Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2017/2266(INI)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0055/2018

Podneseni tekstovi :

A8-0055/2018

Rasprave :

PV 14/03/2018 - 21
CRE 14/03/2018 - 21

Glasovanja :

PV 15/03/2018 - 10.5

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2018)0083

Usvojeni tekstovi
PDF 277kWORD 52k
Četvrtak, 15. ožujka 2018. - Strasbourg
Sporazum o partnerstvu u ribarstvu između EU-a i Komorâ: otkazivanje (rezolucija)
P8_TA(2018)0083A8-0055/2018

Nezakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 15. ožujka 2018. o nacrtu odluke Vijeća o otkazivanju Sporazuma o partnerstvu u sektoru ribarstva između Europske zajednice i Unije Komorâ (14423/2017 – C8-0447/2017 – 2017/0241(NLE)2017/2266(INI))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Nacrt odluke Vijeća (14423/2017),

–  uzimajući u obzir Sporazum o partnerstvu u sektoru ribarstva između Europske zajednice i Unije Komorâ(1),

–  uzimajući u obzir zahtjev za davanje suglasnosti koji je podnijelo Vijeće u skladu s člankom 43. i člankom 218. stavkom 6. drugim podstavkom točkom (a) Ugovora o funkcioniranju Europske unije (C8-0447/2017),

–  uzimajući u obzir svoju zakonodavnu rezoluciju od 15. ožujka 2018.(2) o Nacrtu odluke,

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 1005/2008 od 29. rujna 2008. o uspostavi sustava Zajednice za sprečavanje nezakonitog, neprijavljenog i nereguliranog ribolova, odvraćanje od njega i njegovo zaustavljanje, o izmjeni uredaba (EEZ) br. 2847/93, (EZ) br. 1936/2001 i (EZ) br. 601/2004 i o stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 1093/94 i (EZ) br. 1447/1999(3) („Uredba o ribolovu NNN”), a posebno njezin članak 8. stavak 8.,

–  uzimajući u obzir članak 99. stavak 2. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za ribarstvo i mišljenje Odbora za razvoj (A8-0055/2018),

A.  budući da je Sporazumom o partnerstvu u sektoru ribarstva između Europske zajednice i Unije Komorâ (dalje u tekstu „Komori”) predviđeno da bilo koja stranka može otkazati sporazum u slučaju nastupanja ozbiljnih okolnosti kao što je neispunjenje obveza koje su stranke preuzele u odnosu na suzbijanje nezakonitog, neprijavljenog i nereguliranog ribolova („ribolov NNN”);

B.  budući da je nezakonit ribolov jedna od glavnih prijetnji globalnim morskim resursima s obzirom na to da se njime iscrpljuju riblji stokovi, uništavaju morska staništa, pošteni ribari stavljaju u nepovoljan položaj te dokida mogućnost da obalne zajednice privređuju za život, naročito u zemljama u razvoju;

C.  budući da Europska unija treba učiniti sve u svojoj moći kako bi zajamčila da sporazumi o održivom ribarstvu sklopljeni s trećim zemljama donose zajedničke koristi EU-u i trećim zemljama o kojima je riječ, među ostalim i njihovu lokalnom stanovništvu i sektoru ribarstva;

D.  budući da bi opći cilj Protokola uz Sporazum o partnerstvu u sektoru ribarstva između Europske zajednice i Unije Komorâ trebalo biti poboljšanje suradnje u ribarstvu između EU-a i Komorâ u interesu obiju stranaka radi stvaranja partnerskog okvira u sklopu kojeg bi se kreirala politika održivog ribarstva te istodobnog održivog iskorištavanja ribolovnih resursa u isključivom gospodarskom pojasu Komorâ te utvrdio odgovarajući udio dostupnog viška ribolovnih resursa koji odgovara interesima flota Unije;

E.  budući da prvi Sporazum u području ribarstva sklopljen između EEZ-a i Unije Komorâ datira iz 1988. i da otad flote država članica EEZ-a/EU-a imaju pristup ribolovnim mogućnostima u vodama te zemlje zahvaljujući uzastopnim protokolima o provedbi Sporazuma;

F.  budući da je prema izvješću UNCTAD-a o izvozu proizvoda ribarstva i gospodarskom razvoju najmanje razvijenih zemalja („Fishery Exports and The Economic Development of Least Developed Countries”) sektorska suradnja još uvijek na samom začetku, ostvarujući neznatan utjecaj u pogledu ribarske industrije na uvjete iskrcaja ribe, kapacitete za praćenje i nadzor, znanstveni razvoj ili tehničko osposobljavanje ribara i promatrača; budući da je cijena koju EU plaća Komorima po toni ribe (tuna) oko 15 % niža od procijenjene cijene ulova po toni;

G.  budući da su Komori 1. listopada 2015. obaviješteni o mogućnosti da ih se utvrdi kao nekooperativnu treću zemlju zbog nedostatne kontrole nad plovilima koja plove pod komorskom zastavom; budući da i nakon što je EU u svibnju 2017. Komore utvrdio kao nekooperativnu zemlju te ih u srpnju 2017. uvrstio na popis takvih zemalja, po čemu je izdao „crveni karton”, ta zemlja nije poduzela korektivne mjere potrebne za rješavanje utvrđenih problema i suzbijanje ribolova NNN;

H.  budući da je prethodni Protokol u okviru Sporazuma o ribarstvu s Komorima istekao 30. prosinca 2016. i nije obnovljen zbog izostanka angažmana Komorâ u pogledu borbe protiv nezakonitog, neprijavljenog i nereguliranog ribolova; budući da je za posljednji protokol bila dodijeljena financijska omotnica u iznosu od 600 000 EUR godišnje, od čega je 300 000 EUR bilo namijenjeno za potporu ribarstvenoj politici Komorâ u cilju promicanja održivosti i dobrog upravljanja ribolovnim resursima u njihovim vodama;

I.  budući da je EU ustrajno angažiran u borbi protiv nezakonitog ribolova i protiv svake povezane aktivnosti, u skladu s Uredbom EU-a o ribolovu NNN;

J.  budući da EU i njegove države članice s Komorima održavaju suradnju u raznim sektorima; budući da se odluka EU-a o otkazivanju Sporazuma o partnerstvu u sektoru ribarstva može poništiti (ako se poduzmu potrebne korektivne mjere) te da otkazivanje Sporazuma ne dovodi u pitanje buduće pregovore o nekom drugom sporazumu ili bilo kojem drugom obliku partnerstva u području ribarstva;

K.  budući da borba protiv nezakonitog, neprijavljenog i nereguliranog ribolova ne podrazumijeva samo utvrđivanje nekooperativnih trećih zemalja, nego i pronalazak rješenja kako bi se ispravila utvrđena situacija; budući da bez vanjske pomoći Unija Komorâ neće imati sposobnost za poboljšanje svojih politika upravljanja morskim i pomorskim resursima, osobito u vezi s ribolovnim resursima, a posebno kada je riječ o uvjetima za iskrcaj ulova, kapacitetu za praćenje i nadzor, znanstvenom razvoju ili tehničkom osposobljavanju ribara i promatrača;

L.  budući da Program održivog razvoja do 2030. i ciljevi održivog razvoja prvi put obuhvaćaju cilj povezan s očuvanjem i održivim korištenjem mora i morskih resursa;

1.  žali zbog toga što Komori nisu poduzeli korektivne mjere potrebne za rješavanje utvrđenih problema i suzbijanje ribolova NNN, unatoč upozorenjima EU-a;

2.  ponovno naglašava važnost stvarne kontrole država zastava plovila jer je njezin izostanak jedan od temeljnih uzroka ribolova NNN; smatra da bi Komori trebali ispunjavati svoje obveze u skladu s međunarodnim pravom kada je riječ o nadzoru i kontroli plovila koja plove pod komorskom zastavom; snažno vjeruje da izostanak nadzora i dozvola za ribolov omogućuje tim plovilima da nekažnjeno obavljaju ribolov NNN;

3.  smatra da bi Komori trebali nastaviti surađivati s EU-om i iskoristiti ovu priliku da uspostave mjere potrebne za poboljšanje svojih sposobnosti za hvatanje u koštac s nezakonitim ribolovom;

4.  žali zbog činjenice da u gotovo trideset godina tijekom kojih EU ima na snazi sporazume o ribarstvu s Komorima, koji su uključivali element suradnje i potpore sektorskom razvoju u toj zemlji, nije bilo moguće postići konkretnije rezultate u razvoju komorskog ribarstva, među ostalim i u pogledu kapaciteta za praćenje i nadzor, znanstvenog razvoja ili tehničkog osposobljavanja ribara i promatrača;

5.  zagovara potrebu za boljim povezivanjem instrumenata raspoloživih u okviru razvojne suradnje, odnosno Europskog razvojnog fonda (ERF), te globalne potpore razvoju kapaciteta u sektoru ribarstva;

6.  podsjeća da su Komori, na temelju Sporazuma o partnerstvu u ribarstvu potpisanog s EU-om i ostalih međunarodnih instrumenata, kao i na temelju okvira za ostvarivanje ciljeva Programa do 2030. i ciljeva održivog razvoja, dužni poštovati načela dobrog upravljanja u ribarstvu i odgovornog ribolova, održavati riblje stokove i čuvati morski ekosustav koji se nalazi u njihovu isključivom gospodarskom pojasu;

7.  ističe da je potrebno boriti se protiv ribolova NNN na globalnoj razini te stvoriti poticaje za države da ozbiljno preuzmu odgovornost i poduzmu potrebne reforme u svojim sektorima ribarstva;

8.  ističe da borba protiv nezakonitog, neprijavljenog i nereguliranog ribolova ne bi trebala biti samo utvrđivanje nekooperativnih trećih zemalja, te da stvarna borba protiv svih oblika nezakonitog ribolova podrazumijeva pronalazak načina za pružanje pomoći zemljama, naročito malim otočnim državama u razvoju, kao što je slučaj Unije Komorâ, da promijene svoje politike upravljanja morskim i pomorskim resursima;

9.  slaže se s Komisijom i Vijećem oko potrebe da se primijene mjere iz članka 38. stavka 8. Uredbe o ribolovu NNN radi otkazivanja svih stalnih bilateralnih sporazuma u području ribarstva s Komorima, kojima se predviđa prekid sporazuma u slučaju da te zemlje ne ispunjavaju preuzete obveze u pogledu borbe protiv ribolova NNN;

10.  ističe druge posljedice iz članka 38. stavka 8. Uredbe o nezakonitom, neprijavljenom i nereguliranom ribolovu u pogledu zabrana zakupa plovila, zamjene zastave i privatnih sporazuma;

11.  međutim, smatra da ovo otkazivanje ne mora značiti kraj suradnje između EU-a i Komorâ u području ribarstva; apelira na Europsku komisiju da radi na čim bržoj ponovnoj uspostavi suradnje, pri čemu se ribarske zajednice te artizanalni i mali ribolov moraju uzeti u obzir kao ključni čimbenik za razvoj zemlje, prije svega uz promicanje ulaganja i tehničke pomoći u područjima koja se odnose na:

   sustav administracije i upravljanja ribarstvom, zakonodavstvo, institucionalni okvir, razvoj ljudskih resursa (ribari, znanstvenici, inspektori i ostali), vrednovanje komercijalnih i kulturnih komorskih tradicionalnih alata i ribe;
   razvoj vlastitih kapaciteta za praćenje i istraživanje, zaštitu obale, inspekcije, nadzor i kontrolu kvalitete;
   pokretanje objekata za hlađenje, distribuciju i preradu ribe;
   izgradnju i jačanje infrastrukture za iskrcaj ribe i sigurnost u lukama i pristaništima;
   obnovu komorske flote za mali ribolov u pogledu sigurnosti, vremena provedenog na moru te ribolovnog kapaciteta;

12.  poziva na uvrštenje klauzule kojom bi se u slučaju da Komori isprave svoje nedostatke zaustavio postupak i povukao crveni karton, čime bi se omogućilo vraćanje flote Zajednice;

13.  poziva Komisiju da poduzme odgovarajuće korake kako bi se ponovno uspostavilo prijašnje stanje normalnosti, čime bi se poboljšala djelotvornost borbe protiv nezakonitog, neprijavljenog i nereguliranog ribolova te omogućilo da se flota EU-a vrati u ribolovno područje kada se ponovno u pregovorima utvrde uvjeti novog protokola,

14.  poziva Komisiju i Vijeće da u okviru svojih ovlasti smjesta i u potpunosti obavještavaju Parlament o svakom mogućem razvoju događaja u ovom postupku;

15.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, vladama i parlamentima država članica te Unije Komorâ.

(1) SL L 290, 20.10.2006., str. 7.
(2) Usvojeni tekstovi, P8_TA(2018)0082.
(3) SL L 286, 29.10.2008., str. 1.

Posljednje ažuriranje: 6. studenog 2018.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti