Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/0163(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0369/2017

Ingivna texter :

A8-0369/2017

Debatter :

PV 14/03/2018 - 20
CRE 14/03/2018 - 20

Omröstningar :

PV 15/03/2018 - 10.7
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2018)0085

Antagna texter
PDF 239kWORD 44k
Torsdagen den 15 mars 2018 - Strasbourg
Etablering av programmet Kreativa Europa (2014–2020) ***I
P8_TA(2018)0085A8-0369/2017
Resolution
 Text

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 15 mars 2018 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 1295/2013 för etablering av programmet Kreativa Europa (2014–2020) (COM(2017)0385 – C8-0236/2017 – 2017/0163(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2017)0385),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 167.5 första strecksatsen i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0236/2017),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs av den 18 oktober 2017(1),

–  efter att ha hört Regionkommittén,

–  med beaktande av den preliminära överenskommelse som godkänts av det ansvariga utskottet enligt artikel 69f.4 i arbetsordningen, det skriftliga åtagandet från rådets företrädare av den 31 januari 2018 att godta Europaparlamentets ståndpunkt, och i enlighet med artikel 294.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för kultur och utbildning (A8-0369/2017),

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1) Ännu ej offentliggjort i EUT.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 15 mars 2018 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/… om ändring av förordning (EU) nr 1295/2013 för etablering av programmet Kreativa Europa (2014 – 2020)
P8_TC1-COD(2017)0163

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten, förordning (EU) 2018/596.)

Senaste uppdatering: 6 november 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy