Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/2266(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0055/2018

Внесени текстове :

A8-0055/2018

Разисквания :

PV 14/03/2018 - 21
CRE 14/03/2018 - 21

Гласувания :

PV 15/03/2018 - 10.5

Приети текстове :

P8_TA(2018)0083

Приети текстове
PDF 479kWORD 56k
Четвъртък, 15 март 2018 г. - Страсбург
Споразумение за партньорство в сектора на рибарството между ЕС и Съюза на Коморските острови: денонсиране (резолюция)
P8_TA(2018)0083A8-0055/2018

Незаконодателна резолюция на Европейския парламент от 15 март 2018 г. относно проекта на решение на Съвета за денонсиране на Споразумението за партньорство в сектора на рибарството между Европейската общност и Съюза на Коморските острови (14423/2017 – C8-0447/2017 – 2017/0241(NLE)2017/2266(INI))

Европейският парламент,

—  като взе предвид проекта на решение на Съвета (14423/2017),

—  като взе предвид Споразумението за партньорство в сектора на рибарството между Европейската общност и Съюза на Коморските острови(1),

—  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с член 43 и член 218, параграф 6, втора алинея, буква a), подточка v) от Договора за функционирането на Европейския съюз (C8-0447/2017),

—  като взе предвид своята законодателна резолюция от 15 март 2018 г(2) относно проекта на решение,

—  като взе предвид Регламент (ЕО) № 1005/2008 на Съвета от 29 септември 2008 г. за създаване на система на Общността за предотвратяване, възпиране и премахване на незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов, за изменение на регламенти (ЕИО) № 2847/93, (ЕО) № 1936/2001 и (ЕО) № 601/2004 и за отмяна на регламенти (ЕО) № 1093/94 и (ЕО) № 1447/1999(3) („Регламента за ННН риболов“), по-специално член 8, параграф 8 от него,

—  като взе предвид член 99, параграф 2 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по рибно стопанство и становището на комисията по развитие (A8-0055/2018),

А.  като има предвид, че в Споразумението за партньорство в сектора на рибарството между Европейската общност и Съюза на Коморските острови (по-долу „Коморските острови“) се предвижда възможността то да бъде прекратено от всяка от страните в случай на сериозни обстоятелства, като например неспазване на поетите от тях задължения по отношение на борбата с незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов („ННН“);

Б.  като има предвид, че незаконният риболов представлява основна заплаха за световните морски ресурси поради това, че изчерпва рибните запаси, унищожава морски местообитания, ощетява несправедливо почтените рибари и лишава от прехрана крайбрежните общности, по-специално в развиващите се страни;

В.  като има предвид, че ЕС следва да предприеме всички възможни стъпки, за да гарантира, че сключените с трети държави споразумения в областта на устойчивото рибарство носят взаимни ползи на ЕС и на съответните трети държави, включително за местното население и риболовния сектор в тях;

Г.  като има предвид, че общата цел на протокола за сключване на споразумение за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Съюза на Коморските острови е да се засили сътрудничеството в областта на рибарството между ЕС и Коморските острови в интерес на двете страни чрез установяване на рамка на партньорство, позволяваща развиване на устойчива политика в областта на рибарството, като рибните ресурси се експлоатират по устойчив начин в изключителната икономическа зона на Коморските острови, както и да се осигури подходящ дял от наличния излишък от рибните запаси, съответстващ на интересите на флотите на ЕС;

Д.  като има предвид, че първото споразумение в областта на рибарството между ЕИО и Коморските острови датира от 1988 г., и като има предвид, че на флотите на държавите – членки на ЕИО/ЕС, впоследствие беше предоставен достъп до възможности за риболов съгласно редица протоколи за изпълнение;

Е.  като има предвид, че според доклада на Конференцията на ООН за търговия и развитие, озаглавен „Риболовният износ и икономическото развитие на най-слабо развитите страни“, секторното сътрудничество не е напреднало отвъд най-базово състояние, с много слабо въздействие върху риболовната промишленост, условията на разтоварване, капацитета за мониторинг и наблюдение, научното развитие и техническото обучение на рибарите и наблюдателите; като има предвид, че цената, която ЕС плаща на Коморските острови на тон риба (риба тон) е приблизително 15% от очакваната цена на едро за тон;

Ж.  като има предвид, че Коморските острови бяха уведомени на 1 октомври 2015 г. за възможността да бъдат определени като несътрудничеща трета държава поради неупражняване на подходящ контрол върху корабите, регистрирани под знамето на Коморските острови; като има предвид, че след като е била определена като несътрудничеща държава през май 2017 г. и включена в списъка на такива държави през юли 2017 г. от ЕС, който ѝ издаде „червен картон“, страната все още не е предприела корективни мерки, необходими за решаване на установените проблеми и за борба с ННН риболов;

З.  като има предвид, че срокът на действие на предходния протокол към споразумението в областта на рибарството с Коморските острови изтече на 30 декември 2016 г. и той не беше подновен, тъй като Коморските острови не предприеха никакви действия за борба с ННН риболов; като има предвид, че съгласно този протокол беше отпуснат финансов пакет от 600 000 EUR годишно, от които 300 000 EUR бяха предназначени за подкрепа на политиката на Коморските острови в областта на рибарството с оглед насърчаване на устойчивостта и доброто управление на рибните ресурси в териториалните им води;

И.  като има предвид, че ЕС е твърдо ангажиран с борбата с незаконния риболов и всяка форма на стопанска дейност, произтичаща от него, и че този ангажимент е установен в регламента относно ННН риболов;

Й.  като има предвид, че ЕС и неговите държави членки се стремят към сътрудничество с Коморските острови в няколко сектора; като има предвид, че денонсирането на Споразумението за партньорство в областта на рибарството може да бъде отменено (ако бъдат предприети необходимите корективни мерки), и като има предвид, че денонсирането на това споразумение не изключва бъдещо договаряне на друго споразумение или на друга форма на сътрудничество в сектора на рибарството;

К.  като има предвид, че борбата срещу ННН риболов не зависи само от идентифицирането на несътрудничещи трети държави, а напротив, изисква да се намерят начини за справяне със ситуации, изведени на преден план; като има предвид, че ако не получат външна помощ, Коморските острови няма да могат да подобрят своите политики, по-специално за управление на рибните ресурси, включително по отношение на условията за разтоварване, капацитета за наблюдение и надзор, развитието на научните изследвания и техническото обучение на рибарите и наблюдателите;

Л.  като има предвид, че Програмата до 2030 г. за устойчиво развитие и Целите за устойчиво развитие (ЦУР) за първи път включват отделна цел, свързана с опазването и устойчивото използване на океаните, моретата и морските ресурси (цел 14);

1.  изразява съжаление, че Коморските острови не предприеха корективните мерки, необходими за решаване на установените проблеми и за борба с ННН риболов въпреки предупрежденията от страна на ЕС;

2.  припомня значението на ефективния контрол на държавата на флага, като липсата на такъв контрол е първопричина за ННН риболов; счита, че Коморските острови следва да изпълнят задълженията си съгласно международното право по отношение на надзора и контрола на корабите, плаващи под техен флаг; изразява твърдо убеждение, че тази липса на надзор и разрешение за риболов позволява на такива кораби да извършват безнаказано ННН риболов;

3.  счита, че Коморските острови следва да продължат да работят с ЕС и да се възползват от тази възможност за въвеждане необходимите мерки с цел да подобрят способността си за борба с незаконния риболов;

4.  изразява съжаление поради факта, че в продължение на почти 30-те години, през които действат споразуменията в областта на рибарството между ЕС и Коморските острови – един от чиито компоненти е насочен към сътрудничество и подкрепа за развитие на сектора на рибарството на Коморските острови — се оказа, че не е възможно да се постигнат по-осезаеми резултати в развитието на сектора, включително в области като капацитета за мониторинг и наблюдение, научното развитие и техническото обучение на рибарите и наблюдателите;

5.  счита, че наличните инструменти в областта на сътрудничеството за развитие, по-специално Европейският фонд за развитие (ЕФР), трябва да съответстват по-ефективно на цялостната подкрепа за развитие на капацитета в сектора на рибарството;

6.  припомня, че съгласно Споразумението за партньорство в областта на рибарството, сключено с ЕС, и други международни инструменти, както и в рамките на изпълнението на Програмата до 2030 г. и ЦУР, Коморските острови имат задължението да зачитат принципите на добро управление в сектора на рибарството и на отговорно рибарство, да поддържат рибните запаси и да опазват морската екосистема в своята изключителна икономическа зона;

7.  подчертава необходимостта от борба с ННН риболов в световен мащаб и от създаването на стимули за държавите да поемат сериозно своята отговорност и да осъществяват необходимите реформи в своя сектор на рибарството;

8.  счита, че борбата с ННН риболова не трябва да зависи изцяло от идентифицирането на несътрудничещи трети държави, както и че за да се води действителна борба с незаконния риболов във всичките му форми, е необходимо да се намерят начини да се помогне на държавите, по-специално на малките островни развиващи се държави, каквато са Коморските острови, за да им се даде възможност да променят своите политики на управление на морското дело;

9.  изразява съгласие с Комисията и Съвета относно необходимостта от прилагане на мерките, посочени в член 38, параграф 8 от Регламента за ННН риболов, за денонсиране на действащото двустранно споразумение в областта на рибарството с Коморските острови, който предвижда прекратяване на споразумението в случай на неспазване на поетите от страната ангажименти във връзка с борбата с ННН риболов;

10.  отбелязва другите последици, посочена в член 38, параграф 8 от Регламента относно ННН риболов, отнасящи се до забраните за чартиране, смяна на флага и частните споразумения, наред с другото;

11.  подчертава обаче, че такова денонсиране не трябва да означава край на сътрудничеството между ЕС и Коморските острови в сектора на рибарството; настоятелно призовава Комисията да се стреми да гарантира възможността тези отношения да бъдат възобновени възможно най-скоро, като изхожда от предпоставката, че риболовните общности и дребномащабният риболов следва да се считат за основна част от развитието на страната и че за тази цел следва да бъдат насърчавани инвестициите и техническата помощ в следните области:

   система за администриране и управление на рибарството, законодателство, институционални механизми, изграждане на капацитет по отношение на човешките ресурси (рибари, учени, инспектори и др.) и увеличаване на търговската и културната стойност на традиционните съоръжения и видове риба на Коморските острови;
   капацитет за мониторинг и научни изследвания, капацитет за опазване на крайбрежните райони и капацитет за проверки, наблюдение и контрол на качеството;
   създаване на съоръжения за охлаждане, дистрибуция и преработка на риба;
   изграждане и модернизиране на инфраструктурата за разтоварване и сигурност на пристанищата;
   насърчаване на обновяването на дребномащабния флот на Коморските острови с цел подобряване на безопасността, на времето, през което може да остане в открити води, и на риболовния капацитет.

12.  призовава за включването на клауза, съгласно която, в случай че Коморските острови преодолеят своите пропуски, процедурата ще бъде прекратена и червеният картон ще бъде оттеглен, като по този начин се даде възможност за завръщане на флота на ЕС;

13.  призовава Комисията да предприеме подходящи стъпки за възстановяване на нормалното състояние чрез подобряване на ефективността на мерките за борба с ННН риболова и създаване на възможност за завръщане на флота на ЕС в риболовната зона, след като бъдат предоговорени условията на новия протокол;

14.  призовава Комисията и Съвета, всеки в рамките на своята компетентност, да информират Парламента изцяло и незабавно за развитието на събитията, които могат да възникнат в този процес;

15.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите членки и на Съюза на Коморските острови.

(1) OВ L 290, 20.10.2006 г., стр. 7.
(2) Приети текстове, P8_TA(2018)0082.
(3) OВ L 286, 29.10.2008 г., стр. 1.

Последно осъвременяване: 6 ноември 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност