Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2017/2266(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0055/2018

Predkladané texty :

A8-0055/2018

Rozpravy :

PV 14/03/2018 - 21
CRE 14/03/2018 - 21

Hlasovanie :

PV 15/03/2018 - 10.5

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0083

Prijaté texty
PDF 280kWORD 47k
Štvrtok, 15. marca 2018 - Štrasburg
Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi EÚ a Komorským zväzom: vypovedanie (Uznesenie)
P8_TA(2018)0083A8-0055/2018

Nelegislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 15. marca 2018 o návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa vypovedá Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Komorským zväzom (14423/2017 – C8-0447/2017 – 2017/0241(NLE)2017/2266(INI))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (14423/2017),

–  so zreteľom na Dohodu o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Komorským zväzom(1),

–  so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 43 a článkom 218 ods. 6 druhým pododsekom písm. a) Zmluvy o fungovaní Európskej únie (C8-0447/2017),

–  so zreteľom na svoje legislatívne uznesenie z 15. marca 2018(2) o návrhu rozhodnutia,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1005/2008 z 29. septembra 2008, ktorým sa ustanovuje systém Spoločenstva na zabraňovanie nezákonnému, nenahlásenému a neregulovanému rybolovu, na odrádzanie od neho a jeho odstránenie, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1936/2001 a (ES) č. 601/2004 a ktorým sa zrušujú nariadenia (ES) č. 1093/94 a (ES) č. 1447/1999(3) (ďalej len „nariadenie o NNN rybolove“), a najmä na jeho článok 8 ods. 8,

–  so zreteľom na článok 99 ods. 2 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre rybárstvo a stanovisko Výboru pre rozvoj (A8-0055/2018),

A.  keďže Dohodou o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Komorským zväzom (ďalej len „Komory“) sa stanovuje možnosť jej ukončenia ktoroukoľvek stranou v prípade závažných okolností, ako napríklad nedodržanie záväzkov prijatých stranami v oblasti boja proti nezákonnému, nenahlásenému a neregulovanému rybolovu (ďalej len „NNN rybolov“);

B.  keďže nezákonný rybolov je veľkou hrozbou pre svetové morské zdroje, pretože decimuje populácie rýb, ničí morské biotopy, nespravodlivo znevýhodňuje čestných rybárov a ničí živobytie pobrežných spoločenstiev, predovšetkým v rozvojových krajinách;

C.  keďže EÚ by mala podniknúť všetky možné kroky s cieľom zabezpečiť, aby dohody o udržateľnom rybárstve uzatvorené s tretími krajinami prinášali výhody tak pre EÚ, ako aj pre príslušné tretie krajiny vrátane ich miestneho obyvateľstva a odvetvia rybárstva;

D.  keďže všeobecným cieľom protokolu o uzavretí Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Komorským zväzom bolo posilniť spoluprácu v oblasti rybárstva medzi EÚ a Komorami v záujme oboch strán vytvorením rámca partnerstva, ktorý umožní vykonávať udržateľnú rybársku politiku a tiež udržateľné využívanie rybolovných zdrojov vo výhradnej hospodárskej zóne Komor, ako aj zabezpečiť primeraný podiel dostupného nadbytku povoleného výlovu zodpovedajúci záujmom flotíl EÚ;

E.  keďže prvá rybárska dohoda medzi EHS a Komorami pochádza z roku 1988 a keďže flotilám členských štátov EHS/EÚ je odvtedy umožnený prístup k rybolovným možnostiam na základe viacerých vykonávacích protokolov;

F.  keďže podľa správy UNCTAD s názvom Vývoz produktov rybárstva a hospodársky rozvoj v najmenej rozvinutých krajinách dosiahla odvetvová spolupráca len základnú úroveň a má len veľmi malý vplyv na odvetvie rybárstva, podmienky vyloďovania, monitorovacie kapacity a kapacity dohľadu, vedecký vývoj či technickú odbornú prípravu rybárov a pozorovateľov; keďže cena, ktorú EÚ platí Komorom za tonu rýb (tuniaka), je približne 15 % odhadovanej veľkoobchodnej ceny za tonu;

G.  keďže Komory boli 1. októbra 2015 informované o tom, že môžu byť označené za nespolupracujúcu tretiu krajinu, ak nebudú vykonávať primerané kontroly plavidiel zaregistrovaných pod komorskou vlajkou; keďže ani po tom, čo EÚ v máji 2017 označila krajinu za nespolupracujúcu krajinu a v júli 2017 ju umiestnila na zoznam nespolupracujúcich krajín a udelila jej tzv. červenú kartu, Komory naďalej neprijali nápravné opatrenia potrebné na riešenie zistených problémov a na boj proti NNN rybolovu;

H.  keďže platnosť predchádzajúceho protokolu k dohode o rybolove s Komorami sa skončila 30. decembra 2016 a protokol nebol obnovený, pretože Komory neprijali žiaden záväzok týkajúci sa boja proti NNN rybolovu; keďže na tento protokol sa pridelili finančné prostriedky vo výške 600 000 EUR ročne, z čoho 300 000 EUR sa vyčlenilo na podporu rybárskej politiky Komor s cieľom podporiť udržateľnosť a dobré riadenie rybolovných zdrojov v ich vodách;

I.  keďže EÚ je pevne odhodlaná bojovať proti nezákonnému rybolovu a všetkým formám podnikania, ktoré z neho vyplývajú, a tento záväzok je stanovený v nariadení o NNN rybolove;

J.  keďže EÚ a jej členské štáty sa usilujú o spoluprácu s Komorami v niekoľkých odvetviach; keďže vypovedanie dohody o partnerstve v sektore rybolovu zo strany EÚ je možné zvrátiť (ak sa prijmú potrebné nápravné opatrenia) a keďže vypovedanie tejto dohody nevylučuje budúce rokovania o novej dohode alebo akejkoľvek inej forme partnerstva v sektore rybolovu;

K.  keďže boj proti NNN rybolovu nezávisí iba od určenia nespolupracujúcich tretích krajín, ale, naopak, vyžaduje si, aby sa našli spôsoby na nápravu zistených situácií; keďže Komory, ak nezískajú vonkajšiu pomoc, nedokážu zlepšiť svoju politiku správy morí, najmä v oblasti riadenia rybolovných zdrojov, a to aj pokiaľ ide o podmienky vyloďovania, monitorovacie kapacity a kapacity dohľadu, vedecký vývoj a technickú odbornú prípravu rybárov a pozorovateľov;

L.  keďže program trvalo udržateľného rozvoja do roku 2030 a ciele trvalo udržateľného rozvoja po prvýkrát zahŕňajú cieľ týkajúci sa ochrany a udržateľného využívania morí a morských zdrojov (cieľ č. 14);

1.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že Komory neprijali nápravné opatrenia potrebné na riešenie zistených problémov a na boj proti NNN rybolovu, a to napriek varovaniu zo strany EÚ;

2.  opakovane zdôrazňuje význam účinnej kontroly vlajkového štátu, pretože nevykonávanie takejto kontroly je hlavnou príčinou NNN rybolovu; domnieva sa, že Komory by si mali plniť svoje povinnosti vyplývajúce z medzinárodného práva, pokiaľ ide o dohľad nad plavidlami plaviacimi sa pod ich vlajkou a ich kontrolu; vyjadruje pevné presvedčenie, že chýbajúci dohľad a chýbajúce povolenia na rybolov umožňujú takýmto plavidlám, aby beztrestne vykonávali NNN rybolov;

3.  zastáva názor, že Komory by mali pokračovať v spolupráci s EÚ a využiť túto príležitosť na to, aby zaviedli opatrenia potrebné na zlepšenie svojej schopnosti riešiť problém nezákonného rybolovu;

4.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že počas takmer 30 rokov trvania dohôd o rybolove medzi EÚ a Komorami – ktoré zahŕňali zložku zameranú na spoluprácu a podporu rozvoja odvetvia rybárstva na Komoroch – nebolo možné dosiahnuť hmatateľnejšie výsledky v rozvoji odvetvia, a to ani v oblastiach, ako sú monitorovacie kapacity a kapacity dohľadu, vedecký vývoj a technická odborná príprava rybárov a pozorovateľov;

5.  zastáva názor, že nástroje dostupné v oblasti rozvojovej spolupráce, najmä Európsky rozvojový fond (ERF), je potrebné účinnejšie skĺbiť s celkovou podporou na rozvoj kapacít v odvetví rybárstva;

6.  pripomína, že Komory majú na základe dohody o partnerstve v sektore rybolovu podpísanej s EÚ a iných medzinárodných nástrojov, ako aj v rámci plnenia Agendy 2030 a cieľov trvalo udržateľného rozvoja, povinnosť rešpektovať zásady dobrého spravovania rybného hospodárstva a zodpovedného rybolovu, zachovať populácie rýb a chrániť morský ekosystém vo svojej výhradnej hospodárskej zóne;

7.  zdôrazňuje potrebu bojovať proti NNN rybolovu na celosvetovej úrovni a vytvoriť stimuly pre štáty, aby brali svoje povinnosti vážne a vo svojich sektoroch rybárstva vykonali potrebné reformy;

8.  tvrdí, že boj proti NNN rybolovu nesmie závisieť výhradne od určenia nespolupracujúcich tretích krajín a že na skutočný boj proti nezákonnému rybolovu vo všetkých jeho formách je potrebné nájsť spôsoby, ako pomáhať krajinám, najmä malým ostrovným rozvojovým štátom ako Komory, aby mohli zmeniť svoju politiku správy morí;

9.  súhlasí s Komisiou a Radou, že je potrebné uplatňovať opatrenia uvedené v článku 38 ods. 8 nariadenia o NNN rybolove na vypovedanie akejkoľvek platnej bilaterálnej dohody o rybolove s Komorami, ktorá ustanovuje ukončenie dohody v prípade nedodržania záväzkov, ktoré prijali v oblasti boja proti NNN rybolovu;

10.  berie na vedomie ďalšie dôsledky uvedené v článku 38 ods. 8 nariadenia o NNN rybolove, ktoré sa okrem iného týkajú zákazu prenájmu, zmeny vlajky a súkromných dohôd;

11.  tvrdí však, že takéto vypovedanie dohody nesmie znamenať koniec spolupráce medzi EÚ a Komorami v odvetví rybárstva; naliehavo vyzýva Komisiu, aby sa snažila zabezpečiť, aby sa tento vzťah čo najskôr obnovil, a to vychádzajúc z toho, že rybárske spoločenstvá a maloobjemový tradičný rybolov treba považovať za rozhodujúci faktor rozvoja krajiny a že na tento účel by sa mali podporovať investície a technická pomoc v týchto oblastiach:

   systém správy a riadenia rybolovu, právne predpisy, inštitucionálne mechanizmy, budovanie kapacít ľudských zdrojov (rybári, vedci, inšpektori a iní) a posilnenie obchodnej a kultúrnej hodnoty tradičného komorského výstroja a rýb;
   monitorovacie a vedecké kapacity, kapacity na ochranu pobrežia a kapacity na inšpekcie, dohľad a kontrolu kvality;
   zriaďovanie zariadení na chladenie, distribúciu a spracovanie rýb;
   budovanie a modernizácia vyloďovacej a bezpečnostnej infraštruktúry v prístavoch;
   obnova flotily maloobjemového rybolovu Komor s cieľom zlepšiť bezpečnosť a schopnosť udržať sa na mori a rybolovnú kapacitu;

12.  žiada začlenenie doložky, podľa ktorej by sa v prípade, že Komory napravia svoje nedostatky, príslušný postup zastavil a červená karta by sa zrušila, čím by sa umožnil návrat flotily EÚ;

13.  vyzýva Komisiu, aby prijala potrebné kroky na obnovenie zvyčajného režimu tým, že zvýši účinnosť opatrení zameraných na boj proti NNN rybolovu a flotile EÚ povolí návrat do rybolovnej oblasti hneď po tom, ako sa opätovne dohodnú podmienky nového protokolu;

14.  vyzýva Komisiu a Radu, aby každá v rámci svojich právomocí bezodkladne a v plnom rozsahu Európsky parlament informovala o vývoji tohto procesu;

15.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov a Komorského zväzu.

(1) Ú. v. EÚ L 290, 20.10.2006, s. 7.
(2) Prijaté texty, P8_TA(2018)0082.
(3) Ú. v. EÚ L 286, 29.10.2008, s. 1.

Posledná úprava: 6. novembra 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia