Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/0328(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0063/2018

Внесени текстове :

A8-0063/2018

Разисквания :

Гласувания :

PV 15/03/2018 - 10.8
CRE 15/03/2018 - 10.8
PV 25/10/2018 - 13.11

Приети текстове :

P8_TA(2018)0086
P8_TA(2018)0427

Приети текстове
PDF 574kWORD 54k
Четвъртък, 15 март 2018 г. - Страсбург
Местоположение на седалището на Европейската агенция по лекарствата ***I
P8_TA(2018)0086A8-0063/2018

Изменения, приети от Европейския парламент на 15 март 2018 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 726/2004 по отношение на местоположението на седалището на Европейската агенция по лекарствата (COM(2017)0735 – C8-0421/2017 – 2017/0328(COD))(1)

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Текст, предложен от Комисията   Изменение
Изменение 1
Предложение за регламент
Съображение 2
(2)  Като се вземе предвид член 50, параграф 3 от Договора за Европейския съюз, Европейската агенция по лекарствата следва да заеме своето ново седалище от датата, на която Договорите престанат да се прилагат спрямо Обединеното кралство, или от 30 март 2019 г., в зависимост от това коя от двете дати настъпи по-рано.
(2)  Като се вземе предвид член 50, параграф 3 от Договора за Европейския съюз, Европейската агенция по лекарствата („Агенцията“) следва да заеме своето ново седалище от 30 март 2019 г.
Изменение 2
Предложение за регламент
Съображение 3
(3)  За да се гарантира правилното функциониране на Европейската агенция по лекарствата на новото ѝ местоположение, следва да бъде сключено споразумение относно седалището, преди агенцията да го заеме.
(3)  За да се гарантира правилното функциониране на Агенцията на новото ѝ местоположение, възможно най-скоро следва да бъде сключено споразумение относно седалището. Споразумението относно седалището следва да включва най-подходящия ред и условия за успешното преместване в Амстердам на Агенцията и на нейните служители.
Изменение 3
Предложение за регламент
Съображение 3 a (ново)
(3a)  За да се гарантира непрекъснатостта на дейността на Агенцията, временното местонахождение в Амстердам следва да бъде осигурено, считано от 1 януари 2019 г., а постоянното седалище на Агенцията следва да бъдат завършено до 15 ноември 2019 г.
Изменение 4
Предложение за регламент
Съображение 3 б (ново)
(3б)  Трябва да се приветства фактът, че новото местоположение на Агенцията е в съответствие с предпочитанията на работещите понастоящем в нея служители и че нидерландските органи полагат усилия, за да гарантират, че този двойно преместване няма да застраши оперативната ефективност, последователност и непрекъснатост на функционирането на Агенцията. Въпреки това двойното преместването на Агенцията в Амстердам означава, че Агенцията ще трябва временно да отмени приоритетното значение на някои дейности, като например своята работа относно лекарствените продукти за педиатрична употреба и въпросите на общественото здравеопазване, включително своята работа по отношение на антимикробната резистентност и грипните пандемии, докато тя е настанена във временното седалище. Закъсненията, оповестени вече от нидерландското правителство, които са отдалечили във времето предаването на сградата, която ще служи за постоянно седалище, строителните работи по която все още не са започнали, създават опасения относно евентуални по-нататъшни забавяния. Пребиваването във временната сграда следва да бъде ограничено до 10,5 месеца, за да се гарантира, че Агенцията ще може да заработи отново с пълен капацитет, считано от 16 ноември 2019 г., и за да бъде предотвратена по-нататъшната загуба на експертни знания и опит.
Изменение 5
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – уводна част
В Регламент (ЕО) № 726/2004 се вмъква следният член 71а:
В Регламент (ЕО) № 726/2004 се вмъкват следните членове 71а и 71б:
Изменение 6
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1
Регламент (ЕО) № 726/2004
Член 71a
Член 71a
Член 71a
Седалището на Агенцията е в Амстердам, Нидерландия.
Седалището на Агенцията е в Амстердам, Нидерландия.
Комисията и компетентните органи на Нидерландия вземат всички необходими мерки, за да гарантират, че Агенцията може да се премести в своето временно седалище не по-късно от 1 януари 2019 г. и че тя може да се премести в своето постоянно място на пребиваване не по-късно от 16 ноември 2019 г.
Комисията и компетентните органи на Нидерландия представят писмен доклад на Европейския парламент и на Съвета относно напредъка по отношение на корекциите на временните помещения, както и относно изграждането на постоянната сграда три месеца след влизането в сила на настоящия регламент и на всеки три месеца след това, докато Агенцията се премести в своето постоянно седалище.
Изменение 7
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – уводна част
Регламент (ЕО) № 726/2004
Член 71 б (нов)
Член 71б
В рамките на три месеца от … [датата на влизане в сила на настоящия регламент] се сключва споразумение относно седалището, позволяващо на Агенцията да поеме задълженията си в помещенията, одобрени от Европейския парламент и Съвета.
Изменение 8
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2
Настоящият регламент се прилага от датата, на която Договорите престанат да се прилагат спрямо Обединеното кралство, или от 30 март 2019 г., в зависимост от това коя от двете дати настъпи по-рано.
Настоящият регламент се прилага от 30 март 2019 г.
Изменение 15
Предложение за регламент
Изявление (ново)
„ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ РЕГЛАМЕНТ № 2018/…
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
Европейският парламент изразява съжаление, че ролята му на съзаконодател не беше надлежно взета под внимание, тъй като той не беше включен в процедурата, водеща до избора на новото седалище на Европейската агенция по лекарствата (EMA).
Европейският парламент желае да припомни прерогативите си на съзаконодател и настоява за пълно спазване на обикновената законодателна процедура по отношение на местоположението на органите и агенциите.
Като единствената пряко избирана институция на Съюза и представител на гражданите на Съюза той е първият гарант за зачитането на демократичния принцип в Съюза.
Европейският парламент осъжда процедурата, следвана при избора на новото местоположение на седалището, която на практика лиши Европейския парламент от неговите прерогативи, тъй като той не беше включен ефективно в този процес, а сега от него се очаква просто да потвърди избора на новото местоположение на седалището посредством обикновената законодателна процедура.
Европейският парламент припомня, че общият подход, приложен към Съвместното изявление на Европейския парламент, Съвета и Европейската комисия относно децентрализираните агенции от 2012 г., няма правно обвързващ характер, което се признава в самото изявление, и че то беше договорено, без да се засягат законодателните правомощия на институциите.
Поради това Европейският парламент настоява процедурата, следвана при избора на ново местоположение на агенциите, да бъде преразгледана и да не се използва в тази форма в бъдеще.
И накрая, Европейският парламент желае да припомни също така, че в Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г.1 трите институции поеха ангажимент за лоялно и прозрачно сътрудничество, като същевременно припомня равенството на двамата съзаконодатели, установено в Договорите.“
__________________
1 ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.

(1)Въпросът е върнат за междуинституционални преговори в компетентната комисия съгласно член 59, параграф 4, четвърта алинея от Правилника за дейността (A8‑0063/2018).

Последно осъвременяване: 6 ноември 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност