Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/2266(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0055/2018

Ingivna texter :

A8-0055/2018

Debatter :

PV 14/03/2018 - 21
CRE 14/03/2018 - 21

Omröstningar :

PV 15/03/2018 - 10.5

Antagna texter :

P8_TA(2018)0083

Antagna texter
PDF 268kWORD 46k
Torsdagen den 15 mars 2018 - Strasbourg
Partnerskapsavtalet om fiske mellan EU och Komorerna: uppsägning (resolution)
P8_TA(2018)0083A8-0055/2018

Europaparlamentets resolution som inte avser lagstiftning av den 15 mars 2018 om utkastet till rådets beslut om uppsägning av partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Unionen Komorerna (14423/2017 – C8‒0447/2017 – 2017/0241(NLE)2017/2266(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av utkastet till rådets beslut (14423/2017),

–  med beaktande av partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Unionen Komorerna(1),

–  med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artikel 43 samt artikel 218.6 andra stycket a led v i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C8‒0447/2017),

–  med beaktande av sin lagstiftningsresolution av den 15 mars 2018(2) om förslaget till rådets förordning,

–  med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1005/2008 av den 29 september 2008 om upprättande av ett gemenskapssystem för att förebygga, motverka och undanröja olagligt, orapporterat och oreglerat fiske och om ändring av förordningarna (EEG) nr 2847/93, (EG) nr 1936/2001 och (EG) nr 601/2004 samt om upphävande av förordningarna (EG) nr 1093/94 och (EG) nr 1447/1999(3) (IUU-förordningen), särskilt artikel 8.8,

–  med beaktande av artikel 99.2 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från fiskeriutskottet och yttrandet från utskottet för utveckling (A8-0055/2018), och av följande skäl:

A.  I partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Unionen Komorerna (nedan kallad Komorerna) anges att endera parten kan säga upp avtalet i fall av allvarliga omständigheter, såsom bristande efterlevnad av de åtaganden som parterna gjort när det gäller att bekämpa olagligt, orapporterat och oreglerat fiske (IUU-fiske).

B.  Olagligt fiske utgör ett allvarligt hot mot världens marina tillgångar, eftersom det utarmar fiskbestånd, förstör marina livsmiljöer, försätter laglydiga fiskare i en orättvist ofördelaktig situation och förstör försörjningen för kustsamhällen, särskilt i utvecklingsländer.

C.  Europeiska unionen bör göra allt den kan för att se till att de avtal om hållbart fiske som ingås med tredjeländer gagnar både EU och berörda tredjeländer, inklusive deras lokalbefolkning och fiskerinäring.

D.  Det övergripande målet med protokollet om ingående av partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Unionen Komorerna var att stärka samarbetet mellan EU och Komorerna i fiskerifrågor på ett sätt som gynnade båda parter, genom att fastställa en partnerskapsram inom vilken man kunde verka för en politik för hållbart fiske samtidigt som fiskeresurserna i Komorernas exklusiva ekonomiska zon utnyttjades på ett hållbart sätt. Dessutom ville man säkerställa en lämplig andel av de tillgängliga fiskeöverskotten, som skulle motsvara EU-flottornas intressen.

E.  Det första fiskeavtal som ingicks mellan EEG och Komorerna är från 1988, och sedan dess har fiskeflottorna i EEG/EU:s medlemsstater haft möjlighet att fiska i detta lands vatten med stöd av senare protokoll om tillämpningen av avtalet.

F.  Enligt Unctrads rapport om fiskeexport och ekonomisk utveckling i de minst utvecklade länderna har inte det sektoriella samarbetet kommit förbi det grundläggande stadiet, och har haft väldigt lite effekt för fiskeribranschen, landningsvillkoren, övervaknings- och kontrollkapaciteten, den vetenskapliga utvecklingen eller den tekniska utbildningen av fiskare och observatörer. Det pris som EU betalar till Komorerna per ton fisk (tonfisk) är cirka 15 % lägre än det uppskattade partihandelspriset per ton.

G.  Komorerna underrättades den 1 oktober 2015 om att landet skulle kunna komma att identifieras som ett icke-samarbetande tredjeland eftersom det underlåtit att utöva lämplig kontroll över fartyg som är registrerade under komorisk flagg. Trots att Komorerna identifierades som ett icke-samarbetande tredjeland i maj 2017 och fördes in i förteckningen över sådana länder i juli 2017 av EU, som utfärdade ett ”rött kort”, har landet ännu inte vidtagit de korrigerande åtgärder som behövs för att lösa de konstaterade problemen och bekämpa IUU-fiske.

H.  Det föregående protokollet inom ramen för fiskeavtalet med Komorerna löpte ut den 30 december 2016, och det har inte förnyats på grund av bristande åtagande från Komorernas sida om att bekämpa IUU-fiske. Protokollet hade en finansieringsram på 600 000 EUR per år, varav 300 000 EUR var öronmärkta för stöd till fiskeripolitiken på Komorerna i syfte att främja hållbarhet och sund förvaltning av fiskeresurserna i deras vatten.

I.  EU är djupt engagerat i arbetet för att bekämpa olagligt fiske och all form av verksamhet som bygger på sådant fiske, vilket fastställs i EU:s förordning.

J.  EU och dess medlemsstater söker samarbete med Komorerna på en rad områden. EU:s beslut om uppsägning av partnerskapsavtalet om fiske kan dras tillbaka (om erforderliga korrigeringsåtgärder vidtas) och uppsägningen av avtalet hindrar inte en framtida förhandling om ett nytt avtal eller om någon annan form av partnerskap på fiskeriområdet.

K.  Bekämpning av IUU-fiske kan inte enbart bygga på en identifiering av icke-samarbetande tredjeländer, utan man måste också finna lösningar för att komma till rätta med de situationer som identifierats. Utan hjälp utifrån kommer Komorerna inte att kunna förbättra sin havsförvaltningspolitik avseende i synnerhet fiskresurserna, särskilt vad gäller landningsförhållanden, övervaknings- och kontrollkapacitet, vetenskaplig utveckling och teknisk utbildning för fiskare och observatörer.

L.  I 2030-agendan för hållbar utveckling och målen för hållbar utveckling har man för första gången infört ett mål för bevarande och hållbar användning av haven och de marina resurserna (mål 14).

1.  Europaparlamentet beklagar att Komorerna har underlåtit att vidta de korrigerande åtgärder som behövs för att lösa de konstaterade problemen och bekämpa IUU-fiske, trots varningarna från EU.

2.  Europaparlamentet upprepar vikten av att bedriva en effektiv flaggstatskontroll då avsaknaden av en sådana är en grundläggande orsak till IUU-fiske. Parlamentet anser att Komorerna bör fullgöra sina skyldigheter enligt internationell rätt vad gäller övervakning och kontroll av fartyg som för landets flagg. Parlamentet är av den bestämda åsikten att sådan brist på övervakning och tillstånd att fiska gör det möjligt för sådana fartyg att ostraffat ägna sig åt IUU-fiske.

3.  Europaparlamentet anser att Komorerna bör fortsätta att samarbeta med EU och ta detta tillfälle i akt att införa de åtgärder som är nödvändiga för att förbättra landets förmåga att ta itu med olagligt fiske.

4.  Europaparlamentet beklagar att det under de nästan trettio år som EU har haft fiskeavtal med Komorerna, vilket har innehållit ett avsnitt om samarbete och stöd till fiskerisektorn i detta land, inte har kunnat noteras några mer påtagliga resultat för utvecklingen av Komorernas fiskerisektor, inklusive vad gäller bl.a. övervaknings- och kontrollkapacitet, vetenskaplig utveckling eller teknisk utbildning för fiskare och observatörer.

5.  Europaparlamentet framhåller behovet av en bättre samordning mellan tillgängliga verktyg för utvecklingssamarbete, framför allt Europeiska utvecklingsfonden (EUF), och det övergripande stödet till kapacitetsutveckling inom fiskerisektorn.

6.  Europaparlamentet påminner om att Komorerna, i enlighet med det partnerskapsavtal om fiske som har ingåtts med EU och andra internationella instrument samt inom ramen för 2030-agendan och målen om en hållbar utveckling, även har en skyldighet att respektera principerna för gott styre inom fisket och för ansvarsfullt fiske, upprätthålla fiskebestånden samt bevara de marina ekosystemen inom sin exklusiva ekonomiska zon.

7.  Europaparlamentet betonar att IUU-fiske behöver bekämpas globalt och att det behövs incitament för stater att ta sina förpliktelser på allvar och genomföra nödvändiga reformer av sin fiskerisektor.

8.  Europaparlamentet betonar att bekämpningen av IUU-fiske inte bara bör bestå i en identifiering av icke-samarbetande tredjeländer, samt att det för att verkligen bekämpa alla former av olagligt fiske krävs att det tas fram metoder för att hjälpa länder att ändra sin havsförvaltningspolitik, särskilt små östater under utveckling såsom Komorerna.

9.  Europaparlamentet håller med kommissionen och rådet om att de åtgärder som avses i artikel 38.8 i IUU-förordningen, enligt vilka ett avtal ska upphöra att gälla om ett land inte uppfyller sina åtaganden i fråga om bekämpning av IUU-fiske, behöver tillämpas för att säga upp gällande bilaterala fiskeavtal med Komorerna.

10.  Europaparlamentet noterar de andra konsekvenser som avses i artikel 38.8 i IUU‑förordningen, avseende bland annat förbud mot charteravtal, omflaggning och privata avtal.

11.  Europaparlamentet framhåller emellertid att uppsägningen inte får innebära slutet på samarbetet mellan EU och Komorerna på fiskeriområdet. Parlamentet uppmanar kommissionen att sträva efter att så snart som möjligt återupprätta dessa förbindelser, och att därvidlag utgå från att fiskesamhällena och det icke-industriella och småskaliga fisket utgör en central faktor för utvecklingen i landet, bland annat genom att främja investeringar och teknisk assistans inom följande områden:

   system för förvaltning och styrning av fiskerifrågor, lagstiftning, institutionell struktur, kapacitetsuppbyggnad för mänskliga resurser (fiskare, forskare, inspektörer och andra) och förstärkning av det kommersiella och kulturella värdet på traditionella komoriska fiskeredskap och fiskarter,
   kompetens inom övervakning och vetenskaplig forskning, kustskydd, övervakning, kontroll och kvalitetskontroll,
   aktivering av strukturer för kylning, distribution och fiskberedning,
   uppbyggnad och förstärkning av hamnarnas landnings- och säkerhetsinfrastruktur,
   förnyelse av den småskaliga komoriska fiskeflottan med avseende på säkerheten, vistelsetiden till havs och fångstkapaciteten.

12.  Europaparlamentet efterlyser införandet av en klausul enligt vilken förfarandet ska avbrytas och det röda kortet dras tillbaka om Komorerna åtgärdar sina brister, varvid gemenskapsflottan ska kunna återvända.

13.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att vidta de åtgärder som krävs för en återgång till normalläge, och att effektivare bekämpa IUU-fisket och göra det möjligt för EU-flottan att återvända till fiskezonen så snart villkoren för ett nytt protokoll har omförhandlats.

14.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och rådet att inom sina respektive ansvarsområden hålla parlamentet omedelbart och fullt informerat om all eventuell utveckling inom denna process.

15.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och i Unionen Komorerna.

(1) EUT L 290, 20.10.2006, s. 7.
(2) Antagna texter, P8_TA(2018)0082.
(3) EUT L 286, 29.10.2008, s. 1.

Senaste uppdatering: 6 november 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy