Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/0304(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0244/2017

Внесени текстове :

A8-0244/2017

Разисквания :

PV 14/03/2018 - 19
CRE 14/03/2018 - 19

Гласувания :

PV 15/03/2018 - 10.6
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2018)0084

Приети текстове
PDF 470kWORD 51k
Четвъртък, 15 март 2018 г. - Страсбург
„Европас“: рамка за уменията и квалификациите ***I
P8_TA(2018)0084A8-0244/2017
Резолюция
 Текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 15 март 2018 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно обща рамка за предоставяне на по-добри услуги в областта на уменията и квалификациите („Европас“) и за отмяна на Решение № 2241/2004/ЕО (COM(2016)0625 – C8-0404/2016 – 2016/0304(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2016)0625),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и членове 165 и 166 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8‑0404/2016),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 15 февруари 2017 г.(1),

—  след консултация с Комитета на регионите,

—  като взе предвид временното споразумение, одобрено от компетентните комисии съгласно член 69е, параграф 4 от своя Правилник за дейността и поетия с писмо от 20 декември 2017 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския Съюз.

—  като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид съвместните разисквания на комисията по заетост и социални въпроси и комисията по култура и образование в съответствие с член 55 от Правилника за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по заетост и социални въпроси и комисията по култура и образование (A8-0244/2017),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) OВ C 173, 31.5.2017 г., стр. 45.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 15 март 2018 г с оглед на приемането на Решение (ЕС) 2018/... на Европейския парламент и на Съвета относно обща рамка за предоставяне на по-добри услуги в областта на уменията и квалификациите („Европас“) и за отмяна на Решение № 2241/2004/ЕО
P8_TC1-COD(2016)0304

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Решение (ЕС) 2018/646.)

Последно осъвременяване: 4 декември 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност