Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/0163(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0369/2017

Внесени текстове :

A8-0369/2017

Разисквания :

PV 14/03/2018 - 20
CRE 14/03/2018 - 20

Гласувания :

PV 15/03/2018 - 10.7
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2018)0085

Приети текстове
PDF 470kWORD 49k
Четвъртък, 15 март 2018 г. - Страсбург
Програма „Творческа Европа“ (2014—2020 г.) ***I
P8_TA(2018)0085A8-0369/2017
Резолюция
 Текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 15 март 2018 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1295/2013 за създаване на програма „Творческа Европа“ (2014—2020 г.) (COM(2017)0385 – C8-0236/2017 – 2017/0163(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2017)0385),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 167, параграф 5, първо тире от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението до Парламента (C8‑0236/2017),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 18 октомври 2017 г.(1),

—  след консултация с Комитета на регионите,

—  като взе предвид временното споразумение, одобрено от компетентната комисия съгласно член 69е, параграф 4 от своя Правилник за дейността и поетия с писмо от 31 януари 2018 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по култура и образование (A8-0369/2017),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) Все още непубликувано в Официален вестник.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 15 март 2018 г с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2018/... на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1295/2013 за създаване на програма „Творческа Европа“ (2014—2020 г.)
P8_TC1-COD(2017)0163

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) 2018/596.)

Последно осъвременяване: 6 ноември 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност