Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2017/0328(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0063/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0063/2018

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 15/03/2018 - 10.8
CRE 15/03/2018 - 10.8
PV 25/10/2018 - 13.11

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0086
P8_TA(2018)0427

Hyväksytyt tekstit
PDF 340kWORD 43k
Torstai 15. maaliskuuta 2018 - Strasbourg
Euroopan lääkeviraston kotipaikan sijainti ***I
P8_TA(2018)0086A8-0063/2018

Euroopan parlamentin tarkistukset 15. maaliskuuta 2018 ehdotukseen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 726/2004 muuttamisesta Euroopan lääkeviraston kotipaikan sijainnin osalta (COM(2017)0735 – C8-0421/2017 – 2017/0328(COD))(1)

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Komission teksti   Tarkistus
Tarkistus 1
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale
(2)  Kun otetaan huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 50 artiklan 3 kohta, Euroopan lääkeviraston olisi otettava käyttöön uusi kotipaikkansa siitä päivästä, jona perussopimuksia lakataan soveltamasta Yhdistyneeseen kuningaskuntaan, tai 30 päivästä maaliskuuta 2019 sen mukaan, kumpi ajankohta on aikaisempi.
(2)  Kun otetaan huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 50 artiklan 3 kohta, Euroopan lääkeviraston (jäljempänä virasto) olisi otettava käyttöön uusi kotipaikkansa 30 päivästä maaliskuuta 2019.
Tarkistus 2
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale
(3)  Jotta varmistetaan Euroopan lääkeviraston asianmukainen toiminta sen uudessa sijaintipaikassa, olisi tehtävä toimipaikkaa koskeva sopimus ennen kuin lääkevirasto aloittaa uudessa kotipaikassaan.
(3)  Jotta varmistetaan viraston asianmukainen toiminta sen uudessa sijaintipaikassa, olisi tehtävä toimipaikkaa koskeva sopimus mahdollisimman nopeasti. Toimipaikkaa koskevassa sopimuksessa olisi oltava mahdollisimman asianmukaiset ehdot viraston ja sen henkilöstön siirtämiseksi onnistuneesti Amsterdamiin.
Tarkistus 3
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)
(3 a)  Jotta voidaan varmistaa viraston koko toiminnan jatkuvuus, väliaikainen toimipaikka Amsterdamissa olisi voitava ottaa käyttöön 1. tammikuuta 2019 ja viraston pysyvä toimipaikka olisi saatettava valmiiksi viimeistään 15. marraskuuta 2019.
Tarkistus 4
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 b kappale (uusi)
(3 b)  On pidettävä tervetulleena, että uusi virasto on sen nykyisen henkilöstön odotusten mukainen ja että Alankomaiden viranomaiset pyrkivät varmistamaan, että kaksinkertainen siirtyminen ei vaaranna viraston operatiivista tehokkuutta, jatkuvuutta ja keskeytymätöntä toimintaa. Viraston kaksinkertainen muutto Amsterdamiin tarkoittaa kuitenkin, että viraston on väliaikaisessa toimipaikassaan jätettävä vähemmälle huomiolle tiettyjä toimia, esimerkiksi lapsille tarkoitettujen lääkkeiden tutkimuksen kaltaisia toimia sekä kansanterveyskysymyksiä, kuten mikrobilääkeresistenssin ja influenssapandemioiden tutkiminen. Alankomaiden hallituksen jo ilmoittamat vakavat viivytykset, jotka ovat lykänneet pysyvän rakennuksen – jonka rakentamista ei ole vielä aloitettu – luovutusta, herättävät huolta mahdollisista lisäviivytyksistä. Siirto väliaikaiseen rakennukseen olisi rajattava 10,5 kuukauteen, jotta virasto pystyy toimimaan jälleen täysin toimintakykyisenä 16. marraskuuta 2019 alkaen ja jotta vältytään asiantuntemuksen menetykseltä jatkossa.
Tarkistus 5
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – johdantokappale
Lisätään asetukseen (EY) N:o 726/2004 71 a artikla seuraavasti:
Lisätään asetukseen (EY) N:o 726/2004 71 a ja 71 b artikla seuraavasti:
Tarkistus 6
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta
Asetus (EY) N:o 726/2004
”71 a artikla
”71 a artikla
”71 a artikla
Viraston kotipaikka on Amsterdam, Alankomaat.”
Viraston kotipaikka on Amsterdam, Alankomaat.
Komissio ja Alankomaiden toimivaltaiset viranomaiset toteuttavat kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että virasto voi siirtyä sen väliaikaiseen toimipaikkaan viimeistään 1. tammikuuta 2019 ja että se siirtyy pysyvään toimipaikkaansa viimeistään 16. marraskuuta 2019.
Komission ja Alankomaiden toimivaltaisten viranomaisten on toimitettava kirjallinen kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle väliaikaisiin tiloihin tehtävien mukautusten edistymisestä ja pysyvän rakennuksen rakentamisesta kolmen kuukauden kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta ja sen jälkeen kolmen kuukauden välein, kunnes virasto on muuttanut pysyviin toimitiloihinsa.
Tarkistus 7
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta
Asetus (EY) N:o 726/2004
71 bartikla (uusi)
”71 b artikla
Toimipaikkasopimus, jonka perusteella virasto käynnistää toimintansa Euroopan parlamentin ja neuvoston hyväksymissä tiloissa, on tehtävä kolme kuukautta [tämän asetuksen voimaantulopäivä].”
Tarkistus 8
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta
Tätä asetusta sovelletaan siitä päivästä, jona perussopimuksia lakataan soveltamasta Yhdistyneeseen kuningaskuntaan, tai 30 päivästä maaliskuuta 2019 sen mukaan, kumpi ajankohta on aikaisempi.
Tätä asetusta sovelletaan 30 päivästä maaliskuuta 2019.
Tarkistus 15
Ehdotus asetukseksi
Lausuma (uusi)
”LIITE ASETUKSEEN 2018/...
EUROOPAN PARLAMENTIN LAUSUMA
Euroopan parlamentti pitää valitettavana, ettei sen asemaa lainsäädäntövallan käyttäjänä ole otettu asianmukaisesti huomioon, kun se ei osallistunut menettelyyn, jolla valittiin Euroopan lääkeviraston (EMA) uusi kotipaikka.
Euroopan parlamentti muistuttaa valtaoikeuksistaan lainsäätäjänä ja vaatii tavallisen lainsäätämisjärjestyksen täyttä noudattamista elinten ja virastojen kotipaikan yhteydessä.
Koska parlamentti on unionin ainoa välittömillä vaaleilla valittu toimielin, joka edustaa unionin kansalaisia, se on demokratiaperiaatteen noudattamisen tärkein takaaja unionissa.
Euroopan Parlamentti tuomitsee uuden kotipaikan valinnassa noudatetun menettelyn, jolla Euroopan parlamentilta on tosiasiallisesti evätty sen valtaoikeudet, koska parlamentti ei käytännössä osallistunut menettelyyn, mutta nyt sen odotetaan yksinkertaisesti vahvistavan uuden kotipaikan valinnan tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen.
Europan parlamentti muistuttaa, että hajautettuja erillisvirastoja koskevaan Euroopan parlamentin, Euroopan unionin neuvoston ja Euroopan komission vuonna 2012 allekirjoittamaan yhteiseen julkilausumaan liitetty yhteinen lähestymistapa ei ole oikeudellisesti sitova, kuten julkilausumassa itsessäänkin todetaan, ja siitä sovittiin toimielinten lainsäädäntövaltaa rajoittamatta.
Euroopan parlamentti vaatii siksi virastojen uuden kotipaikan valintamenettelyn uudistamista ja toivoo, ettei menettelyä tulevaisuudessa enää käytettäisi tässä muodossa.
Lopuksi Euroopan parlamentti haluaa myös muistuttaa, että paremmasta lainsäädännöstä 13. huhtikuuta 20161 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa kolme toimielintä sitoutuivat vilpittömään ja avoimeen yhteistyöhön, muistuttaen samalla perussopimuksiin perustuvasta molempien lainsäätäjien välisestä tasa-arvosta.”
__________________
1 EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.”

(1)Asia päätettiin palauttaa asiasta vastaavaan valiokuntaan toimielinten välisiä neuvotteluja varten työjärjestyksen 59 artiklan 4 kohdan neljännen alakohdan mukaisesti (A8-0063/2018).

Päivitetty viimeksi: 6. marraskuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö