Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2017/2266(INI)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0055/2018

Esitatud tekstid :

A8-0055/2018

Arutelud :

PV 14/03/2018 - 21
CRE 14/03/2018 - 21

Hääletused :

PV 15/03/2018 - 10.5

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2018)0083

Vastuvõetud tekstid
PDF 268kWORD 52k
Neljapäev, 15. märts 2018 - Strasbourg
ELi ja Komooride kalandusalase partnerluslepingu denonsseerimine (resolutsioon)
P8_TA(2018)0083A8-0055/2018

Euroopa Parlamendi 15. märtsi 2018. aasta muu kui seadusandlik resolutsioon, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu, millega denonsseeritakse Euroopa Ühenduse ja Komoori Liidu vaheline kalandusalane partnerlusleping (14423/2017 – C8-0447/2017 – 2017/0241(NLE)2017/2266(INI))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse nõukogu otsuse eelnõu (14423/2017),

–  võttes arvesse Euroopa Ühenduse ja Komoori Liidu vahelist kalandusalast partnerluslepingut(1),

–  võttes arvesse nõusoleku taotlust, mille nõukogu esitas vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 43 ning artikli 218 lõike 6 teise lõigu punktile a (C8‑0447/2017),

–  võttes arvesse oma 15. märtsi 2018. aasta seadusandlikku resolutsiooni(2) otsuse eelnõu kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 29. septembri 2008. aasta määrust (EÜ) nr 1005/2008, millega luuakse ühenduse süsteem ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügi vältimiseks, ärahoidmiseks ja lõpetamiseks ning muudetakse määrusi (EMÜ) nr 2847/93, (EÜ) nr 1936/2001 ja (EÜ) nr 601/2004 ning tunnistatakse kehtetuks määrused (EÜ) nr 1093/94 ja (EÜ) nr 1447/1999(3) (ETR-kalapüügi määrus), eriti selle artikli 8 lõiget 8,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 99 lõiget 2,

–  võttes arvesse kalanduskomisjoni raportit ja arengukomisjoni arvamust (A8‑0055/2018),

A.  arvestades, et Euroopa Ühenduse ja Komoori Liidu (edaspidi „Komoorid“) vahelises kalandusalases partnerluslepingus on sätestatud, et kumbki lepinguosaline võib lepingu lõpetada tõsiste asjaolude korral, nagu suutmatus täita lepinguosaliste võetud kohustusi seoses võitlusega ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügi (ETR-kalapüük) vastu;

B.  arvestades, et ebaseaduslik kalapüük on suur oht kogu maailma mereressurssidele, kuna see kahandab kalavarusid, hävitab mereelupaiku, seab ausad kalurid ebaõiglasesse olukorda ning hävitab eelkõige arengumaades rannikukogukondade elatusvahendid;

C.  arvestades, et EL peaks kõigi võimalike vahenditega tagama, et kolmandate riikidega sõlmitavad säästva kalapüügi lepingud oleksid kasulikud nii ELile kui ka asjaomastele kolmandatele riikidele, sealhulgas nende kohalikule elanikkonnale ja kalandussektorile;

D.  arvestades, et Euroopa Ühenduse ja Komoori Liidu vahelise kalandusalase partnerluslepingu sõlmimist käsitleva protokolli üldine eesmärk oli tihendada mõlema lepinguosalise huvides ELi ja Komooride vahelist kalandusalast koostööd, kehtestades sel eesmärgil partnerlusraamistiku, et arendada välja säästev kalanduspoliitika ja kalavarude säästev kasutamine Komooride majandusvööndis ning tagada püügiülejäägist ELi kalalaevastiku huvidele vastav asjakohane osa;

E.  arvestades, et esimene EMÜ ja Komooride vaheline kalandusleping pärineb aastast 1988, ning arvestades, et EMÜ/ELi liikmesriikide laevadel on sellest ajast alates olnud rakendusprotokollide alusel juurdepääs kalapüügivõimalustele;

F.  arvestades, et ÜRO kaubandus- ja arengukonverentsi aruande „Kalandustoodete eksport ja vähim arenenud riikide majanduslik areng” kohaselt ei ole valdkondlik koostöö algusjärgust kaugemale jõudnud ning sellel on väga väike mõju kalandussektorile, lossimistingimustele, seire- ja järelevalvesuutlikkusele, teaduse arengule või kalurite ja vaatlejate tehnilisele koolitusele; arvestades, et hind, mida EL maksab Komooridele ühe tonni tuunikala kohta, on ligikaudu 15 % kalatonni hinnangulisest hulgimüügihinnast;

G.  arvestades, et 1. oktoobril 2015 teavitati Komoore, et riik võidakse lugeda koostööst keelduvaks kolmandaks riigiks, kuna Komooride lipu all registreeritud laevu ei suudeta nõuetekohaselt kontrollida; arvestades, et 2017. aasta mais luges EL Komoorid koostööst keelduvaks riigiks ja kandis ta 2017. aasta juulis selliste riikide nimekirja ning väljastas nn punase kaardi, kuid sellele vaatamata ei ole Komoorid ikka veel võtnud tuvastatud probleemide lahendamiseks ning ETR-kalapüügi tõkestamiseks vajalikke parandusmeetmeid;

H.  arvestades, et Komooridega sõlmitud kalanduslepingu eelmise protokolli kehtivusaeg lõppes 30. detsembril 2016 ja protokolli ei uuendatud, kuna Komoorid ei olnud täitnud ühtegi ETR-kalapüügi tõkestamisega seotud kohustust; arvestades, et protokolli rahastati 600 000 euro suuruse rahastamispaketiga aastas, millest 300 000 eurot oli ette nähtud Komooride kalanduspoliitika toetuseks, et Komoorid edendaksid oma vete kalavarude jätkusuutlikkust ja nõuetekohast majandamist;

I.  arvestades, et EL on kindlalt otsustanud võidelda ebaseadusliku kalapüügi ja igasuguse sellest tuleneva äritegevuse vastu ning see otsus on sätestatud ETR‑kalapüügi määruses;

J.  arvestades, et EL ja selle liikmesriigid jätkavad Komooridega koostööd mitmetes valdkondades; arvestades, et kalandusalase partnerluslepingu denonsseerimine ELi poolt võidakse tühistada (kui võetakse vajalikud parandusmeetmed), ning arvestades, et käesoleva lepingu denonsseerimine ei välista edaspidiseid läbirääkimisi mõne muu kokkuleppe või kalandusalase partnerluse üle;

K.  arvestades, et võitlus ETR‑kalapüügi vastu ei seisne üksnes koostööst keelduvate kolmandate riikide väljaselgitamises, vaid et siin tuleb eeskätt leida võimalusi tuvastatud olukorra parandamiseks; arvestades, et ilma välisabita ei suuda Komoorid oma merehalduspoliitikat parandada, seda eelkõige kalavarude küsimustes, muu hulgas seoses lossimistingimuste, seire- ja järelevalvesuutlikkuse, teaduse arengu ning kalurite ja vaatlejate tehnilise koolitusega;

L.  arvestades, et esmakordselt on kestliku arengu eesmärkide hulka ja kestliku arengu tegevuskavasse aastani 2030 lisatud eesmärk nr 14, mis seondub merede ja mereressursside kaitse ja säästva kasutamisega;

1.  peab kahetsusväärseks, et ELi hoiatustele vaatamata ei ole Komoorid võtnud tuvastatud probleemide lahendamiseks ning ETR‑kalapüügi vastu võitlemiseks vajalikke parandusmeetmeid;

2.  kinnitab, kui tähtis on tulemuslik lipuriigi kontroll, mille puudumine on üks ETR‑kalapüügi süvapõhjuseid; on seisukohal, et rahvusvahelise õiguse kohaselt peaksid Komoorid täitma nende lipu all sõitvate laevade järelevalve ja kontrolli kohustust; on kindlalt veendunud, et järelevalve ja püügiloa puudumine võimaldab sellistel laevadel karistamatult ETR‑kalapüügiga tegeleda;

3.  on seisukohal, et Komoorid peaksid jätkama koostööd ELiga ja kasutama võimalust võtta vajalikke meetmeid, et suuta paremini võidelda ebaseadusliku kalapüügi vastu;

4.  taunib asjaolu, et ligi 30 aasta jooksul, mil EL on sõlminud Komooridega kalanduslepinguid, mille üks osa on käsitlenud koostööd ja Komooride kalandussektori arendamise toetamist, ei ole suudetud saavutada sektori arengus rohkem sisulisi tulemusi, sealhulgas sellistes valdkondades nagu seire- ja järelevalvesuutlikkus, teaduse areng ning kalurite ja vaatlejate tehniline koolitus;

5.  on seisukohal, et olemasolevad arengukoostöö vahendid, eelkõige Euroopa Arengufond (EAF), tuleb tõhusamalt siduda üldise abiga kalandussektori suutlikkuse suurendamiseks;

6.  tuletab meelde, et Komooridel on ELiga sõlmitud kalandusalase partnerluslepingu ja muude rahvusvaheliste lepingute alusel ning tegevuskava 2030 ja kestliku arengu eesmärkide saavutamise raames kohustus järgida kalanduses hea valitsemistava ja vastutustundliku kalapüügi põhimõtteid, säilitada oma majandusvööndi kalavarusid ja kaitsta sealseid mere ökosüsteeme;

7.  rõhutab vajadust võidelda ETR-kalapüügi vastu kogu maailmas ning luua riikidele stiimuleid, et nad võtaksid oma kohustusi tõsiselt ja teostaksid oma kalandussektorites vajalikke reforme;

8.  on seisukohal, et võitlus ETR‑kalapüügi vastu ei tohi keskenduda üksnes koostööst keelduvate kolmandate riikide väljaselgitamisele ning et tõeliseks võitluseks mis tahes kujul esineva ebaseadusliku kalapüügi vastu tuleb leida võimalusi riikide ja eriti Komooride taoliste arenevate saareriikide abistamiseks, et nad suudaksid oma merehalduspoliitikat parandada;

9.  nõustub komisjoni ja nõukoguga selles, et Komooridega sõlmitud kehtivate kahepoolsete kalanduslepingute denonsseerimiseks tuleb kohaldada ETR‑kalapüügi määruse artikli 38 lõiget 8, mille kohaselt nähakse ette asjaomase lepingu lõpetamine kolmanda riigi suutmatuse korral täita endale võetud kohustusi seoses ETR‑kalapüügi tõkestamisega;

10.  võtab teadmiseks ETR-kalapüügi määruse artikli 38 lõikes 8 osutatud muud tagajärjed, mis muu hulgas puudutavad laevade prahtimise ja ümberregistreerimise ning eraõiguslike lepingute sõlmimise keeldu;

11.  on siiski seisukohal, et denonsseerimine ei tohi tähendada ELi ja Komooride vahelise kalandusalase koostöö lõppu; nõuab tungivalt, et komisjon püüaks tagada selle suhte võimalikult kiire taastamise, lähtudes eeldusest, et kalurikogukondi ja väikesemahulist kalapüüki tuleks lugeda riigi arengu seisukohalt keskseteks küsimusteks, ning et seepärast tuleks edendada investeeringuid ja tehnilist abi järgmistes valdkondades:

   kalanduse haldus- ja juhtimissüsteem, õigusaktid, institutsioonilised mehhanismid, inimressursside (kalurid, teadlased, inspektorid jt) suutlikkuse suurendamine ning Komooride traditsiooniliste püügivahendite ja kalade kaubandusliku ja kultuurilise väärtuse suurendamine;
   seire- ja teadussuutlikkus, rannikualade kaitse ning kontrolli-, järelevalve- ja kvaliteedikontrolli suutlikkus;
   kala külmutus-, jaotamis- ja töötlemisrajatiste loomine;
   sadamate lossimis- ja turvataristute ehitamine ja ajakohastamine;
   Komooride väikesemahulise püügiga tegeleva laevastiku uuendamine, et parandada selle ohutust ja püügivõimsust ning suutlikkust pikemat aega merel viibida;

12.  nõuab klausli lisamist, mille kohaselt, juhul kui Komoorid praegused puudused kõrvaldavad, peatatakse praegune menetlus ja tühistatakse punane kaart ning ELi laevastik saab Komooridele tagasi pöörduda;

13.  palub komisjonil võtta normaalse olukorra taastamiseks vajalikke meetmeid – suurendada ETR-kalapüügi tõkestamise meetmete tulemuslikkust ning uue protokolli üle peetavate läbirääkimiste lõppedes lubada ELi laevastikul püügipiirkonda tagasi pöörduda;

14.  kutsub komisjoni ja nõukogu üles oma pädevuse piires Euroopa Parlamenti viivitamata ja täielikult teavitama selles protsessis toimuda võivatest arengutest;

15.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutisioon Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, komisjonile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning Komoori Liidu valitsusele ja parlamendile.

(1) ELT L 290, 20.10.2006, lk 7.
(2) Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2018)0082.
(3) ELT L 286, 29.10.2008, lk 1.

Viimane päevakajastamine: 6. november 2018Õigusteave - Privaatsuspoliitika