Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2017/2266(INI)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0055/2018

Texte depuse :

A8-0055/2018

Dezbateri :

PV 14/03/2018 - 21
CRE 14/03/2018 - 21

Voturi :

PV 15/03/2018 - 10.5

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0083

Texte adoptate
PDF 274kWORD 53k
Joi, 15 martie 2018 - Strasbourg
Acordul de parteneriat în sectorul pescuitului UE/Comore: denunțare (Rezoluție)
P8_TA(2018)0083A8-0055/2018

Rezoluţia fără caracter legislativ a Parlamentului European din 15 martie 2018 referitoare la proiectul de decizie a Consiliului de denunțare a Acordului de parteneriat în sectorul pescuitului dintre Comunitatea Europeană și Uniunea Comorelor (14423/2017 – C8-0447/2017 – 2017/0241(NLE)2017/2266(INI))

Parlamentul European,

–  având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (14423/2017),

–  având în vedere Acordul de parteneriat în sectorul pescuitului dintre Comunitatea Europeană și Uniunea Comorelor(1),

–  având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu articolul 43 și articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (a) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (C8-0447/2017),

–  având în vedere Rezoluția sa legislativă din 15 martie 2018(2) referitoare la proiectul de decizie,

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1005/2008 al Consiliului din 29 septembrie 2008 de instituire a unui sistem comunitar pentru prevenirea, descurajarea și eliminarea pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat, de modificare a Regulamentelor (CEE) nr. 2847/93, (CE) nr. 1936/2001 și (CE) nr. 601/2004 și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 1093/94 și (CE) nr. 1447/1999(3) („Regulamentul INN”), în special articolul 8 alineatul (8),

–  având în vedere articolul 99 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru pescuit și avizul Comisiei pentru dezvoltare (A8-0055/2018),

A.  întrucât Acordul de parteneriat în sectorul pescuitului dintre Comunitatea Europeană și Uniunea Comorelor (denumită în continuare „Comore”) prevede denunțarea lui de către oricare dintre părți în cazul unor circumstanțe grave, cum ar fi nerespectarea angajamentelor asumate de către părți cu privire la combaterea pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat (pescuitul INN);

B.  întrucât pescuitul ilegal este o amenințare majoră pentru resursele marine la nivel mondial, din cauză că reduce stocurile de pește, distruge habitatele marine, creează un dezavantaj incorect pentru pescarii cinstiți și distruge mijloacele de subzistență ale comunităților costiere, în special în țările în curs de dezvoltare;

C.  întrucât UE ar trebui să depună toate eforturile pentru a se asigura că acordurile în domeniul pescuitului sustenabil încheiate cu țările terțe sunt reciproc avantajoase atât pentru UE, cât și pentru țările terțe în cauză, inclusiv pentru populația locală și sectorul pescuitului din aceste țări;

D.  întrucât obiectivul general al protocolului de stabilire a Acordului de parteneriat în sectorul pescuitului dintre Comunitatea Europeană și Uniunea Comorelor a fost acela de a consolida cooperarea dintre UE și Comore în domeniul pescuitului, în interesul ambelor părți, prin instituirea unui cadru de parteneriat care să permită o politică sustenabilă în domeniul pescuitului și totodată exploatarea sustenabilă a resurselor piscicole din zona economică exclusivă a Comorelor, precum și de a garanta o cotă adecvată din stocurile excedentare de pește disponibile, care să corespundă intereselor flotei UE;

E.  întrucât primul acordul în sectorul pescuitului încheiat între CEE și Comore datează din 1988 și întrucât, de atunci, flotele statelor membre ale CEE/UE au primit acces la posibilitățile de pescuit în temeiul unei serii de protocoale de punere în aplicare;

F.  întrucât, potrivit raportului UNCTAD intitulat „Exporturi piscicole și dezvoltarea economică a țărilor cel mai puțin dezvoltate”, cooperarea sectorială nu a depășit un stadiu rudimentar, cu un impact foarte redus asupra industriei piscicole, a condițiilor de debarcare, a capacității de monitorizare și de supraveghere, a dezvoltării științifice sau asupra formării tehnice a pescarilor și a observatorilor; întrucât prețul pe care UE îl plătește Comorelor pe tona de pește (ton) reprezintă aproximativ 15 % din prețul cu ridicata estimat per tonă;

G.  întrucât la 1 octombrie 2015 Uniunea Comorelor a fost notificată cu privire la posibilitatea de a fi identificată ca țară terță necooperantă din cauză că nu a reușit să exercite un control adecvat asupra navelor înregistrate sub pavilion comorian; întrucât, deoarece în mai 2017 a fost identificată ca țară necooperantă, iar în iulie 2017 a fost inclusă cu acest statut pe lista UE, care a emis un „cartonaș roșu”, această țară nu a reușit încă să ia măsurile corective necesare pentru a rezolva problemele identificate și pentru a combate pescuitul INN;

H.  întrucât protocolul anterior la Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului cu Uniunea Comorelor a expirat la 30 decembrie 2016 și nu a fost reînnoit din cauza lipsei totale de măsuri din partea Uniunii Comorelor pentru combaterea pescuitului INN; întrucât protocolul a fost dotat cu un pachet financiar anual de 600 000 EUR, din care 300 000 EUR au fost alocați pentru susținerea politicii de pescuit a Comorelor, cu scopul de a promova sustenabilitatea și buna gestiune a resurselor piscicole în apele acestei țări;

I.  întrucât UE și-a asumat un angajament ferm față de combaterea pescuitului ilegal și a oricăror activități rezultate în urma acestuia și întrucât acest angajament este prevăzut în Regulamentul INN;

J.  întrucât UE și statele sale membre continuă cooperarea cu Uniunea Comorelor în mai multe sectoare; întrucât denunțarea de către UE a Acordului de parteneriat în sectorul pescuitului poate fi oprită (dacă sunt luate măsurile corective necesare) și întrucât denunțarea acestui acord nu exclude negocierea unui alt acord viitor sau a oricărei alte forme de parteneriat în sectorul pescuitului,

K.  întrucât combaterea pescuitului INN nu constă numai în identificarea țărilor terțe necooperante, ci, din contră, presupune găsirea unor soluții pentru ca situațiile identificate să fie rectificate; întrucât, fără sprijin extern, Uniunea Comorelor nu va reuși să își îmbunătățească politicile de gestionare a mediului marin, în special a resurselor piscicole, inclusiv în ceea ce privește condițiile de debarcare, capacitatea de monitorizare și supraveghere, dezvoltarea științifică și formarea tehnică a pescarilor și a observatorilor;

L.  întrucât Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă și obiectivele de dezvoltare durabilă (ODD) au inclus, pentru prima dată, un obiectiv legat de conservarea și utilizarea sustenabilă a mărilor și resurselor marine (obiectivul 14),

1.  regretă faptul că Uniunea Comorelor nu a reușit să ia măsurile corective necesare pentru a rezolva problemele identificate și pentru a combate pescuitul INN, în ciuda avertismentelor UE;

2.  reiterează importanța măsurilor de control eficace din partea statului de pavilion, a căror absență este principala cauză a pescuitului INN; consideră că Uniunea Comorelor ar trebui să își îndeplinească obligațiile care îi revin în temeiul dreptului internațional cu privire la supravegherea și controlul navelor care îi arborează pavilionul; are convingerea fermă că această lipsă de supraveghere și autorizațiile de pescuit permit navelor respective să se angajeze în activități de pescuit INN într-un climat de impunitate;

3.  consideră că Uniunea Comorelor ar trebui să își mențină angajamentele față de UE și să profite de această ocazie pentru a pune în practică măsurile necesare pentru a-și îmbunătăți capacitatea de a combate pescuitul ilegal;

4.  regretă faptul că, în aproape 30 de ani de acorduri în sectorul pescuitului între UE și Comore, acorduri care au inclus și o componentă orientată către cooperare și sprijin pentru dezvoltarea sectorului pescuitului din Comore, nu a fost posibil să se obțină rezultate mai tangibile în dezvoltarea sectorului, inclusiv în domenii cum ar fi capacitatea de monitorizare și de supraveghere, progresele științifice și formarea tehnică a pescarilor și a observatorilor;

5.  susține că instrumentele de cooperare pentru dezvoltare disponibile, în special Fondul european de dezvoltare (FED), trebuie să fie mai eficient corelate cu sprijinul global pentru dezvoltarea capacităților în sectorul pescuitului;

6.  reamintește că, în temeiul Acordului de parteneriat în domeniul pescuitului semnat cu UE și al altor instrumente internaționale, precum și în cadrul pentru realizarea Agendei 2030 și a obiectivelor de dezvoltare durabilă, Comore are obligația să respecte principiile bunei guvernanțe în domeniul pescuitului și al pescuitului responsabil, să mențină stocurile de pește și să conserve ecosistemul marin în zona sa economică exclusivă;

7.  subliniază necesitatea de a se combate pescuitul INN la nivel global și de a se crea stimulente pentru ca statele să își asume în mod serios responsabilitățile și să pună în aplicare reformele necesare în sectorul pescuitului de la nivel național;

8.  subliniază că combaterea pescuitului INN nu trebuie să se bazeze exclusiv pe identificarea țărilor terțe necooperante și că, pentru a combate cu adevărat toate formele de pescuit ilegal, este necesar să se găsească modalități de a ajuta țările, în special statele mici insulare aflate în curs de dezvoltare, cum este Uniunea Comorelor, să își modifice politicile de gestionare a mediului marin;

9.  este de acord cu Comisia și cu Consiliul cu privire la necesitatea de a aplica măsurile menționate la articolul 38 alineatul (8) din Regulamentul INN privind denunțarea oricărui acord bilateral permanent în sectorul pescuitului încheiat cu Uniunea Comorelor, care prevede denunțarea acordului în cazul nerespectării angajamentelor luate de această țară cu privire la combaterea pescuitului INN;

10.  constată celelalte consecințe menționate la articolul 38 alineatul (8) din Regulamentul privind pescuitul INN, referitoare la navlosire, schimbarea pavilionului și acordurile private, printre altele;

11.  susține, cu toate acestea, că denunțarea nu trebuie să marcheze sfârșitul cooperării dintre UE și Comore în sectorul pescuitului; îndeamnă Comisia să depună eforturi pentru a se asigura că această relație poate fi reactivată cât mai curând posibil, plecând de la premisa că comunitățile de pescuit și pescuitul artizanal la scară mică ar trebui să fie considerate esențiale pentru dezvoltarea acestei țări și că, în acest scop, investițiile și asistența tehnică ar trebui să fie promovate în următoarele domenii:

   gestionarea pescuitului și sistemul de guvernanță, legislația, mecanismele instituționale, consolidarea capacităților în materie de resurse umane (pescari, oameni de știință, inspectori etc.) și ameliorarea valorii comerciale și culturale a uneltelor tradiționale și a peștilor din Comore;
   capacitățile de monitorizare și cele științifice, capacitatea de protecție a zonelor de coastă, precum și capacitățile de inspecție, de supraveghere și de control al calității;
   construirea de instalații pentru refrigerarea, distribuirea și prelucrarea peștelui;
   construirea și modernizarea infrastructurii de debarcare și de securitate în porturi și în radele portuare;
   reînnoirea flotelor de mici dimensiuni din Comore pentru a îmbunătăți siguranța, capacitatea de a rămâne pe mare și capacitatea de pescuit.

12.  solicită includerea unei clauze prin care, dacă Uniunea Comorelor își remediază deficiențele, procedura să fie oprită, iar cartonașul roșu să fie retras, permițându-se astfel întoarcerea flotei UE;

13.  solicită Comisiei să ia măsurile adecvate pentru a se asigura revenirea la normalitate, îmbunătățind eficiența combaterii pescuitului INN și permițând flotei UE să se întoarcă în zona de pescuit după renegocierea termenilor noului protocol;

14.  invită Comisia și Consiliul, fiecare în cadrul sferei sale de competență, să țină la curent Parlamentul European fără întârziere cu privire la evoluțiile care ar putea apărea în acest proces;

15.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre și ale Uniunii Comorelor.

(1) JO L 290, 20.10.2006, p. 7.
(2) Texte adoptate, P8_TA(2018)0082.
(3) JO L 286, 29.10.2008, p. 1.

Ultima actualizare: 6 noiembrie 2018Aviz juridic - Politica de confidențialitate