Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2017/2266(INI)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0055/2018

Predložena besedila :

A8-0055/2018

Razprave :

PV 14/03/2018 - 21
CRE 14/03/2018 - 21

Glasovanja :

PV 15/03/2018 - 10.5

Sprejeta besedila :

P8_TA(2018)0083

Sprejeta besedila
PDF 257kWORD 52k
Četrtek, 15. marec 2018 - Strasbourg Končna izdaja
Sporazum o partnerstvu v ribiškem sektorju med EU in Komori: odpoved (resolucija)
P8_TA(2018)0083A8-0055/2018

Nezakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 15. marca 2018 o osnutku sklepa Sveta o odpovedi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Zvezo Komori o partnerstvu v ribiškem sektorju (14423/2017 – C8-0447/2017 – 2017/0241(NLE)2017/2266(INI))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju osnutka sklepa Sveta (14423/2017),

–  ob upoštevanju Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Zvezo Komori o partnerstvu v ribiškem sektorju(1),

–  ob upoštevanju prošnje za odobritev, ki jo je Svet podal v skladu s členoma 43 in točko (a)(v) drugega pododstavka člena 218(6) Pogodbe o delovanju Evropske unije (C8-0447/2017),

–  ob upoštevanju svoje zakonodajne resolucije z dne 15. marca 2018(2) o osnutku sklepa,

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1005/2008 z dne 29. septembra 2008 o vzpostavitvi sistema Skupnosti za preprečevanje nezakonitega, neprijavljenega in nereguliranega ribolova, za odvračanje od njega ter za njegovo odpravljanje in o spremembi uredb (EGS) št. 2847/93, (ES) št. 1936/2001 in (ES) št. 601/2004 ter o razveljavitvi uredb (ES) št. 1093/94 in (ES) št. 1447/1999(3) ter zlasti člena 8(8) Uredbe,

–  ob upoštevanju člena 99(2) Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za ribištvo in mnenja Odbora za razvoj (A8-0055/2018),

A.  ker Sporazum med Evropsko skupnostjo in Zvezo Komori (v nadaljevanju: Komori) o partnerstvu v ribiškem sektorju določa, da lahko vsaka od pogodbenic sporazum odpove v primeru resnih okoliščin, kot je nespoštovanje obvez, ki sta jih pogodbenici prevzeli v zvezi s preprečevanjem nezakonitega, neprijavljenega in zakonsko neurejenega ribolova;

B.  ker nezakoniti ribolov pomeni veliko grožnjo za svetovne morske vire, saj izčrpava ribje staleže, uničuje morske habitate, postavlja poštene ribiče v neupravičeno slabši položaj in uničuje življenjske vire obalnih skupnosti, zlasti v državah v razvoju;

C.  ker bi morala EU storiti vse, kar je mogoče, da bi sporazumi o trajnostnem ribištvu s tretjimi državami zagotavljali vzajemne koristi EU in zadevnim tretjim državam, vključno z lokalnim prebivalstvom in ribiškimi sektorji;

D.  ker je bil skupni cilj protokola o sklenitvi sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko skupnostjo in Zvezo Komori okrepiti ribiško sodelovanje med Evropsko unijo in Komori v interesu obeh pogodbenic z ustanovitvijo partnerskega okvira za razvoj trajnostne ribiške politike, ob hkratnem izkoriščanju ribolovnih virov na trajnosten način v komorski izključni ekonomski coni, ter zagotoviti ustrezen delež razpoložljivih ribolovnih presežkov, ki je skladen z interesi flote EU;

E.  ker prvi ribiški sporazum med EGS in Komori sega v leto 1988 in ker je od takrat flota držav članic EGS/EU dobila ribolovne možnosti na podlagi vrste protokolov o izvajanju;

F.  ker glede na poročilo konference OZN za trgovino in razvoj z naslovom „Ribiški izvoz in gospodarski razvoj najmanj razvitih držav“ ostaja sektorsko sodelovanje na osnovni ravni in ima zelo majhen vpliv na ribiški sektor, pogoje za iztovarjanje, zmogljivosti spremljanja in nadzora, znanstveni razvoj ali tehnično usposabljanje ribičev in opazovalcev; ker je cena, ki jo EU plačuje Komorom za tono rib (tuna), približno 15 % ocenjene veleprodajne cene za tono;

G.  ker so bili Komori 1. oktobra 2015 obveščeni o možnosti, da bodo opredeljeni kot nesodelujoča tretja država, ki ne izvaja ustreznega nadzora nad plovili, registriranimi pod komorsko zastavo; ker so bili maja 2017 opredeljeni kot nesodelujoča država, julija 2017 pa jih je EU dala na seznam nesodelujočih držav in jim izdala „rdeči karton“, država pa še vedno ni sprejela korektivnih ukrepov za odpravo ugotovljenih težav in za boj proti nezakonitemu, neprijavljenemu in zakonsko neurejenemu ribolovu;

H.  ker je prejšnji protokol k sporazumu o ribolovu s Komori prenehal veljati 30. decembra 2016 in ni bil podaljšan, ker se Komori niso zavezali k boju proti nezakonitemu, neprijavljenemu in zakonsko neurejenemu ribolovu; ker so bila protokolu dodeljena finančna sredstva v višini 600 000 EUR letno, od katerih je bilo 300 000 EUR namenjenih podpori ribiške politike Komorov, da bi se spodbujala trajnost in dobro upravljanje ribolovnih virov v komorskih vodah;

I.  ker je EU odločno zavezana k boju proti nezakonitemu ribolovu in kateri koli obliki poslovanja, ki izhaja iz njega, ta zaveza pa je tudi določena v uredbi o nezakonitem, neprijavljenem in zakonsko neurejenem ribolovu;

J.  ker si EU in njene države članice prizadevajo za sodelovanje s Komori v mnogih sektorjih; ker se lahko odločitev EU, da odpove sporazum o partnerstvu v ribiškem sektorju, spremeni (če se sprejmejo potrebni korektivni ukrepi) in ker odpoved tega sporazuma ne izključuje prihodnjih pogajanj o novem sporazumu ali o kakršni koli drugi obliki partnerstva v ribiškem sektorju;

K.  ker boj proti nezakonitemu, neprijavljenemu in zakonsko neurejenemu ribolovu ni odvisen le od opredelitve nesodelujočih tretjih držav, ampak, nasprotno, zahteva, da se poiščejo rešitve za ugotovljene težave; ker Komori, če ne bodo dobili zunanje pomoči, ne bodo mogli izboljšati svoje politike za upravljanje morskih ribolovnih virov, zlasti kar zadeva pogoje za iztovarjanje, zmogljivosti spremljanja in nadzora, znanstveni razvoj ter tehnično usposabljanje ribičev in opazovalcev;

L.  ker imajo agenda za trajnostni razvoj do leta 2030 in cilji trajnostnega razvoja prvič vključen cilj, povezan z ohranjanjem in trajnostnim izkoriščanjem morij in morskih virov (cilj 14);

1.  obžaluje, da Komori, kljub opozorilom EU, niso sprejeli korektivnih ukrepov za odpravo ugotovljenih težav in za boj proti nezakonitemu, neprijavljenemu in zakonsko neurejenemu ribolovu;

2.  ponovno poudarja, kako pomemben je učinkovit nadzor države zastave, saj je pomanjkanje nadzora poglavitni razlog za nezakoniti, neprijavljeni in zakonsko neurejeni ribolov; meni, da bi morali Komori izpolnjevati svoje obveznosti glede kontrole in nadzora plovil, ki plujejo pod njihovo zastavo, v skladu z mednarodnim pravom; je trdno prepričan, da pomanjkanje nadzora in dovoljenj za ribolov tem plovilom omogoča, da nekaznovano izvajajo nezakoniti, neprijavljeni in zakonsko neurejeni ribolov;

3.  meni, da bi morali Komori še nadalje sodelovati z EU in izkoristiti to priložnost za uvedbo potrebnih ukrepov ter povečati sposobnost za preprečevanje nezakonitega ribolova;

4.  obžaluje dejstvo, da v skoraj 30 letih ribiških sporazumov med EU in Komori (ki so vključevali komponento, usmerjeno v sodelovanje in podporo razvoju ribiškega sektorja na Komorih) ni bilo mogoče doseči oprijemljivejših rezultatov pri razvoju tega sektorja, tudi na področjih, kot so zmogljivosti za spremljanje in nadzor, znanstveni razvoj in tehnično usposabljanje ribičev in opazovalcev;

5.  meni, da je treba razpoložljive instrumente razvojnega sodelovanja, zlasti Evropski razvojni sklad (ERS), učinkoviteje uskladiti s splošno podporo za razvoj zmogljivosti v ribiškem sektorju;

6.  opozarja, da imajo Komori v skladu s sporazumom o partnerstvu v ribiškem sektorju, ki so ga podpisali z EU, in drugimi mednarodnimi instrumenti, pa tudi v okviru uresničevanja Agende 2030 in ciljev trajnostnega razvoja dolžnost spoštovati načeli dobrega upravljanja v ribištvu in odgovornega ribolova, vzdrževati ribje staleže in ohranjati morske ekosisteme v svoji izključni ekonomski coni;

7.  poudarja, da se je treba na svetovni ravni boriti proti nezakonitemu, neprijavljenemu in zakonsko neurejenemu ribolovu in oblikovati spodbude za države, da bodo resno prevzele odgovornost in izvedle potrebne reforme ribiškega sektorja;

8.  meni, da boj proti nezakonitemu, neprijavljenemu in zakonsko neurejenemu ribolovu ne sme temeljiti izključno na opredelitvi nesodelujočih tretjih držav in da je treba za pravi boj proti vsem oblikam nezakonitega ribolova najti način, kako pomagati državam, zlasti majhnim otoškim državam v razvoju, od katerih so ena Komori, da spremenijo svoje pomorske politike upravljanja;

9.  se strinja s Komisijo in Svetom, da je treba izvajati ukrepe iz člena 38(8) uredbe o ribolovu IUU za razveljavitev vseh veljavnih dvostranskih sporazumov o ribištvu s Komori, ki določa prenehanje veljavnosti sporazuma, če niso izpolnjene obveznosti glede boja proti ribolovu IUU;

10.  ugotavlja, da so v členu 38 uredbe o ribolovu IUU navedene tudi druge posledice, med drugim prepoved zakupa, zamenjave zastave ribiškega plovila in sklepanje zasebnih sporazumov;

11.  kljub temu vztraja, da taka odpoved ne sme pomeniti konca sodelovanja med EU in Komori v ribiškem sektorju; poziva Komisijo, naj si prizadeva, da bi se ta odnos čim prej ponovno vzpostavil, ob predpostavki, da so ribiške skupnosti in mali priobalni obrtni ribolov osrednjega pomena za razvoj Komorov in da bi bilo treba zato spodbujati naložbe in tehnično pomoč na naslednjih področjih:

   ribiška uprava in sistem upravljanja, zakonodaja, institucionalni mehanizmi, krepitev zmogljivosti za človeške vire (ribiči, znanstveniki, inšpektorji in drugi), večje gospodarsko in kulturno vrednotenje tradicionalnega komorskega orodja in rib;
   zmogljivosti za spremljanje in znanstvene zmogljivosti, zmogljivosti za zaščito obale, inšpekcije, nadzor in kontrolo kakovosti;
   izgradnja objektov za hlajenje, distribucijo in predelavo rib;
   izgradnja in nadgradnja infrastrukture za iztovarjanje in varnostne infrastrukture v lukah in pristaniščih;
   obnova komorskega ladjevja za mali priobalni ribolov, da bi se izboljšala njegova varnost, sposobnost, da ostane na morju, in ribolovne zmogljivosti;

12.  poziva, naj se vključi klavzula o ustavitvi postopka in preklicu rdečega kartona, če bi Komori odpravili svoje pomanjkljivosti, saj bi to floti EU omogočilo vrnitev;

13.  poziva Komisijo, naj sprejme ustrezne ukrepe, da se znova vzpostavi prvotno stanje in izboljša učinkovitosti ukrepov za boj proti nezakonitemu, neprijavljenemu in zakonsko neurejenemu ribolovu, ko se sprejmejo pogoji novega protokola pa bi se na ribolovno območje vrnila tudi flota EU;

14.  poziva Komisijo in Svet, naj v okviru svojih pristojnosti nemudoma in izčrpno obvestita Parlament o morebitnih spremembah na tem področju;

15.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji ter vladam in parlamentom držav članic in Zvezi Komori.

(1) UL L 290, 20.10.2006, str. 7.
(2) Sprejeta besedila, P8_TA(2018)0082.
(3) UL L 286, 29.10.2008, str. 1.

Zadnja posodobitev: 6. november 2018Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov