Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2016/0304(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0244/2017

Ingediende teksten :

A8-0244/2017

Debatten :

PV 14/03/2018 - 19
CRE 14/03/2018 - 19

Stemmingen :

PV 15/03/2018 - 10.6
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2018)0084

Aangenomen teksten
PDF 244kWORD 45k
Donderdag 15 maart 2018 - Straatsburg
Europass: kader voor vaardigheden en kwalificaties ***I
P8_TA(2018)0084A8-0244/2017
Resolutie
 Tekst

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 15 maart 2018 over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende een gemeenschappelijk kader voor het verstrekken van betere diensten voor vaardigheden en kwalificaties (Europass), houdende intrekking van Beschikking nr. 2241/2004/EG (COM(2016)0625 – C8-0404/2016 – 2016/0304(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2016)0625),

–  gezien artikel 294, lid 2, en de artikelen 165 en 166 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C8-0404/2016),

–  gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 15 februari 2017(1),

–  na raadpleging van het Comité van de Regio's,

–  gezien het overeenkomstig artikel 69 septies, lid 4, van zijn Reglement door de bevoegde commissies goedgekeurde voorlopig akkoord en de door de vertegenwoordiger van de Raad bij brief van 20 december 2017 gedane toezegging om het standpunt van het Europees Parlement overeenkomstig artikel 294, lid 4, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie goed te keuren,

–  gezien artikel 59 van zijn Reglement,

–  gezien de gezamenlijke beraadslagingen van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken en de Commissie cultuur en onderwijs volgens artikel 55 van het Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken en de Commissie cultuur en onderwijs (A8-0244/2017),

1.  stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2.  verzoekt de Commissie om hernieuwde voorlegging aan het Parlement indien zij haar voorstel vervangt, ingrijpend wijzigt of voornemens is het ingrijpend te wijzigen;

3.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

(1) PB C 173 van 31.5.2017, blz. 45.


Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 15 maart 2018 met het oog op de vaststelling van Besluit (EU) 2018/... van het Europees Parlement en de Raad betreffende een gemeenschappelijk kader voor het verstrekken van betere diensten voor vaardigheden en kwalificaties (Europass) en houdende intrekking van Beschikking nr. 2241/2004/EG
P8_TC1-COD(2016)0304

(Aangezien het Parlement en de Raad tot overeenstemming zijn geraakt, komt het standpunt van het Parlement overeen met de definitieve rechtshandeling: Besluit (EU) 2018/646.)

Laatst bijgewerkt op: 6 november 2018Juridische mededeling - Privacybeleid