Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2017/2266(INI)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0055/2018

Pateikti tekstai :

A8-0055/2018

Debatai :

PV 14/03/2018 - 21
CRE 14/03/2018 - 21

Balsavimas :

PV 15/03/2018 - 10.5

Priimti tekstai :

P8_TA(2018)0083

Priimti tekstai
PDF 271kWORD 43k
Ketvirtadienis, 2018 m. kovo 15 d. - Strasbūras
EB ir Komorų žvejybos partnerystės susitarimo denonsavimas (rezoliucija)
P8_TA(2018)0083A8-0055/2018

2018 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ne teisėkūros rezoliucija dėl Tarybos sprendimo, kuriuo denonsuojamas Europos bendrijos ir Komorų Sąjungos partnerystės žuvininkystės sektoriuje susitarimas, projekto (14423/2017 – C8-0447/2017 – 2017/0241(NLE)2017/2266(INI))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Tarybos sprendimo projektą (14423/2017),

–  atsižvelgdamas į Europos bendrijos ir Komorų Sąjungos partnerystės žuvininkystės sektoriuje susitarimą(1),

–  atsižvelgdamas į prašymą dėl pritarimo, kurį Taryba pateikė pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 43 straipsnį ir 218 straipsnio 6 dalies antros pastraipos a punktą (C8-0447/2017),

–  atsižvelgdamas į 2018 m. kovo 15 d. teisėkūros rezoliuciją(2) dėl sprendimo projekto,

–  atsižvelgdamas į 2008 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1005/2008, nustatantį Bendrijos sistemą, kuria siekiama užkirsti kelią neteisėtai, nedeklaruojamai ir nereglamentuojamai žvejybai, atgrasyti nuo jos ir ją panaikinti, iš dalies keičiantį reglamentus (EEB) Nr. 2847/93, (EB) Nr. 1936/2001 ir (EB) Nr. 601/2004 bei panaikinantį reglamentus (EB) Nr. 1093/94 ir (EB) Nr. 1447/1999 (NNN žvejybos reglamentą)(3), ypač į jo 8 straipsnio 8 dalį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 99 straipsnio 2 dalį,

–  atsižvelgdamas į Žuvininkystės komiteto pranešimą ir Vystymosi komiteto nuomonę (A8-0055/2018),

A.  kadangi Europos bendrijos ir Komorų Sąjungos (toliau – Komorai) partnerystės žuvininkystės sektoriuje susitarime numatyta, kad bet kuri šalis gali jį nutraukti, esant svarbioms aplinkybėms, pavyzdžiui, šalims nesilaikant įsipareigojimų kovoti su neteisėta, nedeklaruojama ir nereglamentuojama (NNN) žvejyba;

B.  kadangi neteisėta žvejyba kelia didelę grėsmę pasaulio jūrų ištekliams, atsižvelgiant į tai, kad nuskurdinami žuvų ištekliai, naikinamos jūrų buveinės, sąžiningi žvejai pastatomi į nepalankią padėtį ir atimamas pakrantės bendruomenių pragyvenimo šaltinis, visų pirma besivystančiose šalyse;

C.  kadangi ES turėtų imtis visų galimų priemonių siekdama užtikrinti, kad su trečiosiomis šalimis sudaryti tausios žvejybos susitarimai būtų abipusiškai naudingi ES ir atitinkamoms trečiosioms šalims, įskaitant jų vietos gyventojus ir žvejybos sektorius;

D.  kadangi svarbiausias protokolo, kuriuo sudaromas Europos bendrijos ir Komorų Sąjungos partnerystės žuvininkystės sektoriuje susitarimas, tikslas – sustiprinti abiem šalims naudingą ES ir Komorų bendradarbiavimą žuvininkystės sektoriuje nustatant partnerystės sistemą, pagal kurią būtų vykdoma tausios žvejybos politika ir tausiai naudojami žvejybos ištekliai Komorų išskirtinėje ekonominėje zonoje, taip pat būtų užtikrinta tam tikra esamo žuvų išteklių pertekliaus kvota, atitinkanti ES laivynų interesus;

E.  kadangi pirmasis EEB ir Komorų žvejybos susitarimas sudarytas 1988 m. ir kadangi nuo tada pagal to susitarimo įgyvendinimo protokolus EEB (ES valstybių narių) laivynams suteikiamos žvejybos galimybės;

F.  kadangi, kaip teigiama Jungtinių Tautų prekybos ir plėtros konferencijos (UNCTAD) ataskaitoje „Mažiausiai išsivysčiusių šalių žvejybos eksportas ir ekonominis vystymasis“, sektoriaus bendradarbiavimas nepasistūmėjo į priekį ir tebėra menkas, turi labai mažą poveikį žvejybos sektoriui, iškrovimo sąlygoms, stebėjimui ir kontrolės pajėgumui, mokslinių tyrimų plėtrai ar techniniam žvejų ir stebėtojų mokymui; kadangi kaina, kurią ES moka Komorams už žuvies (tunų) toną sudaro maždaug 15 proc. apytikrės didmeninės kainos už toną;

G.  kadangi 2015 m. spalio 1 d. Komorams pranešta, kad Komorai gali būti paskelbti nebendradarbiaujančia trečiąja šalimi, nes nevykdo tinkamos su Komorų vėliava plaukiojančių laivų kontrolės; kadangi ES 2017 m. gegužės mėn. paskelbė Komorus nebendradarbiaujančia šalimi ir 2017 m. liepos mėn. įtraukė juos į tokių šalių sąrašą, t. y. skyrė Komorams vadinamą raudonąją kortelę, tačiau šalis vis tiek nesiėmė reikiamų taisomųjų priemonių, kad išspręstų nurodytas problemas ir kovotų su NNN žvejyba;

H.  kadangi ankstesniojo susitarimo dėl žvejybos su Komorais protokolo galiojimas baigėsi 2016 m. gruodžio 30 d. ir jis nebuvo atnaujintas, nes Komorai nesiėmė jokių kovos su neteisėta, nedeklaruojama ir nereglamentuojama (NNN) žvejyba veiksmų; kadangi pagal protokolą kasmet buvo skiriamas 600 000 EUR finansinis paketas, iš kurio 300 000 buvo skiriama Komorų žuvininkystės politikai remti siekiant jų vandenyse skatinti tvarumą ir tinkamai valdyti žuvininkystės išteklius;

I.  kadangi ES yra tvirtai įsipareigojusi kovoti su neteisėta žvejyba ir bet kokio pobūdžio su ja susijusiu verslu ir šis įsipareigojimas nustatytas NNN reglamente;

J.  kadangi ES ir jos valstybės narės bendradarbiauja su Komorais keliuose sektoriuose; kadangi ES partnerystės žuvininkystės sektoriuje susitarimo denonsavimas gali būti atšauktas (jeigu imamasi reikiamų taisomųjų priemonių) ir kadangi šio susitarimo denonsavimas neužkerta kelio deryboms ateityje dėl kito susitarimo ir bet kokios kitos formos partnerystės žuvininkystės sektoriuje;

K.  kadangi kova su NNN žvejyba nėra priklausoma vien nuo nebendradarbiaujančių trečiųjų šalių nustatymo: priešingai, ji reikalauja, kad būtų rastos priemonės išaiškėjančioms problemoms spręsti; kadangi, jei Komorai negaus pagalbos iš išorės, jie negalės gerinti savo jūrų valdymo politikos, visų pirma žvejybos išteklių srityje, įskaitant iškrovimo sąlygas, stebėjimo ir kontrolės pajėgumus, mokslinių tyrimų plėtrą ir techninius žvejų ir stebėtojų mokymus;

L.  kadangi į Darnaus vystymosi darbotvarkę iki 2030 m. ir į darnaus vystymosi tikslus (DVT) pirmą kartą įtrauktas atskiras tikslas, susijęs su jūrų ir jūrų išteklių išsaugojimu ir tausiu naudojimu (14-as tikslas);

1.  apgailestauja dėl to, kad Komorai nesiėmė reikiamų taisomųjų priemonių nustatytoms problemoms išspręsti ir kovoti su NNN žvejyba, nors buvo įspėti ES;

2.  pakartoja, kad labai svarbi veiksminga vėliavos valstybės vykdoma kontrolė, nes tokios kontrolės stoka yra pagrindinė NNN žvejybos priežastis; mano, kad Komorai turėtų vykdyti pagal tarptautinę teisę prisiimtus įsipareigojimus, susijusius su laivų, kurie plaukioja su jų vėliava, priežiūra ir kontrole; yra tvirtai įsitikinęs, kad tokia kontrolės stoka ir leidimas žvejoti sudaro tokiems laivams sąlygas nebaudžiamiems vykdyti NNN žvejybą;

3.  mano, kad Komorai turėtų toliau bendradarbiauti su ES ir pasinaudoti šia galimybe imtis reikiamų priemonių, siekdami gerinti savo gebėjimus kovoti su neteisėta žvejyba;

4.  apgailestauja dėl to, kad per beveik 30 metų, kai galiojo ES ir Komorų partnerystės žuvininkystės sektoriuje susitarimai, į kuriuos įėjo bendradarbiavimui ir Komorų žuvininkystės sektoriaus plėtrai skirta dalis, nebuvo įmanoma pasiekti apčiuopiamesnių sektoriaus plėtros rezultatų, be kita ko, tokiose srityse kaip stebėjimo ir kontrolės pajėgumai, mokslinių tyrimų plėtra ir techniniai žvejų ir stebėtojų mokymai;

5.  mano, kad turimos vystomojo bendradarbiavimo priemonės, ypač Europos plėtros fondas (EPF), turėtų būti veiksmingiau suderintos su bendra parama pajėgumų plėtotei žuvininkystės sektoriuje;

6.  primena, kad pagal žuvininkystės sektoriaus partnerystės su ES susitarimo protokolą ir kitus tarptautinius susitarimus ir siekdami Darbotvarkės iki 2030 m. ir darnaus vystymosi tikslų Komorai savo išskirtinėje ekonominėje zonoje privalo laikytis gero valdymo principų žuvininkystės srityje, vykdyti atsakingą žvejybą, išlaikyti žuvų išteklius ir saugoti jūros ekosistemą;

7.  pabrėžia, kad reikia kovoti su NNN žvejyba visame pasaulyje ir sukurti paskatas valstybėms rimtai žvelgti į savo pareigas ir įgyvendinti reikiamas savo žuvininkystės sektorių reformas;

8.  mano, jog kova su NNN žvejyba neturi būti priklausoma vien nuo nebendradarbiaujančių trečiųjų šalių nustatymo ir jog, siekiant iš tiesų kovoti su visų rūšių neteisėta žvejyba, būtina rasti būdus padėti šalims – visų pirma mažoms besivystančioms salų valstybėms, kurioms priklauso ir Komorai – kad jos galėtų pakeisti savo jūrų valdymo politiką;

9.  pritaria Komisijai ir Tarybai, kad reikia taikyti NNN žvejybos reglamento 38 straipsnio 8 dalyje nurodytas priemones, pagal kurias denonsuojami visi galiojantys dvišaliai žvejybos susitarimai su Komorais ir numatomas susitarimo nutraukimas, jeigu nebus vykdomi įsipareigojimai kovoti su NNN žvejyba;

10.  atkreipia dėmesį į kitas pasekmes, paminėtas NNN žvejybos reglamento 38 straipsnio 8 dalyje, be kita ko, susijusias su frachtavimo, perregistravimo kitoje šalyje ir privačių susitarimų draudimu;

11.  vis dėlto mano, kad šis denonsavimas negali nutraukti ES ir Komorų bendradarbiavimo žuvininkystės sektoriuje; primygtinai ragina Komisiją stengtis užtikrinti, kad šie santykiai būtų kuo greičiau atnaujinti, laikantis prielaidos, kad žvejų bendruomenės ir mažos apimties tradicinė žvejyba turėtų būti laikomos svarbiausiais šios šalies vystymosi elementais ir tuo tikslu turėtų būti teikiama investicijų ir techninė pagalba šiose srityse:

   žvejybos administracinė ir valdymo sistema, teisėkūra, instituciniai mechanizmai, žmogiškųjų išteklių (žvejų, mokslininkų, inspektorių ir kitų) pajėgumų plėtotė ir Komorų tradicinių įrankių ir žuvų komercinės ir kultūrinės vertės didinimas;
   stebėjimo ir mokslinių tyrimų pajėgumai, pakrančių apsaugos pajėgumai ir inspektavimo, kontrolės ir kokybės kontrolės pajėgumai;
   žuvų šaldymo, paskirstymo ir perdirbimo įrenginių statymas;
   iškrovimo ir saugumo infrastruktūros uostuose ir prieplaukose statyba ir atnaujinimas;
   Komorų mažos apimties žvejybos laivyno atnaujinimas siekiant padidinti saugą, pajėgumą ilgiau žvejoti jūroje ir žvejybos pajėgumą;

12.  ragina įtraukti sąlygą, pagal kurią, jei Komorai ištaisytų savo trūkumus, procedūra būtų sustabdyta, vadinamoji raudonoji kortelė nebebūtų taikoma, o ES laivynas, savo ruožtu, galėtų grįžti;

13.  ragina Komisiją imtis tinkamų veiksmų, kad būtų galima grįžti prie įprastų sąlygų, gerinant kovos su NNN žvejyba priemonių efektyvumą ir leidžiant ES laivynui grįžti į žvejybos zoną po pakartotinų derybų dėl naujojo protokolo sąlygų;

14.  ragina Komisiją ir Tarybą, kiekvieną pagal savo kompetenciją, nedelsiant visapusiškai informuoti Parlamentą apie pokyčius, jeigu tokių būtų šiame procese;

15.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių bei Komorų Sąjungos vyriausybėms ir parlamentams.

(1) OL L 290, 2006 10 20, p. 7.
(2) Priimti tekstai, P8_TA(2018)0082.
(3) OL L 286, 2008 10 29, p. 1.

Atnaujinta: 2018 m. lapkričio 6 d.Teisinė informacija - Privatumo politika