Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/2631(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B8-0159/2018

Debatter :

PV 15/03/2018 - 8.2
CRE 15/03/2018 - 8.2

Omröstningar :

PV 15/03/2018 - 10.2

Antagna texter :

P8_TA(2018)0080

Antagna texter
PDF 174kWORD 48k
Torsdagen den 15 mars 2018 - Strasbourg
Gripandet av människorättsförsvarare i Sudan, särskilt fallet med Sacharovpristagaren Salih Mahmoud Osman
P8_TA(2018)0080RC-B8-0159/2018

Europaparlamentets resolution av den 15 mars 2018 om gripandet av människorättsförsvarare i Sudan, särskilt fallet med Sacharovpristagaren Salih Mahmoud Osman (2018/2631(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om Sudan,

–  med beaktande av uttalandet av den 9 februari 2018 från vice talmannen, ansvarig för Sacharovnätverket, och ordföranden för underutskottet för mänskliga rättigheter om Sacharovpristagaren Salih Mahmoud Osman,

–  med beaktande av det lokala uttalandet av den 11 januari 2018 från beskickningscheferna vid EU:s ambassader om den senaste tidens protester i Khartoum,

–  med beaktande av FN:s säkerhetsråds resolution 2400 (2018), som antogs vid dess 8 177:e sammanträde den 8 februari 2018,

–  med beaktande av uttalandet av den 31 januari 2018 från ordföranden för FN:s säkerhetsråd i samband med säkerhetsrådets behandling av punkten om ”generalsekreterarens rapporter om Sudan och Sydsudan”,

–  med beaktande av uttalandet av FN:s lokala och humanitära samordnare i Sudan om bortförandet av en biståndsarbetare i Darfur, som utfärdades i Khartoum den 9 oktober 2017,

–  med beaktande av den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter,

–  med beaktande av artikel 5 i den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna och artikel 7 i den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter, som båda slår fast att ingen får utsättas för tortyr eller grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning,

–  med beaktande av uttalandet av den 27 juni 2016 från vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik om den sudanesiska regeringens tillkännagivande av ett ensidigt, fyra månader långt upphörande av fientligheter,

–  med beaktande av det reviderade Cotonouavtalet,

–  med beaktande av Afrikanska stadgan om mänskliga och folkens rättigheter från juni 1981,

–  med beaktande av artiklarna 135.5 och 123.4 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Situationen i Sudan fortsätter att utgöra ett hot mot den internationella freden och mot säkerheten i regionen. De sudanesiska myndigheterna har slagit till hårt mot fredliga demonstranter, civilsamhället och människorättsförsvarare.

B.  I samband med de sporadiska protester mot prishöjningarna på livsmedel och läkemedel som inleddes på olika håll i Sudan den 7 januari 2018 har minst 140 medlemmar av oppositionspartier, människorättsförsvarare, studenter och kvinnorättsaktivister gripits och häktats av den sudanesiska underrättelse- och säkerhetstjänsten (NISS). Protesterna har bemötts med övervåld av de sudanesiska styrkorna – varvid en demonstrant avlidit och flera andra sårats – utöver ett landsomfattande tillslag mot journalister och aktivister. Sammandrabbningarna i januari och februari 2018 är de senaste exemplen på kontinuerliga övergrepp i landet.

C.  Bland de gripna återfinns politiska motståndare, och tre ledare för Sudans kongressparti greps och häktades på godtycklig väg. Andra motståndare som greps var bland annat Mohamed Mukhtar al-Khatib, politisk sekreterare för Sudans kommunistparti, Mohamed Abdalla Aldoma, vice ordförande för Nationella ummapartiet, Mohamed Farouk Salman, framträdande medlem av Sudans nationella allians samt Mohieldeen Eljalad och Sidgi Kaballo, två medlemmar av centralkommitténs för Sudans kommunistparti.

D.  Salih Mahmoud Osman, som är vice ordförande för Darfurs advokatsamfund, medlem av föreningen för demokratiska jurister, en människorättsadvokat som har verkat för införande av rättsstatens principer och förespråkat rättsliga reformer genom Sudans nationalförsamling samt mottagare av Sacharovpriset 2007, greps av de sudanesiska NISS-styrkorna på sin advokatbyrå den 1 februari 2018. Han förflyttades nyligen till fängelset i Dabak, 20 km norr om Khartoum, och myndigheterna har vägrat att lämna någon information om hans hälsotillstånd och inte tillåtit besök av hans advokat och familj.

E.  Efter gripandet av Salih Mahmoud Osman ingav chefen för EU:s Sudandelegation en démarche till Sudans utrikesministerium, och EU:s särskilde representant för mänskliga rättigheter, Stavros Lambrinidis, riktade en vädjan till det 37:e sammanträdet i FN:s råd för mänskliga rättigheter den 27 februari 2018.

F.  Flera kvinnliga aktivister har också blivit föremål för dessa massgripanden. Försvarare av kvinnors rättigheter utsätts för sexuellt våld, rättsliga åtgärder och våldsamma straff av regeringens säkerhetsstyrkor. Kvinnoorganisationer hålls under sträng uppsikt och kämpar mot lagar som i allmänhet är diskriminerande mot kvinnor.

G.  I mitten av februari 2018 tillkännagav Sudans regering frigivandet av 80 häktade personer, däribland Rawa Jaafar Bakhit, Nahid Jabrallah, Amel Habani, Hanan Hassan Khalifa och Mohamed Abdalla Aldoma, sedan misshandel förekommit i häktet. Ett frigivande av andra häktade förutsatte enligt chefen för NISS en utfästelse från deras sida att sluta organisera protester. Sådana uttalanden är i strid med Sudans internationella åtaganden om mänskliga rättigheter. Flera framstående människorättsförsvarare och aktiva politiska motståndare sitter dock kvar i fängelse, däribland Osman Salih och Amjeed Fareed, en människorättsförsvarare som suttit häktad i Khartoum sedan den 18 januari 2018. De häktade har inte åtalats för något brott och har inte ställts inför någon domstol.

H.  Människorättsförsvarare och civilsamhällesorganisationer, däribland advokater och advokatsamfund, spelar en central roll i säkerställandet av demokrati, mänskliga rättigheter, rättsstatliga principer, stabilitet och hållbar utveckling.

I.  Civilsamhällesorganisationernas och de politiska oppositionspartiernas verksamhet är kraftigt kringskuren, och NISS hindrar dem från att genomföra åtskilliga evenemang. Internationella icke-statliga organisationer utvisas regelbundet ur landet och utsätts för påtryckningar och trakasserier från regeringens sida.

J.  Lagen om nationell säkerhet från 2010 och ändringen från den 5 januari 2015 av artikel 151 i konstitutionen har gett vittgående gripande- och häktningsbefogenheter åt NISS, som till och med kan hålla misstänkta häktade i upp till 4,5 månader utan möjlighet till domstolsprövning. Det förekommer anklagelser om att dessa befogenheter utnyttjas för att godtyckligt gripa och häkta personer som i många fall utsätts för tortyr och annan misshandel. Enligt samma lag kan NISS-anställda inte åtalas för gärningar som de begått i tjänsteutövningen, vilket har skapat ett klimat av allmän straffrihet.

K.  I maj 2016 avvisade Sudan FN:s rekommendationer om att slopa straffrihetsbestämmelserna i 2010 års lag om nationell säkerhet och att garantera oberoende utredningar för att åtal för folkrättsbrott och människorättskränkningar ska kunna väckas mot medlemmar av NISS, de väpnade styrkorna och polisen.

L.  Flera av de frihetsberövade människorättsförsvararna har utsatts för tortyr och misshandel. De fångar som hålls av NISS löper särskilt stor risk att misshandlas.

M.  Det ihållande våld som utövas av regeringsstyrkor, regeringsvänliga milisgrupper och väpnade regeringsfientliga grupper utgör bakgrunden till kontinuerliga trakasserier, godtyckliga gripanden, frihetsberövanden med placering i isoleringscell och påstådd tortyr av människorättsförsvarare från sudanesiska militär- och säkerhetsstyrkors sida.

N.  Europeiska utrikestjänsten har meddelat att lättnader i USA:s sanktioner är ett viktigt steg i de övergripande insatserna för att återintegrera Sudan i världssamfundet och att EU står redo att ledsaga Sudan i denna process. I samband med att parlamentets underutskott för mänskliga rättigheter för allra första gången besökte Sudan i december 2017 uttryckte den sudanesiska regeringen sin beredvillighet att återknyta banden till världssamfundet. Salih Mahmoud Osman har vid flera tillfällen besökt EU-institutioner, däribland Europaparlamentet, för att uttrycka starka invändningar mot EU:s förnyade kontakter med Sudan.

O.  De sudanesiska myndigheterna hindrade Mohamed Aldoma från att resa och beslagtog hans pass medan han var på väg till Kairo för läkarbehandling den 8 mars 2018 efter att ha misshandlats i häkte.

P.  Sudan ligger på plats 174 av 180 i det internationella pressfrihetsindexet. Press- och mediefriheten är fortsatt kraftigt kringskuren av myndigheterna och genom press- och publikationslagen, som innehåller restriktioner såsom censur, beslagtagande och konfiskering av tidningar, stängning av medieföretag och nedsläckning av internet. Tidningar censureras och konfiskeras regelbundet efter att de har tryckts, vilket innebär att ekonomiska sanktioner läggs till de politiska.

Q.  Religionsfriheten är alltjämt begränsad, och lagen kriminaliserar apostasi, hädelse och konvertering från islam till andra religioner. Den 21 februari 2018 anklagades journalisten Shamael al-Nur från dagstidningen Al-Tayyar för apostasi efter att ha skrivit en ledarartikel om de minskade nationella utgifterna på vårdområdet. Anklagelsen är förenad med dödsstraff i Sudan.

R.  Internationella brottmålsdomstolen utfärdade arresteringsordrar mot den sudanesiske presidenten Omar Hassan Ahmad al-Bashir den 4 mars 2009 och den 12 juli 2010.

1.  Europaparlamentet uttrycker djup oro över de fortgående förföljelserna av människorättsaktivister och det civila samhället i Sudan, inte minst med avseende på yttrande-, demonstrations-, mötes- och religionsfriheten, samt trakasserierna mot människorättsförsvarare, journalister och icke-statliga organisationer som motsätter sig regimen.

2.  Europaparlamentet kräver ett omedelbart och villkorslöst frigivande av Sacharovpristagaren Salih Mahmoud Osman och av alla andra människorättsförsvarare, civilsamhällesaktivister och oppositionsaktivister som sitter frihetsberövade enbart på grund av sitt legitima och fredliga arbete till skydd för mänskliga rättigheter och demokrati.

3.  Europaparlamentet fördömer i skarpast möjliga ordalag bruket av tortyr och misshandel mot frihetsberövade personer. Parlamentet framhåller att förhållandena för alla frihetsberövade måste vara förenliga med internationella normer, däribland samtliga FN-principer om skydd av alla personer som på något sätt är frihetsberövade eller fängslade.

4.  Europaparlamentet uppmanar de sudanesiska myndigheterna att utreda bruket av våld mot fredliga demonstranter samt tortyr och misshandel och att ställa förövarna inför rätta. Parlamentet poängterar att förment information som samlats in till följd av tortyr och misshandel aldrig får tillåtas som bevisning i rättsliga förfaranden.

5.  Europaparlamentet beklagar djupt att alla människorättsförsvarare och aktivister görs till måltavla och utsätts för övergrepp i Sudan, och uppmanar myndigheterna att under alla omständigheter garantera deras möjlighet att utöva sitt legitima arbete utan rädsla för repressalier och fritt från alla begränsningar, inklusive rättsliga trakasserier.

6.  Europaparlamentet uppmanar med kraft den sudanesiska regeringen att omedelbart upphöra med kränkningarna av politiska oppositionspartiers och människorättsförsvarares rätt till yttrande-, förenings- och mötesfrihet. Parlamentet kräver att alla människors grundläggande mänskliga rättigheter i Sudan ska respekteras och skyddas.

7.  Europaparlamentet framhåller med oro de kontinuerliga och frekventa kränkningarna av kvinnors rättigheter i Sudan, inte minst med avseende på artikel 152 i strafflagen. Parlamentet uppmanar de sudanesiska myndigheterna att utan dröjsmål underteckna och ratificera FN:s konvention om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor.

8.  Europaparlamentet framhåller sitt fortsatta engagemang för skyddsmekanismen för riskutsatta människorättsförsvarare. Parlamentet uppmanar utrikestjänsten att fortsätta att förbättra sin tillämpning av EU:s riktlinjer om människorättsförsvarare genom att till fullo utnyttja alla medel den förfogar över i Sudan. Parlamentet poängterar att EU:s delegationer i sina lokala förslagsinfordringar inom ramen för det europeiska instrumentet för demokrati och mänskliga rättigheter (EIDMR) måste prioritera stöd till de mest riskutsatta människorättsförsvararna och därigenom säkra ändamålsenligt och riktat stöd.

9.  Europaparlamentet begär att utrikestjänsten och EU:s Sudandelegation rapporterar tillbaka till parlamentet om åtgärder som vidtagits för att ge skydd och stöd åt människorättsförsvarare. Parlamentet efterlyser samfällt stöd från EU och medlemsstaterna för riskutsatta människorättsförsvarare.

10.  Europaparlamentet framhåller på nytt den överordnade betydelsen av att centrala lagar, bland annat 2010 års lag om nationell säkerhet och lagar som reglerar medierna och det civila samhället, ses över och reformeras för att bli förenliga med internationella normer som slår vakt om yttrande-, mötes- och föreningsfriheten.

11.  Europaparlamentet erinrar Sudan om dess skyldigheter som FN-medlem och uppmanar med kraft landet att efterleva FN:s säkerhetsråds resolution 1593 (2005), som kräver samarbete med Internationella brottmålsdomstolen (ICC). Parlamentet upprepar sitt krav att Sudans president Omar al-Bashir ska efterleva folkrätten i enlighet med de konventioner och fördrag som Sudan är part i, och stöder ICC:s roll när det gäller åtalen mot honom för krigsförbrytelser, brott mot mänskligheten och folkmord.

12.  Europaparlamentet uppmanar med kraft Sudan att säkerställa respekten för de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna i enlighet med den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna och FN:s förklaring om försvarare av de mänskliga rättigheterna.

13.  Europaparlamentet delar Salih Mahmoud Osmans oro att dagens fokus på migration kan avleda EU:s uppmärksamhet från människorättsfrågor.

14.  Europaparlamentet uppmanar därför utrikestjänsten att åter börja utfärda uttalanden som svar på utbredda människorättskränkningar begångna av statliga företrädare och miliser samt uttalanden om civilsamhällets krympande manöverutrymme för att visa att EU är fortsatt djupt bekymrat över människorättssituationen i Sudan.

15.  Europaparlamentet begär med eftertryck att EU och dess medlemsstater ser till att projekt tillsammans med de sudanesiska myndigheterna genomförs under iakttagande av principen om att inte göra någon skada, vilket skulle omöjliggöra samarbete med ansvariga för människorättskränkningar.

16.  Europaparlamentet uppmanar EU och dess medlemsstater att stödja dem i Sudan som verkligen vill ha till stånd en förändring och att förse civilsamhällesorganisationer med tekniskt bistånd och kapacitetsuppbyggande program för att stärka deras förfäktande av mänskliga rättigheter och deras rättsstatliga kapacitet och göra det möjligt för dem att bidra på ett effektivare sätt till en förbättrad människorättssituation i Sudan.

17.  Europaparlamentet uppmanar EU och dess medlemsstater att fortsätta sitt åtagande att stödja Afrikanska unionens ansträngningar att bringa fred till Sudan och det sudanesiska folket. Parlamentet uttrycker i detta sammanhang sitt stöd för förlängningen av mandatet för FN:s och Afrikanska unionens gemensamma uppdrag i Darfur (Unamid) fram till juni 2018.

18.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, Sudans regering, Afrikanska unionen, FN:s generalsekreterare, medordförandena för den gemensamma parlamentariska AVS–EU-församlingen samt Panafrikanska parlamentet.

Senaste uppdatering: 31 oktober 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy