberoende, uttryckte sitt stöd för ett korrekt fungerande parlament i landet och vädjade till regeringen att frige politiska fångar och deras familjer.

I.  Aktivister från det civila samhället och människorättsförsvarare i Maldiverna hotas och trakasseras ständigt av extremister, och upplever rättsliga trakasserier från myndigheternas sida, som i fallet med Shahindha Ismail, verkställande direktör för Maldivian Democracy Network, som blev föremål för nyhetsartiklar, dödshot och en polisutredning på grund av sina kampanjer mot religiös fundamentalism och radikalisering.

J.  President Yameen har gång på gång tillkännagett sin avsikt att återuppta avrättningar med statens godkännande, vilket skulle innebära slutet på ett sextioårigt moratorium. I strid med internationell rätt tillåter Maldiverna att underåriga döms till döden med fördröjd verkan, varvid straffet verkställs när personen i fråga uppnår 18 års ålder. Maldivernas högsta domstol har åtminstone i tre fall, nämligen fallen med Hussein Humaam Ahmed, Ahmed Murrath och Mohamed Nabeel, bekräftat dödsdomar efter rättegångar där internationellt erkända normer för rättvisa rättegångar inte följts, och som nu riskerar att avrättas inom kort.

K.  Maldiverna har under de senaste åren rört sig i riktning mot en radikal version av islam. Det finns också farhågor om att radikal och militant islamism växer sig allt starkare, och om att många radikaliserade unga män och kvinnor påstås ha anslutit sig till Isis.

L.  Internationella journalistfederationen (IFJ), Reportrar utan gränser och Kommittén för skydd av journalister gjorde ett gemensamt uttalande den 15 februari 2018 och uttryckte sin djupa oro över de restriktioner och hot som förekommer mot medier och pressfriheten i Maldiverna. Den 4 februari 2018 uppmanade Abdul Raheem Abdullah, vice partiledare för det styrande progressiva partiet i Maldiverna (Progressive Party of Maldives, PPM), säkerhetsstyrkorna att omedelbart stänga tv-stationen Raajje TV, eftersom den anklagades för att ge sändningstid åt oppositionsledarna.

M.  EU har sedan länge förbindelser med Maldiverna, särskilt på områden som rör kampen mot klimatförändringarna, och hundratusentals europeiska turister reser varje år dit.

1.  Europaparlamentet uttrycker sin djupa oro över den allvarliga och förvärrade politiska situationen och människorättssituationen i Maldiverna och det alltmer auktoritära styret under presidenten Yameen och hans regering. Parlamentet noterar med tillfredsställelse rådets slutsatser om Maldiverna av den 26 februari 2018.

2.  Europaparlamentet uppmanar Maldivernas regering att omedelbart häva undantagstillståndet, respektera institutionernas och deras befogenheter som finns fastställda i konstitutionen, och att respektera de grundläggande rättigheterna för alla människor, inklusive rätten till yttrande- och mötesfrihet samt rättsstatsprincipen. Parlamentet uttrycker sin växande oro över de åtgärder som nyligen vidtagits av regeringen, som allvarligt skadar och undergräver demokratin och strider mot Maldivernas konstitution och landets internationella förpliktelser i fråga om mänskliga rättigheter. Parlamentet fördömer den fortsatta skrämseltaktiken och hoten mot journalister, bloggare och människorättsförsvarare i Maldiverna. Parlamentet vädjar till de maldiviska myndigheterna att garantera säkerheten för alla aktivister från det civila samhället, människorättsförsvarare och mediearbetare i landet, så att de kan utföra sina arbetsuppgifter på ett säkert sätt och utan hinder, och så att hoten mot dem kan utredas och förövarna lagföras. Parlamentet beklagar djupt tillslagen mot politiska meningsmotståndare i Maldiverna och uppmanar regeringen att dra tillbaka alla anklagelser mot samtliga som hålls fångna av politiska skäl och att omedelbart och villkorslöst frige dem.

3.  Europaparlamentet välkomnar den maldiviska högsta domstolen beslut av den 1 februari 2018 om att ogiltigförklara straffrättsliga förfaranden mot ledande politiker och att återuppta tolv ledamöter i parlamentet. Parlamentet uppmanar de maldiviska myndigheterna att rätta sig efter domstolens beslut.

4.  Europaparlamentet fördömer kraftfullt all inblandning i den maldiviska högsta domstolens arbete och gripandena av de presiderande domarna. Parlamentet kräver att de omedelbart och ovillkorligt försätts på fri fot. Parlamentet är oroat över den tilltagande nedbrytningen av principen om åtskillnad mellan den verkställande makten, den rättsliga makten och andra makter i Maldiverna. Parlamentet uppmanar de ansvariga myndigheterna att omedelbart vidta åtgärder för att återupprätta och upprätthålla de principer som finns fastställda i landets konstitution.

5.  Europaparlamentet uppmanar än en gång regeringen att säkerställa ett fullständigt fritt och opartiskt rättsväsen och att garantera alla medborgare rätten till ett rättvist och öppet rättsväsen, som är fritt från politiskt inflytande. Parlamentet fördömer inblandningen i högsta domstolens arbete och de åtgärder som vidtagits mot rättsväsendet och domare. Parlamentet uppmanar regeringen att garantera att advokater kan utöva samtliga sina yrkessysslor utan hotelser, hinder, trakasserier eller orättmätig inblandning.

6.  Europaparlamentet upprepar sin uppmaning till Maldivernas regering att inleda en inkluderande dialog med ledarna för samtliga politiska partier. Parlamentet påminner om att sådana dialoger banar väg för ett trovärdigt, öppet och inkluderande val. Parlamentet anser att EU bör fortsätta att aktivt stödja FN i arbetet med att underlätta en sådan dialog.

7.  Europaparlamentet uppmanar regionala aktörer att samarbeta med EU-länderna för att hjälpa till att skapa politisk och demokratisk stabilitet i Maldiverna.

8.  Europaparlamentet anser att det enda sättet att vända den försämrade situationen för demokrati, mänskliga rättigheter och friheter i Maldiverna är genom en process med seriös dialog där alla politiska partier och andra ledare från civilsamhället får medverka. Parlamentet anser vidare att, som ett första steg på väg mot försoning, måste regeringen frige alla oppositionspolitiker som för närvarande hålls fängslade.

9.  Europaparlamentet upprepar EU:s avgjorda motstånd mot dödsstraffet i samtliga fall och utan undantag. Parlamentet fördömer skarpt tillkännagivandet om att dödsstraffet ska återinföras på Maldiverna och uppmanar med kraft Maldivernas regering och parlament att visa aktning för det moratorium för dödsstraffet som funnits i över 60 år. Parlamentet efterlyser ett universellt avskaffande av dödsstraffet och uppmanar regeringen att upphäva alla åtal som kan medföra dödsstraff för ungdomsbrottslingar och förbjuda alla avrättningar av dem.

10.  Europaparlamentet kritiserar i skarpa ordalag att utövande av icke-muslimska religioner bestraffas hårt i Maldiverna. Parlamentet uttrycker oro över att lagen om religiös enhet används för att begränsa yttrandefriheten i Maldiverna.

11.  Europaparlamentet är bekymrat över de följder som det nuvarande läget kan få även för utländska invånare och besökare, inbegripet turister. Parlamentet uppmanar vice ordföranden/unionens höga representant, EU:s delegation till Maldiverna och medlemsstaternas delegationer att i detta avseende samordna sina reserekommendationer noga.

12.  Europaparlamentet yrkar på att alla personer som godtyckligt frihetsberövats, varav många är journalister och fredliga demonstranter, omedelbart och villkorslöst ska friges. Parlamentet fördömer alla former av våld som utövas av myndigheterna. Alla maldiviska myndigheter, särskilt brottsbekämpande myndigheter, uppmanas att agera med återhållsamhet. Parlamentet uppmanar myndigheterna att utreda alla personer som misstänks vara ansvariga för de brott som begåtts och att ställa dem till svars.

13.  Europaparlamentet uppmanar EU att göra fullt bruk av alla instrument som EU har till sitt förfogande för att främja respekten för mänskliga rättigheter och demokratiska principer i Maldiverna, också genom att eventuellt dra in EU:s finansiella stöd till landet i väntan på att rättsstatsprincipen återinförs och demokratiska principer respekteras. Parlamentet uppmanar rådet att införa riktade åtgärder och sanktioner mot dem som undergräver de mänskliga rättigheterna i landet, och att frysa de tillgångar i utlandet som innehas av vissa ledamöter av Maldivernas regering och av de mest prominenta bland de personer inom affärskretsar i Maldiverna som stöder dem, samt att belägga dem med reseförbud.

14.  Europaparlamentet uppmanar Maldivernas regering att genomföra en genomgripande reform av rättsväsendet, att upprätta en opartisk rättstjänstkommission, att återställa den allmänna åklagarens oberoende och respektera rättvisans behöriga gång samt rätten till en rättvis, opartisk och oberoende rättegång.

15.  Europaparlamentet erkänner att enligt konstitutionen ska valet hållas under 2018. Parlamentet betonar att omedelbara åtgärder bör vidtas för att se till att dessa val är öppna och trovärdiga, att väljarna ges en verklig valmöjlighet och att partierna ska kunna genomföra sina kampanjer fritt.

16.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, rådet, kommissionen och medlemsstaternas regeringar och parlament samt till FN:s generalsekreterare och Maldivernas regering.

(1) EUT C 140 E, 9.6.2005, s. 165.
(2) EUT C 346, 21.9.2016, s. 60.
(3) EUT C 399, 24.11.2017, s. 134.
(4) Antagna texter, P8_TA(2017)0383.
(5) https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/39275/statement-spokesperson-decision-supreme-court-maldives_en
(6) https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/39413/statement-spokesperson-situation-maldives_en
(7) https://eeas.europa.eu/delegations/sri-lanka/39021/joint-local-statement-renewed-arrest-mp-faris-maumoon_en

Senaste uppdatering: 31 oktober 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy