Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/0304(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0244/2017

Ingivna texter :

A8-0244/2017

Debatter :

PV 14/03/2018 - 19
CRE 14/03/2018 - 19

Omröstningar :

PV 15/03/2018 - 10.6
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2018)0084

Antagna texter
PDF 240kWORD 44k
Torsdagen den 15 mars 2018 - Strasbourg
Europass: ram för kompetens och kvalifikationer ***I
P8_TA(2018)0084A8-0244/2017
Resolution
 Text

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 15 mars 2018 om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om en gemensam ram för tillhandahållande av bättre tjänster för kompetens och kvalifikationer (Europass) och om upphävande av beslut nr 2241/2004/EG (COM(2016)0625 – C8-0404/2016 – 2016/0304(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2016)0625),

–  med beaktande av artikel 294.2 och artiklarna 165 och 166 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0404/2016),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 15 februari 2017(1),

–  efter att ha hört Regionkommittén,

–  med beaktande av den preliminära överenskommelse som godkänts av de ansvariga utskotten enligt artikel 69f.4 i arbetsordningen, det skriftliga åtagandet från rådets företrädare av den 20 december 2017 att godta Europaparlamentets ståndpunkt, och i enlighet med artikel 294.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av den gemensamma behandlingen av ärendet i utskottet för sysselsättning och sociala frågor och utskottet för kultur och utbildning, i enlighet med artikel 55 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för sysselsättning och sociala frågor och utskottet för kultur och utbildning (A8-0244/2017).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1) EUT C 173, 31.5.2017, s. 45.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 15 mars 2018 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets beslut (EU) 2018/… om en gemensam ram för tillhandahållande av bättre tjänster för kompetens och kvalifikationer (Europass) och om upphävande av beslut nr 2241/2004/EG
P8_TC1-COD(2016)0304

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten, beslut (EU) 2018/646.)

Senaste uppdatering: 6 november 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy