Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2017/2266(INI)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0055/2018

Předložené texty :

A8-0055/2018

Rozpravy :

PV 14/03/2018 - 21
CRE 14/03/2018 - 21

Hlasování :

PV 15/03/2018 - 10.5

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0083

Přijaté texty
PDF 348kWORD 48k
Čtvrtek, 15. března 2018 - Štrasburk
Dohoda o partnerství mezi EU a Komorami v odvětví rybolovu: vypovězení (usnesení)
P8_TA(2018)0083A8-0055/2018

Nelegislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 15. března 2018 k návrhu rozhodnutí Rady (14423/2017 – C8-0447/2017 – 2017/0241(NLE)2017/2266(INI))

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (14423/2017),

–  s ohledem na dohodu o partnerství mezi Evropským společenstvím a Komorskou unií v odvětví rybolovu(1),

–  s ohledem na žádost o udělení souhlasu, kterou předložila Rada v souladu s článkem 43 a čl. 218 odst. 6 druhým pododstavcem písm. a) Smlouvy o fungování Evropské unie (C8-0447/2017),

–  s ohledem na své legislativní usnesení ze dne 15. března 2018(2) o návrhu rozhodnutí,

–  s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1005/2008 ze dne 29. září 2008, kterým se zavádí systém Společenství pro předcházení, potírání a odstranění nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu, mění nařízení (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1936/2001 a (ES) č. 601/2004 a zrušují nařízení (ES) č. 1093/94 a (ES) č. 1447/1999(3) („nařízení o rybolovu NNN“), a zejména na čl. 8 odst. 8 uvedeného nařízení,

–  s ohledem na čl. 99 odst. 2 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rybolov a stanovisko Výboru pro rozvoj (A8-0055/2018),

A.  vzhledem k tomu, že dohoda o partnerství v odvětví rybolovu mezi Evropským společenstvím a Komorským svazem (dále jen „Komory“) stanoví, že kterákoli ze stran může dohodu ukončit v případě závažných okolností, jako je nedodržení závazků přijatých stranami v oblasti boje proti nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu (dále jen „rybolov NNN“);

B.  vzhledem k tomu, že nezákonný rybolov je jednou z největších hrozeb pro světové mořské zdroje, neboť decimuje populace ryb, ničí mořské prostředí, nespravedlivě znevýhodňuje poctivé rybáře a ničí živobytí pobřežních komunit, zejména v rozvojových zemích;

C.  vzhledem k tomu, že EU by se měla všemi možnými způsoby snažit zajistit, aby dohody o udržitelném rybolovu uzavírané s třetími zeměmi byly přínosné jak pro EU, tak i pro dotyčné třetí země a jejich místní populace a odvětví rybolovu;

D.  vzhledem k tomu, že hlavním cílem protokolu k dohodě o partnerství mezi Evropským společenstvím a Komorskou unií v odvětví rybolovu bylo posílit spolupráci mezi EU a Komorami v zájmu obou stran prostřednictvím zavedení rámce pro partnerství, jehož cílem je rozvíjet udržitelný rybolov při současném využívání rybolovných zdrojů udržitelným způsobem v komorské výlučné hospodářské zóně, jakož i zajistit přiměřený podíl dostupných přebytečných zdrojů ryb odpovídající zájmům loďstev EU;

E.  vzhledem k tomu, že první dohoda o rybolovu uzavřená mezi EHS a Komorami pochází z roku 1988, a vzhledem k tomu, že loďstvům členských států EHS/Unie byl od té doby poskytován přístup k možnostem rybolovu v rámci řady prováděcích protokolů;

F.  vzhledem k tomu, že podle zprávy UNCTAD s názvem „Vývoz ryb a hospodářský rozvoj nejméně rozvinutých zemí“ nepokročila odvětvová spolupráce nad rámec naprosto základní spolupráce a má jen velmi malý dopad na odvětví rybolovu, podmínky vykládek, kontrolu a dohled, vědecký rozvoj nebo odbornou technickou přípravu rybářů a pozorovatelů; vzhledem k tomu, že cena, kterou EU platí Komorám za tunu ryb (tuňáka), činí přibližně 15 % odhadované velkoobchodní ceny za tunu;

G.  vzhledem k tomu, že dne 1. října 2015 bylo Komorám oznámeno, že mohou být označeny za nespolupracující třetí zemi z toho důvodu, že nevykonávají dostatečnou kontrolu plavidel registrovaných pod komorskou vlajkou; vzhledem k tomu, že poté, co byla země v květnu 2017 označena jako nespolupracující země a v červenci 2017 jako taková uvedena na seznamu ze strany EU, jež jí udělila „červenou kartu“, stále nepřijala nápravná opatření nezbytná k vyřešení zjištěných problémů a k boji proti nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu;

H.  vzhledem k tomu, že předchozí protokol k dohodě o rybolovu s Komorami skončil dne 30. prosince 2016 a nebyl obnoven, protože Komory nedokázaly přijmout žádné závazky v boji proti rybolovu NNN; vzhledem k tomu, že na tento protokol byly přiděleny finanční prostředky ve výši 600 000 EUR ročně, z nichž 300 000 EUR bylo vyčleněno na podporu politiky rybolovu Komor, aby se podpořila udržitelnost a řádné řízení rybolovných zdrojů ve vodách této země;

I.  vzhledem k tomu, že EU je pevně odhodlána bojovat proti nezákonnému rybolovu a jakékoli formě podnikání, která z něj vychází, a že tento závazek je stanoven v nařízení o rybolovu NNN;

J.  vzhledem k tomu, že EU a její členské státy uskutečňují spolupráci s Komorami v několika odvětvích; vzhledem k tomu, že vypovězení dohody o partnerství v oblasti rybolovu ze strany EU může být odvoláno (pokud budou přijata nezbytná nápravná opatření), a vzhledem k tomu, že vypovězení této dohody nevylučuje budoucí jednání o jiné dohodě nebo jiné formě partnerství v odvětví rybolovu;

K.  vzhledem k tomu, že boj proti rybolovu NNN nezávisí pouze na identifikaci nespolupracujících třetích zemí, ale naopak vyžaduje, aby byly nalezeny způsoby nápravy situací, které se objevily; vzhledem k tomu, že pokud Komory neobdrží vnější pomoc, nebudou schopny zlepšit svou politiku správy moří zejména v oblasti řízení rybolovných zdrojů, a to i pokud jde o podmínky vykládek, kapacitu v oblasti sledování a kontroly, vědecký rozvoj a technickou odbornou přípravu rybářů a pozorovatelů;

L.  vzhledem k tomu, že Agenda pro udržitelný rozvoj do roku 2030 a cíle udržitelného rozvoje zahrnují poprvé cíl týkající se zachování a udržitelného využívání moří a mořských zdrojů (14. cíl);

1.  vyjadřuje politování nad tím, že Komory nepřijaly potřebná nápravná opatření k vyřešení zjištěných problémů a k boji proti rybolovu NNN, a to navzdory tomu, že je EU varovala;

2.  připomíná význam účinné kontroly státu vlajky, jejíž absence je hlavní příčinou rybolovu NNN; domnívá se, že by Komory měly plnit své závazky podle mezinárodního práva, pokud jde o dohled a kontrolu nad plavidly plujícími pod jejich vlajkou; je pevně přesvědčen, že tato absence dohledu a povolování rybolovu umožňuje těmto plavidlům beztrestně se dopouštět rybolovu NNN;

3.  zastává názor, že Komory by měly nadále spolupracovat s EU a využít této příležitosti k tomu, aby zavedly opatření nezbytná pro zlepšení své schopnosti řešit nezákonný rybolov;

4.  odsuzuje skutečnost, že za téměř 30 let dohod o rybolovu mezi EU a Komorami, které obsahovaly složku zaměřenou na spolupráci a podporu rozvoje komorského odvětví rybolovu, nebylo možné dosáhnout hmatatelnějších výsledků v oblasti rozvoje tohoto odvětví, a to ani v oblastech, jako jsou kapacita v oblasti sledování a kontroly, vědecký vývoj a technická odborná příprava rybářů a pozorovatelů;

5.  zdůrazňuje, že dostupné nástroje rozvojové spolupráce, zejména Evropský rozvojový fond (ERF), musí být účinněji propojeny s celkovou podporou rozvoje kapacit v odvětví rybolovu;

6.  připomíná, že Komory mají na základě dohody o partnerství v oblasti rybolovu podepsané s EU a dalších mezinárodních nástrojů, jakož i v rámci pro plnění Agendy pro udržitelný rozvoj 2030 a cílů udržitelného rozvoje povinnost dodržovat zásady řádné správy v odvětví rybolovu a zodpovědného rybolovu, zachovávat populace ryb a chránit mořský ekosystém ve své výlučné ekonomické zóně;

7.  zdůrazňuje, že je nutné bojovat proti rybolovu NNN na celém světě a vytvořit pobídky pro státy, aby braly svou odpovědnost vážně a provedly nezbytné reformy svých odvětví rybolovu;

8.  trvá na tom, že boj proti rybolovu NNN nesmí záviset výlučně na identifikaci nespolupracujících třetích zemí a že pro skutečný boj proti nezákonnému rybolovu ve všech jeho formách je nezbytné nalézt způsoby, jak pomoci zemím, zejména malým ostrovním rozvojovým zemím jako jsou Komory, aby mohly změnit svou politiku správy moří;

9.  souhlasí s Komisí a Radou, že je potřebné uplatnit opatření uvedená v čl. 38 odst. 8 nařízení o rybolovu NNN o vypovězení jakékoli platné dvoustranné dohody o rybolovu s Komorami, která stanoví ukončení této dohody v případě, že nejsou dodrženy závazky přijaté danou třetí zemí, pokud jde o boj proti rybolovu NNN;

10.  bere na vědomí další důsledky uvedené v čl. 38 odst. 8 nařízení o rybolovu NNN, týkající se mimo jiné zákazů nájmu, výměny vlajky a soukromých ujednání;

11.  trvá však na tom, že toto vypovězení nesmí znamenat konec spolupráce mezi EU a Komorami v odvětví rybolovu; naléhavě žádá Komisi, aby se snažila zajistit, aby mohl být tento vztah co nejdříve obnoven, a to na základě předpokladu, že za zásadní pro rozvoj země budou považovány rybářské komunity a drobný tradiční rybolov a že by za tímto účelem měly být podporovány investice a technická pomoc v následujících oblastech:

   systém správy a řízení rybolovu, právní předpisy, institucionální struktura, budování kapacit pro lidské zdroje (rybáře, vědce, kontrolory a další) a zvyšování obchodní a kulturní hodnoty tradičních komorských lovných zařízení a ryb;
   kapacity, pokud jde o sledování a vědecké posuzování, ochranu pobřeží, kontrolu, dohled a kontrolu kvality;
   vytvoření zařízení pro chlazení, distribuci a zpracování ryb;
   výstavba a modernizace infrastruktury pro vykládku a bezpečnostní infrastruktury přístavů a přístavišť;
   obnova komorského drobného loďstva s cílem zlepšit jeho bezpečnost, schopnost zůstávat na moři a rybolovnou kapacitu;

12.  požaduje začlenění doložky, podle které by v případě, že Komory odstraní své nedostatky, byl postup zastaven a červená karta by byla zrušena, což by umožnilo návrat flotily EU;

13.  vyzývá Komisi, aby přijala příslušná opatření pro obnovení normálního stavu tím, že zlepší účinnost opatření pro boj proti rybolovu NNN a umožní flotile EU vrátit se do rybolovné oblasti, jakmile budou znovu sjednány podmínky nového protokolu;

14.  vyzývá Komisi a Radu, aby v rámci svých pravomocí Parlament v plném rozsahu neprodleně informovaly o případném dalším vývoji v tomto procesu;

15.  pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení předal Radě, Komisi, jakož i vládám a parlamentům členských států a Komorského svazu.

(1) Úř. věst. L 290, 20.10.2006, s. 7.
(2) Přijaté texty, P8_TA(2018)0082.
(3) Úř. věst. L 286, 29.10.2008, s. 1.

Poslední aktualizace: 6. listopadu 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí