Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2018/2631(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B8-0159/2018

Forhandlinger :

PV 15/03/2018 - 8.2
CRE 15/03/2018 - 8.2

Afstemninger :

PV 15/03/2018 - 10.2

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0080

Vedtagne tekster
PDF 178kWORD 54k
Torsdag den 15. marts 2018 - Strasbourg Endelig udgave
Anholdelse af menneskerettighedsforkæmpere i Sudan, navnlig sagen om Sakharovprismodtageren Salih Mahmoud Osman
P8_TA(2018)0080RC-B8-0159/2018

Europa-Parlamentets beslutning af 15. marts 2018 om anholdelsen af menneskerettighedsforkæmpere i Sudan, navnlig sagen vedrørende Sakharovprismodtageren Salih Mahmoud Osman (2018/2631(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om Sudan,

–  der henviser til den erklæring, der den 9. februar 2018 blev afgivet af næstformanden, som er ansvarlig for Sakharovprisnetværket og af formanden for dets Underudvalg om Menneskerettigheder, om Sakharovprismodtageren Salih Mahmoud Osman,

–  der henviser til den lokale erklæring af 11. januar 2018, der blev afgivet af EU-ambassadernes missionschefer om de nylige demonstrationer i Khartoum,

–  der henviser til FN's Sikkerhedsråds resolution 2400 (2018), der blev vedtaget på den 8177. samling den 8. februar 2018,

–  fer henviser til erklæring af 31. januar 2018 afgivet af formanden for FN's Sikkerhedsråd i forbindelse med Sikkerhedsrådets behandling af et punkt med titlen "Reports of the Secretary-General on the Sudan and South Sudan" (Generalsekretærens rapporter om Sudan og Sydsudan),

–  der henviser til den erklæring, der blev afgivet i Khartoum den 9. oktober 2017 af FN's faste og humanitære koordinator i Sudan om bortførelsen af en humanitær hjælpearbejder i Darfur,

–  der henviser til den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder,

–  der henviser til artikel 5 i verdenserklæringen om menneskerettigheder og artikel 7 den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder, som begge fastslår, at ingen må underkastes tortur eller grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf,

–  der henviser til den erklæring, der den 27. juni 2016 blev afgivet af talsmanden for næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik (NF/HR), om den sudanesiske regerings bekendtgørelse af en fire måneders ensidig indstilling af fjendtlighederne,

–  der henviser til den reviderede Cotonou-partnerskabsaftale,

–  der henviser til det afrikanske charter om menneskers og folks rettigheder fra juni 1981,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 135, stk. 5, og artikel 123, stk. 4,

A.  der henviser til, at situationen i Sudan fortsat udgør en trussel mod den internationale fred og sikkerhed i regionen; der henviser til, at de sudanesiske myndigheder har slået hårdt ned på fredelige protester, civilsamfundet og menneskerettighedsforkæmpere;

B.  der henviser til, at mindst 140 medlemmer af oppositionspartier, menneskerettighedsforkæmpere, studerende og kvindesagsforkæmpere er blevet arresteret og tilbageholdt af den nationale sudanesiske efterretnings- og sikkerhedstjeneste (NISS) i forbindelse med sporadiske protester, der begyndte i Sudan den 7. januar 2018, mod en stigning i fødevare- og medicinpriser; der henviser til, at protesterne er blevet mødt med en uforholdsmæssigt stor magtanvendelse fra de sudanesiske styrkers side, hvilket medførte, at en demonstrant blev dræbt og adskillige andre kvæstet, og at der desuden blev slået hårdt ned på journalister og aktivister overalt i landet; der henviser til, at sammenstød i januar og februar 2018 er de seneste eksempler på konstante menneskerettighedskrænkelser i landet;

C.  der henviser til, at de anholdte omfatter politiske modstandere, og at tre ledere af Det Sudanesiske Kongresparti er blevet vilkårligt anholdt og tilbageholdt; der henviser til, at andre anholdte modstandere omfatter Mohamed Mukhtar al-Khatib, politisk sekretær for det sudanesiske kommunistparti, Mohamed Abdalla Aldoma, næstformand for National Umma Party, Mohamed Farouk Salman, ledende medlem af Sudan National Alliance, og to medlemmer af det sudanske kommunistpartis centralkomité, Mohieldeen Eljalad og Sidgi Kaballo;

D.  der henviser til, at sudanesiske NISS-styrker arresterede Salih Mahmoud Osman — næstformand i advokatforbundet i Darfur og medlem af foreningen af demokratiske advokater, en menneskerettighedsadvokat, der har fremmet gennemførelsen af retsstatsprincippet og har slået til lyd for retlige reformer ved hjælp af Sudans nationalforsamling, og modtager af Sakharovprisen 2007 — på hans eget advokatkontor den 1. februar 2018; der henviser til, at han for nylig blev overført til Dabak-fængslet, 20 km nord for Khartoum, og at myndighederne har afvist at give oplysninger om hans sundhed og har nægtet at lade hans advokat og familie besøge ham;

E.  der henviser til, at lederen af EU's delegation til Sudan efter anholdelsen af Salih Mahmoud Osman indledte en demarche over for det sudanesiske udenrigsministerium, og at EU's særlige repræsentant for menneskerettigheder, Stavros Lambridinis, fremsatte en appel til den 37. samling i FN's Menneskerettighedsråd den 27. februar 2018;

F.  der henviser til, at en række kvindelige aktivister ligeledes er blevet offer for denne masseanholdelseskampagne; der henviser til, at kvindesagsforkæmpere udsættes for seksuel vold, forfølgelse og voldelig afstraffelse fra de statslige sikkerhedsstyrkers side; der henviser til, at kvindeorganisationer holdes under nøje overvågning og kæmper mod love, der generelt diskriminerer kvinder;

G.  der henviser til, at den sudanesiske regering i midten af februar 2018 bekendtgjorde løsladelsen af 80 fanger, herunder Rawa Jaafar Bakhit, Nahid Jabrallah, Amel Habani, Hanan Hassan Khalifa og Mohamed Abdalla Aldoma efter mishandling under tilbageholdelsen; der henviser til, at lederen af NISS gjorde løsladelsen af andre tilbageholdte betinget af deres løfte om at holde op med at organisere protester; der henviser til, at sådanne erklæringer er i strid med Sudans internationale forpligtelser på menneskerettighedsområdet; der imidlertid henviser til, at adskillige fremtrædende menneskerettighedsaktivister og politiske aktivister fra oppositionen stadig er i fængsel, herunder Salih Osman og Amjeed Fareed, en menneskerettighedsforkæmper, som har været tilbageholdt i Khartoum siden den 18. januar 2018; der henviser til, at de tilbageholdte ikke er blevet sigtet for nogen forbrydelse og ikke er blevet stillet for en domstol;

H.  der henviser til, at menneskerettighedsforkæmpere og civilsamfundsorganisationer, herunder advokater og advokatsammenslutninger, spiller en central rolle for at sikre demokrati, menneskerettigheder, retsstatsforhold, stabilitet og bæredygtig udvikling;

I.  der henviser til, at civilsamfundsorganisationers og politiske oppositionspartiers virksomhed er kraftigt begrænset, og at NISS forhindrer civilsamfundsorganisationer og oppositionspartier i at afholde mange arrangementer; der henviser til, at internationale NGO'er regelmæssigt er blevet udvist af landet og er genstand for pres og intimidering fra regeringens side;

J.  der henviser til, at loven om national sikkerhed fra 2010 og ændringen af artikel 151 i forfatningen, der blev vedtaget den 5. januar 2015, har givet NISS vidtrækkende anholdelses- og fængslingsbeføjelser, der gør det muligt at tilbageholde mistænkte så længe som fire og en halv måned uden nogen form for domstolskontrol; der henviser til, at disse beføjelser angiveligt anvendes til vilkårligt at arrestere og tilbageholde personer, der i mange tilfælde underkastes tortur og andre former for mishandling; der henviser til, at NISS-ansatte i kraft af den samme lov har immunitet med hensyn til retsforfølgning for alle handlinger, der er begået i forbindelse med udøvelsen af deres hverv, hvilket har skabt en kultur af generel straffrihed;

K.  der henviser til, at Sudans regering i maj 2016 afviste FN's henstillinger om at ophæve bestemmelserne om straffrihed i loven om national sikkerhed fra 2010 og sørge for, at der iværksættes uafhængige undersøgelser med henblik på retsforfølgning af folkeretlige forbrydelser og menneskerettighedskrænkelser begået af medlemmer af NISS, de væbnede styrker og politiet;

L.  der henviser til, at adskillige af de menneskerettighedsforkæmpere, der har været tilbageholdt, har været udsat for tortur og mishandling; der henviser til, at personer, der varetægtsfængsles af NISS i særlig grad risikerer at blive udsat for mishandling; der henviser til, at NISS er kendt for sin mishandling og tortur af varetægtsfængslede;

M.  der henviser til, at den stadige vold, der udøves af regeringsstyrker, regeringsvenlige militser og regeringsfjendtlige væbnede grupper, er baggrund for vedvarende chikane, vilkårlige anholdelser og isolationsfængsling samt den tortur af menneskerettighedsforkæmpere, som angiveligt udøves af sudanesiske militære styrker og sikkerhedsstyrker;

N.  der henviser til, at Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (EU-Udenrigstjenesten) har erklæret en lempelse af USA's sanktioner som et vigtigt led i de samlede bestræbelser på at reintegrere Sudan i det internationale samfund, og har signaleret, at EU er parat til at bistå Sudan i denne proces; der henviser til, at den sudanesiske regering i december 2017, under den første mission til Sudan, som Parlamentets Underudvalg om Menneskerettigheder nogen sinde har foretaget, udtrykte vilje til at genoptage forbindelserne med det internationale samfund; der henviser til, at Salih Mahmoud Osman ved flere lejligheder har besøgte EU-institutioner, herunder Europa-Parlamentet, med henblik på at give udtryk for kraftigt forbehold med hensyn til EU's genoptagelse af forbindelserne med Sudan;

O.  der henviser til, at de sudanesiske myndigheder forhindrede Mohamed Abdalla Aldoma i at rejse og beslaglagde hans pas, mens han var på vej til Kairo til medicinsk behandling den 8. marts 2018 efter mishandling under tilbageholdelsen;

P.  der henviser til, at Sudan indtager en plads som nr. 174 ud af 180 i det internationale pressefrihedsindeks; der henviser til, at presse- og mediefriheden fortsat begrænses kraftigt af myndighederne og af presse- og publikationsloven, der indeholder restriktioner såsom censur, beslaglæggelse og konfiskation af aviser, lukning af medier og spærringer af internettet; der henviser til, at aviser regelmæssigt censureres og konfiskeres, efter at de er blevet trykt, hvilket medfører økonomiske sanktioner ud over de politiske sanktioner;

Q.  der henviser til, at retten til religionsfrihed fortsat begrænses, og at loven kriminaliserer apostasi, blasfemi og konvertering fra islam til andre religioner; der henviser til, at journalist Shamael al-Nur, der arbejder for dagbladet Al-Tayyar, den 21. februar 2018 blev tiltalt for apostasi, fordi han havde skrevet en leder om nedskæringer i de nationale sundhedsudgifter, og at denne tiltale normalt medfører dødsstraf i Sudan;

R.  der henviser til, at Den Internationale Straffedomstol har udstedt arrestordre på den sudanesiske præsident Omar Hassan Ahmad al-Bashir den 4. marts 2009 og den 12. juli 2010;

1.  giver udtryk for dyb bekymring over den fortsatte forfølgelse af menneskerettighedsforkæmpere og civilsamfundet i Sudan, navnlig med hensyn til krænkelser af ytringsfriheden, retten til at demonstrere, forsamlingsfriheden og religionsfriheden, samt intimideringen af menneskerettighedsforkæmpere, journalister og NGO'er, der modsætter sig regimet;

2.  opfordrer til øjeblikkelig og betingelsesløs løsladelse af Sakharovprismodtageren Salih Mahmoud Osman samt alle andre menneskerettighedsforkæmpere, civilsamfundsaktivister og oppositionsaktivister, som bliver tilbageholdt udelukkende som følge af deres lovlige og fredelige indsats til forsvar for menneskerettigheder og demokrati;

3.  fordømmer på det kraftigste brugen af tortur og mishandling over for tilbageholdte personer; understreger, at forholdene for alle tilbageholdte skal overholde internationale standarder, herunder FN's grundprincipper for beskyttelse af alle personer under enhver form for tilbageholdelse eller fængsling;

4.  opfordrer de sudanesiske myndigheder til at undersøge brugen af vold mod fredelige demonstranter, tortur og mishandling samt at bringe gerningsmændene for retten; understreger, at enhver påstået oplysning, der er indsamlet som følge af tortur og mishandling, aldrig må kunne antages som bevis i retssager;

5.  beklager de målrettede angreb på og misbrug af alle menneskerettighedsforkæmpere og aktivister i Sudan og opfordrer myndighederne til under alle omstændigheder at sikre, at de er i stand til at udføre deres legitime aktiviteter på menneskerettighedsområdet uden frygt for repressalier og uden nogen restriktioner, herunder juridisk chikane;

6.  opfordrer indtrængende den sudanesiske regering til omgående at sætte en stopper for krænkelserne af politiske oppositionspartiers og menneskerettighedsforkæmperes ytrings-, forenings- og forsamlingsfrihed; opfordrer til, at de grundlæggende menneskerettigheder for alle mennesker i Sudan overholdes og beskyttes;

7.  udtrykker sin bekymring over de fortsatte og hyppige krænkelser af kvinders rettigheder i Sudan, særlig med hensyn til artikel 152 straffeloven; opfordrer de sudanesiske myndigheder til snarest muligt at undertegne og ratificere konventionen om afskaffelse af alle former for diskrimination imod kvinder;

8.  understreger sit fortsatte engagement i beskyttelsesmekanismen for menneskerettighedsforkæmpere i fare; opfordrer EU-Udenrigstjenesten til at fortsætte med at forbedre sin gennemførelse af EU's retningslinjer om menneskerettighedsforkæmpere ved fuldt ud at anvende alle forhåndenværende midler i Sudan; understreger, at EU-delegationerne skal prioritere støtte i deres lokale indkaldelser af forslag under det europæiske instrument for demokrati og menneskerettigheder (EIDHR) for de mest udsatte menneskerettighedsforkæmpere og dermed sikre en effektiv og målrettet støtte;

9.  anmoder om, at EU-Udenrigstjenesten og EU's delegation i Sudan rapporterer tilbage til Parlamentet om de foranstaltninger, der er truffet for at yde beskyttelse og støtte til menneskerettighedsforkæmpere; opfordrer til fælles indsats fra EU's og medlemsstaternes side til støtte for menneskerettighedsforkæmpere, der er i fare;

10.  gentager, at det er yderst vigtigt, at centrale love, herunder loven om national sikkerhed fra 2010 og love til regulering af medierne og civilsamfundet, revideres og reformeres for at bringe dem på linje med internationale standarder, der overholder ytrings-, forsamlings- og foreningsfriheden;

11.  minder Sudan om dets forpligtelser som medlem af FN og opfordrer indtrængende Sudan til at overholde FN's Sikkerhedsråds resolution 1593 (2005), som kræver samarbejde med Den Internationale Straffedomstol (ICC); gentager sit krav om, at Sudans præsident Omar al-Bashir overholder folkeretten i overensstemmelse med de konventioner og traktater, som Sudan er part i, og støtter Den Internationale Straffedomstols rolle i forfølgelsen af anklagerne mod ham for krigsforbrydelser, forbrydelser mod menneskeheden og folkedrab;

12.  opfordrer indtrængende Sudan til at sikre respekt for menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder i overensstemmelse med verdenserklæringen om menneskerettigheder og FN's erklæring om menneskerettighedsforkæmpere;

13.  deler Salih Mahmoud Osmans betænkeligheder om, at det nuværende fokus på migration kan aflede EU's opmærksomhed fra menneskerettighedsspørgsmål;

14.  opfordrer derfor EU-Udenrigstjenesten til på ny at udsende erklæringer som reaktion på statslige aktørers og militsers omfattende menneskerettighedskrænkelser samt erklæringer vedrørende civilsamfundets stadigt mindre råderum med henblik på at vise, at EU fortsat er dybt bekymret over menneskerettighedssituationen i Sudan;

15.  opfordrer kraftigt til, at EU og dets medlemsstater sikre, at gennemførelsen af projekter med de sudanesiske myndigheder overholder princippet om ikke at gøre skade, hvilket vil udelukke samarbejde med aktører, som er ansvarlige for krænkelser af menneskerettighederne;

16.  opfordrer EU og dets medlemsstater til at yde støtte til dem i Sudan, der reelt søger ændringer, og at yde civilsamfundets organisationer teknisk bistand og kapacitetsopbygningsprogrammer for at forbedre deres bestræbelser på at fremme menneskerettighederne og deres kapacitet for så vidt angår retsstatsprincippet og sætte dem i stand til at bidrage mere effektivt til forbedring af menneskerettighedssituationen i Sudan;

17.  opfordrer EU og dets medlemsstater til at fortsætte deres engagement med hensyn til at støtte de bestræbelser, der udfoldes af Den Afrikanske Union for at bringe fred til Sudan og det sudanske folk; udtrykker i denne henseende sin støtte til forlængelsen af mandatet for FN's og Den Afrikanske Unions mission i Darfur (UNAMID) frem til juni 2018;

18.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, Sudans regering, Den Afrikanske Union, FN's generalsekretær, formændene for Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU og Det Panafrikanske Parlament (PAP).

Seneste opdatering: 31. oktober 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik