Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2017/0328(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0063/2018

Předložené texty :

A8-0063/2018

Rozpravy :

Hlasování :

PV 15/03/2018 - 10.8
CRE 15/03/2018 - 10.8
PV 25/10/2018 - 13.11

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0086
P8_TA(2018)0427

Přijaté texty
PDF 499kWORD 48k
Čtvrtek, 15. března 2018 - Štrasburk
Umístění sídla Evropské agentury pro léčivé přípravky ***I
P8_TA(2018)0086A8-0063/2018

Pozměňovací návrhy přijaté Evropským parlamentem dne 15. března 2018 k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o změně nařízení (ES) č. 726/2004, pokud jde o umístění sídla Evropské agentury pro léčivé přípravky (COM(2017)0735 – C8-0421/2017 – 2017/0328(COD))(1)

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Znění navržené Komisí   Pozměňovací návrh
Pozměňovací návrh 1
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2
(2)  S ohledem na čl. 50 odst. 3 Smlouvy o Evropské unii by Evropská agentura pro léčivé přípravky měla ve svém novém sídle působit ode dne, kdy pro Spojené království přestanou platit Smlouvy, nebo ode dne 30. března 2019, podle toho, co nastane dříve.
(2)  S ohledem na čl. 50 odst. 3 Smlouvy o Evropské unii by Evropská agentura pro léčivé přípravky (dále jen „agentura“) měla ve svém novém sídle působit ode dne 30. března 2019.
Pozměňovací návrh 2
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3
(3)  K zajištění řádného fungování Evropské agentury pro léčivé přípravky v novém místě by měla být ještě předtím, než agentura převezme své nové sídlo, uzavřena dohoda o sídle.
(3)  K zajištění řádného fungování agentury v novém místě by měla být co nejdříve uzavřena dohoda o sídle. Dohoda o sídle by měla obsahovat nejvhodnější podmínky pro úspěšné přemístění agentury a jejích zaměstnanců do Amsterodamu.
Pozměňovací návrh 3
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3 a (nový)
(3a)  S cílem zajistit plnou kontinuitu činnosti agentury by její dočasné umístění mělo být zajištěno od 1. ledna 2019 s tím, že její trvalé sídlo by mělo být dokončeno do 15. listopadu 2019.
Pozměňovací návrh 4
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3 b (nový)
(3b)  Je potěšitelné, že nové umístění agentury odpovídá preferencím jejích současných zaměstnanců a že se nizozemské orgány snaží zajistit, aby dvojí přemístění neohrozilo provozní efektivnost, kontinuitu a nepřetržitý provoz agentury. Dvojí přemístění agentury do Amsterodamu nicméně znamená, že agentura bude muset ve svém prozatímním sídle dočasně přestat upřednostňovat určité činnosti, jako je práce na pediatrických lécích a záležitostech veřejného zdraví, včetně práce zaměřené na antimikrobiální rezistenci a pandemie chřipky. Průtahy, které již oznámila nizozemská vláda a které zpozdily předání stálé budovy, jejíž stavba ještě nezačala, vyvolávají obavy ohledně dalších případných průtahů. Přemístění do dočasné budovy by mělo být omezeno na 10,5 měsíce s cílem zajistit, aby agentura mohla od 16. listopadu 2019 začít znovu plně fungovat, a zabránit dalším ztrátám odbornosti.
Pozměňovací návrh 5
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – návětí
V nařízení (ES) č. 726/2004 se vkládá nový článek 71a, který zní:
V nařízení (ES) č. 726/2004 se vkládají nové články 71a a 71b, které zní:
Pozměňovací návrh 6
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1
Nařízení (ES) č. 726/2004
Článek 71a
Článek 71a
Článek 71a
Agentura má sídlo v Amsterodamu, Nizozemsku.
Agentura má sídlo v Amsterodamu, Nizozemsku.
Komise a příslušné orgány Nizozemska přijmou veškerá nezbytná opatření k zajištění toho, aby se agentura mohla přemístit do dočasných prostor do 1. ledna 2019 a do svých stálých prostor do 16. listopadu 2019.
Tři měsíce po vstupu tohoto nařízení v platnost a poté každé tři měsíce, dokud se agentura nepřemístí do svého stálého sídla, předloží Komise a příslušné orgány Nizozemska Evropskému parlamentu a Radě písemnou zprávu o pokroku úprav dočasných prostor a o výstavbě stálé budovy.
Pozměňovací návrh 7
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1
Nařízení (ES) č. 726/2004
Článek 71 b (nový)
Článek 71b
Dohoda o sídle, která agentuře umožní plnit své povinnosti v prostorách schválených Evropským parlamentem a Radou, se uzavře do tří měsíců ode dne ... [den vstupu tohoto nařízení v platnost].
Pozměňovací návrh 8
Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2
Toto nařízení se použije ode dne, kdy pro Spojené království přestanou platit Smlouvy, nebo ode dne 30. března 2019, podle toho, co nastane dříve.
Toto nařízení se použije ode dne 30. března 2019.
Pozměňovací návrh 15
Návrh nařízení
Prohlášení (nové)
„PŘÍLOHA NAŘÍZENÍ 2018/...
PROHLÁŠENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
Evropský parlament vyjadřuje politování nad tím, že jeho úloha spolunormotvůrce nebyla řádně zohledněna, jelikož nebyl zapojen do procesu, jenž vedl k výběru nového sídla Evropské agentury pro léčivé přípravky.
Evropský parlament by rád připomněl své výsady coby spolunormotvůrce a trvá na bezvýhradném dodržování řádného legislativního postupu, pokud jde o sídla orgánů a agentur.
Jakožto jediný přímo volený orgán Unie a zástupce jejích občanů je prvním garantem dodržování zásady demokracie v Unii.
Evropský parlament odsuzuje postup, jakým bylo nové sídlo vybráno a jenž de facto připravil Evropský parlament o jeho výsady, neboť jej prakticky opomenul, ale nyní se očekává, že Parlament výběr nového sídla jednoduše potvrdí prostřednictvím řádného legislativního postupu.
Evropský parlament připomíná, že společný přístup připojený ke společnému prohlášení Evropského parlamentu, Rady a Evropské komise o decentralizovaných agenturách podepsaný v roce 2012 není právně závazný, jak se uvádí v samotném prohlášení, a že byl schválen, aniž by byly dotčeny legislativní pravomoci jednotlivých orgánů.
Evropský parlament proto trvá na tom, aby byl postup pro výběr nového sídla agentur v budoucnu revidován a aby už nebyl uplatňován v této podobě.
Evropský parlament by rovněž na závěr rád připomněl, že v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů1 se tyto tři orgány zavázaly k loajální a transparentní spolupráci, a poukazuje na rovnoprávné postavení obou spolunormotvůrců zakotvené ve Smlouvách.
__________________
1 Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.“

(1) Věc byla vrácena příslušnému výboru pro účely interinstitucionálních jednání podle čl. 59 odst. 4 čtvrtého pododstavce (A8-0063/2018).

Poslední aktualizace: 6. listopadu 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí